۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

مترجم احمد مزارعی: چرا آمریکا آتش بس را در سوریه پذیرفت؟

Kategorie: Meldungen Links

 
سایت نویسندگان اردن ، هفدهم سپتامبر 2016
 
سیاست تازه آمریکا، مبنی بر قرارداد آتش بس در سوریه، برای بسیاری از کسانی که مسائل منطقه وسوریه را از نزدیک دنبال میکنند، تا حد زیادی حیرت انگیز است، ودر غالب باور بر این است که این آتش بس ادامه نخواهد یافت، اماچرااین بدبینی وجود دارد ؟ یکم : به این علت که آمریکاسابقه بسیار بدی در اینگونه موارد چه در جهان وچه در سوریه دارد وهمین چند ماه پیش بود که در سوریه چند مورد قراردادهای خودرا نقض نموده وبعدها مشخص شد که هدف از موافقتنامه هاو قراردادهای مزبور تنها یا نجات تروریستها ویا ارسال اسلحه برای آنها بوده ودر یک مورد آمریکا بیش از سی هزار تن اسلحه مدرن که در میان آنها یکصد موشک پیشرفته ضد تانک بود که برای جبهه النصره ارسال شد ، کمک آمریکا به تروریستها در شکل علنی ومخفی ودائما انجام میگرفته است. (1) دوم : تاریخ طولانی آمریکا در به راه اندازی جنگها ی طولانی بر علیه ملل مختلف ودر سراسر دنیا ، دامن زدن به اختلافات مذهبی ، طایفه ای ، عشایری وقبیله ای .در این زمینه آمریکا تجربیات فراوانی در راه اندازی جنگ وکشتاروخلق انواع دستاویزها برای اشغال کشورها دارد ، همگان بیاد دارند که چگونه آمریکا دروغ بزرگ وجود اسلحه کشتار جمعی را در عراق تبلیغ نموده وبوسیله نماینده این کشوردر سازمان ملل ، کالن پاول،مصوبه حمله نظامی به عراق را نیز تصویب نمود وکشور عراق در نتیجه این جنگ ظالمانه تبدیل به خرابه گردید، راه اندازی جنگ هشت ساله بر علیه ایران وتحریمهای ضد انسانی وظالمانه سی ساله وبا همین بهانه دروغ اسلحه کشتار جمعی وموضوع هسته ای ،که تا هم اکنون ادامه دارد،دروغ بزرگ دیگر در مورد نبود آزادی ودموکراسی در لیبی واینکه قذافی دکتاتور است ، امروز لیبی تبدیل به مخروبه شده است ،( یک مشت مزدور وسفله ضد ایرانی نیز در آنروزها  در همراهی با آمریکا وناتو،قذافی وبشار اسد را دکتاتور مینامیدند).، با بهانه دفاع از" مشروعیت دولت" ،کشور یمن با دست دولت عربستان وامکانات نظامی آمریکا ، از لیبی وعراق بدتر شده است، کشتار مردم بحرین از طرف "مجلس تعاون خلیج" وعربستان با بهانه مبارزه با فساد ودفاع از این ویا آن مذهب ، راه اندازی کودتا بر علیه دولت قانونی اکراین وحمایت ار کودتا گران ، کوشش برای کودتا در ونزوئلا ودر برزیل، وبسیاری فجایع وجنایات گوناگون دیگرکه با دست آمریکا انجام گرفته ویا درحال انجام است.
 
