۱۳۹۲ مهر ۱۲, جمعه

ایرج هاشمی زاده : حزب توده ایران به روایت حزب توده ايران


ایرج هاشمی زاده : 

حزب توده ایران به روایت حزب توده ايران

 
 

حزب توده ايران به روايت حزب توده ايران
( در مسير انقلاب / پا به پای روزنامه "نامهء مردم" ، ارگان حزب توده ايران )
گردآورده وناشر :  ايرج هاشمی زاده
قيمت : 7 يورو ( بابت مخارج فتوکپی و صحافی )
شمارگان : 100 نسخه


فهرست
چندکلمه حرف حساب
بخش اول: اندرباب دموکراسی وبرخورد باسایرنیروها!
 بخش دوم: اندرباب امپریالیسم جهانخوارامریکا!
 بخش سوم: اندرباب ساواک واردوگاه های کاراجباری!
 بخش چهارم: اندرباب پند وراهنمائی وراه گشائی! 27           
 بخش پنجم : اندرباب واقع نگری، ازجمله سینما رکس 
 بخش ششم : اندرباب حقیقت وانسانیت !
بخش هفتم : اندرباب هنرکرنش!
 بخش هشتم : اندرباب خبرچینی !
 بخش نهم : اندرباب ادبیات توده ای !
 بخش دهم: اندرباب شوخی باتاریخ !
 بخش یازدهم : اندرباب پایان خواب وخیال « پدرکیا»
  بخش دوازدهم: آخرخط !گفتند که حرف توحساب است
افسوس که ضد انقلاب است
هادی خرسندی

درجوامع دموکراتیک اگر سیاستمداری ــ درقدرت ودراپوزیسیون ــ خلاف عرف اجتماع سخنی بگوید، یا درزندگی خصوصی دست به عملی خلاف اخلاق حاکم بر جامعه بزند، با طوفانی ازاعتراض احزاب، مطبوعات ویاران خود روبرومی شود وبیش ازیک هفته ای طول نمی کشد که خواسته وناخواسته به خطایش پی میبرد،اعتراف می کند، عذرمی خواهد، خداحافظی  می کند و برای همیشه صحنه سیاست را ترک می کند .
این بازی دموکراسی است . و این بازی چقدرزیبا وسالم برای رشد دموکراسی است !
درجوامع استبدادی، سیاستمداران و رهبران اپوزیسیون هیچگاه اشتباه نمی کنند، درفرهنگ این جوامع ــ باعرض معذرت ــ اشتباه کارخراست !!
کارنامه سیاستمداران نشسته برصندلی قدرت روشن است. ازقلدرومستبد که نمیتوان انتظارعذرخواهی واستعفا داشت!
مشگل این جوامع نیروهای « اپوزیسیون » اند.
درانقلاب 1357 شمسی همه سازمان های سیاسی از فدائیان خلق ــ اکثریت واقلیت ــ مائوئیست ها، کنفدراسیون چی ها گرفته تا حزب توده ایران، جبهه ملی ، سوسیالیست ها، مجاهدین خلق، نهضت آزادی وو همه.بدون چون وچرا، بدون یک کلمه کم یا زیاد ، گردن به رهبری «امام خمینی» نهادند، همه فریاد «مرگ برشاه»،«بختیارنوکربی اختیار» سردادند ورژیم «سفاک وجیره خوارامپریالیسم» وشاه«سگ زنجیری امپریالیسم امریکا» را درزباله دان تاریخ انداختند.
« دیو» را بردند و« فرشته» را آوردند.
ومردم، زن ومرد، دانشجو و کارمند دولت، تاریک فکروشبه روشنفکر، مذهبی ولامذهبی سرازیرخیابان ها شدند، دختران وزنان مینی پوش بدوبدو، چارقد بسرتوی صف متینگ ملاها جازبازکردند، توده ای هابه مسجد رفتند، جبهه ای ها تسبیح بدست گرفتند، سوسیالیست ها یواشکی عکس خلیل ملکی را ازطاقچه اطاق درصندوقچه خانه قایم کردند. 30/20 نماینده مجلس شورای ملی و سنا که ازغربال ساواک برصندلی های مجلس وسنا خزیده بودند؛ چون عروسک های کوکی پشت تریبون مجلس وسنا ازظلم وستم شاهی داد سخن سردادند.
« شهرستانی» شهردارتهران ازمقامش استعفا داد وحاضرنشد بیش ازاین ظلم وستم شاهی را تحمل کند.
کارمندان دولت، روزنامه نگاران، رادیو وتلویزیون تمرین اعتصاب کردند،  طبقه مرفه وغرق درنازونعمت همگی بدون استثنا، یکی پس ازدیگری به نیس ولندن فرارکردندودرویلاهای زیباوپرشکوه خوددرانتظارنشستند تا پس ازکودتای«ارتش غیور» به وطن بازگردند و دوباره آقائی کنند.
همافران و نظامیان جوان بایکی دوستاره فسقل برپاگون ، ازدانشکده افسری راهی حوزه قم شدند.
بوی خون وکفن، بوی تزویروتقیه، بوی نعلین وتسبیح درهوای تهران، اصفهان وشیراز وو پخش بود.
رفیقم (؟)  توده ای؛ بسازوبفروش و حمال جهل ونادانی، چون سایر رفقایش به پیروی از« رفیق کیا» بی صبرانه انتظار« گاندی ایران » را ازپاریس می کشید.
«گاندی» که برکرسی قدرت نشست وخوش رقصی های « پدرکیا» تعطیل شد، سه سالی را درزندان« گاندی» آب خنک نوشید!
هشدار بختیار از دیکتاتوری نعلین درامواج طوفانی که سرتاسرایران را فراگرفته بود، نه تنهاانعکاسی نیافت، حسین مکی درمقاله ای در«آیندگان» اورابرطبق«اسناد موجود، جاسوس انگلیس » خواند، چپی ها دشنامش دادند، جبهه ملی ازخانه بیرونش کرد، دست راستی ها متهمش کردند که نقش بازی می کند و باعث خروج شاه ازکشورشده و درخفا با روحانیون مشغول لاس زدن است
( تنها یک زن ــ وه چه زن شجاعی ! ــ مهشید امیرشاهی درآن جو ترور فریاد سرداد «چراکسی به کمک بختیارنمی آید؟») .
با شروع امامت امام خمینی و پیاده شدن «اسلام  نه یک کلمه بیشترونه یک کلمه کمتر»  وآغاز اعدام ها و تعطیل روزنامه ها و پرشدن زندان ها، کم کم واقعیت ها جانشین هیستری ، شعارهای توخالی، ارزیابی های غلط وخانمانسوز.شد .
اما چه سود؟
3/2 میلیون ایرانی باقبول خطر و هزینه سنگین کشوررا ترک کردند ، گروهی از« رهبران !» احزاب سیاسی  اززیرتیغ شمیشر لاجوردی و خلخالی نجات یافتند و عازم خارج شدند وبتدریج دوباره جوی ماه های قبل از بهمن ماه 57 درغرب میان ایرانیان جابازکرد، بااین تفاوت که اگرآنزمان شاه ورژیم پهلوی مورد غضب بود، حال جمهوری اسلامی مورد غضب قرارگرفت وهمه ، آری همه ( بجزتعدادی کمترازانگشتان دست) ازگذشته سیاسی خود و نقش خویش دربهمن ماه 57 سخنی برزبان نیاوردند،.گوئی آنزمان این توده 3/2 میلیونی مقیم خارج ازکشور راهی خیابان هانشد، چارقد بسرنکرد، ریش بلند نکرد، فریاد«بختیاربی اختیار» سرنداد .
وحال همه آن « رهبران و روشنفکران !» ی که نقش رهبری را برعهده داشتند ومردم را بخیابان ها کشیدند و جاده انقلاب را آب وجارو کردند . حال همان « رهبران وروشنفکران »  شکست خورده، بدون اعتراف به اشتباهات خویش ، بدون بررسی نقش فاجعه آورخویش درانقلاب، دوباره پرچم رهبری را بردوش گرفته اند و قصد فاجعه دیگری را درسردارند.
چرا چنین شد ؟
پاسخ به این پرسش ساده است .کافی است یکبارنشریات سازمان های سیاسی ، مقالات نویسندگان و روزنامه نگاران را درآن  زمان مرورکنید، کافی است به 28 سال پیش برگردید و گفته ها، بحث ها، دادوجدل ها، راه پیمائی های خودتان را بیاد بیاورید تا قبول کنید که همه ، منجمله شخص شما آنروزها هیزم بیار انقلاب اسلامی بودید واگر اشتباه نکنم گویا چهره روحانی امام را هم درماه دیده بودید!
ماملت فراموشکاری هستیم . مسئله فقط این نیست، مسئله این است که ما ناتوان ازاعتراف به خطا هستیم، شهامت برزبان آوردن اشتباهات خودرا نداریم ونمیدانیم که قبول اشتباه واعتراف به اشتباه ، سنگ اول بنای جامعه دموکراتیک است!
شاید این بلای خانمانسوز ریشه درمذهب شیعه ما دارد: تقیه ، دروغ مصلحت آمیز، تا درهرشرایطی گلیم خودرا نجات دهیم.
دراین تراژدی همه مقصربودند، توده ساده و« رهبران مادام العمر» احزاب سیاسی ، بااین اختلاف کوچک ! که توده ساده چشم به دهان « رهبر» دارد و چشم بسته دنبالش راه می افتد.
میدانم الان خواهید گفت : « بخدا قسم من ازروز اول مخالف بودم» !
پس ضروری می دانم واقعیت های آنزمان را لخت وعور، همانگونه که بود واتفاق افتادزیرگوشتان باصدای بلند تکرارکنم (چون می ترسم گوشتان باگذشت زمان کمی سنگین شده باشد! ) تا شاید نقش خودرا درآنروزها بیاد بیاورید.وبازاین جمله استاندارد ساخته کشورگل وبلبل را تکرار نکیند که « کار، کارانگلیسی ها وامریکائی ها بود. »
ازحزب توده ونشریه« نامه مردم» شروع می کنم، فرقی نمی کند ازکدام حزب شروع کنم، سگ زرد برادرشغاله !
سراغ سایر نشریات  واحزاب دیگر هم باید رفت؛ باید سراغ آقایان نویسندگان و شعرای خارج ازخط حزب توده هم رفت که به وجود «دادگاه» های شرعی اعتراض می کردند و معتقد بودندکه سران رژیم پهلوی احتیاج به محاکمه ندارندو همه بدون استثنا باید تیرباران شوند وسالها بعد در فرنگ  در«نشریه حقوق بشر» ازبشرو حقوقش قلم فرسائی می کردند.
باید درکنار«سیاوش کسرائی و جلال سرفراز» ها، سراغ بسیاری ازشعرای غیرتوده ای هم رفت و درصفحات آیندگان و کیهان واطلاعات  دوران « بهارآزادی» سرکشید ودم خروس را بیرون کشید!
تذکر این نکته ضروری است که با انتشار گوشه هائی ازروزنامه های « مردم» ( و نه همه شماره های آن پس از انقلاب، که متاسفانه دردسترس من نیست). به هیچوجه قصدکشیدن « حزب توده ایران » را به پای میزمحاکمه ندارم، قبای «مدعی العموم» ی برتن من بزرگ وگشاداست !، انگیزه من ازانتشاراین دفترچه فقط وفقط زدودن گردفراموشی ازذهن شما وروشن کردن این نکته که « کار، کار انگلیس وامریکا » نبود! آشی بود که خودمان پختیم وبقول بانوی فرزانه، هما ناطق «..... درانقلاب هم مدرس بودم وهم محقق! بداکه شورچنان ورم داشت که اندوخته ها و دانسته ها رابه زباله دانی ریختم ودرهمرنگی باجهل جماعت به خیابانها سرازیرشدم. ادیبانه تربگویم : گه زدم وبه قول صادق هدایت اکنون آن را « قاشق قاشق» می خورم وپشیمان ازخیانت به ایران. گوشه ای خزیده ام تاچه پیش آید. . . .» *
ازمهدی خرازی که با آرشیو « نامه مردم» اش، آرشیومرا غنی ساخت وبیاری برخاست، صمیمانه تشکرمی کنم!


دونکته ضروری:
1) نوشته های درون گیومه [ ] ازمن است
2) آنچه به نقل ازنامه « مردم » مابین حروف با حروف سیاه آمده ، عیناازنامه« مردم » اقتباس شده است.
*هما ناطق درنامه ای به کیهان ( شماره 944، 26 فوریه 2003) .

« پدرکیا» !
نورالدین کیانوری دبیراول کمیته مرکزی حزب توده ایران ، نوه شیخ فضل الله نوری

