۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

«شتر درخواب بیند پنبه دانه حمد رناسی 19آبان 1390 دهم 2011

 حمد رناسی  19آبان 1390 دهم
2011
«شتر درخواب بیند پنبه دانه

گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه»
    گستاخی به غلط آمدگانی که تن به خوارترین گونه ی ممکن، که مزدوری را درپیش گرفتن است، بمانندانی چون «علی میر فطروس» وپا دوهای دست چندم دیگری که از این بیشرم به دفاع برخاسته اند وهمچون اودامن به جنگ زدن را«نعمت» شمرده اند تا ازرهگذراین شوم باوری، وبه دست خونریزان جهانخواری چون آمریکا ویا بچه پرروی این قدرت، که اسرائیل باشد، درازای خیانت وپستان مادر خود گزیدن روزی تهیه کنند، بدانند که خام باوری شان مصداق سروده ی بالاست ومردم ایران زمین اینگونه کسان را با چوب جاروبرسرشان زدن،  درگودالهای مکانها ی گند زار، به خاک خواهند سپرد!
   نیز به دامن رویدادی تاریخی روی آوردن وبه غلط آن را به کارگرفتن، نیزدرپشت نامی مستعار پنهان شدن با بکارگیری نام بزرگان تاریخ ایران زمین دوای درمان فرارخود ازسوی باشندگان ایران زمین نخواهد بود ومردم آنها را درزمره ی کثیف ترین خائنان تاریخ بشمار می آورند. با آنان همان می کنند که با کودتا گران سالهای پیشین کردند: کسانی صدبار ازاینان برکشیده تری چون رضاشاه، محمد رضا شاه ، زاهدی، ویا آیت الله خمینی که با آن نفوذ به ایران آمد ودرپی ی جنایت وخیانتها ی خود، به گنده زارتاریخ افکنده شدند. همین گونه سرنوشت خواهند داشت، نه تنها پس مانده های آیت الله، که رهبران ریز ودرشتی از پهلوی طلبان، چه میر فطروس باشد وچه دیگری!؟
«نام فروردین نیارد گل به باغ
شب نگردد روشن از ذکر چراغ»
    این بیشرمان که درپشت نامهای گران سنگان تاریخ ایران زمین، چون کوروش، داریوش، ویا نمادهایی چون کاوه پنهان شده اند بهتر بود برای خود نامهایی چون«المعتصم، قادربالله، اسکندر، چنگیز  و...را برگزینند، ویاحداقلی از شناخت تاریخ داشته باشند وبدانند که« کوروش کوچک» علیرغم اینکه باشندگان ایران زمین او را گرامی میداشتند، چون، برای دست یابی به پادشاهی، با قوای بیگانه به ایران حمله آورد ، ملت ایران براوشوریدند ودرجنگ، جانب برادرش را گرفتند و او را ازپای درآوردند!
اگر این به نادرستی در پشت نامهایی چون «کوروش» پنهان شدگان، روی به هرزه درایی آورده اند وگستاخانه لجن پراکنی میکنند و به کسانی ناسزا میدهند که دست گدایی به سوی «آمریکا، اسرائیل و....»دراز نمی کنند و از آنها نمی خواهند به ایران حمله کنند، بدین خاطر است که از راه تجاوز به ایران است که می خواهند به نوائی برسند. امید دارند آنان با ایران جنگ کنند، شاید این سفلگان رابرکشند. ازاینان فرومایه ترونا آگاه تراز تاریخ،«علی میرفطروس» است که رهایی «قوم بنی اسرائیل» به دست کوروش را، نا به جا بکار میگیرد وبا نمایاندن بی دانستگی خود،چوب حراج بر خود میزند. اینان بدانند که مردم ایران فریب این دغل بازیها را نمی خورند، دوغ ودوشاب را از یکدیگر تمیز میدهند وبر اسر این یاوه گویان خواهند زد!                                                                                                               
 « دهان گر بماند زخوردن تهی                                                
                           ازآن به که ناسازخوانی کنی»                                   

شام ::: حماة - ‫طيبة الامام 28-10 راااائعة في جمعة الحظر...

معرة النعمان مظاهرات حاشدة في جمعة الحظر الجوي ج3 28 10 2011

گفتگوي راديو ندا با دكتر يونس پارسا بناب در باره جنبش تسخير وال استريت


دكتر يونس پارسا بناب ، استاد دانشگاه واشنگتن ، درگفتگو با راديو ندا با اشاره به گسترش جنبش تسخير وال استريت  به بيش از 300 شهر امريكا، گفت : ” جنبش تسخير وال استريت بزرگترين و مهمترين رويداد زمان ماست كه كليت نظام [حاكم] را زير سوال برده است! ”

فايل صوتي به صورت mp3
فايل صوتي به صورت ram