۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

چهار پسر، یک دختر و یک داماد نیره جلالی مهاجر (مادربهکیش) از سوی گردانندگان رژیم آخوندی یا اعدام شدند و یا در درگیری های گوناگون کشته شدند و خود نیره جلالی مهاجر و چند تن از بستگانش دچار آزارهای فراوان از سوی گردانندگان رژیم آخوندی شدند .....

                                     تصویر 


 سیامک اسدیان معروف به اسکندر داماد نیره جلالی مهاجر که یک کمونیست سرشناس بود روز دوشنبه سیزدهم مهرماه سال ۱۳۶۰ هنگام درگیری با نیروهای رژیم ولایت فقیه در مازندران کشته شد: 
زهرا بهکیش همسر سیامک اسدیان که مانند سیامک یک کمونیست و دختر بزرگ نیره جلالی مهاجر بود در زمان رژیم پادشاهی با داشتن لیسانس فیزیک آموزگار دبیرستان بود اما برای کمونیست بودن و دشمنیش با رژیم پادشاهی از کار بیکار شده و پنهانی می زیست، پس از انتحار اسلامی و پس از آن که رژیم آخوندی به کشتارکمونیست ها پرداخت و سیامک اسدیان در درگیری با نیروهای رژیم آخوندی کشته شد زهرا تا سوم شهریورماه سال ۱۳۶۲ در نهان می زیست، مزدوران آخوندیسم سرانجام نهانگاه زهرا را یافتند و زهرا روز سوم شهریورماه سال ۱۳۶۲ هنگام دستگیر شدن برای آن که زنده به دست دشمن نیفتد سیانور خورد تا خودش را بکشد اما مزدوران آخوندیسم زهرا را برای بازجوئی و به دست آوردن اطلاعات زنده نگه داشتند و زهرا با شکنجه های ددمنشانه دژخیمان رژیم آخوندی کشته شد! پس از کشته شدن زهرا نخست کارگزاران رژیم دژخیمان و شکنجه گران گفتند که زهرا اعدام شده است اما سپس روشن شد که زهرا شکنجه کش شده است!

محمود بهکیش پسر نیره جلالی مهاجر در زمان رژیم پادشاهی با داشتن لیسانس فیزیک از دانشگاه مشهد در کارخانه ای در تهران کار می کرد، در سال ١٣۵١ در جنوب خراسان دستگیر و دو ماه زندانی شد و پس از دستگیری دوباره اش در درگیری های دانشگاه مشهد در بیدادگاه رژیم شاهنشاهی به یک سال زندان محکوم شد، محمود در اردیبهشت ماه سال ١٣۵۵ به سازمان چریک های فدائی خلق ایران پیوست، در آبان ماه همان سال برای بار سوم دستگیر و پس از شکنجه های بسیار که آثارش در پاهای او دیده می شدند در بیدادگاه رژیم شاهنشاهی به حبس ابد محکوم شد! محمود در بیست و ششم دی ماه سال ١٣۵٧ و هنگام انتحار اسلامی آزاد شد، محمود بهکیش در سال ۱۳۶۲ دستگیر شد و در بیدادگاه انقلاب اسلامی رژیم آخوندی به ده سال زندان محکوم شد اما هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شد! وی همسر و یک فرزند دختر داشت.
محمد بهکیش پسر دیگر نیره جلالی مهاجر در زمان رژیم پادشاهی دانشجوی انستیتوی تکنولوژی مشهد بود که در آبان ماه سال ١٣۵۵ به سازمان چریک های فدائی خلق ایران پیوسته و پنهانی می زیست، پس از انتحار اسلامی و به روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه محمد بهکیش را مزدوران آخوندیسم در بیست و سوم اسفندماه سال ۱۳۶۰ به رگبار بسته و کشتند! این چنین که گرداگرد خانه اش محاصره و به همراه دوستش خشایار پنجه شاهی به رگبار بسته شد بی آن که محمد بهکیش و یا خشایار پنجه شاهی جنگ افزاری داشته و حتی بتوانند از خود دفاع کنند! محمد بهکیش یک فرزند پسر داشت.

محسن بهکیش پسر دیگر نیره جلالی مهاجر هنگام انتحار اسلامی در سال ۱۳۵۷ از هواداران پر جوش و خروشروح الله خمینی بود! محسن که یک کمونیست بود از سال ١٣۶٠ به ناچار گریزان و پنهان در شهرهای گوناگون زندگی می کرد، محسن در شهریورماه سال ١٣۶٢ در خانه پدر و مادرش دستگیر شد و مزدوران رژیم دژخیمان و شکنجه گران بی درنگ محسن را در برابر دیدگان پدر و مادرش به باد کتک گرفتند! محسن تا سال ۱۳۶٤ در بازداشتگاه توحید، زندان اوین و بازداشتگاه سپاه پاسداران مشهد زندانی بوده است، محسن در سال ۱۳۶٤ در زندان اوین اعدام شد!

علی بهکیش پسر دیگر نیره جلالی مهاجر دانش آموزی کمونیست بود، او در یک شرکت ساختمانی کار می کرد و از سال ١٣۶٠ به ناچار پنهان و گریزان شده بود، علی بهکیش در شهریورماه سال ١٣۶٢ در میدان بهارستان تهران دستگیر و تا بهمن ماه سال ١٣۶٢ در بازداشتگاه توحید و سپس زندان اوین به سختی شکنجه شد چنان که در روزهای نخست پس از دستگیر شدنش که او را به خانه برده بودند تا چند تن دیگر از خویشاوندانش هم دستگیر شوند پاهایش کاملا خون آلود بودند! علی بهکیش با آن که در بیدادگاه انقلاب اسلامی رژیم آخوندی به هفت سال زندان محکوم شده بود اما هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شد!

از اینها گذشته خود نیره جلالی مهاجر و چند تن از بستگانش مانند دختر دیگرش منصوره بهکیش و پسر دیگرش جعفر بهکیش از سوی گردانندگان رژیم آخوندی چند بار بازداشت و یا دچار آزارهای دیگر شدند! البته اینها چکیده ای از رنج های فراوان خانواده بهکیش بودند و گر نه سخن درباره بهکیش ها بسیار بیش از اینهاست! نیره جلالی مهاجر (مادر بهکیش) در دیداری که چند سال پیش با چند تن از مادران عزادار داشته است می گوید: ( ..... چی بگم؟ بی رحم ها محمد رو اسفند سال ۶٠، سیامک رو مهرماه ۶٠، زهرا رو شهریور ۶۲، محسن رو اردیبهشت ۶٤ و محمود و علی رو شهریور ۶٧ کشتند، من بیشتر عمرم رو جلوی در زندان ها برای گرفتن ملاقات و در گورستان ها گذروندم! ..... ) و این سخن مادربهکیش نشان از اندوه ژرفی دارد که گردانندگان رژیم آخوندی در دل این مادر رنجدیده کاشتند، سرانجام روز یکشنبه سیزدهم دی ماه سال ۱۳۹٤ نیره جلالی مهاجر (مادر بهکیش) پس از سال ها درد و رنج درگذشت.

تصویرتصویر

تصویر