دانشجویان پیروخط امام دیشب طی انتشار سند بسیارمهمی فاش ساختند :
مقدم مراغه ای برای امریکا جاسوسی میکرد
(مردم شماره 112، شنبه 18 آذر ماه 1358)
ارتباط حسن نزیه با توطئه ضد انقلابی اخیردرتبری
مقدم مراغه ای جاسوس امریکا که  زیر پرچم « آزادی » پنهان شده بود!
سرکوب ضد انقلاب درتبریز پیروزی بزرگ انقلاب است
حزب جمهوری خلق مسلمان درکدام جبهه قراردارد؟
آیات عظام خواستار انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان شدند    
(مردم ، شماره 113 ، دوشنبه 19 آذر ماه 1358)
بازار شهر تبریز برای تاکید برخواست انحلال حزب خلق مسلما ن، دوروز تعطیل است
باهمکاری آشکار حزب ایران با حزب جمهوری خلق مسلمان دروقایع تبریز موقع آن رسیده است که بدین سئوال نیز پاسخ داده شود که : حزب ایران درکدام جبهه قرار دارد ؟
حزب ایران مبلغ ومروج افکار شاپور بختیار   
هرکه درمبارزه با امریکا تفرقه بیافکند، جاسوس امریکاست / سخنان حجت الاسلام موسوی خوئینی
(مردم شماره 118، یکشنبه 25 آذر ماه 1358)
براساس اسنادی که درسفارت سابق امریکا درتهران بدست آمد:
عباس امیرانتظام جاسوس امریکا بود
سخنگوی دولت بازرگان وسفیرسابق ایران درسوئد دستگیرشد
(مردم شماره 122، پنج شنبه 29 آذر 1358)
چرا جاسوس امریکا معاون نخست وزیرشد ؟
کشف اسنادی درجاسوس خانه امریکا توسط « دانشجویان مسلمان پیرو خط امام » فاش ساخت واثبات کرد که عباس امیرانتظام جاسوس امریکا بوده است ولی این آقای امیرانتظام یک « منبع » گمنام برای « سیا » نبوده ، بلکه مقام منبعی دردولت داشته ، معاون نخست وزیر ونیز سخنگوی دولت موقت انقلاب وسپس سفیر ایران درکشورهای اسکاندیناوی بوده .. (مردم شماره 123، شنبه 1 دی ماه 1358)
نظامی که امیرانتظام ازآن دفاع میکند.
عباس امیرانتظام ، سخنگو ومعاون دولت موقت ؛ هم اکنون بعنوان خیانت به انقلاب ایران دربنداست، انتظام که درخدمت سازمان جهنمی «سیا» قرارداشت ، تنها این وظیفه را بعهده نداشت که اخبارواطلاعات را دراختیارجاسوس خانه امریکا بگذارد. او وظیفه مهمتری راهم برعهده داشت ، باتمام نیرومیکوشیدآن نظامی را جانشین نظام فروریخته آریامهری کند، که منافع امپریالیسم امریکا رادرایران تامین کند. ما بی آنکه اظهارنظری کرده باشیم ، برخی ازنظریات انتظام را بعنوان نمونه ازسخنان او که درمصاحبه های رسمی بعنوان سخنگوی دولت موقت بیان کرده است استخراج کرده ایم .. . . . تا خواننده به آسانی دریابد که انتظام ازکدام مواضع دفاع میکرد
امیرانتظام درمقام سخنگوی دولت موقت گفت :
1) 900 عضو سفارت امریکا و چهل مشاورنظامی درایران هستند که ماخودمان خواستیم که بمانند
2) ماامیدواریم که درآینده نزدیک سوتفاهم ها ازبین برود و دولت امریکا هم سفیرش را انتخاب ومعرفی کند
3) امیدواریم آنچه را فعال برروابط ایران وامریکا تاثیرگذارده ، ازبین برود وروابط دوکشوربه حال عادی بازگردد
4) تاوقتی دستگاه اطلاعاتی ما بکارنیفتد، نمی توانیم عکس العمل فوری درقبال وقایع نشان بدهیم
5) متاسفانه اکثرروسای شرکتها ازایران فرارکرده اند و دولت برای آنکه بتواند کارها مجددا به راه بیفتد، خواسته است ک این افراد به کشوربرگردند
6) قوانین گذشته درمورد حزب توده ایران، تاوقتی لغو نشده؛ به قوت خود باقی است
(مردم ، شماره 124 ، یک شنبه 2 دی ماه1358)
آقای بازرگان با دفاع ازامیرانتظام از« خط» خودش دفاع کرده است
مصاحبه ای که آقای بازرگان با روزنامه « بامداد» ( شماره سوم دی ماه ) بعمل آورده ودرآن ازامیرانتظام دفاع نموده ، درنظراول میتواند شگفتی برانگیزد، شگفتی ازاینکه چگونه درشرایط کنونی میتوان بدفاع ازکسی برخاست که طبق اسناد مکشوفه ازلانه جاسوسی امریکا درمقام معاونت نخست وزیر باماموران « سیا» تماس های محرمانه داشته ، برای تسهیل این تماس ها بعنوان سفیرایران درسوئد منتقل شده وقرار بوده است که اودرراس سفارت ایران درواشنگتن بگمارند تا بوسیله اوراه « بهبود مناسبات امریکا را باایران » مجددا بسود امپریالیسم تجاوزکار و غارتگریانکی هموارسازند .
ولی دقت بیشتری به سخنانی که آقای بازرگان دراین مصاحبه ایراد داشته ، این شگفتی را برطرف میکند، زیرا این سخنان نشان میدهد که آقای بازرگان بادفاع ازامیرانتظام از« خط» خودش دفاع کرده است، « خطی » که امپریالیسم امریکا را دشمن نمیداند، « خطی » که معتقد است « چون وابسته بوده ایم ناچارباید وابسته بمانیم » . « خطی » که ازتعمیق انقلاب بسود مستضعفین بیم دارد . « خطی » که احکام دادگاههای انقلابی را « آبروریزی » و تعقیب ساواکیها را« انتقام جوئی » میخواند.«خطی » که بمدت نزدیک به 8 ماه باسماجت انقلاب ضد امپریالیستی وخلقی ایران را ترمز کرد و بخط « گام بگام» معروف شد .
آقای بازرگان نسبت به « خط گام بگام » خودش ( که همان « خط» بورژوازی لیبرال سازشکاراست ) صادق و درپیشبردآن سرسخت است . این« خط » به ناگهان پیدانشده ، ریشه ومبنای دیرینه دارد وبراین نظراستوار است که میتوان بکمک امریکا درایران رژیمی « مطلوب » برقرارکرد . یک « مشروطیت بدون شاه » روی کارآورد ... قضاوت مردم ایران درست است ، « خط گام بگام » که همان خط بورژوازی لیبرال سازشگار است خارج  ازخط امام و برضد خط امام است و با منافع و مصالح انقلاب ایران مغایرت دارد
(مردم ، شماره 126 ، سه شنبه 4 دی ماه 1358)
رابطه نهضت آزادی با سفارت امریکا فاش شد  
دانشجویان پیرو خط امام دیشب طی یک افشاگری بسیارمهم ازفعالیت های نهضت آزادی برای حفظ منافع امریکا درایران پرده برداشتند :
امیرانتظام به عنوان عضو کمیته مرکزی نهضت آزادی با سفارت امریکا رابطه داشت (نینردرشت صفحه اول)
(مردم شماره 127، چهارشنبه 5 دی ماه 1358)
گروهک مائوئیستی « سازمان انقلابی» مدافع امریکا
سازمان انقلابی افغانها را جلو سفارت امریکا میبرد تاعلیه شوروی شعاردهند
(مردم شماره 131، دوشنبه 10 دیماه 1358)
روزی که بختیارجانشین شاه شد!
یکسال ازآغاز خیانت تاریخی بختیارمیگذردو اوهمچنان باکمک حزبش درایران علیه انقلاب فعالیت میکند!
16 دیماه سال گذشته، بختیار فرمان خیانت خودرا ازامریکا و شاه دریافت کرد. یادکردن ازاین روزنه بخاطر اثبات خیانت تاریخی یکی ازسرسپردگان امپریالیسم امریکاست ــ که برهمگان آشکاراست ــ بل بخاطر یادآوری ازخطی است که با بختیار علیه انقلاب ایران متولد شد وهنوزهم به حیات خائنانه خود ادامه میدهد.
... سرانجام شاپوربختیاررهبرحزب ایران وعضو رهبری جبهه ملی ماموراجرای « طرح ویژه » امپریالیستها برای خفه کردن انقلاب ایران شد . بختیار سالوسانه، زیرنام دکترمصدق پنهان شد و ازمجلس فرمایشی شاه رای تمایل گرفت
...بختیار دراولین مصاحبه مطبوعاتی خود دقیقا اعلام داشت که هدف او حفظ نظام سلطنت است . او گفت « شاهنشاه به مسافرت میروند وبعد برمیگردند. اعلیحضرت موافقت کردندکه سلطنت بکنند . طبق قانون اساسی دولت باید حکومت کند » (کیهان 16 دی )
بختیارخائن که دراوج شعارهای « مرگ برشاه » توده ها، شاه خائن را اعلیحضرت می نامید، درپاسخ سئوالی که رژیم سلطنتی باقی می ماند یانه، گفت «امیدوارم سوتفاهمات را بین شاه وملت حل کنیم « ( همانجا )
برای « مرغ طوفان » ، 25 سال غارت وجنایت وکشتار 70 هزار ایرانی وسحرگاههای بی پایان اعدام وشکنجه گاههای قرون وسطائی، تنها « سوتفاهم » بین شاه وملت معنی میداد. ازهمین روبود که وقتی ازاوپرسیده شد« آیا سلطنت درایران باقی میماند » گفت « بله . امیدوارم » !
درواقع بختیارفقط امیدوارنبود، اوماموریت نجات سلطنت ورژیم وابسته امریکاراداشت ودرست بخاطرهمین ماموربود که حرف ماه قبلش « من به هیچ وجه موافق حکومت نظامی ، آنهم به مدت طولانی نیستم » را پس گرفت وبعدازتکیه زدن براریکه قدرت گفت « حکومت نظامی را به تدریج لغومیکنم »
بختیارکه درهمان روزاول روی کارآمدنش تصریح میکرد « رژیم سلطنتی درایران به قوت خود باقی خواهد ماند، اما اعلیحضرت به سفرخواهند رفت» هرگزحکومت نظامی را لغونکردوبه کشتارتوده های میلیونی ادامه داد.
بختیاراین نوکرسرسپرده امریکا که ستاد ارتشش را ژنرال هویزر امریکائی اداره میکرد، درهمان آغاز مخالفت خودرا باحزب توده ایران نشان داد ومانند همه همپالکی هایش درساواک ودرباروسیا، حزب توده ایران را« وابسته به خارج » خواند . او همینکه وعده آزادی احزاب رادادبافعالیت مجدد حزب ما مخالفت کرد وگفت :
« کلیه احزاب که که غیرقانونی نیستند میتوانند  شروع به فعالیت نمایند ودستجات ممنوع نیز میتوانند درصورتی که وابستگی به خارج نداشته باشدند، پس ازرسیدگی درزمره سایرین درآیند » ( کیهان 16 دی 1357)
چهره ریائی بختیارهیچکس را فریب نداد.  امام همانروز اعلام کرد که دولت بختیار غیرقانونی است
....توده های خلق فریب بختیار را نخوردند ازهمان روز آغاز« سلطنت » بختیارتظاهرات میلیونی علیه او آغازشد وسرانجام توده ها درامواج توفانی خود « مرغ توفان » را به زباله دانی تاریخ افکندند.
بختیارتاآخرین لحظات دوام رژیم به کشتارمردم ادامه داد ووقتی ارتش مسلح مردم طوماررژیم را درهم درنوردید ، ازایران گریخت.
فراراین دشمن کینه توزانقلاب ایران پایان کاراو نبود... درایران هم دوستان وهمفکران بختیار... درحزب او که سالها رهبرش بود یعنی حزب ایران متشکل شده اند وازطریق تبلیغ وترویج افکاربختیار وپخش نوارهای سخنرانی اودرپاریس یاریش میرسانند .
... ارگانهای انقلاب وبویژه شورای انقلاب باید برای زدن ضربه کاری به ضد انقلاب ، فعالیت هواداران بختیاررا که عمدتا درحزب ایران وبانقاب « ملی » فعالیت دارند ، خنثی وافشا نماید
(مردم شماره136، یک شنبه 16 دیماه 1358)
افشاگری های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام دیشب ادامه یافت
امیرانتظام بدستورامریکا وسایل سری نظامی امریکا را ازایران خارج میکرد.
(مردم ، شماره 146 ، یک شنبه 30 دی ماه 1358)
طبق سندی که دیشب توسط دانشجویان پیرو خط امام افشا شد :
بامداد ، تهران مصور، امید ایران وتهران تایمز زیرنظر امریکا کارمیکردند، دانشجویان همچنین درپی افشای اسنادی روشن ساختند که « رهبانی» سردبیربامداد، علیرضا نوری زاده، سردبیر امید ایران ، پرویز عرقان ومرتضی جعفری ، گردانندگان «تهران تایمز» و علیرضا فرهمند ازکارکنان سابق کیهان باجاسوسان امریکایی ارتباط نزدیک وهمکاری داشته اند.
(مردم ، شماره 149 ، چهار شنبه 3 بهمن ماه 1358)
طبق اسناد جدیدی که توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام فاش شد:
احمد مدنی ازطریق ثابت پور، شهردار آبادان ، با جاسوسان امریکا رابطه داشت .
مدنی خیلی ضد روحانیت و ضد فلسطینی است
مدنی به سختی ضد کمونیست بود.
(مردم ، شمار150 ، پنح شنبه 4 بهمن ماه 1358)
ضدانقلاب هنوزدررسانه های گروهی پایگاه دارد
سرنخ سینه چاکان « آزادی » مدافعان « دموکراسی»، مخالفان « فاشیسم آخوندی » ، دشمنان «استبداد عبا ونعلین» ودشمنان « حزب توده ایران » درجیب گل وگشاد عموسام پیداشد!
دانشجویان مسلمان پیروخط امام باافشای اسناد رابطه « بامداد»،« امیدایران »،« تهران مصور» و« تهران تایمز» باجاسوس خانه امریکا درتهران ، این واقعیت را بااسناد غیرقابل انکارتائید کردند  . . .  نگاهی به نشریاتی که دم خروس « آزادیخواهی » آنها ازجیب عمو سام بیرون آمده ، باردیگردوواقعیت را ثابت میکند 1) لیبرالیسم، نقاب امپریالیسم . 2) حمله به حزب توده ایران:
« صفی پور»  و « والا » عمال سابقه دار رژیم شاه مخلوع وقتی انقلاب دژهای رژیم را فروریخت، لباس « آزادی » خواهی به تن کردند . « صفی پور» که یکی از« امید های ایران » برای امپریالیسم بود به سراغ « دکترعلیرضا نوری زاده » رفت . نوری زاده درزمان اعتصاب مطبوعات ، همه زور خودرازد که اعتصاب رابشکندو بعد هم درجلسه دیدارنویسندگان مطبوعات با بختیار، نوری زاده که مشاور مطبوعاتی « مرغ طوفان » بود، کوشید آنهاراباارباب آشتی دهد اما بازهم موفق نشد، نوری زاده به یکی ازروزنامه های عصررخنه کرد و بعدازپیروزی انقلاب بعنوان خبرنگار همین روزنامه بخانه امام و دادگاههای انقلاب که آن موقع درمدرسه علوی تشکیل میشد راه یافت.( اکنون که ارتباط اوبا امریکا روشن شده ، باید این مساله هم تحقیق شود که درآن موقع نوری زاده چه و ظیفه ای رادرارتباط با امریکائیها داشته است). . .  امید ایران دربست پایگاه بختیاربود ، عکس او روی جلد چاپ میشد ودر« دادگاه مجله » ازخیانت تبرئه میگردید. . .  عبدالله والا هم سراغ مسعود بهنود اجرا کننده تیتراول یعنی تعریف نامه ازشاه خائن و فحش نامه علیه کشورهای سوسیالیستی وحزب توده ایران ویارنزدیک هویدا وامیرطاهری رفت  . . . یکی دیگرازسنگرهای امپریالیسم روزنامه « بامداد» بود که به شیوه ای دیگر به مبارزه باانقلاب ادامه میداد
 (مردم ، شمار151 ، شنبه 6 بهمن ماه 1358)
سئوال ازآقایان لیبرال
آقایانی که امام را به « اعتدال » فرامیخواندند، به ملاقات برژینسکی می رفتند، ازانقلاب « پشیمان » بودند، کاردادگاههای انقلاب را« ننگ» می دانستندونمایشهای مقابل لانه جاسوسی را « ننگ » دیگری می دانند، بهتراست به جای سفسطه وجنجال ، صاف وساده بگویند که ازپیشروی انقلاب خلقی خوششان نمی آید . . .  مردم می پرسند : مگرشاهپوربختیار ازمیان شما برنخاست؟ مگرآقای سنجانی ازمیان شما نبود که کارش تاسفربه پاریس رسید، که امام را به « اعتدال » دعوت کرد وسپس صلاح خودرا مدتی درادامه همکاری ظاهری دید؟ مگرکسانی مانند مقدم مراغه ای که « کیابیا» دردستگاه شما بودند، آنچنان ماجراجوی سیاسی ازآب درنیامدند؟ مگرخودمهندس مهدی بازرگان ، بلافاصله پس ازانقلاب بارها نکوشید، ولو درلفافه ، رهبرانقلاب ایران رادرنظرمردم کوچک کند و رسما نگفت که سه سه بارنه بار ازانقلابی که شده است ، پشیمان است ؟ مگراو بملاقات برژینسکی بی اطلاع امام نرفت ؟ مگر او محاکمات انقلابی را مایه « ننگ ورسوائی » نخواند؟ مگرامیرانتظام ازمیان آقایان برنخاست؟
( زیر این مقاله تصویری است ازیک چوبه دار و درکنارش : مزدور امریکائی اعدام باید گردد )
(مردم شماره 172، چهارشنبه 1 اسفند ماه 1358)
سئوال ازمقامات مسئول جمهوری ایران :  بختیارچگونه ازایران گریخت؟
شاهپوربختیارخائن طی مصاحبه ای بامجله هفتگی اوانمان، چاپ بلژیک، درمقابل این پرسش که، طی 5 ماه اول انقلاب ایران درکجا پنهان شده بود، گفته است : « درایران وهنگامی تصمیم گرفتم ایران را ترک کنم. . . بایک پرواز عادی توسط یک خط هوائی بزرگ ازفرودگاه مهرآباد به پاریس آمدم»
پرسش ما وتمام مردم ایران ازمقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران آنستکه : این مزدور جنایتکارو خائن ، در5 ماه پس ازانقلاب ایران ، توسط چه کسانی و چگونه پنهان شده بود و بالاخره توسط چه کسانی و چگونه ازمرزفرودگاه مهرآباد ایران گریخت ؟
درانتظار پاسخ فوری ومقنع هستیم
(مردم شماره 203، یک شنبه 17 فروردین ماه 1359)
درستون « شوخی نیست . . . .!»
نشئه یا خمار؟
رفیقی پرسید : جواب احمد خان شاملو« شاعرجاودانه » را نمیدهید که بازهم درکتاب جمعه به حزب توده ایران دشنام داده است ؟
ظریفی جواب داد : اول باید دید جناب ایشان وقتی این فحش را میداده اند ، نشئه بوده اند یا خمار؟
(مردم ، شماره 228 ، چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1359)
درستون « شوخی نیست . . .! »
لقب جدید بختیار
رادیو مسکو به شاپوربختیارکه تاکنون القابی چون « مرغ طوفان » . « نوکربی اختیار» . « نخست وزیرمنقل » وغیره . . . را داشت لقب بجای جدیدی داده است . جسد سیاسی !
علت پرروئی ضد انقلاب
فرخ روپارسا وزیر چندین و چند ساله هویدا دردادگاه گفت : « امیدوارم دادگاه عدل اسلامی وزرائی را که جزو مهره های حساس مملکتی و همچنین ازمهره های حساس حزب رستاخیز بودند ، بخشیده است ، مرا نیز شامل عفو بنماید»
ــ متوجه شدید چرا ضد انقلاب پرروشده؟
(مردم شماره 231، یک شنبه 21 اردیبهشت ماه 1359)
درستون « شوخی نیست ...!  »:
کتاب جمعه ویژه !  ( نشریه احمد شاملو )
آیت الله خلخالی سرپرست اداره مبارزه بامواد مخدرشد ( جراید)
ــ منتظر باشید « کتاب جمعه ویژه » علیه آیت الله خلخالی منتشرشود
(مردم ، 235، پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه 1359)
« د کتربقائی » های انقلاب را بشناسید وسرکوب کنید
(مردم ، 236، شنبه 27 اردیبهشت ماه 1359)
برای سرکوب ستون پنجم امپریالیسم و فراهم ساختن زمینه اتحاد نیروها
« دکتربقائی » های انقلاب را بشناسید وسرکوب کنید
(مردم شماره 236، شنبه 27 اردیبهشت 1359)
بختیارخائن توطئه ضدانقلاب ایران را فاش میکند
شاهپوربختیار، معروف به « مرغ طوفان» ، که پس ازآوارگی توسط مردم انقلابی ایران، 16 ماه است که همراه بادیگرعمال ازمجازات گریخته امپریالیسم امریکا، فعالانه علیه انقلاب ایران توطئه میکند، پس ازبازگشت خودازبغداد ( که حضوروی درعراق برای اولین بارتوسط حزب توده ایران افشاشد) درمصاحبه ای با نشریه فرانسوی « پاری ماچ» مطالب مهمی را طرح کرده است
(مردم شماره 240، چهارشنبه 31 اردیبهشت 1359)
درجلسه علنی مجلس شورای ملی
اعتبارنامه خسروقشقائی بعلت عضویت در« سیا» باطل شد .
... حجت الاسلام خلخالی گفت « اینجا نباید مثل زمان رژیم سابق مقررات خشک بمورد اجرا گذارده شود . اگر بعدازتصویب اعتبارنامه ای مسلم شد که صاحب اعتبارنامه جاسوس امریکا است یا ساواکی است ، باید اعتبارنامه آن شخص باطل شود ».
اعتبارنامه خسرو صولت قشقائی بعلت عضویت اودرسازمان جاسوسی امریکا ( سیا) و تو طئه علیه جمهوری اسلامی ایران باطل شد .
(مردم ، شماره 253 ، یکشنبه18 خرداد ماه 1359)
« شوخی نیست ...!  »:
تربچه پوک و نام دهان پرکن
یکی ا زگروهکهای  ضدانقلابی و مائوئیستی طی اعلامیه ای نام خودرا اعلام کرده است . میدانید چیست ؟ « جنبش انقلابی سازماندهی کارگران خلقهای ایران » !
(مردم ، شماره 266 ، سه شنبه 3 تیر ماه 1359)
« قاسملو و همفکران » درسراشیب انفراد وشکست
« قاسملو و همفکران » بهمان میزان از« ضد امپریالیست نبودن» طبقه حاکمه مینالند، که امپریالیسم امریکا ورژیم بعث عراق!
(مردم ، شماره 268 ، پنج شنبه 5 تیر ماه 1359)
« شوخی نیست . . . .! »:
ضدانقلابیون کمیاب !
هادی خرسندی را می شناسید؟
ــ ایشان درانگلستان سردبیریک نشریه  ضدانقلابی هستند .
زهره یحیوی را می شناسید ؟
ــ ایشان درصدای امریکا علیه انقلاب ایران گوینده هستند .
ــ برای چه یاد این دو افتاده ایم ؟ مگر ضدانقلابی کم است ؟
ــ البته کم نیست ، ولی ضد انقلابی که درکشورنباشد و نامش هنوز جزو کارمندان وزارت ارشاد ملی باشد ، مثل این دونفر، کم است
(مردم ، شماره 270 ، دو شنبه 9 تیر ماه 1359)
حمله ضد انقلابیون فاشیست « گروه قاسملو» به دفترحزب توده ایران درمهاباد
. . . ما ضمن محکوم کردن این عمل فاشیستی « قاسملو وشرکا» ازهمه مردم کردستان میخواهیم که چهره واقعی این سالوسان را تشخیص داده وقاطعانه به مقابله بااین اوباشان برخیزند
(مردم ، شماره 273 ، پنج شنبه 12 تیر ماه 1359)
گروهک مائوئیست ــ ضدانقلابی « حزب رنجبران » ، درعرصه تئوری وعمل
مائوئیسم ، متحد امپریالیسم .
« حزب رنجبران » مدافع سرمایه داری وابسته، دوستدارامپریالیسم امریکا ودشمن متحدین انقلاب ایران است
(مردم ، شماره 279 ، پنج شنبه 19 تیر ماه 1359)
« شوخی نیست . . . .! »
تعطیل !
به کلیه اشخاص معتاد 6 ماه مهلت داده شد برا ی معالجه  به درمانگاه ها وبیمارستانهائی که وزارت بهداری تعیین میکند، مراجعه کنند ( بامدادـ 14 تیر)
ـــ کتاب جمعه تعطیل شد !!!
(مردم ، شماره 281، یک شنبه 22 تیرماه 1359)
اسناد همکاری خسرو قشقائی با ساواک وسیا ، شاه وعلم . . .
این اسناد که توسط مخبرکمیسیون تحقیق به خبرنگاران داده شد ازمیان اسناد ساواک ولانه جاسوسی امریکا بدست آمده است
(مردم ، شماره 282، دو شنبه 23 تیرماه 1359)
 دست بقائی جاسوس و بقائی های امروز را ازانقلاب کوتاه کنیم !
. . .  دکتربقائی کرمانی، جاسوس سیا که درکودتای خائنانه 28 مرداد شرکت فعال داشته ودرکودتای اخیرنیزبارهبران اصلی آن رابطه نزدیک داشته است ، متاسفانه پس ازمدت کوتاهی آزاد شد .رهائی او مستقیما به امپریالیسم امریکا درزمینه سازی توطئه ها یاری میرساند . انقلاب ایران اگراین دست هارا قطع نکند و جاسوسان جنایتکاری چون بقائی ها را به مجازات درخور خویش نرساند ، مسلما با توطئه های بزرگ تری مواجه خواهد شد.
(مردم،  294 ، دوشنبه 6 مرداد 1359)
رادیو های ضدانقلابی بختیار واویسی
سگ زرد وشغال درخدمت یک هدف شیطانی : ملاقات قاسملو با بختیار، اوباشان قاسملو به دفترحزب توده ایران در مهاباد حمله کردند
(مردم ، 305 ، دوشنبه 20 مرداد ماه 1359)
آزادی بقائی ها، اسارت انقلاب است
بقائی جنایتکارباید دستگیرو محاکمه گردد و برای کشف شبکه های توطئه امپریالیسم امریکا مورد بازجوئی  قرارگیرد
عوامل کودتا درصدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به چه کاری مشغول بودند؟
(مردم، 321 ، یک شنبه 9 شهریور 1359)
گروه قاسملو ، مدافع دزدان ، اوباشان و مز دوران بعث
(مردم ، 323 ، سه شنبه 11 شهریور 1359)
پلیس انگلستان ــ محافظ ضد انقلاب شاهنشاهی !
روز19 مرداد 1359، حدود 1500 نفرازضدانقلابیون فراری رژیم شاهنشاهی درلندن تظاهرات علنی داشتند. این عده ازسراسر انگلستان وبعضی ازکشورهای اروپائی آمده بودند. دوهزار پلیس انگلیسی ازضدانقلابیون محافظت میکردند.
آری،پلیس انگلستان؛ که دانشجویان مبارزایرانی را به« جرم» دفاع ازانقلاب وجمهوری اسلامی ایران مضروب میسازدوبزندان می افکند، محافظ ضدانقلاب شاهنشاهی است !
این فقط نمونه ای از« دموکراسی»، « آزادی»، و« حقوق بشر» ازنوع امپریالیستی است .
این پلیس یکی ازکشورهای « جهان دوم» کذائی است، که برخیها بدنبال اتحاد باآن برضد « ابرقدرتها » هستند!
روزنامه مردم عکسی هم  ازتظاهرات درکنارخبرچاپ کرده است
(مردم شماره 325 یکشنبه13 شهریورماه1359)
« روزنامه میزان» چه میزان درخط انقلاب ایران است ؟ [ میزان نشریه نهضت آزادی مهدی بازرگان]
( مردم ، 328 ، سه شنبه 18 شهریور 1359)
ما پیروان خط برژینسکی را بهرلباس که درآیند، افشا خواهیم کرد
مقاله ای  برعلیه روزنامه میزان و نهضت آزادی
(مردم ، 331 ، شنبه 22 شهریور 1359)
 چریک ها، باپای لنگ به دنبال مارکسیسم
چریک های اکثریت با حزب توده ایران مبارزه نمیکنند، دهن کجی میکنند واین عادت دوران کودکی است
(مردم ، 335 ، چهار شنبه 26 شهریور 1359)
قابل توجه امام جمعه تهران ووزیرارشاد اسلامی
ورق پاره ای ضد انقلابی بنام « پیام جمعه » مجانا دربین نمازگزاران توزیع میشود
مائوئیست های امریکائی « رنجبر» زیر نام « اسلام » ورق پاره ای راکه امتیازهم ندارد و گرداننده آن یکی ازرهبران چماقدران است ، درسطح وسیع منتشروبطورمجانی توزیع میکنند
ما جدا ازمقامات مسئول میخواهیم که انتشاراین ورق پاره ضدانقلابی ، که زیرنام « اسلام» به تفرقه افکنی بسود امریکا مشغول است ، جلوگیری کنند.
(مردم شماره 401، اول دیماه 1359)
درحاشیه مجلس
فعالیت ضدانقلابی گروهک پیکار
عطا مهاجرانی ، یکی ازنمایندگان مجلس درجلسه دیروز تاکید کردکه عوامل گروهک ضدانقلابی پیکارخودرادرصفوف آوارگان جنگ جازده اند و زیرنام آنها تظاهرات راه می اندازند
این گفته نماینده مجلس ، لزوم توجه به نقش مخرب گروهک های مائوئیستی را بیش ازپیش مطرح میکند
(مردم شماره 401، اول دیماه 1359)
شوخی نیست . . .!
اندرشناخت لیبرال واحوال وی                فریدون تنکابنی
ولیبرال، بروزن « شیره ساز» تاجری است با ترازوی نامیزان، ازانقلاب سرخورده و پشیمان، وازوضع روزگارآزرده وپریشان
رنگرزی است که حنایش رنگی ندارد، بازهرلحظه تخم نیرنگی کارد ودام فریبی به میان آرد. گزاصفهانش مخل سلامت و قطاب یزدش به دورازحلاوت
سیاست را، هرروز درقیام وقعود، وعبادت را، هرشب دررکوع و سجود، بهرسود، لجوج وعنود، وسرمایه هردم درعروج و صعود.
برادری را بی برابری خواهد. برتعارف افزاید وازمبلغ کاهد . ازبهرآزادی گریان و نالان و ازانقلاب بیمناک و هراسان . برای آزادی اشک تمساح ریزد وباانقلابیون جسوروگستاخ ، نه شاخ به شاخ ، بل موذیانه ستیزد.
ازوحدت خلق بیزار است و پراکندگی ودشمنی را خواستار، تابازبرخرمرادسوارشودوبرسرخلق هوارگردد.
هردم تفرقه اندازد، ونردحیله ونیرنگ بازد وتخم عداوت وکینه کارد، شاید آب رفته به جوی بازآرد.
بیت :
آن که شیران را کند روبه خصال   لیبرال است ، لیبرال است ، لیبرال
« خطرکمونیزم» را همه وقت وهمه جا سراغ کند وآن را چماق کند وبرفرق خلایق نوازد وطریق « القا ایدئولوژی » هموارسازد.
* * *
و بورژوا لیبرال، جانوری است اهریمن خصال که نیندیشد جزبه جمع مال وگردآوردن اموال ، ازهرممر حرام وغیرحلال. با سرمایه دار وابسته دریک جوال وفی الواقع سگ زردی است برادرشغال.
درظاهرموجودی است قشنگ وشیک، ودوستدار فرنگ وآمریک، ( همراه قافله،اما بادزد شریک )
جزازآزادی سخن نراند، وبرای آزادی یقه دراند، وپستان به تنورچسباند، واشک حسرت ازمژه چکاند.
لیک ازکلاه دوزی، پف نم زدن داند، وخودکامگی را آزادی خواند.
سودوسرمایه اش بیش، وازبهرآن همواره درتشویش. مرادش ازآزادی، آزادی خویش. دشمن دهقان وکارگرو پیشه ور، وازحکومت مستضعفان آزرده وپکر. مسلمانی اش به تسبیح وریش، نه به بهبود حال خلق پریش.
پولم ازپارواگربالارود/ بازخواهم بازافزون ترشود/ بهرمن آزادی غارت خوش است/ انقلاب خلق « آزادی» کش است
هرزمان صد مکروافسون میکنم/ باری، ارلازم شود خون میکنم/ گرکه ازدررفت آن آقا« سیا»/ گویمش: ازپنجره جانم بیا!
ترسد که انقلاب شمشیرعدالت بتردارد، و آنچه فروبرده، ازحلقومش برآرد، که معاذالله ( بل ان شا الله) اگرچنین شود، بیدرنگ جان سپارد.
مصرع : پول است نه جان است که آسان بتوان داد.
گاه ازملی شدن صنایع دررنج وعذاب، وگاه به خاطربستن مدارس ممتازان درعتاب وخطاب. گاه انحصارتجارت خارج، رنج اوفزاید، و گاه ازمنع معامله ارز فغانش برآید.
الغرض، هرچه کند وسنگ حادثه برسرش بارد، بازعبرت نیارد، وشکست انقلاب را آرزودارد.
همچون« عموسام»، دشمن خط امام،  البته شکست خورده وناکام. با دانشجوی مسلمان جز ره عناد نپوید، وجزدشنامش نگوید. نام کمیته برزبان نیاردوچشم دیدن پاسدارندارد.
چون صدام، صد دام نهد، وآن گاه که ناکام شود، چون اسپند برآتش جهد، وناله وفریادسردهد.
ای لیبرال، ناله وفریادسرکنی/ پنداشتی که مردم بیدارخرکنی ؟/ بس کشته داد ملت ما بهرانقلاب؟ خواهی ز روی نعش شهیدان گذرکنی؟/ مستصعفان به عرصه پیکاربوده اند/ مستکبری وخواهی کسب ثمرکنی؟ / لولوببردآن ممه را، خوب گوش کن/ باید که پنبه را توزگوشت به درکنی!/ مردم به لیبرال مجالی نمیدهند/ هرچند گریه سردهی وناله سرکنی / صدبارمیکنند  ترا خوار ومفتضح / نیرنگ ومکروتوطئه صدباراگرکنی/ باجیب پرزپول برفتند سوی غرب/ یاران، تونیز به که خیال سفرکنی/ مردان لیبرال « بزرگی » فراری اند/ باید توهم بجنبی وفکرددرکنی!
(مردم شماره 414، پنجشنبه 18 دیماه 1359)
 « باند قاسملو» ساواکیها را برای همکاری علیه انقلاب می پذیرد
(مردم شماره 415، شنبه 20 دیماه 1359)
توطئه ضدانقلاب، مائوئیستهاو لیبرال ها علیه انقلاب، به بهانه « بازگشایی دانشگاهها» را خنثی کنیم.
امام خمینی: هرگروهی که بیشترموردحمله بودواین اشخاص منحرف، بیشترباوحمله میکردند، برای ملت مفیدتراست.
(مردم شماره 418، سه شنبه 23 دیماه 1359)
قابل توجه وزارت ارشاد اسلامی:
ضدانقلاب ورق پاره دیگری منتشرکرد
مائوئیست های امریکائی « رنجبر» که زیرنام « اسلام» ورق پاره ای بنام « پیام جمعه » راکه امتیازهم ندارد، مجانا درتهران توزیع میکنند، دست به انتشارورق پاره بدون امتیازدیگری بنام « احزاب » زده اند که این یکی هم مجانا توزیع میشود. . . ماباردیگرازوزارت ارشاد اسلامی ودیگرمقامات کشورمیخواهیم که مانع انتشاراین ورق پاره ضدانقلابی شوند واجازه ندهند ورق پاره ای که برخلاف قانون وعلیه مصالح انقلاب وجمهوری اسلامی ایران منتشرمیشود به انجام وظیفه ضدانقلابی خود ادامه دهد.
(مردم، شماره 420، پنجشنبه 25 دیماه 1359)
 
