۱۳۹۹ مرداد ۱۰, جمعه

!پای تلویزیون من و تو به ماجرای مرجان شیخ الاسلامی باز شد

Upozit 334 - July 25 - آپوزیت ۳۳۴

کتاب صوتی بابک خرمدین نوشته امیرحسین خنجی

میشل بچله: تهدیدها علیه سازمان مردمنهاد برجستهی ایرا ین موجب نگرا ین شدید است ژنو (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰) – کمیسر عالی حقوق ب رسر، میشل بچله امروز نسبت به فشارهای فزایندهی دولت ایران علیه ی سازمان مردمنهاد شناختهشده ایرا ین که در زمینه فقر و حمایتهای اجتماعی فعالیت میکند و همچنی دستگیی موسس آن هشدار داد. مقامات ایرا ین بر جمعیت امداد دانشجون امام علی فشار آوردهاند تا ساختار جمعیت را تغیی دهند. به نظر میرسد این ی اقدام تلا رش برای تعطیل کردن این سازمان باشد. در ۱ تی ۱۳۹۹، نیوهای امنی یت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقای شارم ی میمندی نژاد موسس این سازمان مردمنهاد وهمکارانایشانآقایمرت یضکیمنشوخانمکتایونافرازهرابازداشتکردند.آقایمیمندینژادهمچناندرزنداناوین در بازداشت به سر میبرد، اما همکاران ایشان به قید وثیقه آزاد شدهاند. در همان روز نیوهای امنی یت دف یی اصلی جمعیت امداد دانشجون امام علی در تهران را در آن روز تعطیل و تمامی مدارک ی و دستگاههای موجود در دف یی جمعیت را ضبط کردند. جمعیت امداد دانشجون امام علی در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده و یکی از برجسته ترین سازمانهای جامعه مد ین ایران ی است که با بیش از ده هزار نفر داوطلب فعالیت میکند. فعالیتاینسازمانمردمنهاددرزمینهآسیبهایاجتماعیازجملهفقر،کودکمجرم یدرصفاعدام،کودکانکارو اعتیاد در ب ی کودکان است. این سازمان بیش از ۴۰ مرکز در محلات حاشیه ۲۰ استان ایران دارد و به بیش از شش هزار کودک و زن خدمات حمای یت در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه میکند. بچله اظهار داشت: «این سازمان در طول بیست سال گذشته برای اقشار آسیبپذیر در ایران و به ویژه کودکان در معرض آسیب، خدمات حمای یت اساش فراهم آوردهاست. اگر مقامات به دخالت در نحوه مدیریت این سازمان و ی بازداشت کارکنان آن ادامه دهند، زندکی این کودکان در معرض خطر خواهد بود.» «تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردمنهاد و یا ایجاد تغیی در ساختار آن، نوع شدیدی از محدود نمودن حق آزادی تشکیلات و نمونه ی بارز دخالت غیقانو ین در فعالیتهای جامعه مد ین است.» جمعیت امداد دانشجون امام علی اخیا آشکارا درباره تاثی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت اظهار نظرکرده و ی از اغتشاشگر نامیدن مردم آسیبدیده از فقر توسط مقامات در ن اع ییاضات آبان ۱۳۹۸ انتقاد کرده است. بچله میگوید: «فضای بستهی جامعه مد ین در ایران در حال محدودتر شدن است. جمعیت امداد دانشجون امام علی ی در این فضای محدود و با وجود تهدیدها و فشارها در سالهای اخی تلاش کرده به فعالیت خود ادامه دهد.» وی اضافه میکند مسئول ی عموما از مقررات پر از ابهام امنیت ملی برای سرکوب صداهای مخالف استفاده میکنند. «بازداشت و دخالت در فعالیتهای جمعیت امداد دانشجون امام علی نمونهای از اقدامات محدودکنندهی دولت ی ی است که فعالی جامعه مد ین از جمله افرادی که در حوزه آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند را هدف گرفته است.» به آقای میمندی نژاد اتهاما ین اظهار شده اما هنوز اتهامات به طور رسمی علیه وی وارد نشده است. به او اجازه دس ییش به وکیل به انتخاب خود و ملاقات با خانواده داده نشده است. اتهامات اظهار شده علیه خانم افرازه و آقای کیمنش جرایم علیه امنیت ملی است. آنان در تاری خ ۳۱ تی و ۱ مرداد با تودیع وثیقه آزاد شدهاند. محل بازداشت هر سه نفر برای ۴۸ ساعت نامعلوم بود. محل سکونت آنان برای ساعتها مورد بازرش قرارگرفته و نیوهای امنی یت لپتاپها، سرورها، دستگاههای الک ییونیک و دست نوشتههایشان را، بنا برگزارشها بدون آن که حکم تفتیش داشته باشند، ضبط کردهاند. بچله از مقامات ایرا ین درخواست میکند به جمعیت امداد دانشجون امام علی اجازه دهند به فعالیتهای خود تحت ی ی ساختارکنو ین ادامه دهد و به دخالت در تصمیم گییها و برنامههای این سازمان مردمنهاد خاتمه دهند. او همچنی خواستار آن شد که آقای میمندینژاد که بازداشتش در تعارض با قوان ی ب یالمللی حقوق ب رسر است، فورا آزاد شود. پایان Farsi version attached Bachelet alarmed by threats against prominent Iranian NGO GENEVA (30 July 2020) – The UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, said today she was alarmed by