۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

نقدی کوتاه بر رمان بلند کلیدر٬ م.سحر

نقدی کوتاه بر رمان بلند کلیدر٬ م.سحر

م. سحر
دولت آبادی میان نوشتن یک رمان روستایی که قصد توصیف زندگی عشایر و چوپانان حاشیه خراسان و بلوچستان را دارد و خلق رمانی حماسی با هدف سیاسی سرگردان است .
چند هفته ای گرفتار رمان کلیدر بودم.
قصد داشتم بخوانم تا بدانم آوازۀ محمود دولت آبادی بابت اثری که شاهکار او خوانده شده است بر سر چیست؟
این رمان را هنگامی که در چهار جلد و دومجلد انتشار یافته بود حدود سی سال پیش خوانده بودم. بعد ها رمان کامل شد و به ده جلد در پنج مجلد رسید و متن کامل آن سالها در قفسهء کتابخانه ام بود و از آنجا که دومجلد خوانده شده از خاطرم رفته بود حوصله نمی کردم که از نو شروع کنم .
دوماه پیش به خود نهیبی زدم که بخوان این رمان را زیرا اسم و رسم این کتاب داستانی ست که بر هر سر بازاری هست و نویسنده این رمان بزرگ هم همه اعتبار و نامی را که کسب کرده و به آن تکیه دارد از این اثر دارد.
بالاخره خوانده شد . می پرسید که خوشت آمد؟
پاسخ کوتاه دو حرف است و پاسخ بلند نیاز مند نوشتن مقاله ای طولانی که در حال حاضر حوصله اش را ندارم. و پاسخ دوحرفی این است :
آری و نه !
چرا آری ؟
نویسنده برای نوشتن این کتاب رنج فراوان برده است و موضوع رمانش یعنی زندگی چوپانی و ایلیاتی و نیز روستایی نواحی خراسان و بلوچستان را مطالعه کرده و با زندگی جاری در رمان از نزدیک آشناست و با انسانهایی که داستان زندگی شان ، فقر و ناداری و روابط انسانی و فامیلی و پیوندهای عاطفی و خونی درهم تنیده با سنت ها و خلقیات قومی آنها را توصیف می کند مأنوس بوده و ای بسا با آنان زیسته است.
موضوع رمان از نظر کار اتنولوژی و مردم شناسی و درک روحیات عشایری و زندگی چوپانی و دلبستگی های خُلقی و عاطفی و پیوند آنان با سنن کهن و آداب و باورهای بومی ارزشمند است و در باره آن سخن فراوان می توان گفت .
بهره جویی او از زبان محلی و واژگان بومی درخور تقدیر است .

تأثیر پذیری از نحو گویش های بومی منطقه و وارد کردن آن در نثر روایی رمان جالب است( و البته تولید اشکالاتی هم کرده است). تأثیر از نحو نثر فارسی قرن چهارم که در بعضی جاها شیواست (و در خیلی جا ها تصنعی) .
تأثیر شعر منثور هم در آنجا ها که نویسنده می خواهد پوسته واقعیت را بشکافد و نقبی به رگه های عمیق تر روح و فکر شخصیت های داستان بزند یا خود سخنانی دارد که به آسانی گفته شدنی نیستند در این اثر جا به جا دیده می شود که خیلی جا ها شیوا و دلنشین است ( و البته به نظر می رسد که در بسیاری جاها اندکی طولانی و مبالغه آمیز می شود و به یکدستی در توصیف ماجرا ها و موضوع خللی می رساند ).
نویسنده در توصیف حالات روحی و بیان عواطف و مافی الضمیر قهرمانان خود در بسیاری جا ها خوب و در برخی جاها درخشان ( و در بسیاری جا ها دچار اطناب و تکرار و نیز برخی جا ها ضعیف) است .
تا آنجا که به توصیف روابط عاطفی و دلبستگی ها و بیان کشمکش های درونی با ابراز عشق ها و علقه ها و نیز آمال و آرزوهای قهرمانان مربوط می شود خواندنی زیبا و داری کشش است .

به خصوص لحظه های عاشقانه ، لحظه های رد و بدل شدن احساس های دوستی و عواطف میان عاشق و معشوق و مادرو فرزند و بیان دوستی ها و همدلی ها و همدردی ها همه اثر قلم نویسنده ای با احساس و انساندوست و اهل درد است .
اینها که گفتم را می توان از محاسن این رمان ده جلدی محسوب داشت اما معایب بزرگی هم دارد که بزرگترین عیب آن نگرش و دیدگاه ایدئولوژیک و سیاسی ست که بر سراسر کتاب حکمفرماست .
دولت آبادی میان نوشتن یک رمان روستایی که قصد توصیف زندگی عشایر و چوپانان حاشیه خراسان و بلوچستان را دارد و خلق رمانی حماسی با هدف سیاسی سرگردان است .