[حزب  توده هرروز، بدون استثنا،  در« نامه مردم » از خطرحمله امریکا و « مزدوران امریکائی» هشدار میداد و ازدولت و نیروی های شبه نظامی رژیم مصرا می خواست که آماده مقابله نظامی باشند ، نمونه های زیرهیستری مصنوعی حزب توده را نشان میدهد  که درپشت آن ایجاد جوتنفرو نفرت از« امپریالیسم  جهانخوارامریکا ودرکل غرب»  و سودادن رژیم بدامن شوروی نهفته بود ]
اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران
حزب توده ایران اشغال سفارت امریکا، مرکزتوطئه علیه انقلاب ایران را تایید ومذاکرات هیات نمایندگی دولت موقت با برژینسکی، یکی ازتوطئه گران اصلی برضد انقلاب ایران را محکوم میکند. 13 آبان 1358
(مردم شماره71، یکشنبه 29 مهرماه 1358)
سفارت امریکا، مرکزتوطئه علیه انقلاب ایران، اشغال شد
دانشجویان مسلمان پیروامام خمینی:
رابطه باامریکارا میخواهیم چه کنیم؟
تااسترداد شاه خائن، اشغال سفارت ادامه دارد
(مردم شماره84، دوشنبه 14 آبان ماه 1358)
امریکا ! امریکا!                   سیاوش کسرائی
باشگاه فرومایگانی/ وفرودگاه خشم جهانیان/ بازاربزرگ بردگی قرن/ وارونه کیمیاگری تو/ که  زندگی را خاکستر/ وعشق را روسپی میکند/ درجنگل عظیم صنعتت/ بردرختان سترک/ تفاله میوه های آدمی آویختست:
سیاه وزرد/ سفید وسرخ.
ازکشتزارهای علمت چه میروید؟/ قارچ های اتمی/ تاجرهماره مستی تو/ که باروت به دنیا میدهد/ وبه بهای آن / گلاب میگیرد.
غول هزاردستی/ که بایگانه چشم آزدرپیشانی / پی درپی/ پیرامون را میپائی.
بشنو!/ میآیند/ چنداچندوگروه گروه/ نه، غم آوای شبانه نیست/ سرود سرخ سحرگاه است/ که پامیگیرد.
نگاه کن/ ستارگانت/ یکایک ازپرچم تو می گریزند/ ودردستت تنها/ پارچه ای میماند،/ بل، قاب دستمالی/ برای برق افکندن به کفش کهنه سرمایه .
آری، نگاه کن/ که ستارگان میگریزند/ چه، آفتاب برمیآید
تهران، دوشنبه 14 آبان 1358
(مردم شماره86، چهارشنبه 16 آبان ماه 1358)
سفارت امریکا ، مرکز توطئه علیه انقلاب ایران ، اشغال شد
دانشجویان مسلمان پیرو امام خمینی : رابطه با امریکا را میخواهیم چه کنیم ؟
مردم ایران فریاد میزنند مرگ برامریکا و آقای بازرگان بابرژینسکی ملاقات میکند
جوان سرخ موی امریکائی تصویروپیام امام را پاره کرد
این شاه امریکائی، درپیش پای ملت اعدام باید گردد.
اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران :
امریکا باید شاه مخلوع را به دولت ایران مسترد  دارد
حزب توده ایرا ن اشغال سفارت امریکا، مرکز توطئه علیه انقلاب ایران را تائید و مذاکرات هیات نمایندگی دولت موقت با برژینسکی ، یکی ازتوطئه گران اصلی برضد انقلاب را محکوم مکیند .
(مردم شماره 84، دوشنبه 14 آبان ماه 1358)
آوردگاه             جلال سرفراز ، اردیبهشت 59
بالابلند برآمد/دستی به روشنی/ درگیسوان تیره فروبرد ماه
بربامها/ ( هنگام کزکرانه دوری/ انبوه کرکسان/ روبادیارما/ پروازمیکنند)/ خلقی خروش برداشت/ خون درسرود و ــ رود سرود خون:/ یانکی بمیر!/ مرگ برآمریکا!
درمقدم پگاه/ آماج هرگلوله پرچم خونین سینه ها،/ دیدم چگونه دست پدرراپسرگرفت/ وباسرود رفت به آوردگاه
دلواپسان/ خاموش ایستادند/ بی باوران به خواب فرورفتند/ شاعرنگاه کرد/ ازقلب توده ها:/ تاچشم کارمیکرد/ تاریک روشنان شقایق بود/ درمعبرنگاه     
(مردم شماره96،  چهارشنبه 217 اردیبهشت ماه 1359)
 کالای امریکائی نخریم !
فردفرد مامصرف کالاهای امریکائی را برخود تحریم کنیم ، تولید داخلی خودراارج دهیم وکالای امریکارابرسرش بکوبیم . باقطع ریشه تسلط امپریالیسم بسرکردگی امپریالیسم امریکا ازمیهن ما سرانجام دوران محرومیت هم پایان خواهدیافت و باتامین استقلال و آزادی کامل ایران، به رفاه وعدالت اجتماعی نیزخواهیم رسید .
(مردم شماره 98، چهار شنبه 30آبان ماه 1358)
گزارشی ازشبهای ضد امپریالیستی درمقابل لانه جاسوسی امریکا :
دررزمگاه شبانه خلق . . .
صدهانفرهرشب با لای لای ضدامریکائی درکنارجاسوسخانه امریکا به خواب میروند
(مردم شماره 103، سه شنبه6آذر ماه 1358)
تیتردرشت صفحه اول نامه « مردم» :
پراودا :  خواست ملت ایران برای استرداد شاه ، منطقی است
(مردم شماره 110، پنج شنبه 15 آذر ماه 1358)
جیاپ ؛ وزیردفاع جمهوری سوسیالیستی ویتنام : امام خمینی شخصیتی استثنائی است ؛ برای حمایت  ازانقلاب ایران میتوانید به کشور شوروی متکی باشید که درصورت نیاز، به شما کمک خواهد کرد
(مردم شماره 114، سه شنبه 20 آذر ماه 1358)
امپریالیسم های اروپای غربی وژاپن،هم امپریالیست اند وهم متحد امپریالیسم امریکا
(مردم شماره121، چهار شنبه 28 آذرماه 1358)
بمناسبت پنجاهمین روز تسخیر جاسوسخانه امریکا « توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام »
دانشجوی خط امام برتو درود ، برتوسلام
دوره اخیرانقلاب ایران ، بانام وچهره مبارزین راستینی که لانه جاسوسی امریکا را فتح کردند ، پیوند ناگسستنی یافته است
(مردم ، شماره 125 ، دو شنبه 3 دی ماه 1358)
اعلامیه « سازمان جوانان ودانشجویان دمکرات ایران
همه باهم علیه امپریالیسم امریکا وعمال داخلی آن
امپریالیسم جناینکارامریکا باردیگر بمنظورضربه زدن به انقلاب بزرگ مردم ما به توطئه تازه ای دست زده است وبا ایجاد بلوا وآشوب بوسیله عده ای اوباش و چماق بدست درشهر قم درصدد ایجاد تفرقه ودودستگی درمیان مردم ، تضعیف وهنک حرمت ازرهبری انقلاب برآمده است .
ماباردیگر اعلام میداریم که پیروی ازخط قاطع امام خمینی رهبرآشتی ناپذیرانقلاب شکوه مند ما شرط پیروزی برامپریالیسم خونخوارامریکا ، دشمن اصلی همه خلقهای جهان است . ماباردیگرهموطنان عزیر را به هشیاری انقلابی و اتحاد علیه امپریالیسم امریکا، ضد انقلاب وسازشکاران رنگارنگ حامیان نفوذ امپریالیسم درایران فرا می خوانیم وازهمه اعضا و هواداران وجوانان مترقی وضد امپریالیست می طلبیم که درراهپیمائی فردا صبح شنبه 15 دیماه 1358 که بدعوت دانشجویان مسلمان پیروخط امام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علیه دشمنان سوگند خورده انقلاب انجام میگیرد شرکت کنند
زنده باد خط ضد امپریالیستی وقاطع امام خمینی
سازمان جوانان ودانشجویان دمکرات ایران  14 /10/1358
(مردم شماره136، یک شنبه 16 دیماه 1358)
[ کیومرث زرشناس ، دبیراول سازمان جوانان ودانشجویان دمکرات ایران و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران درتابستان 1367 درزندان اوین به حلق آویزان شد  روانش شاد باد]
بختیار، تک خال جدید امپریالیسم امریکا
(مردم ، شمار164 ، دو شنبه 22 بهمن ماه 1358)
امپریالیسم امریکا،
امپریالیسم امریکاست
(مردم شماره 174، شنبه 4 اسفندماه 1358)
باردیگرآژیرمیدهیم :
امپریالیسم امریکا درکمین انقلاب ایران
ممکن است توطئه های خطرناک تری هنوزدرپیش باشد
(مردم شماره 180، شنبه 11 اسفند ماه 1358)
برای مقابله با تجاوزنظامی امپریالیسم امریکا
تمام خلق باید ازنظرنظامی مجهزشود
(مردم شماره 185و 186، پنج شنبه 16 و 18اسفند ماه   شماره 240، چهارشنبه 31 اردیبهشت 1359و1358)
برای مجلس شورای ملی ، مردم به چه کسانی رای می دهند؟
نماینده مجلس شورای ملی، اگرضدامریکائی نباشد، نماینده ملت نیست
(مردم شماره 189، سه شنبه 21 اسفندماه 1358)
خطرامریکا . باقی است . فوری است . جدی است .
برای مقابله با تجاوز نظامی امپریالیسم امریکا . تمام خلق باید ازنظرنظامی مجهزشود.
سپاه پاسداران باید تقویت شود.
(مردم ، شماره 230، شنبه 20 اردیبهشت1359 وشماره های  233،234، 243)
درسالروز قیام خونین 15 خرداد مردم یکپارچه و مصمم شعار میدادند:
مرگ برامریکا، دشمن اصلی ما
درود برخمینی ، سلام برشهیدان  
(مردم ، شماره 252 ، شنبه 17 خرداد ماه 1359)
کمونیستهای امریکائی درکنارهواداران حزب توده ایران ، امپریالیسم امریکا را محکوم کردند.
امپریالیسم امریکا خودرا برای اقدامات تجاوزکارانه تازه علیه ایران آماده میکند
ضرورت دفاع از انقلاب حکم میکند که هرچه زودترعوامل امپریالیسم امریکا درایران سرکوب شوند
(مردم ، شماره 261 ، چهار شنبه 28 خرداد ماه 1359)
دشمن اصلی ــ امپریالیسم امریکا ــ را فراموش نکنیم
چرا مطبوعات ، امپریالیسم امریکا را بفراموشی سپرده اند؟
(مردم ، شماره 266 ، سه شنبه 3 تیر ماه 1359)
براساس اسناد بدست آمده ، میسیونرهای مذهبی ازجمله مراکز جاسوسی امپریالیسم امریکا درایران بودند:
میسیونرها باگروهی ازافسران ارتش ، نیروی هوائی و ادارات دولتی تماس وهمکاری داشتند .
چندی پیش یک مرکز جاسوسی اسرائیل درتهران که تحت پوشش فرهنگی ــ تربیتی ( اندیشه ) به فعالیت های جاسوسی علیه انقلاب ایران مشغول بود، کشف شد. براساس اسنادی که ازاین مرکزجاسوسی بدست آمد؛ میسیونرهای مذهبی درایران برای سازمانهای جاسوسی « سیا» ، « موساد» و « اینتلیجننس سرویس » جاسوسی می کردند
(مردم، 319 ، پنج شنبه 6 شهریور 1359)
توطئه امریکا ــ بکمک لیبرال ها ــ علیه انقلاب ، درهمان آغاز انقلاب فاش میشود
(مردم ، 331 ، شنبه 22 شهریور 1359)
شناخت دشمن اصلی ــ امریکا ـــ  مهمترین ویژگی خط امام
هربارکه نیروهای رنگارنگ ضد انقلاب میکوشند دشمن اصلی رااززیرضربه خارج کنند، امام خمینی تاکید میکند : « امریکا دشمن شماره یک مردم محروم ومستضعف جهان است »
(مردم شماره 335 چهار شنبه26 شهریورماه 1359)
طرح امریکا برای اشغال سه جزیره ایران درخلیج فارس خطریست جدی وفوری
سپاه پاسداران اصفهان فاش کرد : نقشه « سیا» برای ایجاد جنگ داخلی درایران :
رئیس سازمان سیا : تمام تخم های یک جنگ داخلی درایران کاشته شده است
سازمان سیا نقشه وعکسهای هوائی فرودگاه ها و پایگاه های هوائی ایران واسامی خلبانان ایرانی را دراختیاردارد
(مردم شماره 403،چهارشنبه سوم دیماه 1359)
خطرامریکا  جدی، فوری وباقی است
باید همگان را درمقابل تلاشهای خائنانه ضد انقلاب وخرابکاری وتحریک لیبرالها و مائوئیستها درایجاد جبهه داخلی، به اتحاد دعوت کرد
(مردم شماره 405، شنبه 6 دیماه 1359)
هشدار! هشدار!
امریکا درآستانه اجرای توطئه هفتم است
مردم قهرمان ایران ! زیرپرچم امام خمینی متحد شویم . دراین صورت، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
(مردم شماره 409، پنج شنبه 11 دیماه 1359)
امپریالیسم آمریکا پشت دروازه های میهن انقلابی ماست
* رسانه های گروهی امریکا با تبلیغات بیسابقه ای افکارعمومی امریکا را برای مداخله نظامی درایران آماده میکنند
* نیروهای نظامی امریکا، که درشرایط جغرافیائی مشابه خلیج فارس تمرین میکنند، بسرعت آماده انجام عملیات میشوند
* بااتحاد همه نیروهای خلق، زیررهبری امام خمینی، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.........
دفترنامه « مردم » هنوزدراختیارنامه «مردم» نیست
(مردم، شماره 416، یکشنبه 21 دیماه1359)
تیتربزرگ صفحه اول:
امپریالیسم امریکا هنوزبه روی کارآمدن لیبرال ها درایران امیدواراست !
تاکتیک دوگانه « مسخ انقلاب و سرکوب انقلاب» امپریالیسم امریکا را مردم انقلابی وآگاه ما شناخته اند وآماده اندکه بامقاومت متحد خود هردوتاکتیک اهریمنی امپریالیسم امریکا را با شکست روبروسازند
(مردم شماره 419، چهارشنبه 24 دیماه 1359)
دوسال بعدازفرارطاغوت:
هنوزبعدازشاه نوبت امریکااست
(مردم، شماره 420، پنجشنبه 25 دیماه 1359)
برای مقابله با توطئه های امپریالیسم امریکا، تشکیل جبهه ضدامپریالیست باکشورهای عضو جبهه پایداری ازخواستهای مبرم روزاست .
امریکا به نیروهای واکنش سریع درمصرو اسرائیل آماده باش داد
کیسنجردرقاهره بااویسی درباره سرنگونی جمهوری اسلامی ایران گفتگوکرد
(مردم شماره 422، یکشنبه 28 دیماه 1359)
افشین شکنجه گرمعروف ساواک درتظاهرات ضد امریکائی ، شعارضد شوروی میداد
(مردم شماره 82، شنبه 12 آبان ماه 1358)
تختی پهلوانی که درقلب توده ها جای جاودان خودرا بازیافته است : 12 سال ازشهادت تختی می گذرد و هنوزراز قتل او فاش نشده است .
. . .  ساواک سرانجام راه شهادت تختی را یافت . روز 17 دیماه سال 1336 روزنامه های تهران نوشتند ، « تختی خودکشی کرد» خبرظاهرا درست بود . جسد جهان پهلوان را دریک هتل یافته بودند . روزنامه های گوسفندی رژیم با سروصدا به تبلیغ خودکشی تختی باتریاک وقرص خواب آور پرداختند . اما توده هائی که بعدازپخش خبر خودکشی اوخودرا به پزشک قانونی رسانده بودند ، دهان به دهان ازپزشک قانونی نقل کردند که جای ضربه درپشت گردن او وچند جای بدنش دیده شده است . ساعتی بعد علیرغم جنجال بلندگوهای تبلیغاتی رژیم ، همه به همه میگفتند : « تختی را ساواک کشت »
(مردم شماره 137، دو شنبه 17 دی ماه 1358)
لیست ساواکیها را منتشرکنید !
این خواست کلیه علاقمندان به سرنوشت انقلاب ماست
(مردم شماره 96،دو شنبه 28 آبان ماه 1358)
برای ساواکی ها اردوگاه کاراجباری بسازید
(  مردم شماره 185و 186، پنج شنبه 16 و 18اسفند ماه 1358)
[این شعار وتقاضا تقریبا دراکثر شماره های مردم دیده میشود]
ماهشدارمیدهیم !
نقشه های ضد انقلاب
آتش زدن خرمنها وکشتزارها، ایجاد اغتشاش درشهرها، ایجاد اغتشاش درمناطق اقلیت های ملی
درروستاها عمده ترین بخش این اقدامات آتش زدن کشتزارها و خرمنهااست . بااینکارضد انقلاب میخواهد
ــ دهقانان را خانه خراب کند وازانقلاب روگردان سازد
ــ دشواریهای دولت جمهوری اسلامی را تشدید کند
ــ کشوررا دچارمضیقه خواربارسازد
(مردم ، شماره 241،  پنجشنبه 1 خرداد 1359)
ضد انقلاب را سرکوب کنید ، قبل ازآنکه فرصت توطئه یابد
« یکی ازاتباع اسرائیل درنامه ای که به شورای انقلاب اسلامی ارسال داشته واین نامه درروزنامه جمهوری اسلامی مورخ اول خرداد منتشرشده ، فاش میکند که :
برحسب دستورا ت مستقیم کارتر، برای سرنگونی رژیم آیت الله خمینی نقشه ای تهیه شده است »
[ روکردن این نوع «اسناد» همیشه ازشاهکارهای حزب توده بود!. « یکی ازاتباع اسرائیل » !!! نقشه کارترو اسرائیل را رومیکند! یا «یک ساواکی فعال» ؟! ] دنباله مقاله را بخوانیم :
« چنانکه گواه آن بودیم ، این نقشه زیر عنوان « نجات جان گروگانها» وارد عمل شد ولی درنیمه راه ناموفق ماند.
روزنامه « الشعب » چاپ بیروت( چه شماره ، چه تاریخی ! )
. . . روزنامه الشعب چاپ بیروت می نویسد : « درآستانه تجاوز امریکا ، ملاقاتی پنهانی میان نماینده ویژه کاخ سفید و شاه سابق صورت گرفت که نمایندگان فرماندهی نظامی مصرواسرائیل نیز درآن شرکت داشتند ، دراین ملاقات اقدامات مربوط به هماهنگی میان نیروهای انتظامی و گروههای مخالف رژیم انقلابی ایران بررسی شد . . .
نامه یک ساواکی فعال که مجاهدین انقلاب اسلامی آنرا منتشرساخته ، تائیدی براین مطلب است . ساواکی فعال می نویسد :
« توجه داشته باشید توطئه گران ازاوایل انقلاب شروع به جمع آوری افراد تقریبا بالای ساواکی وافسران گارد و نوکرشاهی کرده وزیرچترجیره خواری خود آنها را قرارداده اند ، تاآنها هم تمام افراد زیردست خودرا که فراری ویابه لطف دولت موقت بخشیده شده اند جمع آوری کند . . .  ایجاد آشوب درشهرها و شرکت درتوطئه ها بعنوان گروه های طرفداراین سازمان یا آن سازمان ویاظهوردرنقش «حرب الهی متحجر» . . .  باید قبل ازآنکه ضد انقلاب وارد عمل شود، تمام مواضع آنهارا درهم کوبید
(مردم ، شماره 244 ، دوشنبه 5 خرداد ماه 1359 ، سرمقاله روزنامه) ]
سران ساوک کمیته خرابکاری تشکیل داده اند
(مردم ، شماره 261 ، چهار شنبه 28 خرداد ماه 1359)
الاتحاد، ارگان حزب کمونیست اسرائیل :
مزدوران ایرانی تحت رهبری اویسی دراسرائیل تعلیم می بینند.
(مردم ، شماره 263، شنبه 31 خرداد ماه 1359)
برای ساواکی ها اردوهای کارتشکیل دهید ، دستگاه ساواک را بشکنید، ساواکی هارا معرفی کنید: ... امام خمینی آنگاه که خواست روحانیون بد را به شدیدترین لفظ محکوم کند گفت درچشم من روحانی بد ازساواکی هم بدتراست . چرا مردم ازساواکی ها تااین حد متنفرند؟ علت آنرا نه تنها درنقشی که ساواک درکشتارو آزار بهترین فرزندان ایران داشته است بلکه همچنین درشخصیت کسانیکه به عنوان کارمند ساواک سیاست کلی رژیم را دربیرحمانه ترین وکثیف ترین شکل ممکن اجرامیکردند باید جستجوکرد . کسانی را بخدمت ساواک می پذیرفتند که باصطلاح معروف بتوانند پستان مادرشان را ببرند، ساواکی سگ درنده رژیم بود
درهمین شماره : .... تصمیم دادگاه انقلاب ارتش جمهوری اسلامی ایران درقطع حقوق بازنشستگان ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران که ساکن خارج ازکشورهستند، اقدامی مثبت علیه فعالیت این ضد انقلابیون وکاهش صدور ارز به خارج ازکشور است .
(مردم ، شماره 292 ، شنبه 4 مرداد ماه 1359)
درادامه محاکمه عاملان فاجعه سینمارکس :
طرح عملیات ساواک درجنایت سینما رکس فاش شد
(مردم، 322 ، دو شنبه 10 شهریور 1359)
 [انتقام ساواکی ها !
لیست ساواکی هارامنتشرکنید ، شعاری بود که حزب توده ایران تقریبا هر روز در نامه « مردم » باتیتردرشت خطاب به رژیم اسلامی چاپ میکرد .
وقتی شتر جلوی خانه حزب توده هم خوابید و سران حزب توده بجرم جاسوسی روانه زندان شدند، بردیوارهای تهران این شعاردیده میشد:
لیست توده ای ها را منتشرکنید .!! ]
درتاریخ همیشه دو نوع مذهب وجود داشته :
1)     مذهب وعاظ السلاطین که ستمکشان را تخدیرمیکرده تا به بردگی خود خو بگیرند
2)     مذهب خمینی ها که مردم را برضد بردگی وستم برمیانگیخته وبرمیانگیزد
مارکسیست ها با مذهبیونی اززمره دوم همگام هستند وباید همگام باشند
(مردم شماره 134، پنج شنبه 13 دی ماه 1358)
پاکسازی ارتش ضرورت انقلابی مبرم
پاکسازی ارتش ــ دریک کلا م ــ ضرورت انقلابی است که باید بدون فوت کمتری وقت ، بانهایت جدیت ودقت وبه وسعتی که تمامی ارتش را آماده برای نوسازی کند ، با قاطعیت انجام گیرد
(مردم شماره 180، شنبه 11 اسفند ماه 1358)
اعلامیه کمیته مرکزی: وحدت عمل انقلابی راباید دردانشگاهها احیا وتقویت کرد
درهنگامیکه ملت ما درنبرد بغرنج و دشواری باامپریالیسم خونخوارامریکا وهمه دستیاران امپریالیستش، ازاروپای غربی گرفته تا ژاپن، درگیراست ودرزمانی که طبق رهنمود بادرایت امام خمینی، درپیام بمناسبت قطع رابطه باامریکا، اتحادوهمبستگی همه نیروهاو هواداران همه مسلکها، برای مقابله با شیطان بزرگ به یک ضرورت تاریخی مبرم بدل شده است، باکمال تاسف تشنج شدیدی سراسردانشگاهها ومراکزآموزش عالی کشوررا فراگرفته است
. . .  نهادهای طاغوتی دردانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، میتوان گفت هنوزدست نخورده باقیست . این نهادها باید متناسب با نیازهای مبرم انقلاب ضدامپریالیستی، دموکراتیک و خلقی میهن ما ازبنیاد دگرگون شوند. دردانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشورهنوز عناصر طاغوتی بسیاری مقامهای مسئول و کرسیهای تدریس را دراختیار دارند . این عناصر باید تصفیه شوند... این یک واقعیت است که بخش مهمی ازاداره کنندگان نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی فردای ایران مستقل دردانشگاهها ومراکزآموزش عالی کشور تربیت میشوند ودراین زمینه نقایص جدی وجود دارد ولی بنظرما، واقعیت دیگرآنست که بخش عمده و تعیین کنند اداره کنندگان کشورما دردانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشورهای امپریالیستی یعنی کشورهائی که دشمنان سوگند خورده انقلاب ایران هستند، تربیت میشوند . هم اکنون اکثریت مطلق مهمترین مقامات مسئول را تحصیل کرده های امریکای جهانخوارو اروپای غربی همدست امریکا تشکیل میدهند. هم اکنون تعداد دانشجویان ایرانی که درامریکا و اروپای غربی به تحصیل مشغولند ، بمیزان زیادی ازمرز صد هزار تجاوزکرده و سالیانه میلیاردها تومان برای مخارج آنان ازمحصول دسترنج ملت ما و ثروت ملی ما برای تحصیل و زندگی آنان ازکشور خارج میشود . ولی همانطورکه میدانیم باکمال تاسف ، تاکنون فقط درصد ناچیزی ازاین فارغ التحصیلان ودانش جویان درخط دفاع ازدستاوردهای انقلاب ایران باقی مانده اند ودرآینده باقی خواهند ماند.
این واقعیت بما هشدار میدهد که توجه بیش ازحد به یکطرف امرو نادیده گرفتن طرف دیگرــ که جهت عمده نیزهست ــ مسائل ومشکلات را حل نمیکند.
(مردم شماره 215، یکشنبه 31 فروردین ماه 1359)
پیشنهاد جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره مذاکره با ایران ، ابتکارمهمی است که باید ازآن استقبال کرد
(مردم شماره 240، چهارشنبه 31 اردیبهشت 1359)
سینما های ایران درتسخیر فیلم های امپریالیستی
از69 فیلمی که درتهران نمایش داده میشود، 59 فیلم متعلق به کشورهای امپریالیستی است، که ازاین تعداد، 31 فیلم امریکائی است .
درمرکز، جنوب، غرب وشرق تهران حتی یک فیلم مترقی هم نمایش داده نمیشود.
ازمیان 69 فیلم روی پرده ، تنها 6 فیلم آن مترقی است .
(مردم ، شماره 253 ، یکشنبه18 خرداد ماه 1359)
درود بر پاسداران صدیق و جانباز انقلاب
پاسداران انقلاب تاکنون وظایف مهمی رادردفاع ازدستاورهای انقلاب ، درمقابل توطئه های ضد انقلاب انجام داده اند
پاکسازی صفوف سپاه پاسداران، وظیفه مبرم وعاجل مسئولان امراست
درفردای انقلاب وحتی مدتها بیش ازآن ، ازدل کوچه ها، ازمیان زحمتکشان، نیروی خلقی برای سرنگونی رژیم منفورسلطنتی وسپس پاسداری ازدستاوردهای انقلابی که باخون 70.000 شهید آبیاری گردیده بود ، جوشید . . . . ..
(مردم ، شماره 260 ، سه  شنبه 27 خرداد ماه1359)
چه دست هائی درکارایجاد تشنج اند ؟
ضد انقلاب میکوشد باعمده کردن مساله « حجاب اسلامی » خودرااززیرضربه خارج سازد و باایجاد تشنج ونارضائی انقلاب ورهبری انقلاب را آماج حمله کند .
( مردم ، شماره 274، شمبخ 14 تیرماه 1359)
اعلام جرم نسبت به آقای صادق قطب  زاده
جناب آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشور
آقای صادق قطب زاده وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران، بکرات به بهانه ها وعناوین مختلف درمجموع حزب توده ایران ومسئولین آنرا، بنام ، با فحش و افترا وتوهین مورد حمله قرارداده ودراین رابطه الفاظ رکیک وخارج ازنزاکت بکاربرده که دراکثر مطبوعات کشور مانند کیهان ، اطلاعات ، بامداد، جمهوری اسلامی وغیره درج گردیده است .
درشان جمهوری اسلامی که خودرا پای بند معنویات میداند نیست که وزیرش مفتری دروغ پرداز باشد وحتی عفت کلام ونزاکت را رعایت ننماید .
این اعمال آقای قطب زاده همچنین مخالف نیات واوامر امام خمینی است که درهرفرصت مردم را باتحاد واتفاق ومبارزه علیه امپریالیسم امریکا دعوت نموده وآنانرا ازنفاق ونفاق افکنی برحذر داشته وتصریح نموده است که همه قلمها وسلاحها باید علیه امریکا نشانه روی شود نه علیه مبارزین.
بنابمراتب بالا بدینوسیله علیه آقای قطب زاده اعلام جرم میکنیم ومصرانه خواستاریم طبق قوانین ومقررات مربوط مورد تعقیب جزائی قرارگیرد وبه مجازات وپرداخت خسارات معنوی محکوم گردد .
اسناد ارتکاب جرم تقدیم بازپرس مربوط خواهد گردید .
کمیته مرکزی حزب توده ایران . دبیراول ، نورالدین کیانوری .
رونوشت : دادستان تهران
تیتر مقاله دیگری درهمین رابطه :
آیا سیاست وزارت امورخارجه ایران درراه منافع انقلاب و جمهوری اسلامی است ؟
(مردم ، شماره 275 ، یکشنبه 15 تیر ماه 1359)
 قطب زاده مخفیانه درسوئیس با بختیار ملاقات کرد:
رونامه گتی اولوس  چاپ ترکیه گزارش میدهد که درتاریخ بیستم وبیست ویکم ژوئن، صادق قطب زاده با بختیار جنایتکاروازسازماندهان کودتای ضدانقلابی علیه جمهوری اسلامی ایران درسوئیس ملاقات کرده است .این روزنامه می نویسد که دراین ملاقات مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی ایران موردبحث قرار گرفته است وشرکت کنندگان توافق کرده اندکه برای همکاری ضد انقلابیون داخل وخارج ایران به منظورسرکارآوردن رژیم سرسپرده امریکا تشریک مساعی کنند. این روزنامه همچنین گزارش میدهد که قطب زاده درجریان اقامت خود درنروژ و سوئد درنیمه اول ماه ژوئن ، محرمانه با نمایندگان دولت امریکا دیداروگفتگو کرده است، این روزنامه می افزاید که قطب زاده معتقد است که مقاومت «نابخردانه علمای مذهبی ایران به رهبری آیت الله خمینی مانع عمده درراه برقراری مجدد مناسبات ایران وامریکا است .
به نظر میرسد که این آخرین تلاشهای آقای قطب زاده برای پیشبرد سیاست آمریکائی «نه شرقی فقط غربی» اوباشد. قطب زاده تاکنون بخوبی درجهتی عمل کرده است که بااهداف امپریالیسم امریکا درایران تطبیق میکند، وی برای درخواب کردن مردم ومنحرف کردن اذهان وجداکردن انقلاب ایران ازمتحدان خویش درجهت توصیه برژینسکی است که زمینه را برای پیروزی توطئه های امبریالیسم امریکا ایجاد میکند ازهیچ کوششی دریغ نورزیده است و  . . . اکنون؟
به نظر میرسد که « پیروزی های » آقای قطب زاده به پایان نزدیک می شود . این طورنیست ؟
(مردم، شماره 293 ، یکشنبه 5 مرداد 1359)
[ در رابطه با قطب زاده ، نامه مردم دریکی ازشماره های خود ــ که متاسفانه درآرشیو من نیست ــ خبری باین مضمون منتشرکرده بود :
« ... .  روزنامه دیلی پست ــ یا چیزی شبیه این نام ــ  چاپ قبرس خبرمیدهد که قطب زاده با سیا درارتباط بوده و مامورسیا است»
سئوال اینجاست که آیا اصولا روزنامه ای بنام « دیلی پست » درقبرس وجود دارد ؟ واگر وجود دارد درچه شماره وچه تاریخی این مطلب رانوشته است ؟ ومهمترازهمه برپایه چه سند ومدرکی ؟
دردوران دانشجوئی یکی ازرفقای توده ای درجلسه انجمن دانشجویان درپشت تریبون ازپیشرفت صنایع شوروی ارقام نجومی ارائه داد که واقعا نجومی بودند!
پس ازختم جلسه درقهوه خانه ای پرسیدم رفیق این ارقام راازکجا گرفته ای ؟ درپاسخ گفت ارقام را خودم رقم زده ام !!. گفتم خوب حال اگر دوستان چبهه ملی یا سوسیالیست منبع ارقام را ازتوخواستند، چه جوابی میدهی ؟ گفت : میگویم ماهنامه کومسلوف نشریه دانشجویان شوروی . حالا بروند نشریه وارقام را  پیدا کنند !!]
آموزش نظامی وتامین سلاح سپاه پاسداران ازوظایف ارتش است
ارتش موظف به آموزش نظامی کمیته ها وارتش 20 میلیونی است 
(مردم ، 323 ، سه شنبه 11 شهریور 1359)
تقویت سپاه پاسداران ، تحکیم انقلاب است
زمانی که حرکت خروشان توده ها ، بساط خیانت دودمان پهلوی و خدایگان آن ، امپریالیسم امریکا را ازسرراه رویید، برآسمان انقلاب ، ستارگانی پدیدارشدند، که پاسداران انقلاب اسلامی؛ نام گرفتند
(مردم ، 326 ، شنبه 15 شهریور 1359)
دوستان ایران، آماده همکاری اند
کشورهای سوسیالیستی درهفتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران انواع لوازم وصنایع موردنیاز ایران را عرضه داشتند واعلام کردندکه آماده اند، بدون هیچ شرط سیاسی، همه صنایع سبک وسنگین را دراختیارایران بگذارند.
اکنون وقت آنست که بابستن قراردادهای برابرحقوق وباسود متقابل باکشورهای دوست، زمینه برای استقلال کامل اقتصادی ایران فراهم شود.
(مردم شماره 354 شنبه 19مهرماه 1359)
  دردومین سالگرد فاجعه سینما رکس آبادان:
بااتحاد انقلابی خلق، توطئه های امپریالیسم امریکا را افشا وسرکوب کنیم
محاکمه ومجازات سریع عاملین فاجعه سینمارکس خواست مردم ایران است
دیروزدومین سالروزکشتارسینما رکس آبادان وروز تجلی خشم خلق بود. تجلی خشمی که ازسینه های سوزان مردم قهرمان ما بصورت فریادهای « مرگ برامریکا» زبانه کشیده وقلب دشمنان انقلاب راآماج شعله های خویش کرد. تجلی خشمی که پس ازگذشت 2 سال ازفاجعه کشتارمردم بیگناه درسینما رکس آبادان، هنوزجوشندگی و توفندگی روزهای نخست خودرا حفظ کرده بود.
