۱۳۹۶ دی ۱۸, دوشنبه

اسامی دانشجویان بازداشت شده در روزهای اخیردستکم ۱۰۲

اسامی دانشجویان بازداشت شده در روزهای اخیر


منبع اخبار و گزارشات كارگرى
اسامی
دانشجویان بازداشت شده در روزهای
اخیردستکم ۱۰۲
دانشجوی بازداشت شده در تظاهرات
مردمی طی یک هفته۱ – نبی
تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸
دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۲ – توران مهربان –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه –
محل بازداشت: ارومیه۳ – محرم
صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰
دیماه – محل بازداشت: سنندج۴
– لقمان ویسی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۵ – امید جمشیدی –
بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۶ –
فرشید تاج میری – بازداشت شده در
تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت:
همدان۷ – سهیل آقازاده –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه –
محل بازداشت: تهران۸ – سها
مرتضایی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۹ – محمد امین اصانلو –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۱۰ – یاسمن
محبوبی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۱۱ – حسام حسین زاده –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: تهران۱۲ – تارخ
ملکی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۱۳ – امین خسروی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۱۴ – علی
اسدی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۱۵ – میثم شریف –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۱۶ – نگین
آرامش – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲
دیماه – محل بازداشت: تهران۱۷
– میکائیل قلی راد – بازداشت شده
در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت:
تهران۱۸ – سما درخشانی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۱۹ – فائزه
عبدی پور – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۲۰ – مجید مسافر –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۲۱ – محمد
خانی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۲۲ – سیاوش امجدی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: تهران۲۳ – محسن
شاهسون – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۲۴ – سینا غفاری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۲۵ – لیلا
حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ:
۱۱ دیماه – محل بازداشت:
تهران۲۶ – سینا ربیعی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۲۷ – محسن
حق شناس – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۲۸ – پدرام پذیره –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۲۹ – محمد
محمدیان – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۰ – علی مظفری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۱ – مهدی
وهابی ثانی – بازداشت شده در
تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۲ – سهیل موحدان –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۳ – آرش
آوری – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۴ – دانیال ایمان –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۵ – امیر
حسین علم طلب – بازداشت شده در
تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۶ – مجید اکبری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۷ – محسن
ترابی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۸ – کسری نوری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۹ – عارف
فتحی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۴۰ – محسن میر محسنی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۴۱ – محمد
جواهری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲
دیماه – محل بازداشت: سردشت۴۲
– محمد شریفی مقدم ریابی –
بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه –
محل بازداشت: تهران۴۳ – امین
رضایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸
دیماه – محل بازداشت:
زاهدان۴۴ – امید ارسلان پژمان
– بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه –
محل بازداشت: زاهدان۴۵ –
یاسین میرزایی – بازداشت شده در
تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت:
زاهدان۴۶ – محمد احمدیان هروی
– بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه
– محل بازداشت: تهران۴۷ –
محسن حق‌شناس – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
تهران۴۸ – وحید مظهری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: کرمانشاه۴۹ –
محمد رضا سروری – بازداشت شده در
تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت:
سبزوار۵۰ – عباسعلی دادی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۳دیماه –
محل بازداشت: نامعلوم۵۱- سینا
عمران – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲
دیماه – محل بازداشت: تهران۵۲-
پیمان گراوند – بازداشت شده در
تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۵۳- علی براتعلی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه –
محل بازداشت: تهران۵۴- پوریا
خزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲
دیماه – محل بازداشت: تهران۵۵-
احمد صفری – بازداشت شده در تاریخ:
۱۱ دیماه – محل بازداشت:
نهاوند۵۶ – فرامرز امیدی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۵۷ –
یاسر حبیبی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۵۸ – شمس الدین کاکه
ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱
دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۵۹ – حمزه رهنما –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۶۰ –
آزاد تقی زاده – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۶۱ – غلام علی مصور –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۶۲ –
ایرج حمیدی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
ارومیه۶۳ – یزدان فرج زاده –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۶۴ – سارا
جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۶۵ – سلیمان عبدی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۶۶ – سامان
ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۶۷ – مظفر رحمانی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۶۸ – محمد
معصومی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۶۹ – لقمان کرمی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۰ – هادی
کرمی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۱ – جواد کرمی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۲ – فرهاد
کرمی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۳ – سلمان عبداللهی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۴ – محمود
چمن گل – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۵ – روح الله ارغند –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۶ – لاله
آقایی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۷ – عباس ارغند –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۸ – حافظ
عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۹ – جبرئیل زارعی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۸۰ – علی
زارعی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۸۱ – محمود معصومی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۸۲ – علی
شرفی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
اهواز۸۳ – صلاح مزرعه –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ابوحمیظه۸۴ –
نبی مزرعه – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ابوحمیظه۸۵ – فلاح مزرعه –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ابوحمیظه۸۶ –
عماد دمنی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
اهواز۸۷ – علی اکبر عساکره –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: شادگان۸۸ – مجید
عساکره – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
شادگان۸۹ – محمود حریزاوی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: اهواز۹۰ – جواد
خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳
دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۹۱ – علی حقی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۹۲ –
ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در
تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:
کرمانشاه۹۳ – امید اجلال –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ارومیه۹۴ – ولی
امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱
دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۹۵ – جمشید خوش آواز
– بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه
– محل بازداشت: سنندج۹۶ –
بهمن تفضلی نصب – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
دهدشت۹۷ – بهنام قائدی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: دهدشت۹۸ –
علیرضا معینیان – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
تهران۹۹ – قادر دالان –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: ارومیه۱۰۰ –
عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۱۰۱ – شهلا وحدت‌پور
– بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه
– محل بازداشت: ارومیه۱۰۲-
مهدی توپچی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت:تهران