۱۳۹۵ فروردین ۱۸, چهارشنبه


زینب ، یلدا ، حمیده ، زهرا و دانیال از کودکان مبتلا به EB ” 
اپیدرمولیزیس بولوزا” در شهرستان رودبار جنوب هستند و از 
سال ۹۲ تا کنون چندین گزارش توسط این پایگاه خبری در 
خصوص وضعیت آنان منتشر شده است ولی حساسیت شدید 
پوست ، تاول زدن، ایجاد زخم و خارش از جمله نشانه های 
بیماری “EB” است که باید شدیدا تحت مراقبت باشند. تمام 
وسایل مربوط به این کودکان باید مخصوص و استریل باشه، این 
در حالی است که هیچ رسیدگی قابل توجهی برای این کودکان 
صورت نگرفته است و روز به روز وضعیت بدنی آنها وخیم تر 
میشود تا آنکه از بین میروند.

با فقر،