۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

دریاچه مهارلو  پیشرفت خشکسالی