او بر آن است که رمانش توصیف مبارزات روستائیان بر ضد اربابان و زمینداران بزرگ و خرده مالکان نوپا و نوکیسه ای باشد که در اثر ارتباط با نهادهای دولتی (ژاندارمری ها و فرمانداری ها و ...) نفوذ و قدرتی یافته و با حکومت مرکزی در پیونداند ، اما برای جهت دادن به این مبارزه قهرمانی ساخته است که نه از نظر طبقاتی و نه از نظر فرهنگی انگیزه ای قوی و معقول برای درگیر شدن با دولت و حکومت دارد و نه به لحاظ سیاسی و اجتماعی.
ازین رو به نظر می رسد که نویسنده به طور مصنوعی می کوشد چوپان زاده ستتی و صحرا نشین را که در یک کشمکش عشقی و عشایری دست به قتلی زده است و البته برای گریز از قانون ، قتل های دیگری نیز مرتکب شده و به کوه گریخته و درواقع بر دولت مرکزی یاغی شده است ، تبدیل به قهرمان مبارزه سیاسی و طبقاتی کند.
او چوپانی یاغی را از طریق نماینده یک حزب چپ (حزب توده؟) به درگیری با حکومت سوق می دهد و ماجرا از طریق پینه دوزی (ستار) که عضویت در فرقه دموکرات را داشته و فعال کارکشتۀ سیاسی و حزبی ست و با دفتر حزب در سبزوار ارتباط دارد جنبه انقلابی و مبارزات دهقانی بر ضد اربابان و زمینداران و از آن طریق بر ضد حکومت مرکزی به خود می گیرد.
به هرحال یک نگاه ایدئولوژیک چپ توده ای طرفدار شوروی بر رمان حاکم است.
دولت آبادی در این رمان مأموران نظمیه و ژاندارم ها را در جبهه دشمن قرار می دهد و آرایش نیروهای قهرمانی یاغی خود را به گونه ای توصیف می کند که گویی در کشوری اشغال شده برای بیرون راندن نیروهای بیگانه می جنگند.
نگاه او نگاه کسانی ست که با ایجاد نظم در کشور و برقراری حکومت مرکزی خوشبین نبوده اند. نویسنده این رمان جریان فرقه دموکرات آذربایجان را آزادی خواهانه می نامد و در این باره مرثیه ها برای تفنگداران پیشه وری و باقروف می خواند .
درمجموع این کتاب از لحاظ سیاسی بسیار بد آموز و متأثر از تاریخ نویسی حزب توده و طرفداران روسیه شوروی ست.
افسران مخفی حزب توده در این کتاب به قهرمان داستان که با مأموران دولتی درگیر است فشنگ و دوربین می رسانند و نگاه نویسنده به چنین نمایندگان نظمی که مطلقا خلاف وظیفه ای که داشته اند عمل کرده اند ، سرشار از ستایش و احترام است.
نویسندۀ رمان ، گویا نخواسته بوده است که جای نمایندگان مذهب در مخالفت با دولت مرکزی و در ماجرای «حماسهء گل محمدی» خالی بماند.
از این رو ملای روستا را نیز وارد ماجرا جویی های طغیانگرانه چوپان ایلیاتی می کند.
« ملا معراج» و پسرش بارها به قهرمان داستان یاری می رسانند و حضور و جابه جایی نیرو های دولتی را به او خبر می دهند و در پایان ماجرا نیز برای بسیج روستائیان و حتی برای شرکت مستقیم در «مقاومت مسلحانه » به وی پیشنهاد همکاری و همراهی (تا مرز شهادت) می دهند اینگونه به نظر می رسد که وارد کردن نماینده روحانیت و « آقا زادۀ شهادت طلب او » او در ماجراجویی های قهرمان داستان (که گرایش های اعتقادی و دینی او در طول رمان پوشیده مانده است) خالی از پیشداوری های سیاسی و ایدئولوژیک نیست .
ظاهراً نویسندۀ رمان گوشۀ چشمی به ماجراهای سیاسی ایران و اتفاقات زیر و رو کنندۀ ای دارد که در سال 57 زیر نام «انقلاب اسلامی » روحانیت شیعه را بر ایرانیان حاکم کرد.
انقلابی دینی که حمایت فعال و کامل نیروهای سیاسی طیف چپ طرفدار روسیۀ شوروی از اسلامیسم سیاسی را در ایران زیر نام «مبارزه بر ضد امپریالیسم و پیروی از خط امام» به دنبال داشت و نتایج شوم و ویرانگر چنین سیاستی تا امروز دامنگیر ملت ایران مانده است .
به طور کلی کلیدر رمانی ست که به لحاظ فکری مخالف شکل گیری دولت ملی و مدرن * در ایران و ازین لحاظ با مخالفان تجدد و با اقشار محافظه کار و سنت گرای جامعه هم آواز است.
(مخالف نظام وظیفه اجباری و مخالف حضور ژاندارم در مناطق حساس و مرزی ست مخالف بسیاری چیزهاست که بدون آنها نظم و امنیت در کشوری مثل ایران در سالهای 1300 ـ 1330 برقرار شدنی نمی بود).
به خصوص در ماجرای آذربایجان منافع روسیه شوروی را که در آن سالها به وسیله ارتش سرخ ایران را اشغال و حدود یک سال آذربایجان را از ایران تجزیه کرده بود لباس عدالت خواهی و آزادی خواهی می پوشاند.
در مجموع علارغم ارزش های ادبی و مردم شناسانه ای که دارد ، رمانی متکی به تحریف تاریخ و بد آموز است.
من زحمت خواندن این کتاب ده جلدی را به خودم دادم تا بدانم ، اینهمه شهرت و اعتبار که به واسطه این کتاب نصیب نویسنده شده است برای چه بوده است؟
همانطور که جنبه های مثبت ادبی آن را ذکر کردم خود را موظف می دانم که نظرم و بر داشتم را از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر این رمان بنویسم .
گویا فرهنگ نان قرض دادن از یک سو و نفوذ توده ایسم ادبی و روسیه شوروی زدگی در میان روشنفکران ، از سوی دیگر موجب شده است که تاکنون کسی به این جنبه مخرب رمان کلیدر توجهی نکند و سخنی نگوید.
*
Etat nation
............................
م.سحر
24/6/2014
http://msahar.blogspot.fr/

