۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
محمد شوری

 
ولایت فقیه؛این همه ی خوب وبد،زشت و زیبای انقلاب۵۷است.
هرآنچه امروزمادرحال درووبرداشت کردن آن هستیم،منتج از اقتدار وسلطه ی یک شخص (ولی فقیه)بر یک ملت برای اجرای احکام اسلام است.
روحانیت شیعی هیچ اعتقادی به رای مردم ومنشاء اثربودن آن ندارد.
افرادی مثل مصباح یزدی باصراحت وشجاعت آنرااعلام می کنند؛ولی بخش دیگری ازروحانیت یابانیت خیرخواهی ویانیت مردم فریبی،عوام فریبی می کنندوآرای مردم رادرحکومت اسلامی منشاء اثرمی دانند!
زیرا روحانیت می خواهد احکام اسلام راجاری وساری سازدو اعتقاد دارد دین اسلام یک دین جهانی ست و باید اقامه حق کند. حق که همان اسلام باشدبقول مولانادرمثنوی چون یک آینه ی شکسته شده ای ست که هرتکه اش دردست کسی ست که فقط خودرامی بیند.
آیا روحانیتی به منشاء اثربودن آرای مردم اعتقادد ارد اگربایک رفراندوم درحکومت اسلامی روبروبشودکه بخواهدیک اصل مسلم ازاحکام اسلام راملغی کند،آیامی پذیرد؟
درجمهوری اسلامی ایران این۶نفرمنصوب ولی فقیه هستندکه به مامی گویندچه چیزاسلامی ست وچه چیزخلاف آن. 
شخص آقای خامنه ای بیش ازربع قرن است که  طبق قانون اساسی قدرت مطلق راداردولذاهمه ی امورمتوجه اوست ومسئول هرآنچه هست می باشد.
بنی صدرکمتراز۲ماه قدرت رابطوررسمی دراختیار داشت.وایضامواجه شدن بایک جنگ تحمیلی تمام عیار.
همین قدرت بخش اصلی آن دراختیارخمینی  وحزب جمهوری اسلامی بود.
پس کلاه خودراقاضی کنید.
دکترسیدابوالحسن بنی صدرمثل همه ی سیاستمداران دارای نقاط قوت وضعف و ویژگی های مثبت ومنفی ست.طبیعی ست کسی که توانسته درجوملتهب آن زمان وسال نخست پیروزی انقلاب که آزادی مطلق وجودداشت وهمه گروه هاورسانه هاآزادانه فعال بودند،رای اول را برای ریاست جمهوری بدست بیاورد،بخواهد افرادهم عقیده و نزدیک به خود را پشت سرداشته باشدوایده وبرنامه خود را اجرایی کند.
منتهاحزب جمهوری اسلامی که بدنبال وجوداحزاب وگروه های باسابقه چپ ومسلمان که فعال مایشاء بودند،
باگردهم آوردن افرادبعضانامتجانس تاسیس شد_که زیاددوام هم نیاورد_ می خواست یانفوذمعنوی خود،هدایت افکارعمومی را بدست گیرد.ولی بامنع شدن بهشتی ازکاندیداشدن برای ریاست جمهوری وحذف کاندیدای موردنظربدلیل غیرایرانی بودن،می خواست بنی صدررابااکثریتی که درمجلس داشت،تحت سیطره ی خودداشته باشدکه افتادمشکلهاورفت این دیوارتاثریاکژ.
گفتنی ست آنچه در[کروشه]می خوانیداستنتاج اینجانب ازمتن ونظرشخصی ست.
این گزارش،قسمت سوم هم دارد.منتظرباشید.
قسمت اول رامی توانیددرهمین سایت وفیس بوک وتلگرام اینجانب دنبال کنید.
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
خرداد۱۳۹۶ 
 
[فسادبزرگ]
روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰
علی خامنه ای(درنمازجمعه):
مساله آقای بنی صدربرای ملت مایک مساله ساده وروشن است.
جریان انقلاب اسلامی برمبنای اسلام شروع شدوهمه شهادت هاواحترام هابه اشخاص بخاطراسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای قرآن واسلام خون داده شودتاکسانی روی کارباشندکه نمی خواهنداسلام وقرآن درجامعه پیاده شود.عیب نظام طاغوتی گذشته ازلحاظ داخلی تمرکز همه قدرت درشاه بود. 
شاه هم قوه مقننه هم قوه قضائیه وهم قوه مجریه وهم نیروهای نظامی رادراختیارداشت واین به آن فسادبزرگ منجرشدکه دیدید بعدازپیروزی انقلاب وتدوین قانون طبق اسلام ودستگاه قانونگذاری وقضایی واجرایی با اختیارات قانونی تشکیل شدوآقای بنی صدر بعدازانتخاب به ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه ورئیس شورای انقلاب یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشورهم شد.فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد.یعنی سه جریان عظیم که اداره کنندگان  امورکشورند درقبضه اقتداربی قیدوشرط ایشان آمدوپس ازاستقرارنهادهای قانونی ایشان حاضربه سپردن هرنیروبدست صاحبش نمی شد. 
آقای بنی صدر می خواست مجلس و دولت در دست او باشد. چون این کارخلاف قانون اساسی بود و دولت ومجلس حاضربه چنین کاری نشدند،شروع به حمله به آنهاوکوبیدنشان کردودرمورددستگاه قضایی هم چون آقای بنی صدرنمی توانست ادعاکندکه بایددراختیاروی باشدحملات واتهامات خودرابراین دستگاه ازهمه بیشترکرد.فرستادن تلگراف به یک محکوم قضایی ویاشایع کردن شکنجه برای ضربه زدن به دستگاه قضایی بود.
آقای بنی صدرمایل بودکشور ایران باانقلابی که کرده است وباشهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد.آن روزشاه درراس همه قوه هابود،امروزایشان باشد.
ایشان بااستفاده ازقدرت های قانونی خوددرشورای انقلاب اختیارات بی شمارهم برای خودش درست کرده بود.اینهامطالبی است که باسندومدرک دراختیارمردم قرارخواهدگرفت.تامردم بدانندکه ایشان جامعه را بطرف دیکتاتوری مطلق می برده است.
اگروضع اقتصادخراب است مسئولش آقای بنی صدرهستندکه وزیراقتصادبودند.
اگروضع مملکت نابسامان است مقصرآقای بنی صدراست که رئیس شورای انقلاب ورئیس هیات وزیران بود.
واگروضع بانکی وپولی خراب است تقصیرآقای بنی صدراست که وابستگان ایشان درراس بودند. 
اگرارتش خراب است تقصیرآقای بنی صدراست بااینکه همه چیزدراختیارایشان بودواگرعقب گردی درمیان است تقصیرآفای بنی صدراست.
 آیااین ناجوانمردانه نیست که ایشان مصیبت برای کشوربباربیاوردومسئول فلج اقتصادی ونظامی کشورباشدوبجای  آنکه درصددجبران وعلاج بربیایدچندنفرمعین رازیرسوال قراردهدوآنهارامتهم کند،
 [توجه!
آقای بنی صدرکمترازدوسال قدرت رادراختیارداشت که آنهم اولاابتدای پیروزی انقلاب بود،وثانیابایک جنگ نابرابرمواجه شد.اماآقای خامنه ای نزدیک۳۰سال است همه ارکان قدرت رادراختیارداردواکثرعزل ونصب های مدیران اجرایی واصلی برعهده ایشان است.پس نتیجه اینکه فسادکنونی درکشورونابرابری اقتصادی وناهنجاری های اجتماعی حاصل مدیریت وی است.]
 
[شرمت بادوشکسته بادقلمت]
روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰
محمدیزدی(سخنان قبل ازخطبه نمازجمعه):
وی سپس به قسمت هایی ازنوشته های آقای بنی صدراشاره کردوگفت:
من کمترین شایستگی وکفایت رابرای ایشان نسبت به مقام ریاست جمهوری قائل نیستم.
حجت الاسلام محمدیزدی درپایان سخنانش گفت:
شرمت بادوشکسته بادقلمت که درباره نظامی که باخون مردم بوجودآمده است چنین می گویی.اشخاص دراین نظام تاوقتی محترمندکه به قانون اسلام احترام می گذارندودرروابط بین امت وامامت فقط احکام خداوقوانین الهی است.
[توجه!
اسلام ازنگاه محمدیزدی،همان قرائت شورای۶نفره ی نگهبان از اسلام است؛که همگی نیز منصوب ولی فقیه هستند.تطابق قوانین بااسلام،بایدازفیلتراین اعضاء عبورکند!؟!] 
 
[تصمیم نهایی بامقام رهبری ست]
روزنامه صبح آزادگان۳۰خرداد۱۳۶۰
آیت الله دکتربهشتی دریک مصاحبه
ابتداخبرنگاری درموردادامه کارآقای دکترسیدابوالحسن بنی صدررئیس جمهورسوال کرد،آقای دکتربهشتی گفت:
امام نظرقاطع خودشان رادراین باره اعلام کردند.وآن اینست که علاقه همه ماهاوعلاقه امت وجامعه مااین بودنخستین رئیس جمهورمنتخب بتواندباهماهنگی بامجلس وقوه قضائیه ودولت منتخب ازهمه فرصت هابرای سازندگی استفاده کندوهرگزهیچکس مایل نبودونیست باوضعی جزاین روبروشویم. بنابراین راه همیشه بازبوده وهست منتهی مطالبی که ازایشان درطی همین دوروزپس ازسخنان امام منتشرشدمتاسفانه نشان دادکه ایشان این روش راکه داشته اندهمچنان ادامه داده اندوبه هرحال این مجلس واین نمایندگان مردم درقوه مقننه هستندکه به استنادوظایفی که قانون اساسی برای آنان معین کرده مطلب رادنبال خواهندکردو سرانجام تصمیم نهایی با مقام  رهبری خواهدبود.
 [توجه!
آش را مامی پزیم،افکارعمومی تحریک می شود،مقام رهبری تصمیم نهایی می گیرد!!]
 
[پایداری دین باتعطیلی روزنامه]
روزنامه اطلاعات۳۰حرداد۱۳۶۰
حجت الاسلام اشراقی(درمراسم بزرگداشت ۲۵شهیددراصفهان):
مبارزه بافردمطرح نیست که یکی رابالاودیگری راپائین آورد.بلکه آنچه مطرح است،اسلام است.من به فرمان امام،نمایندگی آقای بنی صدررادرهیات۳نفره بااین شرط پذیرفتم که بین من واو،حق حاکم باشدوباتوجه به فرمان امام،الان بهترین فرصت برای بازگشت ایشان به دامن اسلام است.
آقای اشراقی دردنباله سخنان خودبااشاره به عدم تطابق کامل رئیس جمهوری باقانون،گفت:
توقیف روزنامه منتسب به ایشان بایدانجام می شدواین برای پایداری دین که پشتوانه شرف استقلال وناموس یک ملت است،لازم بود.
[توجه!
اشراقی نماینده بنی درهیات حل اختلاف ودامادخمینی بود.
واشتباه بنی صدردرگزینش یک روحانی منتسب به مرکز قدرت،حکایت انتخاب تحملی  موسی اشعری توسط امام علی برای پایان جنگ صفین است که رای اشعری سبب خلع یدازامام علی شدو قدرت رابه معاویه تفویض کرد]
 
[خروج باسلامت کامل؟!]
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
به علت ۸جلسه غیبت:
احمدسلامتیان ازعضویت کمیسیون امورداخلی اخراج شد.
 
[خیال خارج شدن ازگودسیاست راندارم] 
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
ایران ورادیوهای خارجی
صدای آمریکا:
بنی صدرامروزاستعفاوپارلمان رامنحل خواهدکرد.
رادیوصدای آمریکا:
دررسیدگی پارلمان ایران به صلاحیت ابوالحسن بنی صدرازدوستان رئیس جمهورنقل شده است که وی قبل ازتشکیل جلسه مجلس استعفای خودراتسلیم آیت الله خمینی خواهد کرد.لکن بنابه قانون اساسی جدیداستعفای رئیس جمهورمنجربه انحلال پارلمان خواهد شد.وانتخابات مجلس زمانی می تواندانجام شودکه ابتداانتخابات ریاست جمهوری برگزارشود.
ازقول یاران بنی صدرگفته شده است که وی به هیچ وجه خیال خارج شدن ازگودسیاست رانداشته وبامخالفین خودخواهدجنگید.حتی اگراین به معنای مبارزه درخفاباشد.
دیشب درتهران هواداران بنی صدردست به تظاهرات زدندونیروهای امنیتی راغافلگیر کردند.بااین حال ازوروددیگرتظاهرکنندگان که ازشهرهای مجاورقصدورودبه تهران راداشتند جلوگیری شد.
 
[هاشمی؛هاشمی ابوالحسن درنره]
روزنامه کیهان۲۷خرداد۱۳۶۰
صبح دیروزهزاران نفرازاقشارمختلف مردم مسلمان تهران درپی سخنان بسیارمهم روزدوشنبه امام درمقابل مجلس شورای 
اسلامی اجتماع کرده وباشعارهای مرگ بربنی صدرخواستاررسیدگی هرچه فوری تربه کفایت سیاسی رئیس جمهوردرمجلس شدند.
دروقت تنفس نمایندگان دربالکن ساختمان مجلس ظاهرشدندوبه احساسات مردم پاسخ گفته وعده دیگری ازنمایندگان به میان جمعیت رفتند.
هادی غفاری نیزکه درمیان نمایندگان دیده می شدپشت میکروفنی که دربالکن وجودداشت قرارگرفت وگفت:
آقای بنی صدردرنامه ای که دیروزبعدازظهربه امام نوشته ماراسردسته چماقداران ومردم راچماقدارمعرفی کرده است.(همهمه مردم،شعارمرگ بربنی صدردادند).
سپس مردم باشعارمامنتظرهاشمی هستیم خواستارحضوررئیس مجلس درآنجاشدند.
وقتی هاشمی رفسنجانی دربالکن ظاهرشدمردم بافریادمی گفتند:
هاشمی؛هاشمی ابوالحسن درنره
 [توجه!
جو،درمرکزقدرت تولیدمی شودوباشیوه های مختلف به صورت شعارمیان توده هابازتولیدوسپس بافراگیرشدن  افکارعمومی،تیرخلاص به مقصدمعلوم!
سرنوشت انقلاب وشعاردرانقلاب۵۷خودکتاب وتحقیقات جداگانه ی مستقل طلب می کند]
 
 
[تله پاتی باذهن ناخودآگاه مردم!]
روزنامه صبح آزادگان۲۷خرداد۱۳۶۰
گزارشی ازاجتماع مردم مسلمان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی
به گزارش خبرنگاران خبرگزاری پارس هنگامی که حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قصد ورودبه ساختمان مجلس راداشت مورد استقبال تظاهرکنندگان قرارگرفت.وجمعیت شعارمی دادندصلی علی محمدیارامام خوش آمد.
براساس همین گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی خطاب به جمعیت حاضر گفت:
شمامردم مسلمان ومبارزبامشت محکمی که به دهن گروهک های مخالف ومرتدزدید،مورد توجه امام زمان حضرت ولی عصر(عج)وهم چنین امام امت ونمایندگان مجلس قرار گرفتید.من به شماوخواهران وبرادران که به خانه خودتان آمده ایدازطرف خودونمایندگان مجلس به شماخوش آمدمی گویم.
وی سپس بااشاره به طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدرگفت:
نمایندگان شماندای شماراباوجدان خودقبلا فهمیده بودندوشماهمینطورکه تابحال در صحنه  بوده دایدازاین به بعدنیزتاپایان در صحنه باشیدکه حضورشماتمام مشکلات و خطرات راازجمهوری اسلامی دورخواهدکرد.
آنگاه حجت الاسلام هادی غفاری درجمع آنان به سخنرانی پرداخت وگفت:
آقای بنی صدردرنامه خودمراسردسته چماقدارمعرفی کرده وجمعیت فریادزدند:
مرگ بربنی صدر.
وی درادامه سخنان خودگفت:
کارآقای بنی صدردیگرتمام شده است.
تظاهرکنندگان هم چنبن شعارهایی برعلیه حجت الاسلام حجتی کرمانی می دادند. 
[توجه!
درون خوانی حاکمیت ازذهن ناخودآگاه توده های مردم ازجمله استراتژی هایی ست که هدفش به سرانجام رساندن وثبیت قدرت است.حالاچطور وچگونه ندای درونی مردم راتشخیص می دهندکه بعد هم بخواهندبه وجدان خودعمل کنند،این بماند؟!اماهمواره بازیگردانان قدرت سیاسی ندای درونی همه  ملت راپشت سرخودمی دانندواز جانب مردم سخن می گویند.اماآیاواقعاهمینطور است؟!
بازتاب افکارعمومی بستگی به این  داردکه جوراچگونه بسازندوچطورجوسازی بشود!؟!]
 