اکنون سئوال اساسی این است که راز موافقت آمریکا با آتش بس در سوریه وپس از این زمان طولانی ونقض انواع قراردادها وآتش بسها در طول پنج سال گذشته چیست؟ این سئوال به این دلیل ضروری است که بدانیم آمریکا در این جنگ خسارت مالی وانسانی بسیار محدودی دارد ودلیلی برای موافقت با آتش بس نمی بیند. کشورهای خلیج همه مخارج جنگ بر علیه سوریه را تضمین کرده وادامه خواهند داد ونیروهای تروریستی نیز با صرف ملیاردها دلاراز طرف عربستان وامارات، وبا پشتیبانی جبهه جهانی سرمایه داری تآمین خواهد شد وترکیه نیز امکانات لجستیکی در اختیار آمریکا قرارخواهد داد، از طرفی ترکیه سهم عمده ای در فروش نفت سرقت شده از عراق وسوریه دارد وبسیاری از قطعات آثار گرانبهای مسروقه از طریق ترکیه به بازارهای جهانی ارسال میشود که همه اینها در خدمت فرسوده کردن ارتش ، ملت وکشورسوریه وهمچنین تضعیف هم پیمانان سوریه ، جبهه مقاومت ، ایران وروسیه خواهد بود. (2)مگر آمریکا رسما اعلام ننمود که جنگ بر علیه تروریسم سی سال به طول خواهد انجامید، آیا حادثه تازه ای اتفاق افتاده و شرایط تازه ای را بر آمریکا تحمیل کرده است که به آتش بس تن در داده است ؟ بنا به دلایل ودستاوردهای زیر میتوان به سئوال فوق پاسخ داد: هم اکنون نشانه های فراوانی در دست است که نشان میدهد تروریستها و مزدوران وابسته به آمریکا در سوریه سنگرها وموقعیتهای مهمی را ازدست داده ویا درحال عقب نشینی هستند، بارز ترین این مواضع وسنگرها درجنوب وروستاهای اطراف دمشق ومنطقه حلب است،اما آمریکا با سیاستهای پراگماتیستی خود، به عنوان نماینده مرکز سرمایه داری جهانی ، میتواند به فوریت وسهولت از "برنامه ا ، به برنامه ب" انتقال یافته وبدان وسیله خودرا از مهلکه برهاند، یعنی گزینه تازه ای برای برنامه تروریستی سوخته شده خود بیافریندوشرایط تازه ای را خلق کند تا ادامه عملیات تروریستی تضمین گردد، زیرا با وجود شرایط سابق نخواهدد توانست از تروریسمی که خارج ازکنترل و ضوابط خودش باشد ، دفاع کند. به زبانی دیگر وظیفه داعش والنصره  در این مرحله به پایان رسیده وآنها باید با دیگران ویا سازمانهای دیگری تعویض شوند ، این دو سازمان وظایفی را که برای پیشبرد پروژه "هرج ومرج سازنده" ودر خدمت به طرح" خاور میانه بزرگ" آمریکا به عهده داشتند به انجام رسانیده اند وزمان آن رسیده تا به حیاتشان پایان داده شود. به همین دلیل آمریکا پذیرفته است که دوسازمان النصره وداعش تروریستی هستند درمقابل آمریکا سازمانهائی را مورد حمایت قرار میدهد که "معتدل" هستند ، و این خود امکانی در اختیار آمریکا قرارمیدهد که بتواند گزینه تازه تروریستی دیگری خلق کند وبتواند وظیفه خدمت در جهت منافع مرکزیت جهانی سرمایه داری را به وجود آورد تا جنگ بر علیه سوریه ومنطقه به طریقه جدیدی ادامه یابد ومیتوان این سیاست آمریکا رادر اشکال تازه زیر مورد توجه قرارداد.
 
تشکیل نیروهای کردی که قادر باشد نقش مبارزه با ارتش سوریه را به عهده بگیرد، بویژه که آمریکائیها توهم تشکیل "دولت مستقل کردی" را در گوش "رهبران"کرد زمزمه کرده اند. ورود نیروهای ترکیه به منطقه شمال سوریه وشهر جرابلس بطور انفرادی ، با در نظر گرفتن اینکه ترکیه در گذشته درخواست آمریکا را برای وارد کردن نیروهایش به شمال عراق نپذیرفت وشرط همکاری ودخالت نیروهای ناتو را مطرح نمود. اما ترکیه با رضایت وپشتیبانی آمریکا به شمال سوریه تحت عنوان مبارزه با داعش وارد شد، ترکیه در این مرحله به فوریت کوشید تا "ارتش آزاد سوریه " را احیا کند تا بدیلی برای داعش ونصره باشد وبدیلی هم برای بیانیه اباما، در چهارچوب سیاست جنگ سی ساله آمریکا بر علیه تروریسم. گرم کردن کوره جنگ در جبهه جنوبی سوریه ودخالت نیروی هوائی اسرائیل بر علیه بعضی مواقع ارتش سوریه در پشتیبانی از تروریستهای موجود درآن منطقه، بخشی از این برنامه آمریکائیهاد برای ادامه جنگ است (3).اما برای اولین بار نیروی هوائی سوریه بر علیه تجاوزهواپیماهای اسرائیلی وارد میدان شده ودر این درگیری یک فانتوم ویک هواپیمای تجسسی اسرائیلی سرنگون شد، این اقدام دولت سوریه پاسخی محکم به اسرائیل بود که سوریه در دفاع از خود عاجز نیست.
 
با در نظر گرفتن وقایع موجود در منطقه : جنگ بر ودر سوریه ، جنگی است است که از تناقضات گوناگون نشآت گرفته ودر عین حال جنگ مرگ وزندگی برای طرفهای در گیر است، این جنگ میان دو اردوگاه است: اردوگاه آزادی ملی وملل ستمدیده منطقه ازیکطرف، وپروژه هیمنه امپریالیستی بر منطقه از طرف دیگر، این درگیری برای نفی یکدیگربوده ، وهر یکی میکوشد طرف مقابل را از میان بردارد، آتش بس دائمی درکار نخواهدبود و راه حل وسط وفیمابین نیز نمیتواند وجود داشته باشد.جنگ بر ودر سوریه  حلقه ای ازمجموعه حلقاتی است که در دایره جهانی جریان دارد :" یمن، لیبی،اکراین ، قرم، دریای چین، ، کره دموکراتیک، شمال آفریقا، وسط وغرب آفریقا، برزیل، ونزوئلا، وسایرکشورهای آمریکای لاتین". یک درگیری جهانی میان مرکز به رهبری " گروههای جنایتکار سرمایه مالی بین المللی"مسلط درجهان ونوکران ووابستگان منطقه ای آنها همچون : ترکیه ،عربستان ، امارات وتروریسم از یکطرف، ودر طرف دیگر ، روسیه فدرال،چین وسایر کشورهای بریکس وهم پیمانان منطقه ای آنها همچون ایران ، سوریه ، عراق وحزب الله در طرف دیگر، با شدت جریان دارد ، جنگی رو به پیش که در گرماگرم آن پیمان ناتو به مرزهای روسیه رسیده ویک محاصره اقتصادی را بر روسیه تحمیل نموده ودر  عین حال درنظر دارد جبهه قرم را نیز با جنگ تازه ای مشتعل سازد .
 
نگاهی به معادله نیروها در میدان ، از نظر نظامی ، سیاسی وتفکر ملی، یعنی آنچیزی که ملازمه وضرورت رهائی ملی وآزادی اجتماعی میباشد تنها تعیین کننده نتایج پایانی همه این درگیریها است . پروژه "دسته های جنایتکا رسرمایه بین المللی" در سوریه وبر علیه همه ملل منطقه ، تا کنون به نتایج نهائی وپایان خود نرسیده ، بلکه در نیمه راه است وبا ابزارهای گوناگون به تهاجم نظامی وتبلیغاتی خود ادامه میدهد، از این نظر بطور مشخص ار رهبری دولت سوریه در خواست میشود که از این فرصت بهره برداری کرده که دولت وملت را برای یک جنگ توده ای طولانی آماده کند، به نیروهای نظامی کشور بوسیله اقدامات گوناگون وایجاد تغییر وتحولات مشخص کمک کند،  همچون : دامن زدن به گسترش آزادیهای ملی واجتماعی ، ایجاد اقتصادی مقاوم که بتواند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند، ، مسلح کردن توده های محروم بویژه کارگران تا بتوانند از دستاوردهای تاریخی خود که طی دهه ها در کشور ایجاد کرده اند، دفاع کنند ، نباید از مسلح کردن طیفهای گسترده ملی ، اتحادیه های کارگری ، حرفه ای ، جمعیتهای زنان وجوانان وتوده های گسترده علی العموم، هراس ورزید، با تجربیاتی که اهالی دو منطقه "نبل والزهرا" ، ومنطقه فرودگاه ثعله  در نتیجه مقاومت توده ای از خود نشان داده واجازه ندادند مناطق مسکونی آنها بتوسط تروریستها به اشغال درآید ومثالهای ارزشمند دیگری در اینگونه مقاومتهای تودهای در کشور سوریه وجود دارد.
 
جنگی طولانی در پیش است وبرای پیروز شدن شرایطی میطلبد که باید آنها را فراهم کرد، پاکسازی کردن موسسات دولتی و بازاراز نیروهای فاسد ورشوه خوار، وهمچنین پاکسازی جامعه از نیروهای واپس گرا باید در اولویت قرارگیرد ویا سایر اقداماتی که به تقویت دولت وجامعه می انجامد.پایان.
 
زیر نویسها از مترجم است : (1) - اینکه این آتش بس تا چه حد دوام آورد ، نامعلوم است ، اما یکی از مسئولان سپاه پاسداران ایران اظهاری بسیار درست ودقیق در اینمورد ابراز کرد: " هدف آمریکا از این آتش بس رسانیدن اسلحه به تروریستها ونجاتشان از محاصره ارتش سوریه از شهرحلب است". ودر حال حاضر آمریکا وترکیه با هزاران حیله گری میکوشند در خلال ارسال آذوقه به تروریستهای محاصره شد ه اسلحه به تروریستها رسانیده ووسیله فرارشان را فراهم کنند ودرست به همین دلیل درحال حاضر، جریان ارسال آذوقه با موانع گونا گونی روبرو است. روسها تجربیات عمیقی از عملکرد آمریکا، اسرائیل وترکیه در منطقه ندارند وچند نوبت فریب آنها را خورده اند، برعکس محور مقاومت  منطقه بویژه حزبالله که تجربه ای دائمی وچهل ساله، هم نظامی وهم اطلاعاتی با آمریکا و اسرائیل داشته وضربات سختی بر آنها وارد آورده است ، روزه شک دار نمیگیرد وبه آنها میدان مانورنمیدهد.
 
(2) - درجریان خیمه شب بازی اردوخان وراه اندازی کودتا با هدف سرکوب مخالفان خود ، یلدرم ، نخست وزیر ترکیه، در نقش دکتر بیهوشی وارد میدان سیاست شده وبرای سرگرم کردن ایران وروسیه ، مرتب وعده های سرخرمنی مبنی بر دوستی با سوریه سرداد وبا استفاده از کلمات زیبا وتو خالی اکنون بخش مهمی را از خاک  سوریه به طور مستقیم به اشغال خود درآورده است، در جریان جنگ پنجساله گذشته ، ترکیه هیچگاه بطور مستقیم ارتش درخاک سوریه نداشت ولی اکنون ارتش خودرا با تمام تجهیزات وارد بخشهای زیادی از خاک سوریه نموده است واین اقدامی بسیار حساب شده وخطرناک است ، بویژه که ترکیه برای ورود به سوریه واشغال جرابلس روز شانزذدهم آگست را انتخاب کرده بود، یعنی درست هما ن روزی که در سال 1516، سلطان سلیم عثمانی ، سوریه را شکست داده وقراردادی ظالمانه بر مردم این کشور تحمیل نمود. بدون شک محور مقاومت وروسیه با ترکیه در اینمورد مماشات نخواهند کرد، اما ترکیه اکنون هر روز حضور خودرا در خاک سوریه محکمتر میکند ودر حقیقت سیاست آرام اشغال  بخشهائی از خاک سوریه را پیش میبرد.
«بیدار شو»
*
تو را نگاه می کنم
خورشید چند برابر می شود و روز را روشن می کند!
بیدار شو
با قلب و سر رنگین خود
بد‌شگونی شب را بگیر

تو را نگاه می کنم و همه چیز عریان می شود
زورق ها در آب های کم عمقند...
خلاصه کنم: دریا بی عشق سرد است!
جهان این گونه آغاز می شود:
موج ها گهواره ی آسمان را می جنبانند
(تو در میان ملافه ها جا به جا می شوی
و خواب را فرا می خوانی)
بیدار شو تا از پی ات روان شوم
تنم بی تاب تعقیب توست!
می خواهم عمرم را با عشق تو سر کنم
از دروازه ی سپیده تا دریچه ی شب
می خواهم با بیداریِ تو رویا ببینم...

«پل الوار»
در چنین شهر گل و بلبل، حقیقت متهم
مردی و مردانگی مُرد و رفاقت متهم
یک زمان تار سبیل مرد بود و قول او...

ادامه ...
در چنین شهر گل و بلبل، حقیقت متهم
مردی و مردانگی مُرد و رفاقت متهم
یک زمان تار سبیل مرد بود و قول او
ریش سالاری شد و تار سبیلت متهم
باغ تا در قبضه‌ی خار و خس و هرزه علف
سرو آزادی که می افراشت قامت، متهم
شام تاریک و شب هول و سیاهی برقرار
آفتاب دشمن دیرین ظلمت متهم
ماده ی "اصل برائت" را خدا رحمت کند
طبق حکم "علم قاضی" کل ملت متهم
متهم در دادگاه عدل ما شاکی شده
شاکی بدبخت، بی جرم و جنایت متهم
پشت پرده اصل کاری خورده است و برده است
آفتابه دزد را آورده : اینت متهم
مثل آن خانم که شب برخواست پاورچین، یواش
جیب آقا را تکانده، صبح کلفت متهم
آنکه می‌پاشد اسید، آزاد می چرخد، ولی
دختر لب غنچه‌ی ابرو دو تا خط متهم
یا که جریان خمینی شهر، یادت هست؟ نه !!
اصل کاری رفت و یک بدبخت پاپت متهم
اولی بر گرده‌ی مردم سوار است و رها
دومی که زیر او آورده طاقت متهم
هشت سال آزگار آقای .... والا چی بگم؟
مملکت را ریخته در هم، پت و مت متهم
شیخ دیشب شیشه‌ی می توی پاکت کرد و برد
خورد می را، شیشه را بشکست و پاکت متهم
از زمانی که پلیس سایبری تاسیس شد
هر که ایمیلی زده یا بوده در چت متهم
دور دنیا کرده حاجی حال و حول و عیش و کیف
ما و یک دیش و ال ان بی و عربست متهم
زاهد و زن های شوهردار و عمری ارتباط
دختر همسایه با من ... نیم ساعت، متهم
او نمازش بی وضو و غسل بود و شد امام
من که شعرم با وضو بود و طهارت، متهم
شعرهای دیگر هالو بگو اصلن به هیچ
با همین شعری که سر تا پا جسارت متهم

