دهمین سالگرد خروج ارتش اسرائیل از غزه

امروز دهمین سالگرد آزادی غزه است؛ اگر آزادی توصیف دقیقی برای شرایط این باریکه باشد. اما بهرحال ۱۰ سال پیش در همین موقع ها، اسرائیل شهرک نشین های یهودی را با تشویق و بعد با زور از غزه خارج کرد. یک سال بعد از خروج اسرائیلی ها، حماس پیروز انتخابات شد و کنترل غزه را به دست گرفت. نتیجه سیاست های ضد اسرائیلی و مبارزه مسلحانه این گروه از یک سو و فشارها و سختگیری های اسرائیل از سوی دیگر، ۴ درگیری عمده و بارها تبادل آتش با اسرائیل بود و هزاران کشته فلسطینی. غزه هنوز تحت محاصره است و خیلی ها امروز آن را بزرگترین زندان کره زمین می خوانند. آنطور که باران عباسی می گوید، ۱۰ سال بعد از خروج اسرائیل، چشم انداز صلح دورتر از همیشه به نظر می رسد.