۱۳۹۴ خرداد ۲۳, شنبه

پابلو نرودا!آزادی خواهی وفادار به سوسياليسم


اين دو جوان چهارشنبه در قزل‌حصار به قتل رسيدند! 50 اعدام در دو هفته در يک زندان!
هیچ‌چیز بهتر از يک عکس، يک خاطره و يک فيلم کوتاه از آن‌هایی که به دست جلادان و دژخيمان به قتل می‌رسند، نمی‌تواند قلب ما را تکان داده و ما را به آن‌هایی که در سلول‌های انفرادي اين جانيان، شب را با وحشت طناب دار بسر می‌برند، وصل کند. تنها از طريق اين ارتباط با سرنوشت اسراي طبقه کارگر و مردم زحمتکش در دست جلادان اسلامي، می‌توانیم عمق فاجعه را ديده و به حرکت درآمده و متحدانه اعتراض کنيم!

کجا هستند، آن‌هایی که از اعتراض ما به احکام اعدام ريحانه و افسانه و علي مهين ترابی‌ها، به ما پوزخند زده و می‌فرمایند از این‌ها بت نسازيد، کجا هستند، مدافعين محجبه و مدرن روحاني و جنايتکاران اسلامي که در مقابل جنبش عليه اعدام خاک‌ریز ساخته و به يک اعتراض بر حق عليه آدمکشي، می‌تازند، چرا خفقان گرفته و در مقابل اين موج آدمکشي و اين قتل جوانان به دلیل «اتهامات مواد مخدري» لام تا کام نمی‌گویند.

آيا کسي در ايران هست که اعتمادي به سيستم قضايي اين نکبت‌ها داشته باشد؟ آيا کسي را سراغ داريد که بگويد شريعه و قوانين اسلامي يعني دفاع از مظلوم و تحت ستم. نه دوران آن توهمات در بين مردم ايران گذاشته است اکنون اسم شريعت اسلامي مو بر تن همه راست می‌کند و میلیون‌ها نفر مردم ايران و دنيا، جنبش اسلامي و جناياتش را ديده و از آن منزجرند.

اکنون هنگام اعتراض گسترده بین‌المللی به دستگاه جنايتي به اسم حکومت اسلامي ايران است. فقط در يک زندان در قزل‌حصار در عرض دو هفته 50جوان را کشتند، اين دو عکس متعلق به سالار محمود زاده و رضا منصوري است.

اسامي ده تن از اعدام‌شدگان روز چهارشنبه عبارت است از: رضا منصوری، مصطفی کوهی، سالار محمود زاده، رضا کارگری، بهروز صحرایی، علی تقی‌پور، یوسف کونانی، مسعود عباسی، محمد جنتی و حسن نورمحمدی.

همه اين اعدام‌شدگان، وابسته به يک خانواده بوده و آرزوها و اميال و ترس‌ها و نگرانی‌های زيادي داشتند. آن‌ها را سه روز پيش با وحشيگري تمام کشتند. نبايد سکوت کرد بايد بپا خاست و بهر طريق ممکن اعتراض کرد!

به اعدام‌ها در ايران اعتراض کنيد!

کميته بین‌المللی عليه اعدام

۱٣ ژوئن ۲۰۱۵