کودکان کار!!فروشنده قیمت خودرو را 3.8 میلیارد تومان + 1.2 میلیارد تومان هم برای گزینه شماره گذاری و ... در نظر گرفته استبه گزارش اقتصاد آنلاین مرسدس بنز SLS AMG GT Final Edition مدل 2014 در یکی از نمایشگاه های اتومبیل خیابان شهید بهشتی تهران رویت شد. فروشنده قیمت خودرو را 3.8 میلیارد تومان + 1.2 میلیارد تومان هم برای گزینه شماره گذاری و ... در نظر گرفته است. این آخرین نسخه از مرسدس بنز SLS AMG است که GT Final Edition نام دارد و فقط 350 دستگاه از آن تولید شده است.


۲۸ ژوئن ۱۹۱۴؛ روزی که دنیا را تغییر داد

۲۸ ژوئن ۱۹۱۴؛ روزی که دنیا را تغییر داد


 1. 10:37
  یکی از افسران آسیب دیده به نام سرهنگ اریش فون مریتسی، به بیمارستان پادگان برده شده است.
  جراحان ارتش به صحنه بمب‌گذاری رسیده‌اند و  پلیس تخلیه محل را آغاز کرده است.
 2. 10:35
  شهردار سارایوو که در خودروی اول کاروان نشسته بود، کمی قبل از آرشیدوک رسید. او حالا منتظر است تا رسما از زوج سلطنتی استقبال کند.
 3. 10:33
  در برنامه مسیر حرکت ذکر شده که آرشیدوک در سخنرانی‌های خوشامد گویی شرکت خواهد کرد و سوفی هم با همسران مقامات مسلمان دیدار خواهد داشت.
 4. 10:31
  مقامات مذهبی سارایوو، اعم از مسیحی، مسلمان و یهودی، خود را برای استقبال از زوج سلطنتی آماده می‌کنند.

 5. 10:22
  خبر فوری: حدود 20 نفر در اثر انفجار مجروح شده اند. دو افسر نظامی و یکی از زنان همراه هیأت سلطنتی هم در میان آسیب دیدگان هستند.