دیروزمردم اهوازوآبادان؛ به دعوت ارگانهای انقلابی شهر؛ عزای عمومی برپا داشتندوطی یک راه پیمائی باشکوه، به سوی مدفن صدها تن ازمردان ، زنان، پیران، جوانان وکودکانی که درآتش جنایت امپریالیسم سوختند، شتافتند.آنان یکپارچه ومصمم برسرمزار آن عزیزان پیمان بستند که تانابودی کامل تمام وابستگی ها به امپریالیسم آمریکا، تاسرکوب تمامی عوامل ومزدوران شیطان بزرگ وتاپیروزی کامل انقلاب ضدامپریالیستی وخلقی ایران ازپا ننشینند ومبارزه خودرا علیه تمامی دسایس وتوطئه های شیطانی امریکای جنایتکارادامه دهند.
مردم قهرمان خوزستان خواهان محاکمه سریع وانقلابی عاملان این جنایت هولناک شدند و خاطره قربانیان بیگناه فاجعه سینما رکس رادرفریادهای رزم ودلاوری خود گرامی داشتند.
دیروزدومین سالگرد سینما رکس بود. فاجعه ای که درآن 1000 تن ازمردم ایران، درآتش نفرت امپریالیسم نسبت به مبارزات قهرمانانه مردم ایران سوختندوداغ ننگ دیگری برپیشانی رژیم وابسته وجنایتکارشاه مخلوع باقی گذاردند.
دوسال پیش درچنین روزهایی عمال جنایتکارشاه مخلوع، این دست پروردگان مکتب جنایت و شقاوت امپریالیسم امریکا، به کردار اربابان هیتلر منش خود، درسینما رکس آبادان کوره آدم سوزی برپا کردند، راههای فرارمردم بیگناه را که به تماشای فیلم مشغول بودند، بستند وباگازهای مخصوصی که ا زاسرائیل واردکرده بودند، بیش از1000 تن ازتماشاچیان سینمارا به آتش کشیدند. آنها میخواستند که بااین جنایت هولناک ضدبشری به خیال خود ازسوئی عزم مردم ایران درسرنگونی بساط ظلم وغارتگری رژیم شاه سابق را سست کنند، و ازسوی دیگرباانداختن مسئولیت این فاجعه جنایتکارانه بدوش مبارزین ضد امپریالیست و ترقیخواه ایران ، بین صفوف متحد خلق درنبرد با امپریالیسم امریکا ورژیم وابسته اش تفرقه بیندازند. تبلیغات بلند گوهای مزدوررژیم گذشته دراین جهت بخوبی نمایانگرمقصود پلید این سیه دلان بود. اما باوجود تمامی این فعالیتها، نقشه آنان باشکست مواجه شد و« رایشتاک» شاه سابق، برخلاف انتظارش، بدل به آوار مهیبی گشت، که برسراو رژیم فاسد ومزدورش ویران شد.
گورستان آبادان، که رژیم میخواست ازآن صدای نوحه وناله بازماندگان فاجعه برخیزد، انعکاس دهنده خشم ونفرت خلق گشت. غرش « مرگ برشاه » و « مرگ برپهلوی خائن » فضای شهررا به لرزه درآورد و رژیم شاه سابق را بیش ازپیش به وحشت انداخت. یورش مکرر دژخیمان شاه سابق به گورستان آبادان، تیراندازی به سوی مردم بیگناهی که درپی این حادثه به خیابان ها ریخته بودند وسرانجام صحنه سازیهای دلقکان درباری برای سرپوش گذاردن براین جنایت عظیم، همگی بیانگر ضربت مهلکی بودکه این فاجعه، برعکس انتظارعاملانش به رژیم شاه سابق وارد آورده بود.
کوششهای رژیم شاه سابق برای بهره برداری سیاسی ازاین جنایت، درجهت ایجاد شکاف بین نیروهای خلق برایش سودی نداشت، مردم قهرمان، بااتحاد پولادین ونبرد حماسه آفرینشان، غول بزرگ تجاوز، غارت وجنایت را سرنگون کردند وضربه سترگ و عظیمی برپیکر امپریالیسم امریکا وارد آوردند.
بدنبال پیروزی انقلاب شکوهمند ایران، مردم قهرمان ما وبویژه اهالی خوزستان وبازماندگان شهدای سینمارکس آبادان، انتظارداشتند که دادگاهای انقلاب بطورسریع وقاطع جزئیات این فاجعه را روشن کند وعاملین جنایتکارآنرا به مجازات رساند، لیکن مقامات مسئول به این انتظار بحق مردم وقع چندانی نگذاشتند وتظاهرات ودرخواست های مکرر مردم برای تشکیل دادگاه مجرمین، تاچندی پیش با بی توجهی روبروبود. تنها چند هفته پیش دادگاه انقلاب اسلامی آبادان باانتشار لیست 32 نفر ازمتهمان این جنایت، آنان را احضارکرد. این عمل گرچه با تاخیربسیارانجام گرفت، لیکن اگر بطورجدی وپیگیرانجام گیرد، میتواند به خواست بحق مردم زجردیده خوزستان وتمامی مردم قهرمان ایران جامه عمل بپوشاند.
محاکمه ومجازات جنایتکاران این فاجعه هولناک نه تنها بیانگر عزم وشورمبارزاتی خلق درنابودی تمامی عاملین کشتار وشکنجه دوران 25 ساله حاکمیت رژیم شاه سابق است، بلکه نشاندهنده استواری آنان در تصمیمشان برای نابودی وازهم گسستن تمامی پیوند های اسارت ووابستگی به امپریالیسم جهانی، به سرکردگی امریکای خونخواراست.
مسئولین دادگاه انقلاب اسلامی آبادان باید باتوجه به این خواست برحق وانقلابی مردم، بدون هیچگونه مسامحه وسستی، دژخیمان رابه پای میز محاکمه کشند.
مادردومین سالگرد فاجعه سینما رکس آبادان، ضمن گرامیداشت خاطره قربانیان آن وابراز همدردی با بازماندگان این جنایت عظیم، همپای مردم قهرمان ایران خواستار مجازات سریع عاملان آن هستیم و پیمان می بندیم که درمبارزه با امپریالیسم جهانی، به سرکردگی امریکای جنایتکار، که نقشه های توطئه گرانه اش علیه انقلاب هرروز فزونی می یابد، مانند همیشه منادی اتحاد و تفاهم انقلابی باشیم. اتحاد وتفاهمی که تنها ضامن غلبه توطئه ها وبرای تثبیت، تحکیم و گسترش دستاوردهای انقلاب ایران است
(مردم شماره 312،چهارشنبه 29 مردادماه 1359)
آغازمحاکمه متهمان فاجعه سینما رکس
سرانجام پس ازمدتها، که ازتقاضای گروههای مختلف مردم مبنی برمحاکمه عاملان جنایت هولناک سینما رکس گذشت، دیروز صبح اولین جلسه محاکمه متهمان، به ریاست وحاکمیت شرع حجت الاسلام موسوی تبریزی، درمحل سینما نفت آغاز شد.
حجت الاسلام موسوی تبریزی، که حاکم شرع دادگاه انقلاب تبریز نیزهست، دراولین جلسه داگاه ازجمله، درمورد توطئه هایی که علیه انقلاب ایران جریان دارد، سخن گفت. سپس نقیبی دادستان انقلاب، کیفرخواست تنظیمی علیه متهمین را قرائت کرد .
لازم به تذکراست که از32 متهم احضارشده به داگاه، تنها 26 نفردردادگاه حاضربودند ومحاکمه 6 نفردیگربصورت غیابی انجام خواهد پذیرفت.
ماضمن ابرازخرسندی ازتشکیل دادگاه انقلاب، برای بررسی این جنایت هولناک، امیدواریم که مسئولین دادگاه انقلاب اسلامی باقاطعیت وجدید درکشف جزئیات این حادثه شوم ومجازات مسببین آن اقدام کنند وبدین ترتیب باردیگر نشان دهند که دادگاههای انقلاب تبلورخشم توده ها علیه جنایتکاران ومزدوران امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکای جهانخوارهستند. محاکمه ومجازات سریع این جانیان پاسخ مثبتی به خواست مردم انقلابی ایران ومخصوصا بازماندگان این فاجعه عظیم خواهدبود.
(مردم شماره 317،سه شنبه4شهریورماه 1359)
اعترافات تکان دهنده درمحاکمه عاملین فاجعه سینما رکس آبادان
یکی ازمامورین آتش نشانی گفت : « وقتی دود ازسینما خارج شد، متوجه شدم که بیشتراجساد درمقابل راهروی خروجی ودرخروجی رویهم انباشته وسوخته اند، واین امر میرساند که تماشاچیان چه جنب وجوشی برای خروج ازسینما داشتند»
نخستین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس صبح روزدوشنبه 3/6/59 باشرکت صدهاتن ازبازماندگان این فاجعه، درسالن سینمای نفت آبادان؛ به ریاست حجت الاسلام موسوی تبریزی تشکیل شد. دراین دادگاه به جرائم 34 نفرازمتهمین، که 7 نفرازآنها فراری وغایب هستند رسیدگی خواهدشد ... درقسمتی ازکیفرخواست حسین تکبعلی زاده، متهم ردیف اول این فاجعه آمده است :
« برابرادله، شواهد، مدارک واسناد بدست آمده ؛ آتش سوزی سینما رکس تصادفی وغیرعمدی نبوده، بلکه رژیم گذشته وعوامل سرسپرده آن رژیم ومقامات محلی وقت باتمهیدات قبلی وتوطئه حساب شده قصد لوث ساختن حرکت انقلابی مردم مسلمان ونیز باآتش زدن سینما رکس قصد بهره برداری تبلیغاتی علیه مردم مسلمان وروحانیت مبارزرا داشت »
درقسمتی دیگرازاین کیفرخواست ، براساس اعترافات صریح متهم آمده است :
« وی باتفاق سه تن ازدوستانش به وسیله « تینر» آغشته بمواد روغنی، سینما را بطورکمربندی به آتش کشیده ونهایتا منجر به آتش سوزی صدهاتن ازمردم بیگناه شده، که سه نفراخیرنیزدرآتش سوزی جان می سپارندوحسین تکبعلی زاده موفق به خروج ازسینما میشود وخودراازانظارپنهان میکند. وی پس ازدستگیری ابتدا مطالبی خلاف واقع ومتناقض اظهارمیدارد و درتاریخ 4/10/57 باصدورقرار زندانی ودرتاریخ 23/11/57 اززندان خارج ولی متعاقبا دستگیرمیشود، وی درمراحل بازجوئی به آتش زدن سینما رکس اعتراف میکند»
دراین جلسه حسین تکبعلی زاده، کارگرنقاش، ضمن اعتراض نسبت به مطرح کردن مسائل خصوصی وخانوادگی ، دردفاع ازخود گفت « ازشما می خواهم آنهائی را که دربستن درهای سینما دست داشتند، بگیرید. مقصران واقعی آنها هستند، چرا که درغیراینصورت عده زیادی میتوانستند ازمرگ نجات یابند» ... متهمین ردیف 2تا5 این واقعه براساس کیفرخواست دادستان عبارتند از: متهم ردیف 2 سرتیپ علی اصغرودیعی رئیس وقت ساواک منحله خوزستان، متهم به شرکت وطرح آتش سوزی وتهیه مقدمات ایجاد حریق سینما وشکنجه ودستگیری مبارزین وتلاش برای تحکیم رژیم منحط پهلوی
متهم غایب ردیف 3، سرتیپ اخراجی شهربانی رضا رزمی؛ رئیس شهربانی های قم وآبادن، متهم به شرکت فعال درآتش سوزی سینما رکس ، کشتارمردم بی دفاع قم وآبادان ، قیام علیه استقلال مملکت
متهم غایب ردیف 4، سرهنگ محمد علی امینی، معاون وقت شهربانی آبادان، متهم به معاونت درآتش سوزی وقتل وآزار مردم
متهم ردیف5، ستوان یکم بهمنی، افسرکلانتری مرکزدرزمان وقوع آتش سوزی، متهم به عدم گزارش به موقع جریان آتش سوزی سینما رکس به آتش نشانی
به غیرازاین عده ، 29 نفردیگر به اتهام شرکت درآتش سوزی سینما دراین دادگاه محاکمه میشوند
(مردم شماره 319 پنج شنبه6شهریورماه 1359)
درمحاکمه متهمین:
جزئیات و چگونگی به آتش کشیدن سینما رکس آبادان فاش شد
سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین آتش سوزی سینما رکس ابادان، روزسه شنبه 4 شهریورماه تشکیل شد .
دراین جلسه، حسین تکبعلی زاده، متهم ردیف اول، درجریان دفاع ازخود، پرده ازجزئیات فاجعه سینما رکس آبادان برداشت . وی پس ازتوضیح درموردچگونگی آشنائی خود با چندنفرازعاملین آتش سوزی، جزئیات برنامه آتش زدن سینما سهیلا، که موفق به آتش زدن آن نشدند و چگونگی به آتش کشیدن سینما رکس آبادان را شرح داد.
وی درقسمتی ازدفاعیات خود گفت :
« ما اول قصد داشتیم سینما سهیلای آبادان را آتش بزنیم، که بعدازریختن تینر روی راهروی سینما، که دستشوئی وتوالت سینما درآن قراردارد( منظور سینما سهیلا) هنگام زدن کبریت ، که دوباراین کاررا انجام دادیم ، راهروآتش نگرفت واین به خاطر خشک شدن تینر بود. سپس باچندنفرازدیگر رفقایم، که جهت انجام دادن این کارآمده بودیم ، به علت انجام نشدن نقشه، به بیرون ازسینما آمدیم وتصمیمی گرفتیم که تنیررا باروغن مخلوط کنیم وروز بعد یعنی 29 مرداد به همین سینما، یعنی سهیلا برویم ونقشه را عملی کنیم»
تکبعلی زاده سپس جریان وقایع شب 28 مرداد 57 را شرح داد وگفت:
« همان شب حدودساعت 8 بود که من ویدالله وفلاح سرکوچه مان ایستاده بودیم، که فرج آمد، یک شیشه باخود آورده بود واصرارداشت که همانشب برویم سینما سهیلا را آتش بزنیم، من گفتم فردا اینکاررا بکنیم واواصرارکرد وتصویب شد که همان شب برویم»
رئیس دادگاه: « فکرنمیکنید فرج می خواسته حتما همانروز سینماآتش بگیرد؟»
متهم: « نمیدانم ممکن است» وسپس ادامه داد:
« بالاخره قرارشد برویم وفرج رفت ومن ویدالله رفتیم جگری محل شام بخوریم. فرج وفلاح آمدند آنجا و دوباره به خانه رفته وهمان شیشه هاراپرکردیم . هرکدام یک شیشه برداشتیم و بطرف سینما سیهلا رفتیم ، که بلیط بگیریم. گیشه سینما تعطیل بود وقرارشد برگردیم خانه، ولی فرج گفت بریم داخل شهرگشتی بزنیم، ببینیم چه خبراست. ازطرف سینما رکس رفتیم حسینه اصفهانیها ببنیم سخنرانی هست یانه، چشممان افتاد به سینما رکس، فرج گفت « برویم برای این سینما» وبدون اینکه منتظرشودما حرف بزنیم ، چهاربلیط گرفت ورفتیم داخل سالن نشستیم ، یکربع بعد که تقریبا اوایل فیلم بود، فرج گفت « بلند شویم برویم وقت آن است »
رئیس دادگاه : « چقدرطول کشید فرج رفت وبرگشت ؟»
متهم: « حدود 10 دقیقه »
رئیس دادگاه: « فقط رفت دستشوئی وبرگشت ونمی دانید جای دیگری رفته وباکسانی حضورا ویاتلفنی حرف زده باشد؟»
متهم : « نمیدانم ونمی توانم نظری بدهم»
رئیس دادگاه: « فکرنمیکنید که آنموقع ، موقع رفتن دستشوئی نبوده وبرنامه ای داشته ؟»
متهم : « من نظری ندارم ونمیدانم»
رئیس دادگاه:« نکته همین جاست که طرف بانهایت شدت اصرارداشته همان روز نقشه عملی شودووقتی سینما سهیلانشده، به سراغ سینما رکس آمدندودراین ده دقیقه که ازداخل سالن بعنوان دستشوئی بیرون رفته،  چه کرده وباچه کسی صحبت کرده وچه کارکرده؟»
سپس متهم ادامه داد: « نصفه های فیلم بود که گفت بیرون برویم »
رئیس دادگاه : « پس ازبرگشتن ازتوالت چقدرنشست وبعد گفت برویم بیرون؟»
متهم : » حدود 15 تا 20 دقیقه »
سپس حسین تکبعلی زاده چگونگی پخش تینرروغنی درسالن انتظاروآتش زدن سینما را شرح داد وگفت:
« فرج ویدالله رفتند داخل سالن نمایش ومن زودترازفلاح موادراریختم. سومین نفری که موادرازودترتمام کرد، من بودم و آمدم سرآن پیچ دوسالن، آنجا ایستادم ونگاهی به اطراف کردم ، اما هیچکس نبود.بعد فلاح هم موادش راتمام کرد ومن کبریت زدم. وقتی کبریت راانداختم، تقریبا دورتادورسالن آتش گرفت، گرگرفت»
تکبعلی زاده درمورد وحشت وهیاهوی تماشاچیان داخل سینما گفت :
« بعدکه صحنه آتش رادیدم وحشتزده داخل سالن نمایش دویدم. فلاح را درآنجا ندیدم وبالاخره جسدش هم پیدا نشد. نشستم پهلوی فرج ویدالله . خواستم به آنها بگویم ودادبزنم ، اما نمیتوانستم . دوسه دقیقه بعدیکنفرازپشت دردادزد که سینما آتش گرفته است . تماشاچیان همه جیغ کشیدند وبه طرف پرده سینما ، که به درخروجی ختم میشد، رفتندوبه حساب خود میخواستند ازآنجا بیرون بروند»
دراین موقع مادران چند تن ازشهدای این فاجعه بشدت منقلب شده بودند ویکی ازآنها فریاد زد:
« کثافت، هنوزصدای آنها را می شنوی!»
هنگام دفاعیاتش، چندبارتشنج به حسین تکبعلی زاده دست داد، بطوری که نتوانست به دفاعیات خود ادامه دهد. به همین سبب چنددقیقه به نامبرده استراحت داده شد تابتواند براعصاب خود مسلط شود.
متهم درادامه دفاعیاتش، چگونگی فرارخودرا ازسینماشرح داد . اوگفت:
« وقتی مردم بادربسته سینما مواجه شدند، به طرف دیوارسینما، که پشت آن به خیابان امیری آبادان متصل است رفته، تا آن را خراب کنندونجات یابندودراین لحظه فیلم قطع شده بود و چراغها روش شد ویدالله پهلوی من بود شاید فلاح درآتش سوخته بودومن دیگراوراندیدم. بعد یدالله گفت یک کپسول آتش نشانی نزدیک دری است که به بالکن میخوردو یدالله کپسول رابرداشت که شاید ازآتش جلوگیری کند ودراین لحظه چندتن ازتماشاچیان بالگد زدند ودر« 30 ریالی » را شکستند وعده ای هجوم بردند بطرف در، که من هم دراثر فشارآنها بیرون آمدم »
رئیس دادگاه: « وقتی شما سینما را آتش زدید، چرا باوحشتی که داشتید، دوباره داخل سالن نمایش شدید؟:
متهم: « نمی دانم، همینطوری رفتم داخل وفرج گفته بود که کبریت بزن وبیا داخل»
رئیس دادگاه: « کسانی که طراح این نقشه بوده اندوبوسیله افرادی مانند حسین متهم ردیف اول، که این طرح را پیاده کرده اند، حتی نمیخواستند یکی ازاین افرادهم زنده بماند،که مباداروزی گوشه ای ازاین طرح ننگین برای ملت شکافته شود وفرج هم که اصرارداشت درهمان روز قضیه اتفاق افتد، چرابه ایشان گفته بعد ازآتش زدن داخل بیا؟ جزاین است که این آقایان برنامه ای تنظیم کرده و پیاده کرده اند، چیزدیگری نمیتوان گفت »
رئیس دادگاه سپس درمورد مواد آتش زای شیشه ازمتهم سئوال کرد: « فکرمیکنید که مواد داخل شیشه های کوچک می توانسته سینما را آنطورآتش بزند؟ همانموقع توسط کارشناسان وقت گفته شد که موادی میتواند اینقدرسریع وقابل اشتعال باشد، مانند بنزین واکتان، که پوست بدن وهمه چیز را می سوزاند، آیا با دوستان خود مانند فرج یادت نمی آید که حرفهائی دراین مورد زده باشید واطلاع دارید که یکی ازبستگان فرج ساواکی بوده باشد؟»
متهم: « اوساواکی نبوده، بلکه بوسیله ساواک دستگیرشده و مسئله به اینصورت نبوده»
رئیس دادگاه: « او ( فرج) نگفته بود که « تینر» را ازکجا خریده ودرکجا مخلوط کرده بود؟ »
متهم : « نمیدانم کجا، ولی وقتی آورد، مخلوط کرده بود»
رئیس دادگاه : « ازکجا فهمیدید مواد « تینر» بوده وچیزدیگرنبوده ؟ »
متهم: « فرج گفته بود « تینر» است »
رئیس دادگاه : « کارشناسان گفته اند بنزین هواپیما بوده»
متهم: « نمیدانم. من به گفته فرج اکتفا کردم»
رئیس دادگاه: « تو مواد را بونکردی»
متهم : « بوی موادی که داخل سینما سهیلا ریختم، مشخص بود که مال « تینر» است »
رئیس دادگاه: « بوی مواد سینما رکس رانفهمیدید؟»
متهم : « نه »
دنباله جلسات دفاعیات متهم ردیف اول ودیگر متهمان به جلسه بعدی دادگاه موکول شد.
(مردم شماره 320 شنبه8 شهریورماه 1359)
یکی ازشهود دادگاه ویژه فاجعه سینما رکس گفت :
بعضی ازکسانی هم که ازسینما خارج شده اند، توسط ساواک کشته شده اند
درادامه دادگاه ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان؛ که درروزجمعه 7 شهریورماه تشکیل گردید، نکات تازه ای ازاین فاجعه فاش شد.
دراین جلسه دادگاه، یکی ازشهود، که خودشب حادثه شاهد آتش سوزی بودگفت:
« هنگامی که به تنهائی برای خاموش کردن آتش سالن انتظارسینما، که درآتش میسوخت، ازپلکان بالارفته وقسمتهائی ازسالن انتظاررا خاموش کردم، که ناگهان شیئی محکم به سرمن اصابت کرد ودیگرچیزی نفهمیدم. وقتی چشم بازکردم، خودم را دربیمارستان یافتم، هنگامی که دربیمارستان بودم، پس ازمدتی چند مامورشهربانی به بیمارستان آمده ومرا باخود به شهربانی برده و مورد بازجوئی قراردادند»
اوسپس ادامه داد: « ممکن است بعضی ازکسانی که ازسینما خارج شده اند نیز توسط ساواک وماموران دیگر کشته ودفن شده باشند، خودمن شب بعد ازحادثه درگورستان بودم وگروهی را که لباس شخصی ولباس ماموران ژاندارمری به تن داشتند، دیدم که سه جسد رابه گورستان آورده ودرحالی که درون پارچه ای پیچیده بودند، دفن کردند»
درادامه شهادت شهود، محمد بذرکار، برادرفرج بذرکار، یکی ازعاملان فاجعه، که درسینما سوخته است درجایگاه حضوریافت اوگفت :
« من یکی ودوهفته قبل ازوقوع حادثه متوجه شدم که فرج برادرم با حسین ارتباط دارد و اعلامیه های امام را می خوانند وبه سخنرانیها ونوارها گوش میدهند، ولی مادرم ازاین موضوع خبرنداشت، تا اینکه شب فاجعه من خواب بودم که مادرم ناگهان مرا بیدارکرد وگفت « محمد بلند شو فرج نیست» . گفتم « مگرچطورشده؟ »
گفت « سینما رکس آتش گرفته » . صبح آنروز مادرم به گورستان شهررفت ومن درمنزل ماندم. چندساعت بعد رحیم میرصفیانی پسردائی من آمد خانه وبه من فوری گفت : هرچه کتاب واعلامیه هست جمع کن وببربیرون، چون ممکن است که ماموران حمله کنند به اینجا. فردای روزحادثه شنیدم که حسین فرارکرده و فرح وفلاح و یدالله که بااوبودند، سوخته اند»
اوسپس ادامه داد: « مساله مهم این است که حسین دردفاعیاتش گفته غیرازما چهارنفرکسی خبرنداشت . پس رحیم میرصفیانی چرا روز بعد ازحادثه بجای اینکه به مردم شهروداغدیده ها کمک کند واجساد راازسینما بیرون آورد و به گورستان ببرد، به منزل ما آمد و به من گفت : « اعلامیه ها را جمع کن وببر؟ این میرساند که ایشان، که ساواکی هم بوده است، دراین ماجرا دست داشته است »
درپی اطلاعات تازه برادرفرج، رحیم میرصفیانی طبق دستوردادستان دستگیرشد وتحت بازجوئی قرارگرفته است
(مردم شماره 321 یکشنبه9 شهریورماه 1359)
درادامه محاکمه عاملان فاجعه سینما رکس
طرح عملیات ساواک درجنایت سینما رکس فاش شد
یازدهمین و دوازدهمین جلسه محاکمه عاملان جنایت هولناک سینما رکس آبادان، دیروز و پریروز، درآبادان پشت سرگذاشته شد. درجلسه یازدهم محاکمه، ابتدا یکی ازشهود بنام حسین نجارزاده احضارشد. وی طی سخنانی گفت:
« آنشب شاهد بودم که همه ماموران فحش میدادند، آنها به امام هم فحش میدادند که چراخودش همراه بامردم درآتش نمیسوزند»
سپس متهم ردیف هفتم، بنام سرگرد مسعود خنیفر، به جایگاه احضارشد. وی ازجمله گفت:
« ... نمیدانم این آتش نشانی پالایشگاه که درخاورمیانه بی نظیراست، چطورشد که سینما را خاموش نکردند! عملیات پلیس را سرهنگ امینی رهبری میکردوتیمساررزمی به اطاق خودش رفته بود .......»
شاهد بعدی دادگاه، علی محمدی گفت :
« نزدیک کافه لادن ایستاده بودم، دیدم یکباره برق سینماقطع شد وصدای جرقه آمد وبرق خیابانها قطع شد ... سرهنگ امینی آمد وبعد 10 تا 15 مامورآمدندوجلوی درسینماراگرفتند وگفتند که چهارخرابکاررفتند بالا ومیخواهند خرابکاری کنند. پس ازآن گفتم : بگذارید باماشین خودم بزنم درسینمارا بشکنم، اما نگذاشتند، بعد چهارطرف سینمارا ماموران بستند»
متهم ردیف هشتم، بنام سرهنگ سیاوش امینی آل آقا نیزدرجایگاه متهمین حاضرشد وازجمله گفت : « دوازده سال قبل به مدت 6 ماه به همراه گروهی دیگر ازافسران دراسرائیل دوره دیده ام »
دادستان دادگاه درتوضیح پرونده این متهم گفت: «وی درزمان ستوان دومی درساواک دوره دیده ودرسال 50 باکسب اجازه ازشاه به منظور طی دوره به کشور« مروارید» اعزام شده وبعدا کشف رمزکردیم وفهمیدیم از«مروارید» کشوراسرائیل است . درسال 46 و 47 ازشاه ترفیع گرفته وبخاطرجشن های 2500 ساله تشویق شده وبه ساواک گزارش داده است که درآتش سوزی سینما رکس بمب منفجرکرده بودند ...»
شرکت گسترده ساواک درطراحی عملیات
دادستان دادگاه سینما رکس آبادان درچهارمین روزمحاکمه عاملان این جنایت به نوارواسنادومدارکی که ازساواک وشهربانی آبادان بدست آمده است اشاره کرد وگفت :
« این نواردرحدود 3 ساعت است ودرآن مقالات سرهنگ امینی وسرگرد پیکرستان بوده ودقیقا گویاست که باکمک ازیک خانم وعملیاتی که ساواک ترتیب میدهد، بوسیله همین خانم فعالیت میکنند. فعالیت ساواک وشهربانی درشناسائی این افراد حاکی ازاین بوده است که ساواک درجریان جزئیات این فاجعه بوده است ودرآبادان عملیات گسترده وخاصی را بنام ( عمیلات سهیلا) داشته اند.
دادستان دراین جلسه به ماهیت ساواک و رژیم ضدخلقی شاه وکارهای ضدمردمی عاملان این جنایت وحشیانه وضدبشری اشاره کرد ودراین باره مطالب مشروحی را بیان داشت.
دادگاه ، تریبونی برای افشای جنایات رژیم شاه سابق
آقای نقیبی، دادستان ویژه پرونده فاجعه هولناک سینما رکس، دریک مصاحبه اختصاصی با روزنامه کیهان، که درشماره روز9شهریوراین روزنامه چاپ شده است نکات جالب توجهی را بیان داشته است . وی درباره متهمین وفراریان این فاجعه گفته است :
« آنها که درمظان اتهام هستندازرئیس شهربانی وقت تامعاونین او گرفته ومامورین شهربانی را تشکیل میدهند، که البته یک سری متهمان رده بالا متاسفانه مثلا سرتیپ رزمی قبل ازپیروزی انقلاب فرارکرده، وبقیه هم بعدازانقلاب بوسیله کسانی که اینجا صاحب سمت درکمیته بوده اند، فراری داده شده اند والان هم متواری وغایب هستند. البته دادگاه به پرونده آنها رسیدگی خواهدکرد و حکم غیابی صادرخواهدشد. دولت باید به هروسیله ای که میتواند وتاحدی که امکان دارد، سعی کنداین فراریان را استرداد نماید، چون اینها کسانی نیستند که درخارج ازایران ساکت بنشینند.افرادی نظیرمهندس حائری شهردار وقت ومهندس عزیزی رئیس سازمان آب فراری هستند. واینها افرادی بودند که باگرفتن تضمین قرار وثیقه آزاد شدند وباوجودی که ما اسامی آنها را درروزنامه اعلام کردیم، خودرا معرفی نکرده اندـ»
درارتباط با شرکت مستقیم رژیم شاه سابق دراین جنایات، دادستان گفته است:
« آنقدردلایل وقرائن دردست هست که این کارتوسط رژیم انجام گرفته که گمان میکنم با برگزاری دادگاه خودبخود این مسئله برای همه روشن خواهد شد. این یک کارسازماندهی شده ازپیش بوده است وجزرژیم هیچکس اینکاررا انجام نداده است . هرچند عامل اجرایی ویک عده ازعوامل اجرائیش آدمهایی ساده واحیانا غیروابسته بودند. این دادگاه میتواند یک تریبونی باشد برای افشای یک صدهزارم ازجنایاتی که آن رژیم کرد. ولی خوب متاسفانه مادست بدامن هرکس شدیم ، سند ومدرکی بما نداد. مثلا سازمان اسناد ملی انقلاب اسلامی، باوجود نامه ایکه خود آقای قدوسی نوشت وباوجود مراجعات روزانه، مابه هرجاکه فکرمیکردیم مطلب بدرد بخوری ممکن است باشد مراجعه کردیم، بجزشهربانی کل،هیچکس چیزبماندادند.
کلا مقامات مسئول ازدادن اسنادومدارک ابا دارند وخودداری میکنند. اسناد فراوانی وجودداردکه آدم وقتی که برخوردمیکند ازغفلتی که ارگان های اجرائی داشتند ازافشای جنایاتی که دررژیم سابق صورت گرفته تعجب میکند»
دادستان درپایان مصاحبه درجواب این سوال که : « آیا افرادی که دستگیرشده اند واقعا مقصرند» گفت :
« اینهائی که دستگیرشده اند اکثرشان مقصرندواگرکسان دیگری مادراین رابطه پیداکردیم، که مقصرودخیل بودند، مردم همه موظفند که اینها را دستگیرکرده وتحویل دهند، بنابراین جهت ندارد که اگرکسی مقصربوده ، ماازتحویلش خودداری کنیم. البته وظیفه من وقتی اینجا آمدم فقط این بوده است که پرونده رابرای تحویل بدادگاه تنظیم کنم . ولی بهرحال تحقیقاتی را کرده ام»
(مردم شماره 322 یکشنبه10 شهریورماه 1359)
* * *
[ برای شناخت عاملین فاجعه سینما رکس رجوع کنید به مجله چشم انداز ،شماره 20، بهار1378 چاپ پاریس ، گزارش مفصل وجالب : « آبادان، 28 مرداد 1357، سینما رکس » از « شیدا نبوی»
دراین گزارش مصاحبه شیخ علی تهرانی با علیرضا میبدی پرده ازاین جنایت وعاملین اصلی آن برمیدارد:]
« شیخ علی تهرانی، شانزده سال بعد، مرداد 1373، همه حرفهائی راکه آنزمان زده بودعوض میکند. اوشوهرخواهرسیدعلی خامنه ای است وسالها بود به دنبال اختلاف با خمینی به عراق پناهنده شده بود، درآغازانقلاب حاکم شرع مشهد بود چندماه قبل ازاینکه به ایران برگردد، درمصاحبه با رادیو صدای امریکا می گوید:
من به اصرار خمینی به آبادان رفتم تا به پرونده سینما رکس رسیدگی کنم. من کلیه جزئیات پرونده را خواندم ودرجریان آن متوجه شدم که درزمان شاه ، مدرسین حوزه علمیه قم تصمیم گرفتند برای آنکه آبادان را هم به هیجان بیاورند( چون آبادان یکی ازشهرهایی بود که هیچ امکان رخنه انقلابی درآن متصور نبود) آنجا را هم به آتش بگشانند. درجریان مطالعه پرونده متوجه شدم که سینمایی که قرار بود به آتش کشیده شود، سینما رکس نبود ولی بعد برنامه عوض شد وسینما رکس به عنوان هدف انتخاب گردید . درآن هنگام چهارنفرازمدرسین حوزه علمیه قم طرح مشترکی را برای به آتش کشیدن سینما به امضاء رساندند. دقیقا نمی دانم چه کسانی ، ولی تصورمیکنم یکی ازآنها شیخ حسینعلی منتظری بود. اجرای این طرح به سه مامور واگذار شد که آنها به آبادان رفتند، سینمارا به آتش کشیدند ودونفرازآنها درجریان حریق، زنده زنده درآتش سوختند امایکی توانست ازاین فاجعه جان سالم به دربرد وزنده بماند. اوبعدازاین اقدام دچار ناراحتی شدید وجدان شد، چون هیچکس فکرنمیکرد مقدار تلفات این آتش سوزی تااین حد باشد. من نزد خمینی رفتم وگفتم آقا! من چطور میتوانم حق را ناحق جلوه بدهم؟ وقتی که مشتی بیگناه را گرفته اند و میخواهند اعدام کنند وعاملان اصلی آتش سوزی همه مصدرکارند؟ وقتی درراه مشهد ازرادیو اتومبیل شنیدم که تعدادی افراد بیگناه را به جرم این جنایت فجیع به ناحق اعدام کرده اند، خون گریستم ، والله گریه ام گرفت ( مصاحبه باعلیرضا میبدی برای رادیو صدای ایران، امریکا، چاپ شده درنیمروز، شماره 277( سال ششم ، جمعه 21 مرداد 1373)
روزنامه اطلاعات در29 مرداد 1357 گزارش میدهد:
(... از700 تماشاگرکوچک وبزرگ که درسالن سینما رکس آبادان سرگرم تماشای فیلم بودند درجریان آتش سوزی تنها 100 نفرتوانستند خودراازمهلکه نجات دهند وبه بیرون فرارکنند و600 نفردیگردرمیان جهمنی ازآتش سوختند..) ] 

