۱۳۹۶ فروردین ۱۴, دوشنبه

شهرام ناظريان! سواربی تفنگ قدرت نداره