 6. 10:21
  شاهدان عینی از دیدن چیزی شبیه یک بمب خبر می‌دهند که به‌سوی خودروی آرشیدوک پرتاب شده است. آنها ادعا می‌کنند که خود آرشیدوک با جلو گرفتن بازویش خطر را دفع کرده، و با این کار باعث شده بمب جلوی خودروی پشت سر بیفتد.
 7. 10:18
  عکس‌هایی از صحنه انفجار ارسال شده‌اند
 8. 10:19 گزارش شده که آرشیدوک و سوفی در اتومبیل مانده اند و آجودانشان، سرهنگ دوم کنت فرانتس فون هاراش را برای بررسی صحنه فرستاده اند.
 9. 10:16 گزارش‌های تأیید نشده از شاهدان عینی حاکی از آن است که بمبی که از میان جمعیت حاضر در اپل‌کی پرتاب شده، دلیل انفجار بوده است.
 10. 10:13 بنظر می‌رسد که خودروی حامل آرشیدوک ایستاده و او منتظر رسیدن خبرهای بیشتر از صحنه است.
 11. 10:12 افسران پلیس در بین جمعیت حضور دارند. اوضاع بشدت بهم ریخته است. دود به هوا بلند شده است.
  گزارش‌های تأیید نشده حاکی از این است که عده‌ای از اعضای هیأت رسمی و بعضی از تماشاچیان آسیب دیده اند.
 12. 10:12 خودروهایی که پشت سر آرشیدوک حرکت می‌کردند، توقف کرده اند. بنظر می‌رسد به یکی از خودروها خساراتی وارد شده است.
 13. 10:12 : خبر فوری: در کنار کاروان حامل آرشیدوک آشوبی برپا شده است. آلن لیتل، خبرنگار اعزامی ما، می‌گوید که صدای بلندی شنیده است. خودروی حامل آرشیدوک به‌سرعت حرکت کرد. معلوم نیست چه اتفاقی افتاده و آیا کسی آسیب دیده است؟
 14. 10:10 خودروی آرشیدوک از کنار ایستگاه مرکزی پلیس و پادگان سپاه پانزدهم رد شده است.
 15. 10:07 خودروها با فاصله 50 متر از هم از کنار خانه‌هایی که با پرچم‌های سیاه و زرد هاپسبورگ و قرمز و زرد بوسنی تزئین شده اند، می‌گذرند.
  بخش اعظم جمعیت در سمت اپل‌کی جمع شده تا در سایه باشد. عده کمی هم تصمیم گرفته اند که کنار دیواره‌ خاکی رودخانه بایستند.
 16. 10:05 کاروان خودروها با عبور از اپل‌کی به‌سوی ساختمان شهرداری می‌رود که در سال 1896 ساخته شده، و به‌خاطر معماری‌اش که از سبک عثمانی و اتریشی الهام گرفته، معروف است.
 17. 10:04 با عبور خودروی آرشیدوک و سوفی از میان جمعیت صف کشیده در خیابان‌ها، فریادهای "زنده باد" به آسمان بلند می‌شود. در روزنامه‌های محلی تبلیغات زیادی درباره این سفر شده تا جمعیت زیادی در روز آخر سفر سلطنتی آخر به منطقه برای استقبال بیایند.
 18. 10:03 از قلعه قدیمی ترک‌ها در شرق شهر 24 گلوله توپ برای احترام و به نشانه ورود مهمانان شلیک می‌شود.
 19. 10:02 کاروان خودروها با گذر از اپل‌کی در ساحل شمالی رودخانه میلیاکا از وسط شهر عبور می‌کند.
 20. 10:00
  زوج سلطنتی همراه محافظانشان، یعنی ژنرال پیتیورک و یک افسر دیگر، سوار یک اتومبیل سرباز شده اند. پرچم امپراتوری کاپوت خودرو نصب شده است.
 21. 9:57 آنها ابتدا سری به پادگان فیلیپوویچ می‌زنند که روبروی ایستگاه قطار واقع شده است. در آنجا آرشیدوک از سربازان سان می‌بیند.