شاه مخلوع مرد
طبق گزارش خبرگزاری ها و نیزدفترریاست جمهوری مصر، شاه خائن دیروزمرد
محمدرضا، فردی که درطول 37 سال حکومت جابرانه وخون آلود خود ده ها هزار نفرازمردم آزادی خواه و حق طلب ایران را به خاک و خون کشاند، هزارهانفرازجوانان این کشوررا زیرشکنجه تکه تکه کرد ، ثروت های مردم را غارت کرد ودراختیار اربابان امپریالیست خود قرارداد و اقتصاداین کشوررا به نابودی و فرهنگ آن را به انحطاط کشانید، گروهی را به غارت مردم گماشت و 35 میلیون انسان را به ورطه فقروگرسنگی ورنج فروبرد ، دیروز رهسپار عدم شد.
محافل مطلع مصری اعتقاد دارند که شاه مخلوع بدست امریکا به قتل رسیده است
بی شک این توطئه جدید امپریالیست امریکا نیز با آگاهی و هشیاری مردم انقلابی ایران عقیم خواهد ماند. هدف مبارزات انقلابی مردم کشورما نه مرگ شاه مخلوع که قطع تمام وابستگی های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و فرهنگی کشورما به امپریالیسم امریکا است .             [ دقت کردید ، محافل مطلع مصری( !!!) ]
(مردم،  294 ، دوشنبه 6 مرداد 1359)
شوخی نیست . . .!
تیرتوپ !
«... جسد شاه مخلوع را شش ملوان ازارابه توپ دار بداخل مسجد حمل کردند درحالیکه جسد را داخل مقبره می گذاشتند بعنوان احترام (!) بیست ویک تیرتوپ درقاهره شلیک شد. . . .» اطلاعات 8 مرداد
ظریفی میگفت : چقدردلم میخواست تیرهای توپ را من بسوئی که خودم میخواهم شلیک میکردم!!
(مردم شماره 299 دوشنبه13 مردادماه 1359)
یکسال ازکشتارمشهد، که درآن 500 نفرشهید و 2000 نفرمجروح شدند ، گذشت
روزی که ازخیابانهای مشهد خون جوشید
دهم دیماه ، سالگرد یکی ازخونین ترین جنایات شاه خائن است. سال پیش درچنین روزی گرازهای شاه مخلوع شهرقهرمان مشهد رادرهم کوبیدند وبه کشتاری دست زدند که حاصل آن تنها 500 شهید بود.چنین کشتاری بعدازجنایت 17 شهریور بیسابقه بود.
(مردم شماره 131، دوشنبه 10 دیماه 1358)
محاکمه شاه مخلوع به عنوان بزرگترین خائن، بزرگترین جانی، و بزرگترین دزدتاریخ باید تدارک شود.
... سیاستی راکه این خائن درعرصه صنایع ، کشاورزی، مالی وبازرگانی پیاده کرد، موجب گردید که مشتی سرمایه داروزمین داربزرگ وابسته، صاحب ثروتهای افسانه ای شوندومیلیونها مردم زحمتکش بخاک سیاه بنشینند. بی مسکن، بی بهداشت، بی غذای کافی، بازحمت شاق شبانه روزی، میلیونها انسان شریف بامرگ ناشی ازفقردرجنگی نابرابرقرارگیرند وهمچون برگ خزان، بویژه کودکان معصوم، درگورستان بزرگ ایران بریزند ... اوبزرگترین جانی تاریخ است . اودرسال 1325بیش از20 هزارنفرمردم بیگناه آذربایجان را قتل عام کرده، او درهمانحال درکردستان به کشتار بی امان پرداخته، اودرخرداد 1342 بیش از15 هزارنفرازمردم مبارز مارا به شهادت رسانده، اوبدنبال کودتای 28 مردادوبرای ایجاد رعب به خاطرایجاد زمینه امضا قرارداد باکنسرسیوم نفت ، ده ها افسرمیهن پرست را تیرباران کرده، او درمدت سلطنت استبدادی خود هزاران نفر ازبهترین جوانان مارا درمیدانهای اعدام ، درکوچه وخیابان وبیابان ودرسیاه چالها کشته ، او هزاران نفررا زیرشکنجه بهیمی یاکشته ویامثله و معلول کرده ، اودرجریان انقلاب پیروزمندما ده هاهزارنفرمرد وزن وکودک وسالخورده را درخون غلطانده است، اوازکشتار لذت میبرده است، به زنش « ثریا» که ازدیدن سیل خون حالت تهوع باودست داده ، گفته است که بگذارادامه دهند تااز« ابهت ماکم نشود» ، اوازشکنجه لذت میبرده است ، بازنش « فرح » سه بعدازنصف شب ازخواب برخاسته تا « منصوری » را که زیر شکنجه « ابرازندامت کرده بود» تماشاکند. اوبدست خود آدم کشته است .تمام جنایات این جانی جرقه ای مبتلا به سادیسم، باید مستند درفصل جنایتکاری او دقیق ومنظم گردآوری شود تادنیا بداند او چه حیوان خونخواری بوده وامپریالیسم امریکا چه گرگ خون آشامی را برملت ایران مسلط کرده بوده است ....
(مردم شماره93،  پنج شنبه 24 آبان ماه 1358)
2 سال ازقیام قهرمانانه مردم تبریزگذشت بمناسبت قیام مردم تبریز در 29 بهمن ماه 1356
ضدانقلاب هنوزدرآذربایجان سرگرم توطئه است باید با ازمیان بردن زمینه های موجودکه میراث رژیم شاه خائن است، فعالیت ضدانقلاب را خنثی کرد.
دوسال ازقیام خونبارتبریز میگذرد. درروز29 بهمن ماه سال 1356، مردم دلیرتبریز به دادخواهی خون شهیدان قم برخاستند.
دراین روزازجانب چندتن ازآزادیخواهان وعلمای تبریزبه خاطر چهلم کشتارقم،عزای عمومی اعلام شد؛ دهها هزارنفرازمردم ستم کشیده، که ازجوروجنایتهای رژیم منحوس پهلوی به جان آمده بودند، به خیابانها ریختند وبه تظاهراتی که آمیزه ای ازسوگواری برای شهدای قم واعتراض به شرایط اختناق واستبداد حاکم برایران بوددست زدند ... رژیم شاه مخلوع که تاب دیدن هیچگونه تظاهراتی رانداشت ، پلیس را به میدان فرستاد و تظاهرات آرام آنها را بخون کشید ... دراین هنگام رژیم دست به دامان ارتش شد، سربازهای خودرا به خیابانها فرستاد، تانکهارا به حرکت انداخت، هلیکوپترهارا بپرواز درآورد، غرش فانتوم های خودرا برخ کشید وازراه زمین وهوا بمردم بی سلاح ددمنشانه حمله شد ...
جسد دهها شهید عزیزبردستهای خلق بود وعزمی که درسینه برای ادامه نبرد می جوشید.دراین روزحماسه آفرین 400 نفرشهید ونزدیک به 10 هزار نفرمجروح میشوند ...
(مردم، شماره 170، دوشنبه 29 بهمن ماه 1358)
استعفای آیت الله خلخالی ونگرانی مردم
خبرمربوط به استعفای آیت الله خلخالی  حاکم شرع باآنکه خوشبختانه مورد قبول قرار نگرفت وهرگونه نگرانی را ازبابت این استعفا واحتمال انعکاس آن روی ادامه کاردادگاههای انقلابی برطرف کرد، باتعجب وتاسف همه میهن پرستان روبروشد.
اظهارات آقای یزدی وزیرامورخارجه درباره سمت آقای خلخالی دردادگاههای انقلابی وپاسخ واستعفای آقای خلخالی بدنبال آن، انگیزه این تاسف وتعجب بود. ما صرف نظر ازهرسلیقه شخصی که درباره نحوه کاردادگاههای انقلابی وجود داشته باشد، اعلام میداریم که کاردادگاههای میبایست ادامه یابد وازانقلابیون مقتدری نظیر آیت الله خلخالی برای ادامه کاراین دادگاهها میبایست استفاده شود. سخنان وی درباره خاندان پهلوی وهمدستان شاه مخلوع وحکم اعدام این تبهکاران مورد تائید خلق بپاخاسته ایران است ونباید موجب نگرانی برخی ازمسئولان اجرائی سیاستهای دولت شود
(مردم شماره19، دو شنبه 7 خرداد 1358)
آری، پشتیبانی می کنیم . . .
اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
پس ازاینکه مدتی از« چپ » وراست نسبت « فرصت طلبی » به حزب ما داده شدودرعمل این اتهام، دربرابراستواری حزب درموضعگیری اصولی ضد امپریالیسی، رنگ باخت، و پس ازاینکه بدنبال اتهام « فرصت طلبی »، طعنه « دنباله روی» به حزب ما زده شد ودرعمل معلوم گردید که این طعنه نیز آلوده به غرض ضدیت باحزب است ودرنتیجه دربین مردم بی اثرشد، اینک دراین اواخر « دلسوزی » بحال حزب ما آغازشده است !
افرادی که غالبا باحزب ما اساسا مخالفند، ناگهان برای حزب ما « دلسوز» شده اند . باچهره ای « متاثر» سرمیجنبانند و میگویند : شما، نمیگویم، دنباله روی میکنید، ولی درپشتیبانی ازامام « زیاده روی » میکنید ! برای رعایت انصاف باید افزود که این « دلسوزی » به برخی دوستان حزب نیرسرایت کرده است وبهمین دلیل لازم دانستیم سخنی چند دراین باره بیان داریم  یعنی روی سخن مابیشتر بااین دوستان است تاباآن مخالفان، زیرا دوستداران بی غرضند ودراشتباه ومخالفان ازموضع مخالفت هرروز شیوه ای بکار می بندند.
آری ، ما ازامام پشتیبانی میکنیم، ازمشی قاطع وآشتی ناپذیرامام درمبارزه برضد امپریالیسم عموما وبرضد امپریالیسم امریکا خصوصا پشتیبانی میکنیم، ازنظریات امام درزمینه لزوم مبارزه قاطع با بازمانده نفوذ امپریالیسم درایران پشتیبانی میکنیم، ازنظریات امام درزمینه ضرورت ریشه کن کردن ضد انقلاب پشتیبانی میکنیم، ازنظریات امام درزمینه مخالفت باهرنوع اختناق، درزمینه ضرورت رعایت اصول انسانیت وعدالت و آزادیها پشتیبانی میکنیم .
مشی اصولی وسیاست بنیادی حزب دراین زمینه های مهم، بویژه درزمینه مبارزه ضد امپریالیستی، بانظریات قاطع وپیگیر امام انطباق دارد و بنابراین ما ازامام که پشتیبانی میکنیم ازسیاست خودمان دفاع کرده ایم، ووقتی راه خودرا پیگیری کنیم، ازامام پشتیبانی کرده ایم .
اگرمنظوراز« زیاده روی » اینست که مادرمطبوعات خود پیوسته برلزوم آتش توپخانه سنگین انقلاب برضد امپریالسم، بویژه امپریالیسم امریکا، که دشمن اصلی وآشتی ناپذیرخلق ماست، تکیه میکنیم؛ مااین « زیاده روی » را ادامه خواهیم داد، زیرا ماوظیفه خود میدانیم که بقدرتوان خود، قدرت رزمنده توده ها را برای ریشه کن ساختن نفوذ این دشمن اصلی درتمام عرصه های زندگی درایران بسیج کنیم . اگر منظوراز« زیاده روی »، اینستکه مابرگفته های امام درزمینه مبارزه ضد امپریالیستی، درزمینه دفاع ازانقلاب ایران، درزمنیه حمایت اززحمتکشان تکیه میکنیم، ماباین « زیاده روی » نیزادامه خواهیم داد، زیرا امام رهبرانقلاب ایران است، سخنان ایشان درمیان توده ها نافذ است وبنابراین تکرار وتکیه براین سخنان، بازهم کمکی است بهمان بسیج توده ها برای مبارزه قاطع وپیگیربرضدامپریالیسم، بسرکردگی امپریالیسم امریکا، برای مبارزه درراه تثبیت وتحکیم دستاورهای انقلاب.
بعلاوه باید افزودکه ما، بین مذهبی وغیرمذهبی مرز نمیکشیم وبنابراین طبعا ما درهمان جبهه ای قرار میگیریم که مذهبی ها وغیرمذهبی های انقلابی، ضدامپریالیست، استقلال طلب، آزادیخواه ومترقی قرار دارند وطبعا دربرابر آن غیرمذهبی ها ونیرمذهبی های ضدانقلابی ومرتجعی قرار میگیریم، که بگفته امام « بدترازساواکی اند»
پس ما همانطورکه فرصت طلب نبوده ایم ودنباله روهم نبوده ایم، زیاده روی هم نمیکنیم. تنها کاری که میکنیم پافشاری درجهت اتحاد عمل برضد امپریالیسم، برای رهائی ایران ازاسارت وظلم، برای تامین آزادیها وحقوق دموکراتیک مردم است.
این را دوستان حزب ماباید بدانند. مخالفان خود دانند؛ آنها هرچه دل تنگشان میخواهد بگویند. ما به مشی اصولی خود، بی وقفه وبدون انحراف ادامه خواهیم داد
(مردم شماره40، دو شنبه 25 تیرماه 1358)
نامزد های حزب توده ایران برای مجلس خبرگان
رفیق نورالدین کیانوری، دبیراول کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازتهران
رفیق احسان طبری، عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازتهران
رفیق انوشیروان ابراهیمی، عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازآذربایجان
رفیق حسین جودت؛ عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازآذربایجان
رفیق علی خاوری خراسانی، عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازخراسان
رفیق محمد علی عموئی، عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازتهران
رفیق عباس حجری بجستانی، عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازتهران
رفیق رضا شلتوکی، عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، از کرمانشاه
رفیق ابوتراب باقرزاده، عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازمازندران
رفیق آصف رزم دیده، عضوکمیته مرکزی حزب توده ایران ، ازتهران
رفیق صابرمحمدزاده؛ عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازتهران
رفیق مریم فرمان فرمانیان فیروز، عضوهیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ازتهران
رفیق علی لامعی، مسئول سازمان حزب توده ایران درشهرستان بهشهر ازمازندران
رفیق غلامرضا روحانی شهرکی، ازمسئولین سازمان ایالتی حزب توده ایران دراصفهان، ازاصفهان
رفیق حسین آذر، ازمسئولین سازمان ایالتی حزب توده ایران دراصفهان، ازاصفهان
رفیق علی اکبرمایل زاده، ازمسئولین سازمان ایالتی حزب توده ایران درخوزستان، ازخوزستان
(مردم شماره47، چهار شنبه 10 مردادماه 1358)
اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران
پیرواطلاعیه قبلی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره پشتیبانی حزب ما ازنامزدهای غیرحزبی برای مجلس خبرگان، اینک به اطلاع میرساند که درکرمانشاه ، اعضا وهواداران ودوستان حزب، علاوه بررفیق رضا شلتوکی، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، به حجت الاسلام سید یونس موسوی رای خواهند داد.
حزب توده ایران، ضمنا اعلام میدارد که درهرنقطه ای که آیت الله صادق خلخالی نامزد باشند، به ایشان رای خواهد داد
کمیته مرکزی حزب توده ایران،؛ 9/5/1358
(مردم شماره47، چهار شنبه 10 مرداد ماه 1358)
توضیح
بنابه اطلاع رسیده، متاسفانه برخی مطالب مندرجه درمقاله ای که به مناسبت روزشهادت علی ابن ابی طالب درروزنامه مردم نگاشته شده بود، دربرخی نقاط مورد تعبیراتی قرارگرفته که گویا قصد برخوردخاصی نسبت به شخصیت مذهبی خلیفه سوم درمیان بوده است .
چنانچه بارهاگفته ایم، روش حزب ما احترام به مذهب ومعتقدات مذهبی است وقصد اهانت به هیچیک ازادیان ومذاهب راندارد وازاین کار کمترین سودی نمیبرد.
مابنوبه خودازاین جریان سخت متاسفیم واحترام صادقانه خودرابه همه ادیان ومذاهب، بویژه به دین اسلام که دین مردم کشورماست وازآن جمله به مذهب جعفری اثناعشری و مذاهب اربعه اهل تسنن یکباردیگر تصریح میکنیم
(مردم شماره54، شنبه 27 مرداد 1358)
تلگرام گروهی ازاعضای کانون نویسندگان ایران به امام خمینی
قم ــ دفترامام
حضورعالی آیت الله العظمی امام خمینی ، رهبرآزموده ورهشناس انقلاب اسلامی ایران
درتائید سیاست استوارضد امپریالیستی آن بزرگوار
درهم پیوستگی باموج بزرگ وتازه جنبش رهائی بخش ملی ایران، که بااشغال لانه فتنه انگیزی وجاسوسی سفارت امریکا ازسوی جوانان عزیز وارجمند دانشجوی ما میرود تابه اوج قله پیروزی برسد.
درهمگامی باقشرهای انبوه زحمتکش ومحروم ایران که انقلاب اجتماعی، استقرارعدل وبرابری، ونیل به حد آبرومندی ازرفاه درسایه کارشریف وباروررا دنباله طبیعی و ضروری انقلاب سیاسی میدانند.
و به امید آن که خلق قهرمان ایران بامجاهدات جانبازانه خود موفق گردد تااستقلال سیاسی، اقتصادی، مالی، نظامی وفرهنگی کشوررابه نحو اکمل تحقق بخشد، ودرسایه این چنین استقلال واقعی، حقوق وآزادیهای مدنی واجتماعی رابرای همه افراد مردم وشرکت عملی شان را دراداره امورملی و محلی ، بدورازهرگونه تبعیض تامین کند.
ما امضاکنندگان زیر، اعضای کانون نویسندگان ایران، که به فعالیت اخیراین کانون معترض بوده وهستیم، اعلام میداریم که صف مبارزه ما همان صف واحد انقلاب به رهبری امام است وازاین پس نیز، همچنان که درگذشته، نیروی اندیشه وقلم وبیان هریک ازما وقف خدمت به خلق وانقلاب خلقی واسلامی ایران خواهد بود
باسلام ودرود گرم انقلابی
محموداعتمادزاده( به آذین) ــ سیاوش کسرائی ــ امیرهوشنگ ابتهاج( سایه) ـــ فریدون تنکابنی ــ محمدتقی برومند
15 آبان 1358
* * *
طبق آخرین اطلاعی که « مردم » بدست آورد، نامه فوق طی یک روز(16 آبان) به امضای 14 نفردیگرازاعضای کانون نویسندگان ایران نیزرسیده است ، بشرح زیرین:
مهدی اسفندیارفردــ هانیبال الخاص ــ علی امینی نجفی ــ محمود برآبادی ــ جاهد جهانشاهی ــ محمد خلیلی ـــ جلال سرفراز ــ اسدالله عمادی ـــ محمد قاضی ـــ کامبوزیا گویا ـــ غلامحسین متین ـــ ناصر موذن ـــ جمال میرصادقی ، هوشنگ ناظمی ( نیک آئین ) ــ رحیم نامور
(مردم شماره87، پنج شنبه 17 آبان ماه 1358)
برپشتیبانی اعضای کانون نویسندگان ایران ازتلگرام 5 عضو سرشناس کانون
 محموداعتمادزاده( به آذین) ــ سیاوش کسرائی ــ امیرهوشنگ ابتهاج( سایه) ـــ فریدون تنکابنی ــ محمدتقی برومند، به امام خمینی ـــ افزوده میشود.
طبق اطلاع رسیده آقایان زیر نیز پشتیبانی خودراازتلگرام 5 عضو سرشناس کانون نویسندگان ایران به امام خمینی اعلام داشته اند.
امیرحسین آریان پور، ناصرایرانی، اصغرالهی ، محمدرضا اصلانی، محمدپورهرمزان، ناصرپورقمی، جعفرجهانبخش، بهرام حبیبی ، بهاالدین خرمشاهی ، بهرام داوری، رکن الدین خسروی، محمد زهری، منوچهرشیبانی، احسان طبری، نازی عظیمی، محمد رضا فشاهی، کامران فانی ، بهزاد فراهانی ، جعفرکوش آبادی، پرویز مسمجدی، محمدعلی مهمید، کیومرث منشی زاده، نصرت الله نوحیان ( نوح) ، اسماعیل نوری علا
(مردم شماره91،  سه شنبه 22 آبان ماه 1358)
پشتیبانی نویسندگان متعهد ازمشی ضد امپریالیستی وخلقی امام خمینی
تاکنون 41 نویسنده، شاعر، مترجم، محقق وروزنامه نگارعضو کانون نویسندگان ایران، درتلگرامی به امام خمینی، رهبرانقلاب، پشتیبانی خودرا ازمشی ضد امپریالیستی وخلقی امام اعلام داشته وازاشغال سفارت امریکا حمایت کرده اند.
متن تلگرام باین شرح است
قم ــ دفترامام ــ 15 آبان 1358
حضورعالی آیت الله العظمی، امام خمینی، رهبرآزموده ورهشناس انقلاب اسلامی ایران
درتائید سیاست استوارضدامپریالیستی آن بزرگوار، درهم پیوستگی باموج بزرگ وتازه جنبش رهائی بخش ملی ایران که بااشغال لانه فتنه انگیزی وجاسوسی سفارت امریکا ازسوی جوانان عزیز وارجمند دانشجوی ما، میرود تا به اوج قله پیروزی برسد.
درهمگامی باقشرهای انبوه زحمتکش ومحروم ایران که انقلاب اجتماعی، استقرارعدل وبرابری، ونیل به حد آبرومندی ازرفاه درسایه کارشریف وباروررا دنباله طبیعی وضروری انقلاب سیاسی می دانند.
وبه امید آن که خلق قهرمان ایران با مجاهدات جانبازانه خود موفق گردد تا استقلال سیاسی، اقتصادی، مالی، نظامی وفرهنگی کشوررابه نحو اکمل تحقق بخشد، ودرسایه این چنین استقلال واقعی، حقوق وآزادیهای مدنی واجتماعی را برای همه افراد مردم وشرکت عملی شان رادراداره امورملی ومحلی، بدورازهرگونه تبعیض، تامین کند.
ما امضا کنندگان زیر، اعضای کانون نویسندگان ایران اعلام میداریم که صف مبارزه ما همان صف واحد انقلاب به رهبری امام است وازاین پس نیز، همچنان که درگذشته، نیروی اندیشه وقلم وبیان هریک ازما، وقف خدمت به خلق وانقلاب خلقی واسلامی ایران خواهد بود.
باسلام ودرود گرم انقلابی  
محموداعتمادزاده( به آذین) ــ سیاوش کسرائی ــ امیرهوشنگ ابتهاج( سایه) ـــ فریدون تنکابنی ــ محمدتقی برومند
نویسندگان زیرین هم پس ازارسال تلگرام به قم، متن آنرا امضا کرده اند
امیرحسین آریان پورــ مهدی اسفندیارفردــ ناصرایرانی ــ هانیبال الخاص ـــ علی امینی نجفی ــ اصغرالهی  ـــ محمود برآبادی ــ ناصرپورقمی ــ جاهد جهانشاهی ــ جعفرجهانبخش ــ بهرام حبیبی ــ محمد خلیلی ـــ رکن الدین خسروی ـــ بها الدین خرمشاهی ــ بهرام داوری ــ شیخ مصطفی رهنما ــ جلال سرفرازـــ احسان طبری ـــ نازی عظیما ــ اسدالله عمادی ـــ بهزاد فراهانی ــ کامران فانی ـــ محمد قاضی ـــ جعفرکوش آبادی ــ کامبوزیا گویا ـــ جمال میرصادقی ـــ ناصر موذن ـــ غلامحسین متین  ــ محمد علی مهمید ــ پرویز مسجدی ـــ کیومرث منشی زاده ـــ هوشنگ ناظمی (نیک آئین) ــ نصرت الله نوحیان ( نوح ) ــ رحیم نامورــ کاظم هژیرآزادی
(مردم شماره93،  پنج شنبه 24 آبان ماه 1358)
پشتیبانی نویسندگان متعهد ازمشی ضد امپریالیستی وخلقی امام گسترش می یابد
تاکنون 53 نویسنده، شاعر، مترجم، محقق وروزنامه نگارعضو کانون نویسندگان ایران، درتلگرامی به امام خمینی، رهبرانقلاب پشتیبانی خودراازمشی ضدامپریالیستی وخلقی امام اعلام داشته وازاشغال سفارت امریکا حمایت کرده اند.
اسامی 40 نفرازاین نویسندگان متعهد همراه بامتن تلگرام، روزپنج شنبه در« مردم» به چاپ رسید. اینک نام 13 نفردیگری که متن را تائید کرده اند، به اطلاع خوانندگان گرامی میرسد.
محمد پورهرمزان؛ منوچهرشیبانی، محمدزهری، محمدرضا اصلانی، محمدرضا فشاهی، حسن اصغری، جلال علوی نیا، حسن غلامعلی پور، کامبیزصدیقی، عبدالله عسگری، فرهاد عابدینی، مجید دانش آراسته، اسمعیل نوری علا
(مردم شماره94،  شنبه 26 آبان ماه 1358)
اگرمحتاج اسلحه شدیم
« اگرمحتاج اسلحه باشیم، ازهرکجا که بدون قید وشرط بتوانیم بگیریم، خواهیم گرفت»
این گفته آقای بنی صدر، سرپرست وزارت خارجه است. گفته درستی است حاکی ازموضعگیری درست درزمینه تسلیح ارتش، که درپاسخ به سئوال خبرنگار« اطلاعات » بیان شده است .
... آیا ما میتوانیم بدون قید وشرط اسلحه ازخارج دریافت کنیم؟ آری میتوانیم، باین دلیل میتوانیم که هستند کشورهائی که هم درجبهه جهانی مبارزه برضد امپریالیسم قراردارند وهم طرفداراستقلال کشورهای زیرنفوذ امپریالیسم و درنتیجه طرفدار انقلابهای رهایی بخش، ازجمله انقلاب ایرانند
(مردم شماره96،  دوشنبه 28 آبان ماه 1358)
سخنرانی رفیق احسان طبری، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران ، درزمین چمن دانشگاه پلی تکنیک
 . . .  ازخوشبختیهای این انقلاب آنست که رهبری آن دردست مردی است مانند امام خمینی، که جاذبه سیاسی را باتقوای روحانی همراه دارد ودراتخاذ تصمیم، قاطع وباکفایت است وباتوجه به مشخصات عصرما ( یعنی عصرافول قدرت امپریالیسم ) ضربات خویش را جانانه و صائب وارد میسازد. هم اکنون نام خمینی به نوازشی مهرانگیزبرای خلقها، بغرشی خشمگین برای قشرهای انگل وغارتگر نه تنها درمقیاس میهن ما، بلکه درمقیاس جهانی بدل شده است و میشود وروش بیخردانه وپرفیس وافاده امریکا؛ که چشمش برای دیدن واقعیت عصرما نابیناست، برحیثیت این نام می افزاید. بیهوده نیست که روزنامه دیلی اکسپرس که ازشنیدن نام خمینی گوشش آزرده میشود، برای ژنرانهای باصطلاح لایق ایرانی، که بتوانند چرخ حوادث را به عقب بازگردانند، آه میکشد.
توده های عظیمی که بدنبال این رهبربحرکت درآمده اند، نه تنها ازسنن انقلابی غنی ایران بهره میگیرند، بلکه ازچهره های روشن مذهب اسلام وتشیع نیزالهام می پذیرند. درمیان این چهره ها، اینروزها بجاست از حسین بن علی نام ببریم که برراس قیام کربلا، تاآخرین نفروتا آخرین قطره خون خود علیه دشمنی قسی وکین توزانه سلسله پلید اموی ایستاد.
بدین مناسبت اجازه میخواهم چندکلمه درباره حسین، این شهید جاوید تاریخ تشیع، که یاد کرد سوگ او وقهرمانی اودرمبارزات حق طلبانه ما ایرانیان نقش مهمی داشت، سخن گویم، بویژه آنکه سنت یادکرد ازروز عاشورای حسینی وبزرگداشت ابوعبدالله حسین بن علی امام سوم شیعیان، ازطرف حزب ما ودر روزنامه « مردم» سنت دیرینه ایست . حزب ما و روزنامه ارگان ما درآن هنگام که عزای حسینی تنها برای گریه واقعی یا گریه نمائی بود، می نوشت که باید نمونه جانبازی حسین علیه یزید بن معاویه سرمشق هرمسلمان قرارگیرد. سرمشق نبرد بی امان علیه  ظلم و سیطره غارتگران.
خوشبختانه درانقلاب اخیرایران، سنت حسین وعاشورای او نقش مثبت وسازنده انقلابی ایفا کرد و هم اکنون نیزاین سنت، این یادکرد، ازحالت یک سوگواری عبث بیرون آمده ، وبگفته امام خمینی، دلها را درراه وروشی شهادت جویانه هماهنگ میکند.
مبارزه حسین بایزید، به تضاد عمیق دوجناح مردمی واشرافی قریش یعنی خاندان بنی هاشم و آل سفیان بازمیگردد. ابوسفیان خودپس ازانکه ازلشگر مهاجران وانصاربه رهبری پیغمبر اسلام  شکست خورد وسالوسانه به اسلام تن درداد، ولی کینه این جناح اشرافی قریش علیه جناح مردمی آن ( که بنی هاشم باشند ) کماکان باقی بود . این کینه تا پیغمبر اسلام میزیست ودرنتیجه حیثیت عظیم وچیرگی ناپذیرش، آتشی بوددرزیرخاکستر. وقتی پیغمبر درگذشت این تضاد شعله ورشد . پس ازقتل علی، معاویه بن ابی سفیان میدان را برای تصرف مجدد قدرت؛ خالی ازرقیب یافت .
درآن هنگام مسلمین به دوگروه یا نحله تقسیم شده بودند . نحله غربی بدنبال حاکم دمشق، یعنی معاویه افتادند. نحله شرقی که کوفه را مرکز خودفرا می نمودند وغالبا ازایرانیان واعراب شیفته خاندان رسالت بودند، باسیطره امویان ازدرمخالفت درآمدند . آنها دائما به حسین بی علی  نامه میفرستادند که حاضرند بخاطر امامت وپیشوائی او جانبازی کنند.
معاویه درزندگی خود ازدشواری کارخبرداشت . پسرش یزید، مردی هرزه گرد وشرابخوار وزن باره و بی تدبیر بود . بدستور معاویه او می بایست به محض رسیدن به خلافت حسین بن علی  و عبدالله بن زبیر را به بیعت وادارد واگر این دو ازبیعت تن زدند . آنها را بی درنگ گردن بزند تابعدهادچارمخمصه نشود.
ولی حسین توانست ازخطر بگریزد وبه مکه برود وسپس به اجابت دعوت مکرر کوفیان به عراق عرب روی آورد ولی سپاه اعزامی عبیدالله بن زیاد، فرماندار عراق ( بدستوریزید ) را ه را بر حسین دردشت کربلا سد کرد واو و هفتاد ودو تن ازیاران وفادارش را به شهادت رساند وخاندانش را به اسارت به دمشق فرستاد . این شهادت سرشار ازحماسه ازسوئی وقساوتها ورذالتهای مخالفان حسین ازسوئی دیگر، واقعه ای کم نظیر درتاریخ پدید آورده است .
شگفت نیست که مردی چون حسین، که به پارسائی ودلیری شهره وازراه فاطمه بنت محمد، نوه پیغمبر اسلام بود، درسال 63 هجرت نبوی چنین تنها و بی یاور بماند . پس ازدرگذشت پیغمبر اسلام، مشتی جاه طلبان دون صفت، که قدرت امویان را بامطامع خود سازگار می یافتند، گرد معاویه را گرفتند . سخن ابوهریره ، که زمانی ازصحابه رسول بود، درحق این  طایفه صادق است . او میگفت : « الصلوه خلف علی اتم وطعام معاویه ادسم التل یوم الحرب اسلم » یعنی نمازتمام وکمال همان نمازی است که شما پشت سرعلی می خوانید و پلوی چرب وچیل را تنها برسرسفره معاویه میتوان خورد و اگر سالمترین جارا درروز جنگ خواهانید، به پشت تپه ها پناه ببرید ! الحق که شعار کامل همه فرصت طلبان واعضا « حزب باد» است، که درهمه اعصار وجود داشته اند و متاسفانه تاامروز هم وجود دارند. درمقابل این اراذل، حسین برآن بود که « ان الحیوه عقیده و جهاد» . یعنی معنای زندگی درایمان داشتن و درراه این ایمان خود پیکارکردن است . وی درخطابه خود،  روزعاشورا، دربرابر لشگر یزیدبن معاویه گفت : « میدان جنگ برای من بمثابه محراب نماز ودعا است و من باهمان هیجان وشوق بدان روی می آورم » .
یزید بن معاویه، شکست فاحش نیاکان خودرا دربرابر «غزوه بدر» ازیاد نبرده بود و بهمین جهت وقتی دربارگاهش پرده ازسر بریده حسین برگرفتند؛ باشادمانی بانگ برآورد : « لیت اشیاخی به بدرشهدوا» یعنی «ایکاش نیاکان من درغزوه بدرشاهد این منظره می بودند » همین جمله نشان میدهد که چه کینه عمیقی دردل این طاغوت متفرعن اموی نسبت به شخصیت انقلابی حسین وجود داشت
(مردم شماره 104، چهارشنبه7 آذر ماه 1358)
مادرهمه پرسی قانون اساسی میگوئیم : آری !
حزب توده ایران ازهمه اعضا وهواداران خود وهمه مردم ایران دعوت میکند که بخاطرتحکیم اتحاد همه نیروهای خلقی درنبرد علیه امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم امریکا وبخاطر پشتیبانی ازرهبری ضد امپریالیستی و خلقی امام خمینی هرچه وسیعتردررفرا ندوم قانون اساسی شرکت کنند و به این سند، رای مثبت دهند. . . کمیته مرکزی حزب توده ایران
(مردم شماره105 ، شنبه 10 آذر ماه1358)
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ازهمه زنان دعوت میکندکه متحدا به قانون اساسی نوین رای مثبت دهند
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ... بخوبی به نواقص قانون اساسی وبخصوص مواد مربوط به زن واقف است اما برآنیم که امروز مردم ایران، اعم اززن ومرد، بزرگ وکوچگ ، باید دریک جبهه واحد همگام شوند
. . . امام خمینی رهبرانقلاب اسلامی ایران همیشه مقام زن را والاداشته ونقش  زن ایرانی را درانقلاب بسیارارجمند شمرده و بارهاخطاب به زنان گفته اند: « درمسائل سیاسی خودتان، درمسائل اجتماعی خودتان، دخالت کنید ازهرچیزکه برخلاف مسیرملت باشد، انتقاد کنید»
(مردم شماره 106، یکشنبه 11 آذر 1358)
امام خمینی :
ما بنا براین داریم که امورهرجاراخوداهالی آنجا، خودآنهائی که درآنجا هستند ، انجام دهند
حاکم وولی امر نمیتواند به یک ناحیه بیشترازناحیه دیگر توجه کند. یک طرف کشوررازیادترازطرف دیگرکشورآبادکند
(مردم شماره121، چهار شنبه 28 آذرماه 1358)
 سلامت امام را آرزو مندیم
سلام به امام ، سلام به وحدت خلق است
اعتمادبه امام ، تکیه دادن به نیروی توده هاست
طپش قلب امام ، استمرار انقلاب است
دوام عمرامام ، دوام انقلاب است
راه امام ، ادامه انقلاب است
صدای امام ، فریاد خلق است : شیطان بزرگ امریکاست
سلامت امام ، آرزوی توده های میلیونی خلق است
ما، ازخلقیم
ما، با خلقیم
ما، با خلق :
سلامت امام را آرزومندیم
(مردم ، شماره 150، پنج شنبه 4 بهمن ماه 1358)
امام ازبیمارستان قلب، درلحظه ای حساس باقلب همه مردم سخن میگوید
پیام وحدت درراه خلق . پیام انسانی وانقلابی
امام خمینی ، مردیکه باروشن بینی ژرف، باسیاست صائب و باقاطعیت پولادین خود انقلاب مارا رهبری کرد، دریکی ازلحظات دشوار برای سلامت خودش ، درفکر مردم وفکرانقلاب است
کسی نیست که پیام تکان دهنده وعمیقا انسانی وانقلابی اوراازبیمارستا ن قلب تهران شنیده باشد و باردیگربه عظمت روح و صلابت اندیشه رهبر انقلاب آفرین نگفته باشد.
رهبر، دربستربیماری است ، رهبری که توده های میلیونی به او وسلامت او می اندیشند ، ولی اوبا درک عمیق حساسیت لحظه ، درفکرمردم ودراندیشه انقلاب است و لازم می بیند که علیرغم منع پزشکی و به بهای سلامت خویش، آنچه را که درقلب دارد بهمه بگوید، بمردم بگوید، لحظه حساسی است، متصل ومتحد باشید، چه حالا وچه فردا، نزاع و نفاق نکنید، بهم اعانت کنید، نشان دهید که رشید هستید
 (مردم ، شمار151 ، شنبه 6 بهمن ماه 1358)
دعای من . سیاوش کسرائی ، 6 بهمن 1358
صبح ازسپیده دم / وقتی که خانواده ام را ازخواب/ بیدارمیکنم/ درکسب نان وآب حلالی به وسع خویش / من کارمیکنم
بادشمن بزرگ / درهرکجا که هستم وهرجبهه ای که هست / پیکارمیکنم
همراه باخلایق/ هم راه میروم/ هم رای میدهم/ جان را  زعشق آینه کردار میکنم.
باکوچک وبزرگ / دارم نشست و آمد ورفت وبگومگو/ آری کلام حق را / درکوچه ها وبرزن و میدان شهر وده / تکرارمیکنم / وان روز اگر رسد / جان را براه حق ایثارمیکنم
اینگونه ، ای خجسته، ترا میدهم تن
(مردم ، شمار152 ، یک شنبه 7 بهمن ماه 1358)
نامه کمیته مرکزی حزب توده ایران به امام خمینی
رهبرعالیقدرانقلاب، امام خمینی
خبربیماری وانتقال شما به بیمارستان برای همه اعضای حزب توده ایران وهواداران آن خبری سخت تکان دهنده وبسیار دردناک بود . نقش قاطع شما دررهبری انقلاب بزرگ مردم ایران وتداوم آن درجهت ضد امپریالیستی و خلقی، آن چنان سرنوشت ساز و عظیم است که هیچ انقلابی راستینی نمیتوانست جز بانهایت نگرانی چنان خبری را دریافت کند.
نخستین سخن شما درپیام تاریخی  روز 4 بهمن ماه ازبیمارستان قلب که گفتید:
« حال خودم الحمدالله بدنیست » وسپس اطمینا ن هائی که حضرت حجت الاسلام حاج سیداحمد خمینی و پزشکان معالج داده اند، برای همه ما مایه بسی خرسندی است . همه ما ازصمیم قلب آرزومندیم که سلامت کامل خودرا هرچه زودتربازیابید و نقش برجسته خویش را دررهبری امورکشوروپیش برد انفلاب ما کماکان ایفا کنید وباهمان روشن بینی ژرف وسیاست صائب قاطعیت پولادینی که وجه مشخصه رهبری شماست، انقلاب ایران رادرجهت غلبه برانواع خطرات و مهلکه هائی که آنرا احاطه کرده، غلبه بردسایس رنگارنگ ضد انقلاب ــ امپریالیسم امریکا وعمالش ــ هدایت نمائید.
انقلاب ایران وکلیه مردم  زحمتکش ایران به وجود شما، به رهبری قاطع وبی تزلزل شما، به خط امام خود، نیازحیاتی دارند  صادقانه امیدواریم که سالهای سال موهبت سلامت وفعالیت پرثمرشما ارزانی انقلاب ومردم ایران باشد
باتقدیم درود های صادقانه وآرزوی صمیمانه تندرستی . کمیته مرکزی حزب توده ایران . دبیراول : نورالدین کیانوری
(مردم شماره 153، دوشنبه 8  بهمن ماه 1358)
سالروز بازگشت امام به ایران گرامی باد
امام، با پیام وحدت برای مبارزه با آمریکا، آمد
امام آمد. این جمله کوتاه خبری ، ثمردادن 2500 سال نبرد خلق های ایران، سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم وتدارک نبرد آینده با امپریالیسم خونخواررایک جا درخوددارد.
امام آمد. دراین دو واژه ساده ، تاریخ معاصرایران، آوای غریو خلق، فریادهای شهدا، متجلی است .
امام آمد. وآن روز، امسال یک ساله است. آنروز امام، بعداز17 سال تبعید، به ایران بازمیگشت. ماجرای 17 سال نبرد امام باشاه خائن ، خود بخش مهمی ازتاریخ معاصرایران است
(مردم ، شمار156 ، پنح شنبه 11 بهمن ماه 1358)
باوقارپرنده دورپروازی . . .    جلال سرفراز، 12 بهمن ماه 1357 
می آیی/ سنگین می آیی / باوقارپرنده ای دورپروازدرگرداب آسمان / که باران سربش ازپای درنیندازد.
می آیی / تادروازه های بسته تاریخ را بگشائیم/ بامردمی که پیش ازاینت به گرمی ستوده اند/ درفوران خون شهید / که آزادی را ارج می نهاد.
شکوه پروازت را / برتوده نگران خاک وطنم می بینم/ وبرجمجمه پوک خنیاگران مرگ / که بااشاره چشمی ازپایشان درانداخته ایم.
درنگاهت
آینه ای میبینم، به وسعت آزادی 
(مردم ، شمار156 ، پنح شنبه 11 بهمن ماه 1358)
شادباش کمیته مرکزی حزب توده ایران
به محضرمحترم حضرت آیت الله العظمی امام خمینی
رهبرعالیقدرانقلاب ایران
کمیته مرکزی حزب توده ایران نخستین سالگذشت انقلاب بزرگ و شکوهمند مردم ایران و آغاز قرن پانزدهم هجرت نبوی را به شخص آن حضرت که بحق رهبر گرانمایه این انقلاب شناخته شده اید، ازصمیم قلب شادباش میگوید.
این انقلاب عظیم وتاریخ ساز، نظام فرتوت سلطنت مستبده را، که طی هزاران سال دراین سرزمین منشا آنهمه بیدادهاو فسادها بود، برانداخت وبرای نخستین بار، نظام مردمی جمهوری را درمیهن مابرپا ساخت .
این انقلاب نه تنها انقلابی علیه استبداد شوم سلطنتی بود، بلکه ازآن بالاتررایت طغیان مقدس علیه امپریالیسم ، به سرکردگی امپریالیسم جهانخوارامریکا، را برافراشت وناچیزی وناتوانی این قدرت سلطه گررا برجهانیان آشکارکرد.
این انقلاب نه تنها به چنین قیام حماسه آمیزی دست زد، بلکه رهائی مستضعفین ایران وجهان رااز اسارت وستم مستکبرین وظیفه خودشمرد وبدینسان ازانقلاب مهم سیاسی ، به یک انقلاب بزرگ اجتماعی نیز بدل شد.
همه این برکات ونعمات انقلابی مدیون قاطعیت وجانبازی کم نظیر توده های میلیونی زحمتکشان وهمه میهن دوستان ایران و درایت وروشن بینی وسرسختی انقلابی شماست که تحسین واعجاب جهانیان را برانگیخت ونام شمارادرردیف بزرگترین نامهای تاریخ جای داد.
انقلاب درتداوم خود بوجودشما نیازدارد.بیماری شما همه مردم ایران وازآنجمله مارا سخت رنجه ونگران ساخت . ازصمیم قلب آرزومندیم که انقلاب بتواند درزیر رهبری شخص شما، راه خویش را ادامه دهد وکشتی آن ، علی رغم توطئه دشمنان رنگارنگ ، به ساحل مراد بپیوندد.
دراین آرزو، برای شما تندرستی وعمرطولانی وکامیابی بردشمنان مستضعفان ایران وجهان را خواستاریم ومانند همیشه ازتلاش مقدس شما بسود مردم ایران واستقلال وآزادی وسعادتش، باصمیمیتی بی خلل، پشتیبانی خواهیم کرد ودراین راه برای اجرای همه وظایف ملی ومیهنی خویش آماده ایم     کمیته مرکزی حزب توده ایران . دبیراول : نورالدین کیانوری     
(مردم ، شمار164 ، دو شنبه 22 بهمن ماه 1358)
تبریک جمعیت ایرانی هواداران صلح
به حضورعالی امام خمینی رهبربزرگ انقلاب اسلامی ایران
نخستین سالگرد انقلاب کبیرایران را که به رهبری قاطع آن حضرت وباجانبازی ونثارخون جوانان وطن به پیروزی رسید، به حضورامام بزرگوار ومردم انقلابی ایران تبریک میگوئیم.
به پیروی ازرهنمود امام که فرمودید، سلامت وصلح جهان جزبانابودی مستکبران حاصل نخواهدشد، ونیزبااعتقادبه این حقیقت که امروز مهمترین وظیفه هواداران صلح، دفاع ازانقلاب ومبارزه قاطع با امپریالیزم جنگ افروزامریکاست، باردیگر پیمان می بندیم که بادل وجان درخط امام کوشنده باشیم وبارامانتی که بدوش گرفته ایم، به سرمنزل امن وسعادت جهانی برسانیم.
دوام عمروعزت امام را آرزومندیم                     دبیرخانه جمعیت ایرانی هواداران صلح
(مردم شماره 166،  چهارشنبه 23 بهمن ماه 1358)
سلامت امام خمینی مایه خرسندی است
امام خمینی، رهبر انقلاب ایران ، سلامت خودرا براساس گزارش پزشکان ، کاملا بازیافته وتاآخر هفته جاری بیمارستان را ترک میکنند.
پزشکان اعلام کرده اند: « حال امام فوق العاده خوب است وتمام آزمایشات و نوارها حاکی ازسلامت کامل امام است »
بازیابی سلامت امام خمینی ، برای حزب توده ایران مایه نهایت خرسندی است. دراین لحظات حساس که وجود امام مانند همیشه نقش بسیارمهمی درروند انقلاب ایران دارد، رفع بیماری ایشان برای توده ها وحزب توده ایران مژده بزرگی است .
ماباردیگر دوام سلامتی امام خمینی را آرزو میکنیم و اطمینان داریم که توده های میلیونی زیر رهبری ایشان تاریشه کن کردن دشمن اصلی انقلاب ایران، یعنی امپریالیسم امریکا، به نبرد تاریخ ساز خود ادامه میدهند.
حزب توده ایران دراین نبردسترگ همراه خلق ورهبر انقلاب می رزمد وخواهد رزمید. 
(مردم ، شمار171 ، سه شنبه 30 بهمن ماه 1358)
آیت الله خلخالی:
ماباکمال قدرت زمینها واموال منقول وغیرمنقول را ازفئودالها گرفته ومصادره میکنیم
(مردم شماره 174، شنبه 4 اسفندماه 1358)
شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران
به امام خمینی، رهبرانقلاب وبنیانگذارجمهوری اسلامی ایران
حضورحضرت آیت الله العظمی امام خمینی ، رهبرانقلاب وبنیانگذارجمهوری اسلامی ایران
درآستانه دومین بهارآزادی وبمناسبت عید نوروز، عید همه خلق ستمکش وامیدوارما، کمیته مرکزی حزب توده ایران شادباش های گرم خودرا به حضورشما تقدیم میدارد وتندرستی وشادکامی شماراآرزومیکند.
خیروبرکتی که رهبری شما برای انقلاب ما و کشورما وهمه مردم زحمتکش مابهمراه دارد، آنچنان قاطع واثربخش است که تردید نداریم همه زجرکشیدگان ومحرومان جامعه، همه نیروهای اصیل انقلابی ومترقی، ودرمیان آنها کلیه اعضا وهواداران حزب توده ایران، که چشم امید به ثمرات انقلاب بزرگ مادوخته اند، دراین آرزوی قلبی وصمیمانه همصدای ما هستند
ماراه درازی برای پیشبرد انقلاب و رسیدن به هدفهای ضدامپریالیستی وخلقی آن درپیش داریم وبرای پیمودن این راه، بوحدت کلمه وعمل همه نیروهائی که این انقلاب عظیم رابه پیروزی رساندند، نیازحیاتی است . بشهادت تاریخ وانقلاب ما، رهبری شما نقش قاطع درنیل به این اهداف ودرپیمودن این راه دارد.
آرزو داریم درسالی که میآید، انقلاب ایران درنبرد علیه امپریالیسم، بسرکردگی امپریالیسم امریکا، وبقایای رژیم مخلوع ودرجهاد سازندگی برای بنای ایرانی مستقل، آزاد وآباد، برای سعادت توده مردم، زیررهبری پیگیرومدبرانه شما وبه نیروی متحد همه مردم انقلابی ایران، به پیروزیهای بازهم بیشتروبزرگتری نائل آید .                    کمیته مرکزی حزب توده ایران، دبیراول: نورالدین کیانوری
(مردم شماره 195، سه شنبه 28 اسفند ماه 1358)
درود وافتخار بردانشجویان مسلمان پیرو خط امام
بدنبال موضع قاطع و سازش ناپذیر امام درمبارزه باامپریالیسم جهانخوارو جنایتکارامریکا، استقامت وپایمردی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درباقی ماندن گروگانها دردستهای محنت کشیده مردمی که ازامپریالیسم غدار تازیانه ها خورده اند، سهم اساسی داشته است .  
(مردم شماره 207، پنج شنبه 21 فروردین ماه 1359)
تسلیت به امام خمینی و همه شیعیان جهان
طبق پیام امام خمینی شهادت آیت الله سیدمحمد باقرصدروهمشیره ایشان بوسیله رژیم جنایتکاربعثی عراق مسلم شده است
ما این  ضایعه را به امام خمینی و همه شیعیان جهان صمیمانه تسلیت می گوئیم .
(مردم ، شماره 218 ، چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1359)
پیام تشکیلات دمکراتیک زنان ایران
ما نهضت خودمان را مدیون زنان میدانیم  « امام خمینی»
بیستم جمادی الثانی، روزتولد فاطمه(ع )، بانوی بزرگ اسلام ازطرف مقامات جمهوری اسلامی ایران بعنوان روز زن درایران برگزیده شده است.
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران این روز را به همه بانوان ومادران ایرانی تهنیت میگوید. زنان ایران باشرکت فعالانه خود درهمه مراحل انقلاب نشان دادندکه درجامعه مادیگر هیچ نیروئی نمیتواند مانع شرکت زنان درتعیین سرنوشت کشورشود.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، وظیفه سنگین و پرمسئولیت زنان ومادران را درحفظ و دفاع ازانقلاب ضد امپریالیستی، مردمی وشکوهمند کشور، درلحظه حساس کنونی یادآورمیشود.
دشمن درکمین است، اورابراندازیم
جامعه نودرجلوی مااست، آنرا باهم بسازیم
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران     14/2/1359
(مردم شماره 227، سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1359)
پیام تبریک کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت سالروز تولد امام خمینی
حضورحضرت آیت الله العظمی ، امام خمینی ، رهبر و  بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران
شادباش سالروز تولد امام را با سپاس میلیونها مردم محروم خود قرین ساخته ایم، مردمی که بحق رهایی خودراازستم امپریالیسم امریکا، وحکومت پهلوی ــ سلاله جباران؛ خیانتکاران ومزدوران، ناشی ازدرایت امام ونقش قاطع رهبری او میدانند .
قاطعیت وپیگیری امام درمبارزه، تندباد خشم توده ها را برفراز میهن ما به گردش درآورد، گرگ خونخوارازترس عقب نشست و گزمه ها و شحنه های رژیم بیداد او، رمارم گریختند. به شادی این رهائی برای امام سالیان دراز حکومت برقلوب محرومان جامعه را آرزو میکنیم .
امام باتکیه برنیروی لایزال توده ها، طلسم بسته استیلای امپریالیسم متجاوز را شکست و ما به شکرانه این نعمت بزرگ، برای امام سالیان دراز دیگر عمر پربار آرزومندیم.
اگرپایداری واستقامت امام دربرابر خیانتکاران، سازشکاران وعناصر مردد، متزلزل، ترسو و دودل نبود، چه بسا که روند رهایی درنیمه راه متوقف می ماند . به شکرانه این رویداد نیک، آرزوی سلامت کامل امام دردلهایمان شعله میکشد.
آرزومندیم که امام خمینی ، رهبر باتدبیرانقلاب، سالیان دراز بمانند وبارهبری قاطع خود انقلاب را، که دراین روزها درخطرجدی است، به  پیش رانند.
همگی آرزومندیم .                 کمیته مرکزی حزب توده ایران . دبیراول ــ نورالدین کیانوری . 16/2/1359
(مردم ، شماره 228 ، چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1359)
امام خمینی :  . . . شما موظفید، هم وظیفه شرعی وهم وظیفه قانونی دارید که دستگاه رادیو تلویزیون را ازگروههائی که منحرف هستند ویا ارتباط با رژیم سابق داشتند ودرخدمت آنها بودند، تصفیه کنید واشخاصی که فاسد هستند که موجب فساد میشوند هم تصفیه کنید  . . . مهمترازهمه قضیه اخباراست که باید کاملا دقت  شود که اشخاصی منحرف درآن راه نیابند. . . فیلمهائی که ازخارج به ایران می آید ، اکثرا استعماری است . لذا فیلمهای خارجی استعماری را حذف کنید، مگرصددرصد صحیح باشد . . . باردیگر تذکر میدهم که آنجارا ازوابستگان رژیم سابق تصفیه کنید، البته مصاحبه اشکالی ندارد، ولو اینکه یک کمونیست بیاید وحرفش را بزند وهمانجا ازشخص دیگری جواب بگیرد . این مانعی ندارد  ازسخنان امام درباره رادیو تلویزیون
(مردم ، 236، شنبه 27 اردیبهشت ماه 1359)
مردم تهران دیروز درراه پیمائی وسیعی حمایت خودراازاقدامات قاطعانه حجت الاسلام خلخالی اعلام داشتند عصردیروز مردم تهران بمنظورحمایت ازاقدامات قاطعانه وانقلابی حجت الاسلام خلخالی علیه قاچاقچیان مواد مخدر، سودگران مرگ ونیستی، راه پیمائی کردند .این راه پیمائی بدعوت جامعه اصناف تهران ازدانشگاه تاجلوی لانه جاسوسی امریکا برگزار شد . مردم تهران درطول مسیرباحمل پلاکاردهائی حمایت بیدریغ خودرا ازاقدامات انقلابی حجت الاسلام خلخالی اعلام کردند ودرشعارهای خود، خواهان بسط وگسترش این قاطعیت انقلابی درتمام عرصه و دربرخورد باانواع مشگلاتی که درمقابل رشد وگسترش انقلاب ضد امپریالیستی وخلقی ما سد ایجاد کرده اند، شدند
(مردم ، شماره 247 ، شنبه10 خرداد ماه 1359)
اتحاد مسلمانان انقلابی پیرو امام خمینی و پیروان راه سوسیالیسم علمی
ضرورت حیاتی وتاریخ و مطمئن ترین وثیقه برای تامین پیروزی قطعی ونهائی انقلاب ایران است
هفدهمین سالگرد قیام 15 خرداد را به امام خمینی، رهبرانقلاب، به مردم ایران وهمه نیروهای انقلابی صمیمانه تهنیت میگوئیم
(مردم ، شماره 251 ،چهار شنبه 14 خرداد ماه 1359)
فریاد پردرد امام خمینی
امام خمینی درگفتارتاریخی خود دربرابر خانواده های شهدا ومعلولین انقلاب باردیگر باصراحت ، قاطعیت وصمیمیت خاص خود اعلام کرد که دستاوردهای انقلاب ایران را دردوران پس ازسرنگونی رژیم شاه کافی نمی داند و تاآن حد کافی نمیداندکه لازم میشمارد، درمقام رهبری انقلاب ، دربرابر مردم ایران عذرخواهی کند . . . امام مانند همیشه صادقانه سخن میگفت و سخنانش دردل دردمندان انقلاب ایران می نشست
(مردم ، شماره 271 ،سه شنبه 10 تیر ماه 1359)
اخبار مجلس :
درپایان مجلس ماده واحده ای رادرباره تغییر نام « مظهرعدل مظفر» به « مظهر عدل علی » تصویب کرد .
(مردم، شماره 293 ، یکشنبه 5 مرداد 1359)
بیماری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی
درجلسه دیروزمجلس علی اکبرپرورش اعلام کرد که حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به علت بیماری وانجام یک عمل جراحی بستری است. ما امیدواریم رئیس مجلس شورای اسلامی هرچه زودتربهبود یابد ودرجلسات مجلس حاضرشود
(مردم شماره 397 چهار شنبه 26 آذر ماه 1359)
امام خمینی :
هرکس ازافراد ملت، اسلحه را کناربگذاردوبیایددرملت واردبشود. . . . آنها را می پذیرم
ساده اندیشی است که ماگمان کنیم که باید همه اینها که تخصص دارند، هرطورکه میخواهندباشند، باید بیایند وماازشان استفاده کنیم .
امام خمینی ازجمله گفتند:... ساده اندیشی است که ما گمان کنیم که فقط تخصص میزان است وعلم میزان است . علمی الهی هم میزان نیست ، علم توحید هم میزان نیست ، علم فقه هم وفلسفه هم میزان نیست
(مردم شماره 415، شنبه 20 دیماه 1359)

پوسترحزب بمناسبت روزجهانی « زن»!!
آیا راست است :
که رئیس شعبه بازار بانک ملی ازحامیان رژیم شاه مخلوع بوده وهنوزهم بنفع رژیم سرنگون شده سلطنت تبلیغ میکند؟
(مردم شماره 177، سه شنبه 7 اسفندماه 1358)
 آیا راست است
که آقای اسحق فرهمندپور، معلم خصوصی بهمن، پسرغلامرضا پهلوی، خودرا ازطرف جامعه یهودیان نامزد نمایندگی مجلس شورایملی کرده وصلاحیت او، علیرغم تذکرات مکرر یهودیان ایران، ازطرف وزارت کشور تائید شده است ؟
(مردم شماره 189، سه شنبه 21 اسفندماه 1358)
توطئه کودتا درهم شکسته شد .
رفیق نورالدین کیانوری درجلسه پرسش وپاسخ درباره کودتای نوژه :
. . .  کودتا شکست خورد اما وظیفه ما چیست ؟
. . . چشمها و گوش هایمان هفت برابربازباشد وبدانیم فعالین ضد انقلاب را درهرگوشه ای تشخیص دهیم و باسرعت آنرا منتقل کنیم، اگرنمونه هائی پیدا بشود که این نمونه ها قابل توجه هست، آنرا منتقل بکنیم به مرکز وازاین جا ما بتوانیم باجمع کردن نمونه های مختلف اطلاعات مختلف، ازجاهای مختلف، بتوانیم فعالیت ضد انقلاب را خلاصه چشم بینائی نسبت به آن داشته باشیم و کمک بکنیم ازاین راه برای مبارزه علیه ضد انقلاب. این مسئله فوق العاده مهم است و و ظیفه هرانقلابی درشرایط کنونی است . درهرجائی که هست چه درداخل حزب هست ، چه جای دیگر.
ما حتی ازهواداران حزب، حتی نیروهای دیگری که هوادار حزب هم نیستند، ازضد امپریالیستها و انقلابی های دیگری هم که درجامعه ما همستند، فعالیت میکنند وباحزب ماهم روی خوشی ندارند یا انتقاد دارند، ازآنها هم خواهش میکنیم که بوسیله سازمانهای خودشان یا بوسیله سازمان ما، بوسیله نامه، هرچه که هست، هرگونه پدیده فعالی ضد انقلابی را می بیننند، این پدیده را حتما بما اطلاع بدهند. حتی کافی است مثلا، چون یک وقت می بینید یکنفر یک اعلامیه گروه نقاب یا گروه آریا ، یا گروه بختیاررا دریک اداره پخش میکند. ممکن است ازاین آدم مابه یک سازمان مهم ضد انقلابی، پی ببریم . این را کوچک نگیریم رفقا. هرگونه دمی که ازضد انقلاب پیدا میکنید، این دم میتواند جنبش را به نتایج مثبت برساند . بایستی چشم و گوش انقلاب را هرچه که ممکن هست شنواترکرد، بیناترکردواین وظیفه یکایک افراد انقلابی درتمام طیف نیروها ی انقلابی ایران هست ، نه فقط و ظیفه حزبی افراد حزب توده ایران و هواداران آن
(مردم ، شماره 280 ،  شنبه 21 تیر ماه 1359)
 شبکه ضد انقلاب را درمیان تاکسیرانان کشف کنید ودرهم کوبید!
شبکه عوامل ضدانقلاب درمیان تاکسیرانان بسیارفعال است . اینان بواسطه تماس گسترده ای که بامردم دارند علیه انقلاب تبلیغ میکنند ، نارسائیهای انقلاب و خرابکاریهای ضد انقلاب را برجسته میکنند، آنرا به پای رهبری انقلاب می گذارند، برای رژیم پیشین و تو طئه گران جنایتکاری چون بختیارها، آه می کشند و رژیم منفورپهلوی را می ستایند
این مزدوران که بطورعمده عوامل ساواک جنایتکارهستند وسازمان یافته به درون این عرصه مهم رسوخ کرده اند، آخرین شایعات و تبلیغات ضد انقلاب را که بوسیله شبکه سیاسی ضد انقلاب ساخته وپرداخته میشود درمیان مردم منتشر میسازند . اینان همچنین نقش مهمی درخبررسانی، برقراری ارتباط میان عناصرمختلف ضد انقلاب ایفا میکنند و .....
برای حصول به این مقصود( شبکه ضد انقلاب را که خودرا زیرپوشش تاکسیران پنهان ساخته است مورد پیگرد وشناسائی قراردهند ) ما ( یعنی حزب توده ) پیشنهاد میکنیم که مسئولین باتعیین مرکزی برای بررسی این امر، مردم را فرا بخوانند که اطلاعات خویش را درمورد تاکسیرانان  ضد انقلابی دراختیار این مرکزقراردهند، دراین زمینه مراجعه به تاکسیرانان زحمتکش و مومن به انقلاب، که شناخت بیشتری نسبت به عناصر مشکوک درمیان تاکسیرانان دارند، بازده این امررا فزونتر خواهد کرد وکشف این شبکه مخرب را تسهیل خواهد نمود 
(مردم، 332 ، یک شنبه 23 شهریور 1359)