محمدرضاعالی پیام-هالو
شهریور 94 - زندان رجایی شهر

محمد ملکی: جنایتکاران رژیم باید دادگاهی شوند

ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏
تقی روزبهجبهه نبردی به وسعت ایران پیرامون دو نوع سبک زندگی جریان دارد! معمولا نبردجاری بین دو سبک زندگی دستکم گرفته می شود. و حال آن که این نبرد برای رژیم و مردم به معنی مرگ و زندگی است. اگر در نظربگیریم که کنترل جامعه و قالب ریزی آن د رقالب ارزش ها و آموزه ها و سبک زندگی اسلامی مهم ترین هدف رژیم برای حفظ هویت حکومت اسلامی است، آنگاه معلوم می شود مبارزه ای که علیه هنجارهای ارزشی حکومت در عرصه های گوناگون اجتماعی جریان دارد در ماهیت خود با  هست ونیست نظام سروکاردارد و مبارزه ای است علیه اقتدارگرائی علیه سیستم و ماهیتا آنتاگونیستی ( رژیم برای حفظ هویت اسلامی و ایضامنافع ممتازطبقه سیاسی-اقتصادی حاکم، نمی تواند با آن همزیستی داشته باشد). بیهوده نیست که اسلام سیاسی در فازجدید پوست اندازی خود، با کشیدن آژیرخطر توسط شخص خامنه ای و فرماندهان سپاه و ... ، زایل شدن ارزش های اسلامی جامعه رسمی را، با عنوان جنگ نرم و نفوذدشمن، مهم ترین خطرپیشاروی نظام تعریف کرده و با بستن شمشیر از رو به جنگ "آسیاب های بادی" رفته است.
چپ نما، زن نما، مردنما و... را شنیده بودیم، اما "ورزشکارنما" ابداع تازه ای است که با آن آشنا نبودیم که در حوزه عمومی مطرح می شود. از آن جا که حکومت اسلامی چیزی به نام ورزش پرورش اندام برای زنان را برسمیت نمی شناسد و در صورت رؤیت شدن تحمل نمی کند، این واژه جدید را جعل کرده است. اما ابداع واژگانی چون ورزشکارنما، فتوای حرمت دوچرخه سواری زنان در ملأعام و علیه دگرباشان و یا سایر گرایشات جنسی دیگر و کنترل خانواده ها، جنگ گسترده با فیش های ماهواره ای ( یا همان جنگ با آسیاب های بادی که مدتی پیش اعلام کردند، در یک پدافندفرهنگی غرورآفرین توسط لشکریان اسلام، وطی یک فقره یورش صدهزار از شمارلشکردشمن را به درک فرستادند!) و یورش به صدها سایت و مهرم و موم و دستگیری گردانندگان آن ها، هجوم به تجمعات تفریحی و دستگیری هرروزه دختران و پسران جوان در مهمانی ها و اماکن تفریحی و هجوم گسترده به کنسرت ها و کلا علیه موسیقی و به بسیاری حوزه های دیگر، به سطحی تازه و ارقامی سرگیجه آور رسیده است. جنگ جامعه رسمی و غیررسمی فراتر و فربه تر از آن است که آن را تحت عنوان واژه گان کم رمق و زیرجلگی همچون آزادی های یواشکی و مبارزه علیه حجاب و امثال آن فرمول بندی کرد. این یورش به خصوص پس از آن که که دولت و وزیرارشادش اعلام کرد جنگ علیه ماهواره ها شکست خورده است، با خشم هسته اصلی قدرت و اتلاق وارفتگی و ولنگاری به دولت در مبارزه برای ارزش های اسلامی، جناح جناح خامنه ای و نهادهای موازی امنیتی-نظامی دو چندان شد. در اقدامی تازه، علم الهدی مشهد را خطه آزاده شده و تحت کنترل خود و متعلق به "امام هشتم"، با سودای ساختن الگوئی تازه از حکوت اسلامی در برابرالگوی شکست خورده تاکنونی، که برسردراین مدینه فاضله ،شعار"راه بهشت با نواختن تازیانه براندام کهنه کاران هموار می شود" آویخته شده است اعلام کرد.
اگر یورش به سبک زندگی آزاد چندبرابرشده، ماجراچیست؟ آیا نبرددگسترده بین جامعه رسمی و جامعه غیررسمی در حوزه سبک زندگی واردمرحله تازه ای شده است؟. چرا برخلاف ادعاها و تبلیغات اصلاح طلبان و رسانه هایشان مبنی بر حرکت تدریجی رژیم به سوی عقلانیت، روز به روز عیارسنگوارگی (تحجر) در هسته اصلی قدرت بیشتر می شود و هیچ نشانی از رشدعقلانیت، در آن دیده نمی شود؟
واقعیت آن است که پارادایم اسلام سیاسی به فازانحطاط و گندیدگی کامل خود رسیده و مولفه های اصلی آن که تحت شرایط معین داخلی و منطقه ای و جهانی به آن امکان تولد و نضج و ادامه حیات داد، رو به ضعف و پژمردگی نهاده  و همین انحطاط به اشکال گوناگون در همه شاخه های اسلام سیاسی اعم از داخل و خارج دیده می شود، نگرانی از دست دادن هویت اسلامی و بحران موجودیت، و مشخصا خطراز دست دادن کنترل جامعه موجب مبادرت به این گونه تلاش های مذبوحانه می شود. واقعیت دیگر آن است که رژیم درحوزه سبک زندگی به مقدارزیادی جنگ را باخته است و جامعه رسمی توسط جامعه واقعی و از قضا توسط جوانانی که در متن نظام اسلامی متولد وپرورش یافته اند، به چالش گرفته شده است. فرافکنی خامنه ای و هسته اصلی از پذیرش این واقعیت و برنامه ریزی برای بازپس گیری حوزه سبک زندگی و کنترل نسل جدید جزیک تلاش ذاتا سترون و مذبوحانه نیست و بیش از پیش بر شکاف این دوجامعه و شکنندگی جامعه رسمی می افزاید. با این وجودبقاءجمهوری اسلامی برای کنترل جامعه و زندگی در گرودامن زدن به همین جنگ سترون است. اما آن چه در ورای این نبرد متصاعد می شود بوی گندجمهوری اسلامی است که هم چون لاشه دفن نشده، همه جا را فراگرفته است. و از آن جا که ماهی از سرگنده گردد نی ز دم، این نهادولایت فقیه و شخص خامنه ای است که هم چون قلب و عصاره یک سیستم خودکامه و تمامیت گرا، در دقایق و لحظه  لحظه زندگی به تضادعمده و کانونی تبدیل می شود و مبارزه علیه اقتدارگرائی و سیستم در حوزه های گوناگون به مبارزه مستقیم علیه کانون اصلی بحران گره می خورد.

21 سپتامبر 2016   تقی روزبه

ورزشکارنماهائی نیمه عریان به دادگاه احضارشدند!
http://www.entekhab.ir/fa/news/293097/

آرایشگاه رفتن عروس و دامادها از 6 بعدازظهر ممنوع!
http://www.entekhab.ir/fa/news/293194/

دستگیری ۴۰۰ شهروند دزفولی در تفرجگاه های این شهر
https://hra-news.org/fa/uncategorized/a-7703