[پشت نقاب آقای بنی صدر]
روزنامه کیهان۲۶خرداد۱۳۶۰
مهندس بهزادنبوی سخنگوی دولت درمصاحبه مطبوعاتی:
درصورت لزوم قوای انتظامی قاطعانه بامساله درگیری های خیابانی برخوردمی کند.
مهندس بهزادنبوی وزیرمشاوردراموراجرایی وسخنگوی دولت صبح دیروزدریک کنفرانس مطبوعاتی باحضوردریک کنفرانس مطبوعاتی باحضورخبرنگاران داخلی وخارجی نقطه نظرهای خودراپیرامون مسائل جاری مملکت اعلام کردوگفت:
مخالفین پشت نقاب آقای بنی صدردست به فعالیت زده اندتابه مردم نشان دهندکه جو متشنج است.ودولت قادربه کنترل اوضاع نیست.دراین درگیری ها مردم همیشه درصحنه حاضربوده وتمام توطئه هاراخنثی کردند. وخواهندکردوتااین زمان دستگاه های انتظامی مانیازبه دخالت احساس نکرده اندامااگرلازم باشدقوای انتظامی قاطعانه بااین مساله برخوردخواهندکرد. 
سخنگوی دولت افزود:
مساله دوم جریانات سیاسی داغ هفته گذشته است.همانطوری که می دانیددراوایل هفته گذشته چندروزنامه توسط دادگاه انقلاب مرکزتوقیف گردیدوبدنبال آن درگیری هادر جامعه بروزکرد.گروه هایی که بیشترفعالیت می کنندگروه هایی چون جبهه ملی وحزب رنجبران مجاهدین خلق وجناح های بختیاروسلطنت طلب می باشندکه حیات و بقای خودرادرخطرمی بینندواخیراهم درتبریزگروهک خلق مسلمان شروع به حرکتی که که فقط درحدشایعه موفق شد.عملکرد مخالفین جمهوری اسلامی که متاسفانه مخالفین دولت هم به آنهاپیوسته انددراین برهه اززمان بخوبی روشن است.
نبوی سپس گفت:
سازمان دهنده این توطئه هاسازمان مجاهدین خلق است که به لحاظ تشکل نسبی که دارندمی تواننداین برنامه هارابه طوردرازمدت سازماندهی کنند.آنهادرتهران نیروهای خودرابسیج می کنندوپشت نقاب آقای بنی صدرفعالیت خودراشروع می کنندتاچیزی که مطلوب آنان است بوجودآید...دستگاه های انتظامی مانیازبه دخالت رااحساس نکردندکه دقیقااین یکی ازویژگی های انقلاب ماست. وگروه هاسعی دارندتاقوای انتظامی رابامردم درگیرکنند.
وی افزود:
اگرلازم باشدقوای انتظامی قاطعانه بااین مساله برخوردخواهندکردومردم این اجازه را خواهندداد. 
نبوی سپس گفت:
علاوه برتمام مطالبی که گفته شدعملکردآقای بنی صدرغیرمنطقی وازشان یک رئیس جمهوری بدوربوده است.ایشان بعدازتوقیف روزنامه انقلاب اسلامی درهمدان برخلاف فرمان امام سخنرانی می کنندوچیزهایی راکه درکارنامه خودنوشتندبرزبان می آورندوبطور رسمی مطرح می کنند.
وی اظهارداشت:
اگراین مطالب ازسوی یک رهبری سیاسی مطرح می شد،طبیعی بود،اماچنین مساله درشان رئیس جمهورنیست.ایشان مردم رابا استقامت ومقاومت دعوت کرده اند.درحالی که معلوم نیست مقاومت درمقابل چه چیزوچه کسی ومقاومت برای چه.استقامت درقبال نهادهای قانونی.استقامت درقبال فرامین امام.ایشان متاسفانه درصحبت خوداعلام کردندکه در۱۵خردادقصدداشتندمردم رابرای مقابله بارئیس جمهوربه خیابان هابکشند اما کسی نیامد.واین جای بسیارتعجب است.زیراهرکسی که این حرکت عظیم مردم رادیده بودمتوجه می شدکه چقدربودند.حتی گروه های مخالف ادعاکردندسیصدهزارنفر بودند وبرای ماهمین بس که گروه های مخالف ۳۰۰هزارنفرراقبول دارند.
وی گفت:
سخنان آقای بنی صدرانسان رابیادصحبت های آقای ازهاری می اندازد.
دراین مرحله بودکه امام تصمیم گرفتندایشان راازفرماندهی کل قوابرکنارکنند.که ایشان دراین زمینه هم عکس العمل خوبی نشان ندادند.وحتی پس ازبرکناری که  به تهران
 آمدندازسوی دفترایشان مردم تحریک می شدندکه خوشبختانه باحضورمردم درصحنه این توطئه هاخنثی شدوایشان عکس العمل مردم رادرقبال این صحنه ازرئیس شهربانی درخواست حفاظت ازمنزل خودراکردند.
آقای نبوی باقرائت هایی ازاطلاعیه ۲۲خرداد رئیس جمهورپیرامون اظهارات رئیس جمهوری که سخنرانی ایشان باعث تضعیف روحیه رزمندگان مادرجبهه هابودگفت:
درتمام مدتی که ایشان فرماندهی کل قوارابرعهده داشتندکوچکترین کلمه ای که روحیه رزمندگان مارا تضعیف کندکسی برزبان نیاورد،اماایشان بعدازبرکناری این مطالب رامطرح کردندکه:جنگ تحمیلی درصورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای ایران وعراق می انجامدودرخاورنیانه زمینه اجرای برنامه آمریکافراهم خواهدکردومانندجریان گروگانکیری مساله طولانی خواهدشد.ایشان عملاتسلیم رابه مردم القاء می کنندوبه مردم می گویندروزشماسیاه می شودومملکت شکست می خوردوبالاخره ارتش مابه این مرحله خواهدرسید 
وی گفت:
آقای بنی صدردقیقامثل مجاهدین خلق عمل می کنند.
آقای بنی صدرتمام خوبی هارابه خودنسبت می دهندوتمام نارسایی هاومشکلات راحتی درمدت حکومت موقت به دوش حزب حاکم انداختندومعلوم نیست که آیااین حزب هنوز حاکم است یانه.
رئیس جمهوری درقسمت دیگری ازاین نامه خطاب به مردم گفته اندبه شما مردم می گویم شمابه توانایی خودباورکنیدوتسلیم جوسازان وچماقداران نشوید.استقامت کنیدزیراکه راه های استقامت  رایافته اید،ایشان مردم رارسمابه قیام علیه دولت وکل نظام دعوت کردند.
[توجه!
پشت نقاب شخصیت های کاریزمارفتن  استراتژی دائمی افرادابن الوقت ونوکسیه وبی محتواوبدنام است.
سازمان مجاهدین خلق بواسطه فعالیت های خوددرقبل ازانقلاب محبوبیت داشت،اما مسعودرجوی درقدوقواره ی بنیانگذارانی چون حنیف نژادنبودواوکه توانسته بودپس از پیروزی رهبری این سازمان رابدست گیردازاین محبوبیت وتوجه جوانان،سهم سازمان درقدرت راطلب می کردکه متاسفانه حاکمیت اگرجایی مثل نمایندگی مجلس دست آنان را بندمی کردوسعه صدرنشان می دادشایداوضاع سال نخست انقلاب به این سرانجام نمی رسید.
بهزادنبوی پای ثابت حاکمیت دردهه۶۰واز مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی_که درمقابل سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد_است که خودبعدامغضوب حاکمیت شد.
درموردبهزادنبوی جداگانه مستقلابررسی می شود.]
 
[پست ماندنی؟]
روزنامه کیهان۲۵خرداد۱۳۶۰
سمینارهماهنگی دوایرسیاسی ایدئولوژیک درنیروی دریایی به کارخودپابان داد.
درابن سیمینارابتداحجت الاسلام الهی مدیرسیاسی ایدئولوژیک نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دربخشی ازسخنانش گفت:
اشرف پهلوی مقاومت بنی صدر را تحسین کرد. بله بایدمقاومت کرد ولی جلوی چه کسی؟ جلوی آمریکایاجلوی امام؟ مساله مامساله اشخاص نیست این پست هاماندنی نخواهدبود.
[توجه!
اماپست آقای الهی ماندنی ماندنی شد!!آنهم کجادرهمان آمریکا!!
ایشان هم اکنون وسالهاست که درآمریکاوبه عنوان یک شهروندآمریکایی ومستقل ازباصطلاح دولت ایران،یک مرکزبزرگ تبلیغاتی تاسیس کرده ومشغول هدایت مسلمین آن دیاراست وگه گاهی هم به عنوان یک فردمستقل وجدای ازحاکمیت،برای سمینارهای مختلفی که درایران راه می اندازند و درحوزه کاری ایشان هم هست،دعوت می شوندوبعدهم بعدازاتمام به آمریکابرمی گردندوبه موعظه مشغول!!] 
 
[موج]
روزنامه کیهان۲۵خرداد۱۳۶۰
موج حمایت انجمن ها،گروه هاونهادهای اسلامی ازبرکناری بنی صدرازفرماندهی کل قوا
 
[منشاءفشار.گروه فشار.فشارقانون]
روزنامه کیهان۲۴خرداد۱۳۶۰
ملاقات رئیس مجلس شورای اسلامی باامام امت
رفسنجانی:
ترجیح داردکه آقای بنی صدردراین سمت بمانند.
بعدازعزل آقای بنی صدرازسمت جانشینی فرماندهی کل قوادرمجلس فشارشدیدی واردمی آیدکه مساله کفایت سیاسی ایشان مطرح شود.درپایان این دیداررییس مجلس شورای اسلامی گفت:
درمجموع وبامشورت هایی که کرده بودیم نظرمن این بودکه آقای رئیس جمهوربپذیرندکه درمحدوده حقوق وتکالیفی که قانون اساسی برای رئیس جههوروهمه ارگان های دیگرمعین کرده است عمل کنندوترجیح داردکه ایشان دراین سمت باقی بمانندوحتی اگرمن بتوانم باتقاضایاتوضیح مجلس راهم ازطرح بحث درباره کفایت سیاسی ایشان منصرف بکنم وفکرمی کنم مصلحت این باشد.
وی افزود:
امامساله بستگی داردبه اینکه ایشان چه مقدار
آماده باشندکه تابع قانون باشند. 
[توجه!
بستگی داردچه قدرآقای بنی صدردردایره ی حزب جمهوری اسلامی باشد.
این همان خواسته پنهان روحانیت ودراصل حزب جمهوری اسلامی بامشخصه و خصوصیات وویژگی های فکری وشخصی۳نفر ازبازیگردانان قدرت درسال نخست انقلاب،یعنی بهشتی،خامنه ای ورفسنجانی بودکه توانستندبرخمینی اشراف داشته باشند. وایشان(خمینی)رادائمابمباران اطلاع رسانی کنند!]
 