رفیق کیانوری که آمد؛ انبوه جمعیت ازجاکنده شد. هزاران دست ، مشت شده، هزاران صدا هلهله، یک صدا، صداهاشد. صداهاشوروسرود بود. صداهادرود به رهبری حزب بود
(مردم شماره71، یکشنبه 29 مهرماه 1358)
ازسپیده دمان تا آفتاب     ژاله
به شهیدان راه انقلاب
مرابه سپیده دمان خواندی/ به سرزمین آفتاب
اماخود، درصبحی سربی فام/ درمرززمین وآسمان/ محوشدی
ای شهید!/ این پایانی بودبرای طلوع دگرباره ات/ آنگه که خون توبرطاق سربینه آسمان پاشیده شد/ واینک تو خود آسمان شده ای / ودمی دیگر آفتاب خواهی شد/ ومرا به سپیده دمان فراخواهی خواند
(مردم شماره 131، دوشنبه 10 دیماه 1358)
وطن فروشی که می گریخت     شبنم
همه اورادیدند که می گریخت/ وبالاپوشش درباد تاب میخورد/ بستوه آمده، بی لگام/ باچمدانهای انباشه/ ولی بامغرتهی/ باباری ازخیانت بردوش/ همه اورا دیدندکه میگریخت/ همه اورادیدند.....
(مردم شماره 132، سه شنبه 11 دیماه 1358)
حزب       احسان  طبری . دی ماه 1358
بسی ازتوروتافتند، بگذار!/ ولی تو، چاووش، تو، کاروان سالار/ ازسیردرسنگلاخ نفرسودی/ وز رزمیدن نیاسودی
سربازت بی توقع پوینده/ درتیربار زجر وافترا/ بشوق ستیغ آینده؛/ وچون کاستی را تیرگی/ وراستی را چیرگی روزی است/ شکیب بسیار/ تاصبح پیروزی است .
توآموختی ازمغاک خود برون خزیدن/ نام انسان را سزیدن/ تاطارم نوربالا فراختن / چون زردربوته رنج گداختن / ازدل بستگی گسستن / به وارستگی پیوستن .
توآموختی به کوی امید درآمدن/ چون خورشید درخویش سرزدن / زیستن را نه موئیدن ، بل سرودن / وزخاره ستبرنگ روزن گشودن.
توآموختی پیکارآرمانی را/ شگرد شگرف ارانی را / چه پرتورهادرنهانت/ چه جاده ها: عطرآمیز/ وگلگشت شهیدانت/ آتش افشان / شورانگیز، / وریشه جاویدانت / مژده گو ازرستاخیز،
ای مادر، ای آموزگار/ دربندهای جادو هشیارم کن !/ وزبهرسلوکی رنجبار/ سزاوارم کن !
(مردم شماره 146، یکشنبه 30 دیماه 1358)
رهنمون فردا ها . به حزب 
گل قاصد/ جهان روشنایی را پیام آور/ ازافق آمد/ ازشقایق زار ایثار/ ازکوچه های بخون تپیده / ازمعراج آرزو/ بادستی پررهاورد، / برای دوست / با سینه ای پرازکین ،/ برای خصم
باپرچم سرفرازرهایی / ابری باران زا/ درخشکسال آرزوها/ لب تشنگان را چشمه / نامردمان را دشنه/ شعرظفروشوق سفر/ پیامی ازسرزمین به زردی / نشسته چهره ها/ کلامی ازعصیان شعله ها/ با عشق زلال وخشم پایدار/ امروز هم چون دیروز/ ای حزب من! / رهنمون باش! / رهنمون فرداها.      ژاله 
(مردم شماره 155، چهار شنبه 10 بهمن ماه 1358)
توضیح
تاکنون در« مردم » اشعاری بنام « ژاله » ویا « ژاله ن » چاپ شده است. شایان ذکراست که این اشعارازژاله بدیع ( اصفهانی ) نیست .
(مردم شماره 181، یک شنبه 12اسفندماه 1358)
پیغام                          سیاوش کسرائی
آمد/ توفنده گردبادی ازراه/ ستاربود/ جوانتر/ تازه نفس تر/ آگاه
ایوان وبام خانه میلرزید/ آرام ایستاد بدرگاه/ سیمای مهربانش درجام شیشه ها/ تصویرهرچه چهره دلخواه/ دستی بروی سینه برآورد/ بی کلام/ با سینه اش شقایق خون بود/ درسایه روشنان اطاقم،/ گویا
پیچیداین صدا/ بازآمدم، بگو!/ تبریز منتظربشما میدهد پیام!
شب بود ودرگرفتگی ابردل سیاه/ رخ مینمود ماه         اسفند 56
(مردم شماره 170،  دوشنبه 29 بهمن ماه 1358)
ازانتشارات حزب توده ایران
بزودی منتشرمیشود
زندگی دوباره
زمین بکر
ازآثار رفیق لئونید برژنف
کتاب زمین کوچک که به تازگی انتشاریافته است، نخستین اثرازاین آثار سه گانه رفیق لئونید برژنف است .
(مردم شماره 171،  سه شنبه 30بهمن ماه 1358)
درگردهم آئی انتخاباتی بزرگ حزب توده ایران
... درقسمت بعدی برنامه ، رفیق مریم فیروز عضوکمیته مرکزی وکاندیدای حزب توده ایران برای نمایندگی مجلس شورای ملی ازتهران سخن میگوید، هزاران دهان آواز معطرمهربانی و صداقت راندا میدهند:
درود برشیرزن حزب ما!
رفیق مریم اززنان، ازانقلاب، ازمشگلات وازمبارزه سخن میگوید، رفیق مریم درگوشه ای ازسخنان خودوصیت نامه هوشی مین را میخواند
« کوه ها برای همیشه ماندگارهستند
رودهابرای همیشه روان هستند
خلق مابرای همیشه زنده وجاویدان است
آنگاه که مابرمهاجمین امریکائی پیروزشویم
کشوری ده برابرزیباتربرپا میسازیم »
ورفیق مریم گفت « مردم ایران برامریکای جهانخوارپیروزشده اند، ولی این پیروزی راباید حفظ کرد. اودرکمین است . ماباانتخاب نمایندگان شایسته می توانیم این وظیفه بزرگ را به انجام رسانیم . تنها با انتخاب نمایندگان دلسوز وفداکار میتوان کشوری صدهابارزیباترساخت »
سخنان رفیق مریم همچنان « بادرود برشیرزن حزب ما » بدرقه میشود
(مردم شماره 192، شنبه 25 اسفندماه 1358)
پیام به امریکا
چه می خواهی توای دژخیم دوران
ازایران سرزمین قهروعصیان؟
زپشتیابی ضحاک خونخوار
نداری شرم ؟ شرمت بادازاین کار
توخوددانی که این جلاد تاریخ
گسسته حلقه ی زنجیرشاهی است
که بااوبسته شد شهنامه ی ما.
ونامش مرده درتاریخ ما باد
دگرآن روزگاران برنگردد
که بنشیند کسی برتخت بیداد
کنون ایران پیروزسرافراز
زرنج قرن ها آزاد گشته است
دهان بچه های کوچه حتی
بجای خنده پرفریاد گشته است
که روزانفجارخشم وکین است
که ایرانی حماسی آفرین است
شرارسینه ها ــ آتشفشانهاست
نفس ها شعله ورازسوزجان هاست
که هشیاراست وبیداراست ایران
ونبض قرن تبداراست ایران.
تجاوزگربود محکوم تاریخ
جزایش نفرت است و انتقام است                   
شکستت را چه زودازیاد بردی
که جاویدان بیاد ویتنام است
شود بی شبهه جنگ افروز مغبون
مکن بازی دگر باآتش وخون                                ژاله( اصفهانی) آذر 1358
(مردم شماره 209، یکشنبه 24 فروردین ماه 1359)
جشن خلق
جشن خلق . جشن درکارخانه . جشن درمزرعه. جشن در خیابان. جشن برمزارشهیدان.
دستی ازکارگر، بربازوی دهقان، بازوی دهقان برشانه ماهیگیر.
جشن خلق. جشن درجنوب تهران. جشن درکپرهای بوشهر . جشن درروستای سیستان.
دستی ازنفتگر، برشانه بزرگر، بازوی برزگربرشانه سوزن بان.
جشن خلق. جشن درواحه سوزان یزد. جشن درشالیزار. جشن درباغ های نیشابور.
دست تهران، بربازوی کرمان. بازوی کرمان برشانه انزلی. دست هادردست ، مشت بزرگ:
ــ ایران:
جشن خلق. جشن ایران . زیرباران شکوفه های گیلاس.
مادری: پسرم تیرباران شد . . . / زنی : شویم درشکنجه گاه / کودکی: پدرم درخیابان وشلیک دژخیمان. . .
صدای خلق :
ــ مرگ برامریکا. . .
سرود خلق :
گسست رابطه باشیطان. عشق می ورزیم . پای میکوبیم . شادمانیم .
غریو مردمان:
ـــ برکنیم ریشه امریکا

