may-08-evinpark-116شهردار تهران به خبرنگاران گفت: « آماده هستیم که شهرداری تهران و قوه قضاییه برای مجموعه اوین و زندان اوین وارد مذاکره بشیم و شهرداری تهران بیاد و بتونیم به یک توافقی برسیم و بخشی از هزینه ها را به هر حال شهرداری تهران تقبل کنه و مجموعه اوین را انشاءالله به یک پارک عمومی تبدیلش کنیم.»