 22. 9:51 دوشس سوفی لباسی سفید با یک شال قرمز روشن از خز قاقم به تن، و کلاه لبه پهنی بر سر دارد.
 23. 9:50
  آرشیدوک و دوشس حالا وارد ساریووی گرم و آفتابی شده اند و مقامات محلی به آنها خوشامد می‌گویند. آرشیدوک یونیفورم ژنرال‌های سواره‌نظام را پوشیده، و نیم‌تنه فاستونی آبی بر تن، و کلاه سیاه بر سر دارد و کلاهش با پرهای طاووس تزئین شده است.
 24. 9:49 قطار در حال وارد شدن به ایستگاه سارایوو است. در ایستگاه ژنرال اسکار پوتیورک، فرماندار بوسنی- هرزگوین، و فهیم افندی جورجیچ، شهردار سارایوو، به پیشواز مهمانان می‌روند.
 25. 9:47 استقبال کنندگان در مسیر کاروان در خیابان‌ها صف کشیده اند و طول مسیر با پرچم و گل تزئین شده است.
 26. 9:45
  درباره سارایوو پایتخت بوسنی
  قرن ششم: تصرف توسط رومی‌ها
  قرن نهم: مسیحی شدن
  قرن پانزدهم: به تدریج بدست عثمانی‌ها افتاد
  قرن‌های پانزدهم و شانزدهم: به یکی از ایالات امپراتوری عثمانی تبدیل شد و بخش بزرگی از جمعیتش به اسلام گرویدند
  1878: در کنگره برلین از سوی عثمانی‌ها به اتریش- مجارستان واگذار شد
  1908: بعد از 30 سال اشغال، رسما به قلمروی اتریش- مجارستان منضم شد
  ادیان عمده: ارتدوکس صرب (43%)؛ اسلام سنی (32%)، کاتولیک (22%)
 27. 9:42 مناسبت دیگری که امروز در این منطقه جشن گرفته می‌شود، جشن سنت ویتوس است. برای صرب‌های بوسنی که 40 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، 28 ژوئن یک روز یادبود و جشن ملی است. این روز یادآور شکست سرنوشت‌ساز صرب‌ها مقابل ترکان عثمانی در نبرد کوزوو در سال 1389 است و به‌خاطر شجاعت مثال‌زدنی سربازان صرب در مقابل عثمانی‌ها جشن گرفته می‌شود.
 28. 9:39
  نیکولاس ویچل، خبرنگار سلطنتی در مورد ولیعهد یکی از قدیمی‌ترین سلسله‌های پادشاهی اروپا می‌گوید:
  او ولیعهد یکی از بزرگترین امپراتوری‌های اروپاست ... آرشیدوک فرانتس فردیناند اتریش – پنجاه ساله – که روزی جانشین عمویش، فرانتس ژوزف، خواهد شد و بر تخت امپراتوری سلسله هاپسبورگ در اتریش- مجارستان تکیه خواهد زد. دیدار امروز او از پایتخت بوسنی، سارایوو، آخرین نمونه از سفرهای پرشمار او به اقصی نقاط اروپا و جهان خواهد بود ...
 29.  9:38 امروز روزیست که این زوج چهاردهمین سالگرد ازدواجشان را جشن می‌گیرند. در اینجا اندکی بعد از ازدواجشان در 36 و 32 سالگی دیده می‌شوند.
 30. 9:35
  آرشیدوک در محافل درباری اروپایی به داشتن شخصیتی سرسخت معروف بود، اما وقتی در سال 1900 با ارجحیت دادن عشق بر جاه و مقام با کنتس سوفی چوتک، که در آن زمان ندیمه دوشس تشن بود، تا حدی دل مردم عادی را بدست آورد. داستان ازدواج آنها صفحه اول روزنامه‌های اتریش را به‌خود اختصاص داد. از او به‌عنوان عضوی از خاندان سلطنتی هاپسبورگ- لورن انتظار می‌رفت که از خاندانی سلطنتی همسر انتخاب کند. نهایتا تنها با این شرط با ازدواج او با سوفی موافقت شد که فرزندان آنها ادعایی بر تاج و تخت اتریش- مجارستان نداشته باشند. سوفی عنوان دوشس دارد، اما از مزایایی که به هم‌رده‌هایش داده می‌شود، برخوردار نیست. او در وین حق ندارد سوار کالسکه سلطنتی شود یا در جایگاه ویژه سلطنتی بنشیند. اما آرشیدوک به‌عنوان مقامی نظامی به این سفر آمده، و به همین خاطر از دوشس سوفی با تشریفات سلطنتی کامل پذیرایی می‌شود و در مراسم امروز در کنار همسرش خواهد نشست.
