۱۳۹۸ خرداد ۲, پنجشنبه

Is China's fishing fleet taking all of West Africa's fish? - BBC News

Is China's fishing fleet taking all of West Africa's fish? - BBC News

Is China's fishing fleet taking all of West Africa's fish? - BBC News

What John Bolton's Past Tells Us About His Future As Trump's National Se...

What John Bolton's Past Tells Us About His Future As Trump's National Se...

Noam Chomsky full length interview: Who rules the world now?

Revealed: human rights abuses in Libyan migrant camps

Revealed: human rights abuses in Libyan migrant camps

John Bolton Is A Madman

Trump va-t-il entrer en guerre contre l'Iran ? - Je réponds à vos questions

Kate Bolduan Can't Hold Back Her Tears Reacting To Trump's S***hole Stat...

Kate Bolduan Can't Hold Back Her Tears Reacting To Trump's S***hole Stat...

War with Iran: Could as Many as 1 Million Troops be Sent to the Middle E...

فراخوان گزارشگران: در اعتراض به بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان در روز اول ماه مه, معلمان,


فراخوان گزارشگران:
 در اعتراض به بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان در روز اول ماه مه, معلمان, دانشجویان و نویسندگان!
همانطور که در گزارشات آمده است تجمع صلح آمیز و اعتراضی اول ماه مه کارگران و فعالین کارگری در برابر مجلس جمهوری اسلامی از سوی نیروهای امنیتی - پلیسی و لباس شخصی های حکومتیان به خشونت کشیده شد و حدود پنجاه نفر از زنان و مردان معترض در محل اعتراض مضروب شده و تعدادی نیز پس از بازداشت به زندانهای مخوف رژیم منتقل شدند. هنوز هشت نفر از بازداشت شدگان در زندان بسر میبرند ودر ادامه این موج جدید, سرکوب و بازداشت معلمان و دانشجویان و بازنشستگان همچنان ادامه دارد. خانواده های معترض بازداشت شدگان مکرر در پشت دیوارهای زندان ها مورد توهین و خشونت قرار گرفتند. بیم ان میرود تا با افزایش بحرانهای سیاسی و بین المللی و در سایه جنگ طلبی های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا سرکوب زندانیان سیاسی , معلمان و کارگران و دانشجویان زندانی تشدید شود.
بازداشت ها و محکومیت های سنگین اخیر نویسندگان و معلمان و اتهامات واهی علیه آنها نشان میدهد که دور تازه ای از سرکوب عمومی اعتراضات آغاز شده است و به تجربه میدانیم که زندانیان سیاسی و اجتماعی در صف نخست قربانیان سیاستهای ارتجاعی و بحران زای رژیم جمهوری اسلامی خواهند بود.
ما نسبت به ادامه بازداشت فعالین صنفی و سیاسی هشدار داده و از هر گونه امکان برای ازادی فوری و بی قید و شرط انان دریغ نخواهیم کرد.
ما از همه مجامع و نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان در عرصه بینالمللی میخواهیم که در برابر ستمی که بر همقطاران خود در کشورمان می رود, خاموش نباشند و صدای اعتراض آنها باشند.
گزارشگران
22.05.2019
آدرس برای ارسال پشتیبانی

رونوشت به نهادهای مدافع کارگران, معلمان و حقوق انسانی
اسامی فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی, رسانه ها و نهادها