۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

تقی روزبه: سلاح هسته ای وحرمت فتوا!

تقی روزبه: سلاح هسته ای وحرمت فتوا!


جدی میگم! فتواهم فتوای مراجع قدیم! که وقتی صادرمی شد غلغله ای به پا می کرد. نمونه بارزش فتوای میرزای شیرازی در مورد حرمت مصرف تنباکو بودکه موجب شد حتی درقصرناصرالدین شاه، اندرونی ها هم علیه ناصرالدین شاه طغیان کنند و قلیانها را بشکنند. باری! دربارقاجار ناچار شد که قرارداد امتیازکشت تنباکو با "کفارخارجی" را بهم بزند. ازدیرباز یکی ازمهمترین اهرم های قدرت وتهدید روحانیت همین فتوابوده است.برداین فتواها اما تازمانی بوده است که روحانیت کنارگودایستاده وازآنجا به قدرت(شاهان) بوسه می زده است.اما زمانی که آنها هوس کردند که خودمستقیما این میوه ممنوعه را بخورند انگارهم چون آدم وهوا  یک باره ازآن بالا وازبهشت برین وپرازنعمت به زمین سقوط کردند وهمه جاه وحشمت آسمانی خویش را یک جا ازدست دادند.نتیجه اش هم بی خاصیت شدن کامل فتواشد.نمونه اش فتواهای مکررخامنه ای پیرامون حرمت تولید سلاح هسته ای است که هرچه صادرمی کند،ظاهرا جزخودش کسی آن را باورنمی کند وهم چون تفی سربالا چرخ زنان بسوی خودش برمی گردد.مخاطبین فتوامی گویند دم خروس(تأسیسات فردو) را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را.آخرین نمونه  کاربرد فتوا دردیپلماسی بهنگام دیدارخامنه ای با رجب طیب اردوغان درمشهد صورت گرفت. اردوغان که پس ازدیداربا اوباما وشرکت در نشست امنیتی کره جنوبی  وپیش از برگزاری نشست مذاکرات 5+1 به دیدار وی درمشهد رفته بود بهمراه یک پیام ضمنی ازسوی اوباما وسایرقدرتهای بزرگ غربی،باجیبی پر ازفتوای" آقا" برگشت.
البته ناگفته نماند که کرم آفت ازخود درخت بود. خمینی وقتی که خود به قدرت رسید پیشاپیش صاحب فتوا بود وهنگامی هم که بوی الرحمن شنید تصمیم گرفت بنابه مصلحت حکومت داری،قدوقامت ولی فقیه پس ازخود را که خود به قامت مرجعیت دوخته بود اره کرده درحد واندازه کوتوله ای به نام خامنه ای درآورد. خامنه ای هم وقتی طعم لذیذ قدرت را چشید،به غوره بودن بسنده نکرد و شروع کرد به ادا واطوار مویز را درآوردن.القصه،فتوای تقلبی هم وارد بازارشد وکمرحرمت فتوا(وروحانیت؟) را شکست وحتی حکم دادکه صاحبان  فتاوی مزاحم-هم چون منتظری- درمنزل خود زندانی شوند. بهرحال، وقتی اردوغان پیام خامنه ای یعنی حرمت ساختن سلاح هسته ای را به نزدآمریکا برد،خانم کلینتون،که خود ازحق فتوا-منتها ازنوع مدرنش- برخاسته ازانحصارزرادخانه عظیم هسته ای بی بهره نیست بلافاصله واکنش نشان دادکه به عمل کاربرآید به سخندانی نیست وفورا شروط سه گانه ای را مطرح ساخت که معنایش چیزی جزدستها بالانیست. البته اگرمن(خدای ناکرده) جای خانم کلینتون بودم،بنابه مصداق جواب های هوی است،ازموضع یک صاحب فتوا درپاسخ به خامنه ای می گفتم بسیارخوب،حرمت فتوای شما بجای خود!.اما برای آنکه اعتبارلازم را داشته باشد وبخواهیم آن را خرج کنیم لطف بفرمایید فتوای دیگرخود وامام مرحومتان را که طبق آن برای مصلحت وحفظ  حکومت اسلامی حتی می توان واجبات دین را هم تعطیل کرد(ومثل ریک دروغ گفت)،وبراساس آن هر حلالی را حرام وهرحرام و جنایتی را که  برای حفط قدرت ومصلحت نظام لازم  باشد حلال کرد، ابطال بفرمائید تاخیالمان اندکی آرام باشد! مگرنه اینکه ازقدیم و ندیم گفته اند، دوپادشاه( وصاحبان دوفتوا)دریک اقلیم(که همان دهکده کوچک جهانی باشد) نگنجند!
 بهرحال مضحکه ترکیب حربه دیپلماسی و حربه فتوا را باید اوج مضحکه ترکیب دین ودولت (وسیاست)دانست،حربه ای هم چون شمشیر وسپروکلاه زنگ زده دن کیشوت درقلع وقمع آسیاب های بادی! بجنگ تابجنگیم!