 31. 9:33 سارایوو آخرین بار سال ۱۹۱۰ میزبان سفری سلطنتی بود. در آن سال امپراتور فرانتس ژوزف از بوسنی که تنها دو سال بود به قلمروی امپراتوری اتریش- مجارستان منضم شده بود، بازدید کرد.
  بسیاری سفر جاری به بوسنی را حرکتی از سوی فرانتس ژوزف، امپراتور اتریش- مجارستان، برای تحکیم موقعیت سلطنت در این منطقه می‌دانند.
  امپراتور ۸۳ ساله یکی از باسابقه‌ترین پادشاهان اروپاست و در سال ۱۸۴۸ به سلطنت رسیده است. او در ماه‌های اخیر با بیماری دست و پنجه نرم کرده است. بعد از مشکلی که در ماه آوریل برایش پیش آمد، نگرانی‌ها از وضع سلامتی او به گمانه‌زنی‌ها درباره بر تخت نشستن فرانتس فردیناند در آینده نزدیک شدت گرفته است.
  در نتیجه، سفر ولیعهد به بوسنی، گامی در جهت تقویت رابطه این منطقه با امپراتوری قلمداد می‌شود.
 32. 9:32  آرشیدوک اهل سفر است و مرتبا به نقاط مختلف امپراتوری سفر می‌کند. او در سال ۱۸۹۳ در جریان سفری طولانی به اقصی نقاط جهان، از بعضی نقاط دوردست، نظیر استرالیا، نیوزیلند، نومئا، نیوهبرایدز، جزایر سلیمان، گینه نو، ساراواک، تایلند، هنگ‌کنگ و ژاپن هم دیدن کرده است.
  آخرین سفر او به بریتانیا در نوامبر سال گذشته انجام شد. در این سفر آرشیدوک و سوفی در کاخ ویندزور مهمان پادشاه و ملکه بریتانیا بودند و از جنگل شروود و کاخ بالزوور دیدن کردند. در آن موقع گزارش شد که آرشیدوک دیگر "به هر چیزی که انگلیسی باشد علاقمند شده است".
 33. 9:31 آرشیدوک و دوشس در جریان سفر رسمی‌شان در هتل مجلل بوسنا در ایلیدزا اسکان داشتند که در ۱۰ کیلومتری سارایوو واقع شده است.
  این زوج روزهای پرمشغله‌ای را گذرانده اند، و حالا سوار قطاری به مقصد سارایوو هستند که قرار است ساعت ۰۹:۵۰ وارد شهر شود.
  آنها دیشب در ضیافت ویژه‌ای با ۴۱ مهمان، از جمله مقامات لشگری، کشوری و مذهبی ارشد بوسنی شام خوردند.
 34. ۹:۳۰: به پوشش خبری زنده بی‌بی‌سی از بازدید آرشیدوک فرانتس فردیناند، ولیعهد امپراتوری اتریش- مجارستان، و سوفی، دوشس هوئنبرگ، از سارایوو در خاتمه سفر چهار روزه این زوج سلطنتی به بوسنی، خوش آمدید.
  در حالی که آرشیدوک دو روز مشغول بازدید از مانورهای نظامی بود، دوشس به مدارس، یتیم‌خانه‌ها و کلیساهای سارایوو سر می‌زد.
  انتظار می‌رود گشت و گذار امروز در خیابان‌های سارایوو نقطه اوج این سفر باشد.
 35.  پوشش اخبار فوری و لحظه به لحظه رویدادها از سراسر جهان بخشی از کار روزمره بی بی سی است.
  امسال یکصدمین سالگرد آغاز جنگ جهانی است و به همین خاطر ما امروز خبر ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند، ولیعهد اتریش در سارایوو را به صورت لحظه به لحظه پوشش می‌دهیم. قتلی که به جنگ جهانی اول منجر شد.
  در پوشش این رویداد تاریخی، خبرنگاران بی بی سی از سارایوو، پاریس و لندن و برلین و شهرهای دیگر کمک خواهند کرد.
  گزارش‌های آنها بر اساس تحقیقات دقیق رویدادهای آن زمان صورت می‌گیرد.
  هیچ‌کس در زمان ترور وارث تاج و تخت پادشاهی اتریش-مجارستان و همسرش در سارایوو گمان نمی‌کرد که این رویداد منجر به آغاز جنگ جهانی اول ‌شود. برای همین در گزارش‌های ما هم به چنین چیزی اشاره نمی‌شود اما تنش‌های ناشی از این ترور و اثرات آن در اروپا در این گزارش‌ها احساس می‌شود.
  گزارش لحظه به لحظه ما با سفر خانواده سلطنتی آرشیدوک فرانتس فردیناند به سارایوو آغاز می‌شود. همراه ما باشید.