the Iranian Government's increased pressure on a prominent civil society group working on poverty and social protection, and the arrest of its founding member. Iranian authorities have pressured Imam Ali Popular Students' Relief Society (IAPSRS) to change its structure, in what appears to be an attempt to close down the organisation. On 21 June 2020, security forces from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) arrested the NGO's founder Sharmin Meymandinejad, along with colleagues Morteza Keymanesh and Katayoun Afrazeh. Mr. Meymandinejad remains in detention in Evin prison, but his two colleagues have been released on bail. On the same day, security forces sealed IAPSRS's main office in Tehran and confiscated all its documents and devices. IAPSRS was founded in 1999 and is one of the most prominent civil society organizations operating within Iran, with a network of more than 10,000 volunteers. The organization works on social issues including poverty, child offenders on death row, child labour and drug addiction among children. It has over 40 facilities in marginalized neighbourhoods across 20 provinces in Iran and provides vital support in education, healthcare, employment and livelihoods for more than 6,000 children and women. "For over 20 years this NGO has provided crucial support to marginalized sections of Iran's society, in particular vulnerable children," said Bachelet. "Children's lives will be at stake if the authorities proceed to force their hand over how it is managed, and lock up their staff. "Closing by force or altering the structure of an NGO is a severe type of restriction on the right to freedom of association and represents unlawful interference with the critical work of civil society." IAPSRS has recently been increasingly vocal about the impact of the Government's socio-economic policies and criticised the authorities for calling poverty-stricken protesters "rioters" in the context of the November 2019 protests in Iran. "Civic space is already restricted in Iran, and continues to shrink," said Bachelet. "IAPSRS had managed to operate within this restricted space in recent years, albeit under continued threats and harassment," she said, adding vague national security provisions were often used by the authorities to stifle dissenting voices. "The arrests and interference in IAPSRS's work is a clear example of the government's tightening of measures targeting civil society actors, including those working in the field of social protection." Mr. Meymandinejad has been subjected to a number of accusations, but no official charges have been laid and he has not been brought before a judge since his detention on 21 June. He has been denied access to a lawyer of his choice and to visits from his family. Ms. Afrazeh and Mr. Keymanesh, who were accused of crimes against national security, were released on bail on 21 and 22 July, respectively. All three were initially kept in incommunicado detention for 48 hours. Their homes were searched for hours, and security forces confiscated laptops, servers, electronic devices and hand-written documents, reportedly without a search warrant. Bachelet urged the authorities to allow IAPSRS to operate with its existing structure and to cease interfering in its decision-making and its programmes. She called for the immediate release of Mr. Meymandinejad on the grounds his detention is incompatible with international human rights law. ENDS For more information and media requests, please contact: Rupert Colville - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org or Jeremy Laurence - + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org or Liz Throssell - + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org Tag and share - Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights