۱۳۹۲ تیر ۱۶, یکشنبه

وقتی اخوان المسلمین بازی را می بازد! +18
علی دایی درحال بازی تخته نردبایکی ازدزدان بزرگ جمهوری اسلامی بابک زنجانی مزدور!

اینهم از دار و دسته یک دلاری, لاتی شعبان بی مخی نوکران دستگاه, دزدان آخوندی!!
- در اینجا نه تنها مزدور زنجانی و دیگر خود فروشان پست سرشت، چه بسا که:

علی دایی، فوتبالیست شناخته شده، همان روباه آخوند پرست...ی هست که همیشه با باند و گروه بازاریهای وابسته به دستگاه رژیم آخوندی در بند و بست بوده و هنوز چنین است.

او با همه آن دهن گشادی های لاتی و چاله میدانی و بی سرو پایی، با ترس و لرز از اینکه که دارایی های خودش را از دست بدهد، همیشه خمس و زکات و باج به آیت الله های دزد و گدا و بازاریان آخوند پرست داده است و هنوز هم میدهد و تاکنون هم، در رفتار و کردار خودش هیچگونه منش و سرشت مردانگی و ورزشکاری و راست گویی، نه تنها از خود نشان نداده است، چه بسا که، همه دست و پا زدن و تلاش او برای نگه داشتن زمین و دکان و فروشگاه و آپارتمان و پولهای اندوخته شده در بانک ها است که به ننگ همکاری با دیگر دزدان و مزدوران رژیم آخوندی تن داده است. علی دایی، بمانند لاتهای داد و بیداد کن - عربده کش - و چاقو بدست شعبان بی مخی است که دست از نماز و روزه و صلوات و مسجد رفتن نکشیده و اندیشه و منش ایران دوستی او با دیگر ایران فروشان مزدور، بمانند همان پرتاب کردن و انداختن مهره های بازی تخته نرد است که اگه شماره شش آمد چه بهتر!! اگر هم نیامد بادا باد، اگر هم ایران و ایرانی به باد رفت بادا باد!! - - به دیناری چو خر در گل فرو آیند، وگر الحمدی بخواهی، سد بخوانند. " سعدی "