امیر عباس فخرآور با تسیپی لیونی دیدار کرد

2012

s
گروهی از دانشجویان مخالف جمهوری اسلامی که به اسرائیل آمده اند، با رهبر اوپوزیسیون پارلمانی اسرائیل و رییس حزب “کادیما”، خانم تسیپی لیونی دیدار کردند. رهبری این گروه را که روز جمعه وارد اسرائیل شدند، آقای امیر عباس فخرآور برعهده دارد.آقای امیر عباس فخرآور در آستانه دیدار با خانم لیونی، از حضور در اسرائیل ابراز خرسندی کرد و از این کشور به عنوان “تنها دموکراسی خاورمیانه” تجلیل نمود.

خانم لیونی نیز در بیانیه ای که منتشر کرد، ابراز امیدواری نمود که این دیدار، نشان دهد که اسرائیل، تنها با حکومت اسلامی ایران مشکل دارد و نه با ملت ایران.