۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه


بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 آسمان آبی و ابر سپيد
برگهای سبز بيد
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
  
عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
 
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اينک بهار
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ‌ها و دشتها
 
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش به حال غنچه‌های نيمه‌باز
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 خوش به حال دختر ميخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبريز از شراب
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در اين روزگار
 
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 جامه رنگين نمی‌ پوشی به کام
باده رنگين نمی ‌بينی به جام
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
نقل و سبزه در ميان سفره نيست
جامت از آن می که می ‌بايد تهی است
 
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 ای دريغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسيم
ای دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
ای دريغ از ما اگر کامی نگيريم از بهار
گر نکوبی شيشه غم را به سنگ
 
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com
 هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ
گروه اينترنتي درهم | www.darhami.comدورنيست ويران کردن گورخمينی و جماران