۱۳۹۸ خرداد ۱۵, چهارشنبه

سی اُمين سالگرد ميدان "تيان مين"!ظاهراً فراموش شده

'You killed a million people in Iraq' George Galloway tells Jacqui Smith...

'You killed a million people in Iraq' George Galloway tells Jacqui Smith...

جنگ طلبان و سلطنت طلبان عزیز ، سیامک زند شما را به نوشیدن اب خنک و گوارا...

جنگ طلبان و سلطنت طلبان عزیز ، سیامک زند شما را به نوشیدن اب خنک و گوارا...

جنگ طلبان و سلطنت طلبان عزیز ، سیامک زند شما را به نوشیدن اب خنک و گوارا...

جنگ طلبان و سلطنت طلبان عزیز ، سیامک زند شما را به نوشیدن اب خنک و گوارا...

جنگ طلبان و سلطنت طلبان عزیز ، سیامک زند شما را به نوشیدن اب خنک و گوارا...

World Order Showdown: Must Nations Choose Which World Order They Will Su...

World Order Showdown: Must Nations Choose Which World Order They Will Su...

Israel's Hired Thugs

Israel's Hired Thugs

Israel's Hired Thugs

Monique Pinçon-Charlot : Casse sociale, le début ? [EN DIRECT]

Monique Pinçon-Charlot : Casse sociale, le début ? [EN DIRECT]

Monique Pinçon-Charlot : Casse sociale, le début ? [EN DIRECT]