[جوانقلابی.جوسازی.جو...]
روزنامه کیهان۲۴خرداد۱۳۶۰
مجاهدین انقلاب اسلامی باانتشاربیانه شماه ۹۷خودجوانقلابی جدید رابه ملت مسلمان تبریک گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
تبریک به ملت مسلمان بخاطرجوانقلابی جدید
براستی که می بایست همه وهمیشه درخلوت وآشکاردعابرای طول عمروسلامت امام کنیم که هرچه حرکت وخروش واصالت وقاطعیت  است همیشه ازاوست وازاوآغازمی شودبااو اوج می گیرد وخودبه نیکوترین شیوه پایان می برد...
می دانیم که پس ازجنایت۱۴اسفندفرمان آرامش وقانون توسط امام صادرشدوهیات سه نفره مامورحل اختلاف گردید.امادیدیم که عملا ازتحرک کافی برخورداردارنبودوتشنج آفرینان ازافرادوروزنامه هاوگروه هاهمچنان بکارخویش که هویت وبقای آن است،یعنی مخالفت بانهادهای قانونی وانقلابی وسرپیچی ازمصوبات قانونی مجلس وشورای نگهبان ادامه دادند...مردم به تنگ آمده ازاین همه اختلاف اندازی وکارشکنی عده ای معدودو خودخواه که اینک پس ازگزارش"هیات بررسی شایعه شکنجه"وپس ازرسوایی سرقت اسناد وزارتخارجه وماجرای کشف باندبزرگ توطئه وقاچاق باشرکت موثرمنوچهرمسعودی مشاور حقوقی دفتررئیس جمهورواقعیات هرچند تلخی برایشان آشکارشده بودکلام امام رامثل همیشه چون مرحم دردهاوبهترین پاسخ  آرزوی خویش استقبال کردند...پاسخ نماینده رئیس جمهوردرهیات سه نفره به نامه ایشان وهم چنین پاسخ وزیراقتصادبه آقای بنی صدر درموردعدم صلاحیت رئیس بانک مرکزی منتخب ایشان بازضربه دیگربرجناح آشوبگری بودکه می کوشیدازهمه مخالفان حتی منافقین نیرویی درنقابل خط امام علم کند...دراین زمان همچنانکه روزهای تاریخی تاسوعاوعاشوری۵۷ ازنظر"زمانی"یک معجزه بود،"۱۵خرداد۶۰"هم درشرایطی اززمان قرارداشت که آنچنان "معجزه ای"راتداعی می کردودیدیم  که خروش یکپارچه وطولانی مردم درخیابانها وکوچه های همه شهرهای ایران خط بطلان برتمامی خواسته های پوچ وواهی آن گروه مخالف خوان بودکه تبلیغ می کرد"همه ملت بامن هستند"و۱"اکثریت ملت مخالف این اوضاعند"...
[توجه!
اول جورابوجودمی آورند،بعدجوسازی آغازمی شودوسپس بدلیل ناآشنایی،جوانقلابی توده هارافرامی گیرد.وسپس آتش به اختیار!
این سناریویی ست که درسال نخست بازیگردانان قدرت سیاسی(اعم ازاحزاب،افراد،حاکمیت ودولت)به تناسب توانایی واشراف برتوده ی مردم ترتیب دادند.سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(متشکل ازسه جناح وتفکر)یکی ازهمین گروه هاویک پای ثابت وموثردرجریانات دهه۶۰است.که برای قضاوت نهایی بایدجداگانه آنرابررسی کرد]


من مریم از زندان قرچک, ۱۷ سال در زندان هستم 

 
این مطلب را «مریم ربیعی» از زندان قرچک ورامین نوشته و به بیرون ارسال کرده است، روایت روزهای زندان قرچک. مریم بیش از هفده سال است که در زندان به سر می‌برد: اول دراوین و بعد در زندان زنان شهرری (قرچک).
این مطلب را«مریم ربیعی» از زندان قرچک ورامین نوشته و به بیرون ارسال کرده است، روایت روزهای زندان قرچک. مریم بیش از هفده سال است که در زندان به سر می‌برد: اول دراوین و بعد در زندان زنان شهرری(قرچک). مریم به قول خودش نمی‌داند از کجای این هفده سال حبس بگوید. مریم گاهی به زبان محاوره‌ای نوشته و گاهی غیرمحاوره ایکانون زنان ایرانی تلاش کرده به نثر مریم وفادار بماند و به همین دلیل این دوگانگی در نثر را نیز حفظ کرده است.
«خانم‌ها توجه کنند: آرایشگاه رنگ مو آورده، کسانی که تمایل دارند به بند مشاوره بروند. هیچ‌کس رنگ رو با خودش داخل بند نبره»، صدای ماموری که پشت سر هم این جمله را تکرار می‌کند از بلندگوهای زندان زنان قرچک ورامین یا همان ندامتگاه زنان شهرری شنیده می‌شود. نمی‌دانم به جمله اش بخندم؟ افسوس بخورم؟ اشک بریزم؟ … نمی دانم؟
چه فکری می‌کنند؟ فکر می‌کنند دغدغه ما رنگ موی‌مان است که این‌گونه با صدای بلند فریاد می‌زنند؟ در زندان نشسته‌ام، زندان قرچک ورامین. آدرسش را نمی‌دانم، فقط می‌دانم اطراف شهر تهران است. ۴ سال پیش من و خیلی‌های دیگر را از زندان اوین به این‌جا آوردند. گفتند می‌خواهند اوین را خراب کنند و زندان جدید بسازند. من وامثال من که حالا حالاها این‌جا هستیم خوشحال بودیم می‌گفتیم زندان جدید حتما امکانات بهتری دارد، تمیزتر است و هم این‌که جای جدیدی است. اما نمی‌دانستیم ویرانه ای ساخته اند با دیوارهای بلند، نمی‌دانم اسم این‌جا را چه بگذارم؟ سیاهچال؟ خرابه؟ گاوداری؟ مرغداری؟ اصلا می‌گویم جایی که همه این‌ها باهم یک‌جا جمع شده جای آدم نیست، این‌جا دنیای زمینی نیست، جهنمی است برای خودش…
امروز ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ است و من در یک سوله بزرگ با سقفی بلند نشسته ام. تمام دیوارهای سوله را تخت زندانیان پر کرده است. جز نزدیک درآهنی بند که روی آن با ماژیک نوشته اند«هیچ کس به یخچال دست نزند» و با فلش به یخچال کوچکی که ۱۱ ماه سال خراب است و متعلق به ۱۸۰ نفر زن زندانی بند است اشاره می‌کند. انتهای سالن، زیرتنها پنجره که به جای شیشه طلق قهوه‌ای درآن بکار رفته، نشسته‌ام و می‌نویسم. چند روز پیش مادرم گفت که یکی از دوستانم از من خواسته تا برایش از این‌جا بنویسم. از آن روز گیج شدم. با خودم راه می‌رفتم و حرف می زدم، و موضوع نوشتن را عوض می‌کردم. نمی‌دانستم از کجای این ۱۷ سال بنویسم. بالاخره می‌خوام هرچی که به ذهنم میاد بنویسم.
اسمم مریم است.۱۸ ساله بودم و یک سال از ازدواجم می‌گذشت که من وهمسرم به جرم نگهداری عتیقه روانه زندان شدیم. همسرم ۵ سال بعد وقتی به مرخصی رفته بود تصادف کرد و مرد. زنی هستم ۳۷ ساله! در زندان قرچک ورامین. با پدر و مادری پیر که در اراک زندگی می‌کنند و فقط سالی یک بار به ملاقاتم می آیند. ملاقاتی به فرصت ۱۵ دقیقه که یک مامور مرد و یک مامور زن دوره ات کرده اند.
روبرویم بچه‌های گروه نمایش برای اجرای نمایش در روز چهارشنبه سوری تمرین می‌کنند. نمایش کمدی است، می‌خواهند بقیه را بخندانند. اما هم بازیگران و هم کسانی که برای دیدن نمایش می آیند می‌دانند که نمی‌خندند. اگر هم بخندند شاد نمی‌شوند. این‌جا زمانی شادیم که یکی آزاد شود. البته بعضی وقت‌ها درظاهر همه ماتم داریم اما در دل می‌خندیم و آن زمانی است که خدا به زندانی لطف کند و بمیرد! این‌جا مرگ یک آرزوست، در گور زنده ماندن، درد است، دردی که با گفتن درک نمی‌شود. دردی تا عمق وجود، که تا این‌جا نباشی درکش نمی‌کنی. شنیده اید که:
آتش بگیر تا ببینی چه می‌کشم / احساس سوختن به تماشا نمیشود
این‌جا زندگی عذاب است. لحظه‌ لحظه‌اش! باورکنید این‌جا، مرگ نعمت بزرگی است درتمام این سال‌هایی که به قرچک آوردن‌مان به یاد ندارم یک‌بار یک‌تکه ۱۰ گرمی گوشت خورده باشیم، یا یک قاشق برنج بدون کافور! نیمرو! یا چای تازه‌دم! جایی که آب آشامیدنی نیست. مگر بخری آن‌هم با پول! آخر من که پدر و مادر پیرم به‌زور خرج خودشان را می‌دهند، پول آب از کجا بیاورم؟؟ آب‌شور بخورم؟ چه بگویم. به خدا جهنم است این‌جا. می‌دانید چه‌کار می‌کنم که پول دربیاورم؟ دیپلم تجربی دارم. نمایشنامه می‌نویسم، مقاله می‌نویسم، شعر می‌گویم، نقاشی می‌کنم، نمایش اجرا می‌کنم و… بالاخره از اعضای گروه فرهنگی هستم که امتیازم هرروز ۲۰ دقیقه تلفن اضافی دار که آن را می‌فروشم. هر ۲۰ دقیقه یک کارت تلفن یعنی ۲۰۰۰ تومان. خودم هم هفته‌ای یک‌بار به خانواده‌ام زنگ می‌زنم. درآمد ماهیانه‌ام می‌شود ۶۰ هزار تومان. حالا آب بخورم یا غذا؟ چون وضع آب را که گفتم.غذا هم که شام به‌جز سه‌شنبه‌ها که سیب‌زمینی و تخم‌مرغ می‌دهند، همیشه می‌توانی از تویش انواع حشره پیدا کنی.
این‌جا نمازخانه دارد که هرروزظهر یک روحانی درآن نماز جماعت به پا می‌کند. اما من هیچ‌وقت نماز نمی‌خوانم. چون برای وضو گرفتن فقط یک‌جا داریم. آن‌هم سرویس بهداشتی است که البته آب‌خوری، ظرف‌شویی و دست‌شویی آن‌جاست. کف سرویس همیشه چند میلی‌متری آب ایستاده که در ساعت‌های روز کم‌وزیادمی شود. آب از داخل توالت‌ها و دستشویی‌ها رو زمین می‌ریزد، وقتی وارد آن‌جا می‌شوی امکان ندارد که کف پاهایت خیس نشود، چون دمپایی‌ها پاره است مگر دمپایی شخصی‌ها که خانواده بعضی زندانی‌ها برای‌شان فرستاده‌اند، پس هر چقدرم وضو بگیری باز نجسه!
همین‌الان یک دختر ۲۰_۲۱ ساله از جلوی من رد شد که نمی‌شناسمش اما می‌دانم تازه اومده. چون کچل است! این‌جا اکثراً کسانی که تازه اومده‌اند کچل‌اند. برای همین شپش روی سرشان لانه می‌کند از آن‌جایی‌که هیچ دارویی نیست باید کچل شوند.
سرم را که بلند می‌کنم سیمین را می بینم که روبرویم نشسته،۴۳ سال دارد و۶ تا بچه. از ۱۴ سال پیش در زندان است. به او مرخصی نمی‌دهند چون امتیازش کم است! چشمانش از گریه دیشب هنوز قرمز و پف‌کرده است. دیشب حالش خیلی بد بود و با صدای بلند داد می‌زد و گریه می‌کرد. می‌گفت: منم نون سنگک و کره می‌خوام!!! دیروز که به خاطر به دست آوردن ۲۰ دقیقه تلفن، دفتر مأموران زندان را تمیز می‌کرده، مأموران سنگک و کره میل می‌کردند و سیمین بیچاره هم دیده و…
این فقط یک‌ هزارم از حرف‌ ها و درد های زنان زندانی قرچک ورامین است. به نظرتون این‌ جا حرفی برای گفتن هست که من بگم؟ این‌ جا فقط درد است و درد, هر ثانیه‌اش از هزار بار مرگ بدتر است, این‌جا برای من یک جهنم است, آن‌وقت مأمور زندان می‌گوید: «رنگ مو …»


سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ 
ایرج شكری


 از نظر هیچ کس و هیچ رسانه ای پوشیده نماند که اطلاعیه روز چهار شنبه 31 خرداد سپاه پاسداران که در آن تاکید شده است:« عملیات موشکی" ليلة القدر" در سلسله مراتب نظامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و تحت امر فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) انجام پذیرفت.»، تودهنی زدن به روحانی رئیس جمهور حقوقدان و کلیدار گشودن گره از کارهای «فروبسته» نظام  به خاطر ادعای او مبنی بر اینکه موشک زدن سپاه به پایگاه داعش در سوریه، تصمیم شورای امنتیت ملی بود. بیچاره آمد یک «ژست وحدت» و انسجام نظام در برابر تروریسم و «دشمنان نظام» بگیرد، و هم به عنوان رئیس قوه مجریه و کسی که ارتباط  و بده – بستان نظام با کشورهای خارجی و مجامع بین المللی از طریق او و وزرای کابینه اش صورت می گیرد، نشان بدهد که بالاخره در نظام جمهوری اسلامی حساب و کتابی در کار است و چندان خر تو خر نیست و اینطور هم نیست که او که رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی است چرخ پنجم گاری باشد،اما کورخوانده بود. ضربه حیثتی که این بار سپاه پاسداران (که صد البته اذن و اجازه و حتی شاید توصیه رهبر را داشته) با صدور اطلاعیه یی که به آن اشاره شد، به روحانی زد، چنان سنگین است که شیخ حقوقدان نمی تواند، ضربه را ندیده بگیرد یا به روی خود نیاورد. باب تحقیر «رئیس جمهور محترم» را «رهبر عزیز» در حضور سران نظام کشود، وقتی که بعد از سخنان روحانی، گفت «مخاطب این باید هایی که آقای روحانی گفت، چهه کسی است؟» و بعد اضافه کرد«خودشان هستند» و حاضران که فرمانده کل سپاه در میانشان بود به ریش شیخ حسن خندیدند و تکبیر گفتند و او بور وسرافنکده متلک و امکان جواب گفتن نداشت.
 روز قبل از صدور اطلاعیه سپاه، روحانی در ضیافت افطار با «علما و روحانیون» ضمن سخنانی که در آن سعی کرد به انتقاداتی هم که از سخنان قبلی او در مورد ولایت و حکومت و رفتار علی شده بود و بابت آن چند «شاخ» از گاوالله هایی چون نوری همدانی و مکارم شیرازی و نیز مجموعه «همگنان» آنها در مجلس خبرگان به ریاست جنتی متحّجرِ موذی و مدرسین حوزه به ریاست شیخ پلید محمد یزدی خورده بود، جوابی داده باشد و نیز با هدف ماله کشیدن به این تضادها و اختلاف ها و القای این که وحدت نظر و عمل در مسائل مهم و بزرگ در بین گردانندگان نظام وجود دارد، تاکید کرد :« در مسایل مربوط به امنیت ملی بحث جناح و حزب، وجود ندارد، ما اگر تصمیمی می گیریم که به یک مکانی موشک بزنیم، این تصمیمات در حوزه ‏امنیت ملی ما قرار دارد» و مدعی شد که:«‏اقدامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده کردن موشک و پرتاب ‏آن به نقاطی که سران داعش در دیرالزور بودند، انجام داد تصمیم فرد یا یک رکن نظامی نیست، بلکه ‏اینگونه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می شود. شورای عالی ‏امنیت ملی بعد از حادثه تروریستی تهران در حرم امام راحل و مجلس شورای اسلامی، برای پاسخ به ‏تروریست ها اختیاراتی را به نیروهای مسلح داد که بیش از این اقدام اخیر بود».http://www.entekhab.ir/fa/news/350727
 در واکنش سپاه و صدور آن اطلاعیه، یک عامل تحریک کننده دیگر علاوه بر سخنان روحانی هم وجود داشته است که خشم فرماندهی سپاه را برانگیخته و آن اطلاعیه توضیحی در مورد حمله را صادر کرده (سپاه قبلا با صدور اطلاعیه یی خبرحمله موشکی را داده بود) و آن اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم در روز بعد از سخنان روحانی،است. او در اظهاراتی که در خبرگزاری ایسنا با عنوان «ناگفته‌های وزیر اطلاعات از حمله سپاه به مقر سرکردگان داعش»، درج شد، هم مدعی شده است که «ریاست محترم جمهوری اسلامی در جایگاه رییس شورای عالی امنیت به نیروهای مسلح دستور یورش کوبنده را به مقر داعش صادر کرد و موررد تایید مقامات عالی نظام قرار گرفت» و هم مدعی شده است «نقاط تجمع سرکردگان داعش توسط وزارت اطلاعات در اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفت و  موشک‌های ظفرآفرین سپاه آنها را نشانه گرفتند، حسب اطلاعات متقن ما موشک‌ها با دقت به هدف اصابت کرده و تعداد زیادی از عناصر جنایتکار داعش، چند تن از سرکردگان و فرماندهان آنها از جمله ابوعاصم لبیبی به هلاکت رسیدند». http://www.isna.ir/news/96033117811/
 این ادعای دوم وزیر اطلاعات طبعا به فرماندهی سپاه پاسداران (که نفراتش در سوریه در حال جنگ هستند و تعدادی از فرماندهانش هم در آنجا کشته شده اند و طبعا اگر اطلاعاتشان بیشتر از وزارت اطلاعات نباشد، کمتر از آن نیز نباید باشد)، خیلی گران آمده و سبب بروز خشم آنها شده و دست به صدور اطلاعیه  روز 31 خرداد زده اند. در بند دوم آن اطلاعیه که در آن آمده است«- 2 کلیه مراحل شناسایی و جمع آوری اطلاعات پیرامون وضعیت مقرها و موقعیت تروریست های تکفیری در منطقه دیرالزور، صرفا توسط عوامل میدانی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرایندی دقیق و مطمئن صورت پذیرفت و در اختیار نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت» رد ادعای وزیر اطلاعات رژیم است. http://sepahnews.com/index.php/component/k2/item/3833
آن چه باعث تعجب است اختلاف و تضاد بین وزارت اطلاعات و سپاه است که دو ستون اصلی نگهدارنده نظام و «انقلاب اسلامی» و دو دستگاه بزرگ سرکوب مردم و کشتار منتقدان و مخالفان  برای  حفظ رژیم ولایت فقیه هستند. در اسفند سال قبل هم وزارت اطلاعات ادعای پاسدار حسین نجات جانشین فرماندهسازمان اطلاعات سپاه در مورد نقش آن سازمان در دستگیری ریگی و یکی دو مورد کار اطلاعاتی دیگر که منجر به ا قداماتی شده بود را با صدور اطلاعیه رد کرد http://zeitoons.com/26807
پاسدار نجابت هم در اظهاراتی که در خبرگزاری فارس درج شد علاوه بر توضیح در مورد اظهارت قبلی خود یاد آور شد که بسیاری از اطلاعاتی که سازمان اطلاعات سپاه بدست می آورد به اسم وزارت اطلاعات منتشر می شود. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951209000200
شگفت انگیز تر از این، سرعت رو به افزایش تضادی است که دستگاه رهبری و سپاه پاسدارانش، با همین روحانی که در خدمت نظام است دارد. روحانی به طور مستقیم مورد تمسخر و تحقیر و نوعی تهدید در سایت خامنه ای است. اختلاف اصلی هم گویا در آنجا است که رهبر صدور انقلاب می خواهد، یعنی گسترش دامنه نفوذ و انگولک کردن در فراسوی مرزها و در داخل؛ پافشاری به معیارهای آخوندی و تحمیل آن به شهروندان روش اعمال ولایت اوست.  این یکی(روحانی) قبل از هرچیز به فکر بقای نظام است و تحقق آن را در جستجوی یافتن راه حل برای مسائل عظیمی می داند که کشور با آن رو به روست و این مسائل سبب خشم و ناراضی مردم است و این عامل خطر بزرگی برای امنیت و بقای رژیم است. پاسخ بی ربطی که که چندی پیش خامنه ای با حالت بی تفاوتی آشکاری به سخنان دختر دانشجویی در مورد مساله نبودن اشتغال مناسب با رشته تحصیلی برای تحصیلکرده های دانشگاهی و بیکاری آنان داد، خود نشان دهنده کم اهمیتی چنین مسائلی برای اوست.
 اخیرا ویدئوی در قسمت «فیلم» در سایت خامنه ای قرار گرفت که تیتر آن «عبرت 59» است. این ویدئو بر اساس هشدار خامنه ای به روحانی(بدون ذکر نام او) که مراقب باشد مثل رئیس جمهور وقت در سال 59 سبب دو دستگی نشود ومردم را به دو دسته تقسیم نکند ، ساخته شده است و در آن صحنه هایی از رای گیری در مجلس برای عدم کفایت بنی صدر گنجانده شده است که یکی از سخنرانان آن جلسه همین سیدعلی خامنه ای رهبر، نماینده آن وقت مجلس است که در سخنانش از جمله می گوید «من آقای بنی صدر را دارای کفایت برای پست خطیر ریاست جمهوری نمی دانم». این ویدئو در چند سایت از جمله خبر آنلاین و خبرگزاری فارس باز نشر شده است( خبر آنلاین تیتر آن را عوض کرده و اشاره ای به منبع آن نکرده است).
 این قبیل تبلیغات دستگاه رهبری برای آخوند روحانی نمی تواند انگیزاننده و باعث تقویت روحیه در ادامه کاربشود؛ چرا که هم آن اشاره و هم این شاخهایی که اخیرا از مدرسین حوزه و مجلس خبرگان و آخوندهای دُم کلفت دریافت کرد و نیز مساله مجبور شدن او به کنار گذاشتن سند 2030 یونسکو، وهم این ویدئو نشان از عزم جزم « رهبر عزیز، مقام معظم رهبری» و آن آخوندهای بشدت متحجر، در ایستادن در برابر او و عزم شخص خامنه ای، در زمین زدن و کنار گذاشتن او در صورتی که بخواهد پایش را از خطوط تعیین شده توسط رهبر بیرون بگذارد است. تازه ترین تحول در این زمینه که به نظر نگارنده می توان تضاد روحانی با دستگاه خامنه ای و سپاه پاسداران را در مسیر غیر قابل بازگشتی قرار بدهد، سخنان روحانی در « ضیافت افطار با فعالان اقتصادی در روز ملی اصناف» در پنج شنبه (اول تیر) است. روحانی در این سخنرانی اگر چه بدون ذکر نام اما به روشنی سپاه پاسداران را سد و مانع بزرگی در برابر گردش چرخ اقتصاد و رشد رونق اقتصادی دانسته است. او گفته است:«ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست» و افزوده«از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند». مفهوم دیگر این حرف این است که عملا «دولتی» نه در دولت بلکه بالاتر از اختیارات و امکانات دولت وجود دارد که خود او هم در برابر آن کاری نمی تواند بکند(یادر حال حاظر کاری نمی تواند بکند). روحانی در همین سخنرانی حرفهای نیش دار دیگری هم زده است که مخاطبش دستگاه رهبری و گروه کُر ارعاب متشکل از حامیان عمامه دار و بی عمامه او می تواند باشد:« خداوند به پیامبرش هم می گوید تو وکیل نیستی که بخواهی بالای سر مردم باشی و به آنها امر و نهی کنی، بلکه موظف هستی راه هدایت را به مردم نشان بدهی تا هر کس خواست آن راه را برگزیند. اما برخی از ما فکر می کنیم که بالاسر مردم فرمان می دهیم و مردم مجری فرمان هستند. پیامبر و امامان خودشان هم اینچنین نبودند. میدان باید میدان تحمل باشد و همدیگر، افکار و سلایق مختلف را تحمل کرده، بپذیریم و به رسمیت بشناسیم».
اگر چه روحانی در جملاتی هم سعی کرده است با اشاره به سخنانی از رهبر در زمان تدوین اصل 44 اظهارات خود را منطبق با خط و فرمایشات «رهبر» نشان بدهد، اما با توجه به بزرگی اختلافات بین او با رهبر و سپاه که او در این سخنان به نمایش گذاشته است( مخصوصا در آنجا که معترض به نقش «تفنگ و رسانه و همه چیز» دار ها که همه از آنها می ترسند، در اقتصاد شده) به نظر می رسد زاویه اختلاف او با دستگاه رهبری و سپاه، به سمتی می رود که خامنه ای قبلا با یاد آوری اوضاع سال 59، در مورد آن هشدار داده و با آن هشدار عزم خودش را برای قطع و جرّاحی عضوی که بار گرانی برای پیکر ولایت فقیه بشود، اعلام کرده است. 
اهانتها به روحانی در روز جمعه 2 تیر در راه پیمایی «روز قدس» از سوی دسته های سازمان یافته اوباشی از قماش قالیباف و فرماندهان کنونی سپاه در آغاز انقلاب که توسط بهشتی معدوم برای حمله به تجمعات گروههای سیاسی سازمان داده شده بودند، با شعار مرگ بر آخوند آمریکایی و «بنی صدر روحانی پیوندتان مبارک»، می دادند، باید واکنشی به همان سخنان  روحانی باشد. به هرحال این نشانه بحرانی تر و خراب ترشدن رابطه او و سازمان دهندگان این گونه اوباش است. کیست که نداند که این اوباش وصل به سپاه پاسداران و بسیج و سازمان یافته از سوی آنها هستند.
روحانی در وضع رقت انگیزی قرار دارد که هیچ یک از خادمان  توسری خورده و مغضوب نظام، حتی به نظرمن نه منتظری و نه رفسنجانی، در چنین وضعی نبودند. او در اوضاعی که صف آرایی های متعددی در روابط بین المللی، در برابر نظام هست با انبوهی از مشکلات داخلی که ناشی از عملکر ضد مردمی و فساد و غارت ثروت ملی توسط همین نظام است، بار سنگینی برای نظام را به دوش می کشد و آنوقت کسانی در سطوح بالا  تا رهبرهمین نظام، به چیزی جز شکستن کمر و از پای افتادان او فکر نمی کنند و دائما در حال کوبیدن به سر و صورت او هستند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که روحانی با سه گزینه روبه روست، 1- دست از «نق زدن» های خشم برانگیز بردارد و به نقش «تدارکاتچی» ادامه بدهد تا دوران ریاست جمهوری اش بپایان برسد، صرف نظر از این که واکنشها مردم و حرکت جامعه چه باشد2- انتقادهایش را بیشتر و تندتر کند به این امید که سپاه و ولی فقیه به خاطر انعکاس این انتقادات در رسانه ها، زیر فشار قرار بگیرند و کمی میدان را برای او باز کنند. در این حالت ممکن است نتیجه خلاف انتظار او باشد و واکنش طرف مقابل چیز دیگری باشد که همان مطرح شدن عزل اوست. با این حال این شاید بهترین گزینه برای او باشد چون لااقل می تواند آن را به عنوان گواهی برای بی تقصیری اش به کسانی که به او رای دادند ارائه بدهد و علاوه بر این گزینه فوق هزینه بالایی چه به لحاظ داخلی و چه در روابط خارجی رژیم، برای ولی فقیه می تواند داشته باشد 3- استعفا بدهد و دلایل استعفای خود را برای مردم توضیح بدهد. این گزینه البته باعث معاف شدن او از تنبیه شدن توسط نظام ولایی نخواهد شد. همچنین ممکن است سبب ناخرسندی بخشی از رای دهندگان از او شود، اما بهتر از «تدارکاتچی» بودن و بعد به حاشیه رانده شدن است. چه بسا که استعفای او سبب شود که در یک انتخابات بدون «اعوجاج و انحراف» و بدون موی دماغ، اگر چه خیلی خلوت نسبت به آنچه در 29 اردیبهشت گذشت، کسانی از ولایتمداران مقلد و مؤمن، رشته امور را در دست بگیرند و نظام بتواند همه ظرفیت های ولایی و اسلامی خود را بکار بگیرد. مثلا تصورش را بکنید که رئیسی یا صادق لاریجانی رئیس جمهور بشود و حسین شریعتمداری یا جلیلی وزیر خارجه و محمد جواد لاریجانی یا حسن عباسی وزیر ارشاد و اسلامی و...  چه معرکه ای خواهد شد! لابد چیزی طول نخواهد کشید که با چنین عناصری و تحت زعامت امام خامنه ای، در داخل «امت» همه انقلابی خالص مثل رهبر خواهند شد و رزمندگان اسلام پوزه استکبار را به خاک خواهند مالید و کاخ سفید را به حسینیه تبدیل خواهند کرد و منصور ارضی هم به مداحی اهل بیت در آنجا خواهد پرداخت!
در روابط خارجی، تنش بین رژیم با عربستان سعودی و آمریکا هم رو به افزایش است. تغییر ولیعهد در عربستان سعودی به فاصله کمی از موشک زدن رژیم به محل استقرار گروهی از داعشیان در سوریه صورت گرفت. به نظرمی رسد که این تغییر واکنشی بود به پیامی که رژیم برای ارعاب عربستان با آن موشک زدن می خواست بفرستد و این می تواند اوضاع را به طرف تشدید بیشتر تنش ببرد.چون آنچه در سوابق و عملکرد ولیعهد جدید محمد بن سلمان از زمان برگزیده شدنش به وزارت دفاع آمده است این است که او بود که مقابله نظامی با حوثی ها در یمن را(که مورد حمایت رژیم هستند) پیش گرفت و او در موضعگیری های متعددی در مورد رژیم، روش مناسب را رویا رویی با رژیم دانسته و هموست که حرف از کشاندن جنگ به داخل ایران زده است. از طرف دیگر رویارویی های کوچک غیر مستقیم بین نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه با رژیم  مثل سرنگون کردن پهباد ساخت رژیم توسط آمریکایی ها و کارهای تحریک آمیز نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس در برابر نیروی دریایی آمریکا، احتمال تشدید تنش بین رژیم و دولت دونالد ترامپ را در آینده بیشتر می کند و دونالد ترامپ که در داخل آمریکا با مسائل قضایی مربوط به تماس های اطرافیانش با روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گیر است، شاید از تشدید این تضادها برای یافتن بهانه ای برای زدن ضربه های بزرگتری به نیروهای رژیم در سوریه یا در خلیج فارس و تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی آمریکا با آن ، استقبال کند.
 در چنین شرایطی، در داخل ولی فقیه و سپاه؛ همانطور که تلاش کردند از حمله به داعش «میوه» اقتدار و وحدت زیر چتر رهبر بچینند، شاید در پی تشدید بحران برای ایجاد درگیری با سعودی و موشک پرانی های دیگری - اینبار به اهدافی در عربستان – باشند، چون جعفری فرمانده سپاه و عناصر دیگری از فرماندهان سپاه و مقامات رژیم، کشتار داعش در تهران را سفارش شده از سوی سعودی و آمریکا اعلام کرده اند. علاوه بر آن وسوسه استفاده از موشک به برای نشان دادن قدرت نظامی، که خودشان خیلی روی آن حساب می کنند در اینها هست و در مورد حمله موشکی به داعش در سوریه  خیلی با تفرعن و تبختر حرف می زنند . بیاد داریم که اطلاعیه لبریز تهدید و انتقام که سپاه پاسداران در واکنش به اعدام شیخ نمر صادر کرد و اطلاعیه مشابهی که پاسدار سلیمانی علیه دولت بحرین به خاطر فشار به یک شیخ مورد حمایت رژیم به اسم عیسی قاسم صادر کرد* لبریز از بلاهت و خودسری و در عین حال جنگ افروزانه وخطرناک بود و در رژیمی که به روش «خر تو خری» اداره می شود از سوی نظامیان متشکل در یک ارتش موازی با ارتش کشور که وظیفه و ماموریت اش سرکوب کردن و بخاک و خون کشیدن اعتراضات مردم و ترور رهبران اپوزیسیون در داخل و خارج کشور و نیز «صدور انقلاب اسلامی» به فراسوی مرزهاست، صادر شدند. آن اعلامیه ها به خوبی نشان دهنده این است احتمال اقدامات تحریکا آمیز از سوی این نظامیان خودسر قدرت پرستی که علاوه بر تمام ارزیابی های بلاهت بار و تفکرات بلاهت بار در مورد قدرت خودشان، در رویای تشکیل حکومت اسلامی جهانی هستند، وجود دارد. بنابر این اگر سپاه پاسداران به مداخله در سیاست خارجی با کارهای تحریک آمیز و با اظهارات نامربوط فرماندهانش ادامه داد و ولی فقیه با عربده های خود محور بینانه و ادعاهای مهمل سبب ایجاد جنگ شد، این جنگ؛ جنگ آنهاست و جنگی پوچ و به زیان مردم و میهن و ارتجاعی مثل جنگ خمینی برای فتح قدس از راه کربلا و جنگ برای رفع فتنه از عالم است و جز ببار آوردن ویرانی و کشتار برای ارضای جاه طلبی ها و خودمحور بینی های مالیخولیایی خامنه ای و فرمانده سپاه ، حاصلی برای ایران و مردم نمی تواند داشته باشد و باید آن را محکوم کرد و  خواهان سرنگونی رژیم و برچیدن سپاه سرکوبگر و غارتگرش و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و حل اختلافات در روابط خارجی با رجوع به قوانین بین المللی در مراجع بین المللی شد. امری که با برچیدن شده این رژیم منحوس ضد ایرانی و با استقرار دموکراسی و عدالت در ایران که هدف مبارزات مردم ایران از زمان انقلاب مشروطیّت در طول نزدیک به 120 سال گذشته بوده است، قطعا عملی خواهد شد.
----------------------------------------------  
* بیانیه سپاه در واکنش به اعدام شیخ نمر
* بیاینه پاسدار قاسم سلیمانی در خط و نشان کشیدن به حکومت بحرین
---------------------------------------------- 
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير- 24 ژوئن 2017دیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه خبرداد:

مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: طی دو سال گذشته ۳۱۶ نفر شامل ۳۹ زن و ۲۷۷ مرد بر اثر سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان در کرمانشاه جان باختند.
به گزارش ایلنا، آرتین کمالی اظهار داشت: در سال ۹۵ تعداد ۱۰۸۰۳ مجروحان تصادفات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۷۵۴۴ نفر از این تعداد و ۳۲۵۹ نفر زن هستند، در سال ۹۴  تعداد ۹۵۸۰ نفر شامل ۶۶۶۷ مرد و ۲۹۱۳ زن مراجعه مجروحان تصادفات بودند که سال ۹۵ رشد ۱۲.۷ درصدی آمار مجروحان را داشتیم.
کمالی آمار مجروحان حوادث کار  در سال ۹۵ را ۵۵۰ نفر شامل ۵۳۷ مرد و ۱۳ زن اعلام کرد و گفت: این آمار در سال ۹۴ شامل ۵۹۴ مرد و ۱۶ زن است که کاهش ۹.۸ داشتیم.
وی آمار مراجعان سرپایی به پزشکی قانونی استان کرمانشاه در سال ۹۵ را ۴۳۶۱۲ نفر اعلام کرد و گفت: سال ۹۴ آمار ما در این زمینه ۴۱۰۷۰ بود و رشد ۶.۲ درصدی داشتیم، در سال گذشته معاینات مراجعان مدعی نزاع ۱۵۹۰۷ نفر شامل ۱۱۳۳۰ مرد و ۴۵۷۷ زن و در سال ۹۴ تعداد ۱۶۲۵۵ نفر شامل ۱۱۳۷۹ مرد و ۴۸۷۶ زن است و ۲.۱ کاهش داشتیم.
کمالی تعداد اجساد معاینه شده در سال ۹۵ را ۱۶۴۵ جسد شامل ۱۲۳۸ مرد و ۴۰۷ زن اعلام کرد و گفت: این آمار در سال ۹۴ شامل ۱۷۰۶ جسد شامل ۱۳۰۱ مرد و ۴۰۵ زن می‌باشد و کاهش ۳.۶ داشتیم، در سال گذشته ۱۶ نفر شامل ۱۴ مرد و ۲ زن با سلاح سرد به قتل رسیدند و سال ۹۴ تعداد ۱۷ نفر شامل ۱۲ مرد و ۵ زن با سلاح سرد به قتل رسیدند. 
وی تعداد افراد متوفی ناشی از خفگی با گاز منواکسید کربن در سال گذشته را ۲۴ نفر شامل ۱۸ مرد و شش زن اعلام کرد و گفت: در سال ۹۴ تعداد بیست و دو نفر شامل ۱۷ مرد و ۵ زن است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه آمار مسمومیت (خودکشی) با قرص برنج در استان طی سال گذشته را ۱۶ نفر شامل ۹ مرد و ۷ زن اعلام و اظهار کرد: در سال ۹۴ تعداد بیست نفر شامل ۱۶ مرد و چهار زن بر اثر مسمومیت با قرص برنج فوت کردند.
وی اجساد ناشی از سوختگی ارجاعی به پزشکی  قانونی استان کرمانشاه را ۹۱ جسد شامل ۳۲ مرد و ۵۹ زن اعلام و بیان کرد: در سال ۹۴ تعداد ۸۱ جسد ناشی از سوختگی شامل ۳۰ مرد و ۵۱ زن داشتیم و با افزایش ۱۲.۳ درصدی مواجه بودیم.
کمالی تعداد اجساد ناشی از غرق شدگی در استان را ۲۰ مرد و ۲ زن اعلام کرد و گفت: در سال ۹۴ تعداد ۱۵ نفر به دلیل غرق شدگی فوت کردند. تعداد فوتی های ناشی از برق گرفتگی ۱۳ مرد و یک زن می‌باشد و در سال ۹۴ نیز ۱۴ مرد و یک زن به دلیل برق گرفتگی فوت کردند.
وی تعداد متوفیان ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان در استان کرمانشاه طی سال ۹۵ را ۱۸۴ نفر شامل ۱۵۹ مرد و ۲۵ زن اعلام و عنوان کرد: این آمار در سال ۹۴ شامل ۱۱۸ مرد و ۱۴ زن می‌باشد که افزایش ۳۹ درصدی داشتیم.
کمالی تعداد متوفیان ناشی از حوادث کار در استان کرمانشاه طی سال گذشته را ۳۸ نفر شامل ۳۷ آقا و یک خانم اعلام کرد و افزود: در سال ۹۴ تعداد ۴۷ نفر شامل ۴۶ مرد و یک زن به دلیل حوادث کار در استان فوت کردند که کاهش نوزده درصدی داشتیم.
وی بیشترین علت مرگ در حوادث ناشی از کار را مربوط به سقوط از ارتفاع و برق گرفتگی دانست و افزود: در سال گذشته تعداد ۸۸۸ فقره پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع شد و این آمار در سال ۹۴ تعداد ۷۵۶ فقره پرونده بوده و افزایش ۱۷ درصدی داشتیم.
 کمالی تعداد پرونده‌های ارجاعی در خصوص قصور پزشکی را ۹۹ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۷۹ مورد تبرئه شده و ۲۰ مورد محکوم شدند، در سال ۹۴ تعداد ۱۱۷ پرونده قصور پزشکی ارجاع شد که ۷۶مورد تبرئه و ۴۱ مورد محکوم شدند که کاهش ۱۵.۴ درصدی داشتیم، باید به این مسئله نیز توجه داشت که اگر آمار پزشک ستیزی بالا برود در آینده مردم متضرر می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه بعد از ۱۹ هفتگی جنین مجوز سقط وجود ندارد، گفت: بیان کرد: در سال گذشته، ۳۹۸ خانم جهت تشکیل پرونده سقط درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که با ۲۳۶ مورد موافقت و با ۱۰۶ مورد مخالفت شد، در سال ۹۴ اما، تعداد ۳۷۴ خانم برای سقط درمانی مراجعه کردند که با ۲۰۰ مورد موافقت و با ۱۱۵ مورد مخالفت شد و افزایش ۶.۴ درصدی داشتیم. 
کمالی در ادامه گفت: امیدواریم امسال مرکز پزشکی قانونی شهرستان صحنه کلنگ زنی شود، کرمانشاه نیز جزو معدود کلان‌شهرهای کشور است که فقط یک پزشکی قانونی دارد و مراجعه کنندگان زیاد، خدمت رسانی را با چالش مواجه می‌کند و  کلنگ زنی مرکز شماره ۲ پزشکی قانونی کرمانشاه امسال انجام شود.
وی با بیان اینکه مرکز پزشکی قانونی جوانرود امسال کلنگ زنی می‌شود، افزود: امسال سالن تشریح هرسین را راه اندازی می‌کنیم و افق دید ما این است که در تمام شهرستان‌ها مرکز پزشکی قانونی مجزا داشته باشیم.
کمالی با اشاره به جذب چهار نیروی جدید در پزشکی قانونی کرمانشاه گفت: انتظار داریم که بودجه امیدوار کننده ای به پزشکی قانونی استان اختصاص یابد که در شأن و منزلت استان باشد.
وی در ادامه گفت: صحنه جرم نیز در سال گذشته کلید خورد و همکاری پزشکی قانونی استان در این راستا ارزشمند است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه اظهار داشت: متأسفانه با کمبود شدید وسایل نقلیه در پزشکی قانونی کرمانشاه مواجه هستیم، بانک ژنتیک برای مجرمان نیز در سال ۹۶ کلید خواهد خورد.

6 کلانشهر اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد و 289 شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند و این بدان معناست که منابع آب و مصرف در این شهرها در حالت سربه سر قرار دارد.


معاون وزیر نیرو از تنش آبی در 6 کلانشهر و 289 شهر کشور خبر داد و از مردم خواست تا برای برخورداری از شبکه آب پایدار در مصرف آب به ویژه در ساعات اوج صرفه‌جویی کنند.
  6 کلانشهر اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد و 289 شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند و این بدان معناست که منابع آب و مصرف در این شهرها در حالت سربه سر قرار دارد.دفتر وزیر دفاع، وزیر مشاور و عضو هیات وزیران، مشاور کمیسیون کار شناسان شورای وزیران پادشاهی سعودی، مشاور ویژه امیر منطقه ریاض، دبیر مرکز رقابت‌های ملک عبدالعزیز ریاض و مشاور ویژه رئیس این مرکز از دیگر پست‌های کلیدی این شاهزاده عربستانی بوده است.


 از آغاز جنگ در سوریه یکی از شهرهایی بود که بیشترین خسارت را متحمل شد و تصاویر ویرانه‌های آن بارها در رسانه های جهانی بازتاب یافت. این شهر چند سالی است که میان ارتش سوریه و داعش دست به دست می شود اما از آنجایی که داعش پایگاه اصلی خود را در حلب، شمال غرب سوریه از دست داده چندی است این محل به عنوان مقر فرماندهی این گروه تروریستی شناخته می‌شود. تصاویر زیر اوضاع این شهر در سال های اخیر را بیشتر نشان می‌دهد.

تصویری از ویرانه های دیرالزور. سال 2013
تصویری از ویرانه های دیرالزور. سال 2013
نوجوان سوری در حالی عکاسی از پسری بر روی ویرانه های دیرالزور. سال 2013
نوجوان سوری در حالی عکاسی از پسری بر روی ویرانه های دیرالزور. سال 2013
کودکان در حال آب تنی در یک گودال آب که در اثر اصابت بمب در دیرالزور ایجاد شده است. سال 2013
کودکان در حال آب تنی در یک گودال آب که در اثر اصابت بمب در دیرالزور ایجاد شده است. سال 2013
نمایی از ویرانه های بازار قدیم دیرالزور که در بمباران هوایی نابود شده تخریب شده است. سال 2013
نمایی از ویرانه های بازار قدیم دیرالزور که در بمباران هوایی نابود شده تخریب شده است. سال 2013
شبه نظامی عضو ارتش آزاد سوری در نمایی از یک محله ویران شده در دیرالزور. سال 2013
شبه نظامی عضو ارتش آزاد سوری در نمایی از یک محله ویران شده در دیرالزور. سال 2013
زنی در حال قدم زدن میان ویرانه های شهر دیرالزور. سال 2013
زنی در حال قدم زدن میان ویرانه های شهر دیرالزور. سال 2013
نمایی از ویرانه های شهر دیرالزور در سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های شهر دیرالزور در سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
مردم در حال عبور از ویرانه های دیرالزور در سوریه. سال 2013
مردم در حال عبور از ویرانه های دیرالزور در سوریه. سال 2013
 نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
دو کودک با دو چرخه از میان ویرانه های دیرالزور عبور می‌کنند. سال 2014
دو کودک با دو چرخه از میان ویرانه های دیرالزور عبور می‌کنند. سال 2014
کودکی در حال عبور از میان ویرانه های دیرالزور. سال 2014
کودکی در حال عبور از میان ویرانه های دیرالزور. سال 2014
دو کودک در میان شهر ویرانه دیرالزور در حال بازی هستند. سال 2014
دو کودک در میان شهر ویرانه دیرالزور در حال بازی هستند. سال 2014
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
شبه نظامی عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در میان ویرانه های شهر دیرالزور نشسته است. سال 2014
شبه نظامی عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در میان ویرانه های شهر دیرالزور نشسته است. سال 2014
شبه نظامی عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در حال شستشو در منطقه تحت تصرف گروه های معارض در دیرالزور. سال 2014
شبه نظامی عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در حال شستشو در منطقه تحت تصرف گروه های معارض در دیرالزور. سال 2014
نیروهای شبه نظامی در منطقه تحت کنترل نیروهای معارض در دیرالزور. سال 2014
نیروهای شبه نظامی در منطقه تحت کنترل نیروهای معارض در دیرالزور. سال 2014
تونل های حفر شده توسط نیروهای معارض موسوم به ارتش آزاد در دیرالزور. سال 2014
تونل های حفر شده توسط نیروهای معارض موسوم به ارتش آزاد در دیرالزور. سال 2014
نیروهای شبه نظامی ارتش آزاد در مناطق تحت کنترل معارضین در دیرالزور. سال 2014
نیروهای شبه نظامی ارتش آزاد در مناطق تحت کنترل معارضین در دیرالزور. سال 2014
نیروهای معارض سوری در حال ساخت خمپاره دست ساز در دیرالزور. سال 2014
نیروهای معارض سوری در حال ساخت خمپاره دست ساز در دیرالزور. سال 2014
شلیک خمپاره از مواضع نیروهای موسوم به ارتش آزاد در دیرالزور. سال 2014
شلیک خمپاره از مواضع نیروهای موسوم به ارتش آزاد در دیرالزور. سال 2014
ساکنان جنگ زده دیرالزور در حال فرار از شهر ویران شده هستند. سال 2014
ساکنان جنگ زده دیرالزور در حال فرار از شهر ویران شده هستند. سال 2014
شبه نظامی ارتش آزاد با ویلچر از مناطق تحت کنترل معارضین در دیرالزور عبور می‌کند. سال 2014
شبه نظامی ارتش آزاد با ویلچر از مناطق تحت کنترل معارضین در دیرالزور عبور می‌کند. سال 2014
نیروهای معارض در کنار ویرانه های مسجد "شیخ یاسین" در دیرالزور. سال 2014
نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال دیرالزور آماده پیش روی. سال 2017
نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال دیرالزور آماده پیش روی. سال 2017
نیروهای دموکراتیک سوریه در جبهه نبرد با داعش در دیرالزور. سال 2017
نیروهای دموکراتیک سوریه در جبهه نبرد با داعش در دیرالزور. سال 2017
نیروهای دموکراتیک سوریه در جبهه نبرد با داعش در  دیرالزور. سال 2017
نیروهای دموکراتیک سوریه در جبهه نبرد با داعش در دیرالزور. سال 2017
یکی از زنان عضو نیروهای دموکراتیک سوریه در حال رصد مواضع داعش در دیرالزور. سال 2017
یکی از زنان عضو نیروهای دموکراتیک سوریه در حال رصد مواضع داعش در دیرالزور. سال 2017
یکی از اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه پیش از شروع عملیات برای بازپس گیری دیرالزور.
یکی از اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه پیش از شروع عملیات برای بازپس گیری دیرالزور.