۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۷, جمعه

کتاب - جزوه گوناگون » کتاب - جزوه

کتاب - جزوه

ادیک باغداساریان
آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
امیرانتظام
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...

خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه

کتاب - جزوه

کتاب - جزوه


ادیک باغداساریان
آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
امیرانتظام
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
 «تئوری» سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
 «نیروی سوم» پایگاه اجتماعی امپریالیسم
 آبادان، 28 مرداد 1357، سینما رکس، شیدا نبوی
 آشفتگی در فکر تاریخی، فریدون آدمیت
 آموزشهای سندیکائی
 ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی، 1983
 از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
 از مقالات شاعر و نویسنده انقلابی شهید کبیر خسرو گلسرخی
 استبداد، دمکراسی و نهضت ملی در ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان
 اطاعت کورکورانه، خسرو روزبه
 انقلاب آزادیبخش راه رهائی زنان میهن ما
 انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی
 ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، باقر مؤمنی
 ایران و دمکراسی، منوچهر صالحی
 این رسم توست که ایستاده بمیری، خسرو گلسرخی
 بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
 به یاد فؤاد، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
 پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
 پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران، سازمان پارس و شورای براندازی
 تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
 تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
 تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
 تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
 جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357
 چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟، انتشارات آزادی ایران، 1982
 حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
 حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
 در باره ماهیت ادغام دین و سیاست، جمشید آریانپور
 در کنفرانس برلین چه گذشت؟
 درباره برخی از مسایل مربوط به دشمن اصلی مردم ایران، جمشید آریانپور
 درباره محاکمات سیاسی - 1331، ا. مانی
 دو بیان (نه الزما تاریخی) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان؛ قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
 دو سند از فرقه کمونیست ایران برگرفته از سایت کمونیستهای انقلابی
 دو مقاله درباره جمهوری اسلامی، یرواند آبراهامیان
 دوزخ سازان روی زمین (دو مقاله درباره روحانیت)، هما ناطق
 دولت بعد از قیام و سیاستهای امپریالیسم، گروه پیشرو، هواداران جنبش نوین انقلابی
 ده پرسش و پاسخ پیرامون جنگ ایران و عراق، جمشید آریانپور
 رساله سازمان شیکاگو برای ارائه به سمینار پیش کنگره سازمان آمریکا، کنگره 23، 20 اوت 1975، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
 رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی، انتشارات سهند
 روابط امنیتی - اطلاعاتی ایران و اسرائیل، رضا زارع
 روحانیت، پیدایش، رشد، تشکیلات و تضادهای درونی؛ سید مهدی
 زندانها و زندانیان سیتسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
 سرابی بنام حزب توده ایران، عبدالرحیم طهوری
 سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ
 سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم، ترجمه تراب حق شناس
 شکنجه و تیرباران افسران آزادیخواه، محمدحسین معزی
 شواهد و مدارک انکار ناپذیر (اسناد اطریشی پیرامون قتل عام ارمنیان در سال 1915)، آرتم اوهانجانیان
 شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، 1320-1285، جلیل محمودی و ناصر سعیدی
 شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، محمود خلیلی
 طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا
 فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی - تولیدی، محمدرضا زمانی
 قیام نافرجام، شورش لهاک‌خان سالار جنگ، خراسان، تیرماه 1305، کاوه بیات
 کردستان: توطئه های ابرقدرتها و مواضع نیروهای سیاسی، اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر
 کرنش به رویزیونیسم و سوسیال امپریالیسم، کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر، اول آبان 1358
 کشتار تابستان 1367، یرواند آبراهامیان
 کوششی در راه تحول اندیشه و عمل، حسن ماسالی
 کی برمی گردی دادش جان؟، علی اشرف درویشیان
 گرامی باد خاطره ی جانباختگان خلق، رفیق شهید حمید اشرف، بمناسبت سی امین سالگرد حماسه سیاهکل، باز نشر 1394
 گزارش تجربه جنگل، یوسف
 گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی، سال 1386
 گزارش سالیانه وضعیت دانشجویان در ایران از تیر 1386 تا خرداد 1387
 گزارشی کوتاه در باره جمعه سیاه، نقل از جراید و خبرگزاریها
 مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی، انتشارات اسماعیل شریف‌زاده، زمستان 1356
 متن کامل نامه توطئه آمیز «تهرانی» دژخیم و شکنجه گر ساواک
 محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق
 مختصری درباره سرمایه داری وابسته - گروه یاران حیدر عمواوغلی
 مصدق و ملکی، خسرو شاکری
 ملخ‌ها، بهروز دهقانی
 من فالانژ نیستم، رضا آقامیری
 مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش، نگهدار
 مناظره تلویزیونی کیانوری، فتاپور، بهشتی، پیمان
 مهمان پسران شاطر نانوا، ایرج هاشمی زاده
 نسل کشی ارامنه، آ. الله وردی
 نطق‌های شیخ محمد خیابانی، تهیه و تنظیم: بهرام خیابانی
 نظام پیشنهادی برای آینده ایران، مجامع اسلامی ایرانیان