کارگری : تاکارسرود رهائی بخواند درکارخانه، درمزرعه
زنی: درشالیزار
مادری : تاکپرهای بوشهر بمیرد
سوزن بان: تاقطارها شقایق بیاورند وعشق درایستگاههای تنهائی گل کند
ومردمان :
ــ تاآزاد شود ایران
ازیوغ سرمایه

و توده ای . . .
ازخلق درمیان خلق ، باخلق
پای می کوید، سرود میخواند :
ــ وطنم ! ایران :
تیرباران شدم تازنده بمانی
خلقم ! کارگر! برزگر!
ازمعبرخونین شکنجه گذشتم
تافتح کنیم باغ های فردا
دستم را بگیرایران من
همه باهم بخوانیم یکصدا
ایران ، یک دهان:
ــ مرگ برامریکا . . .           [نام شاعرذکرنشده است]   
(مردم شماره 209، یک شنبه 24 فروردین ماه 1359)
ای بی خبران ، مارا آئینی است !
ای بی خبران مارا آئینی است / آئینی درخدمت انسان وبهروزیش / تابناک مانند خورشید، گرما بخش مانند آتش/ با استغنا درویشان وایثارعاشقان/ باشورپیامبران و قهرمانان.
حقیقت را رها ازشائبه سالوس می پرستیم/ عدالت رادردستهای پینه بسته می پرستیم/ زیبائی را درراستای زندگی می پرستیم/عشق را درپیوند جانها می پرستیم / رزم را بادیوان آدمیخوار/ وفارادررزم دشوار می پرستیم.
همه جانبازان راه حق درنزد ما مقدسند/ وهمه یاران ستم ودروغ درنزد ما ملعون!
واین ایمان را چشمداشتی نیست/ نه به سکه زر ونه به غرفه رضوان/ نه به کرسی ریاست ونه به تاج پیروزی/ واین ایمانی است چون بنفشه های محجوب / که بخاطرخرسندی خلق / درپای تندیس تکامل نهاده میشود.       ا. ط.
(مردم شماره 213، پنج شنبه 28 فروردین ماه 1359)
روزبه
خون به کاکل/ می خرامد/ درچمنزاران آتش/ مردمیدان/ مردافسانه/ سیاوش
برگ وبارش/ مهربانی / روزگارش / داستانی / ازتبارش می گریزد/ مردآتش / بی غل وغش
روزبه / روزش به ازبه / روبه میدانی پرازخوکان فربه/ میرود بامردمانش / « توده » های همزبانش / تافروآرد/ چوآرش/ سردو سنگین / نیزه برمرززمانش
بادهایش می رباید/ خاروخس/ خاشاک وخاکستر/ درسرش سودای انسان/ آتشش را شبگزاتر/ ــ وین چنین مغرور/ می شود رویین سرودش/ رایتی/ جان بخش ومرگ آور
روزبه/ روزش به ازبه/ بسترش رود مذاب خلق:
بردیوان دیوان/ تابیفروزیش خشم اخگر/ فرود آریش / صیقل خورده جان خنجر         جلال سرفراز
(مردم شماره 231، یکشنبه 21 اردیبهشت 1359)
بفرمان رهبر، به پیمان حزب      سیاوش کسرائی، شهریور59
سرود آمادگی
ندا میدهد انقلابت که باز/ چراغم نگه دار وآماده باش / به فرمان رهبر، به پیمان حزب/ به پیوند باخلق آزاده باش
سپاه ددان ازکران تاکران/ زهرسو گرفته ترادرمیان/ براین حلقه ننگ و نامردمی/ نگینی ز خون شجاعت نشان
برآور زداد و زدانش علم/ فراهم کن ازخلقها توده ای / که همراه وهمگام و همداستان/ بسازیم فردای آسوده ای
به پیوند این دست وبازوی کار/ بشوریم برفوج سرمایه دار/ نمانیم و پیکارپایان دهیم / دگرگونه سازیمشان روزگار
ممانیم تک قطره های جدا/ دراین شط تاریخ ، یکجا شویم/ برآریم ازموجها ؛ موجها/ گران سنگ و جاوید دریا شویم
وقت است      سیاوش کسرائی . 16 مرداد 59
ای توده ، نگارنده تاریخ شمائید/ وقت است که بازش بنویسیم بیائید/ دریای زجا کنده افراشته بالید/ بس موج بلندا که شمائید، شمائید/ چون ماه بسی درتک شبها بنشستید/ امروز چوخورشید براین بام برآئید/ بیدار بمانید وفروزنده جاوید / آخرنه شما چشم و چراغ همه مائید!/ از راه گشایان ، کمرروقله گرفتید/ دشمن به کمین است دراین تنگ ، بپائید
(مردم ، 303 ، شنبه 18 مردادماه 1359)
راه را بازکنید!                   سیاوش کسرائی 27 آذر1359
باشما هستم من/ سود وسرمایه وسودا به طمع باختگان!/ باشما شعله به بازار درانداختگان/ مردم ومردمی ازکالا نشناختگان!
به عبث راه مگیرید به خلق/ درگذرگاه چنین سیلی جاخوش مکنید!/ خوش گرفتید ازین پیش مراد دل خویش/ پس ازین بیهده اندیشه ناخوش مکنید!
کی بودعقل پذیر/ پیرهن برتن توفان کردن؟/ به کمندی کت امواج خروشان بستن؟/ گردبادی به قفس افکندن؟/ یاحریقی را درمشت به دام آوردن؟!/ ازشمایان، همه، می پرسم من.بروید!/ بانگ وفریاد به جای دگر آغازکنید!/ خلق ازین راه گذردارد، ای!/ باشماهستم من/ راه را بازکنید!
(مردم شماره 400،  یک شنبه 30 آذر ماه 1359)
کاروان امید         سایه
کجابودی ای کاروان امید؟  که عمری دلم انتظارت کشید
ارمغان به حزب توده ایران
ای رهسپران بارگاه مهر/ ای پرده دران سحراهریمن/ درمقدمتان فشانده ترباد!/ کلخنده پرسپاس مردوزن/ کاندررهتان به شوق افشانند.
این راه درازرا نهایت نیست/ وین کوره همی شود فروزان تر/ این بلبل نکته دان خوش آواز!/ ای مژده سرای روزرخشان تر؟ / این خلق بتو امیدها دارد.
بنای ره نبرد را برمن/ بپذیرمرا به سلک یارانت/ دردل نبود مرا جزاین امید/ کزپرتورهگشای ایمانت: / شایسته نام « توده ای » گردم.
بدخواه ترا مجال افسون نیست/ امید ستمگران رودبرباد/ توشادشوی وخصم نافرجام/ باشوق زدل برآوردم فریاد/ چون می شنوم پیامت از« مردم » .
درهمهمه تلاش هستی ساز/ درخامشی بزرگ کوهستان/ درسینه هرجوان ایرانی/ پیچید به شکوه وشوربی پایان/ آوازه حزب توده ایران .
رئوف ــ رشت ــ آبان 59
(مردم شماره 422، یکشنبه 28 دیماه 1359)
قصیده دراز راه رنج تا رستاخیر               سیاوش کسرائی ، آذرماه 1357
ازخانه بیرون زدم/ تنها/ که درخود نمی گنجیدم/ چنانکه جمعیت درخیابان و/ خیابان درشهر/ نه / دلکاسه ، حوصله ی دریا نداشت
جانوری بودم/ شاید اژدهائی/ که دهانم / درکاربلعیدن«شهیاد» بود و/ دمم/ «پل چوبی» را نوازش میکرد/ های های/ افسانه ازواقعیت جان میگرفت
هرگام/ازهرگوشه ی شهر/ برراهی واحد میدوید/ پاها، فرشی تازه می بافت : / قالی تاریخ
نوپائی و نوزبانی/ کالی درکردار/ ورزش سبک برآمدن/ باهم آمدن/ امادرمجموع/ سماع جادوئی اتحاد/ مزارع سیاهپوش آدمی/ باغنچه مشتهای سفید و/ سرود سرخ / شهادت برپرچم و / کینه/ درشعر میگردید/ پیری درپیاده رو میگریست و / آینده/ دست دردست پدر/ یابرسینه مادر/ همراه میآمد
دیوارها/ دفتروقایع وآرزوبود و/ آتشنامه های خلق
بصف میرفتیم که صف شدن را/ بسالیان/ تومان آموخته بودی:/ هرسپیده دمان درصف تیرباران شدگان / به نیم شبان درصف
زندانیان/ به نیمروز درصف طویل ملاقات کنندگان/ بشامگاهان درصف خواربار/ وهرگاه و بیگاه درصف نفت/ واینک صف درصف / برابرتو بودیم ای مردمی شکن!
توده ی تیره ای بودیم/ خال کبودغم/ برگونه شهر/ ودربرابردشمن سربی/ کوره ای گداخته ازخشم/ نه تبری برای کشتن/ اما گرمائی بکفایت برای ذوب کردن
گرچه بسوگی عظیم / برخاسته بودیم / ولی حضورهمگان/ شادی آورده بود/ شورآورده بود/ درکربلای حاضر/ حسین / نه مرثیه که حماسه میخواست
به کربلای تو آمدم / حسین ! / نه بدان گذرگاه که امتی اندک/ باتوماندند و/ ماندگارشدند/ باتو آمدیم ببدان مهلک/ که معبرملتی است/ ونه بدین تو/ که بآئین تو/ ازسرصداقت / بشهادت
باتوآمدم / تا عاشورا را باعشاربرم/ بعشرات برم/ تااین گلگونه را / درشت کنم/ درشت ترکنم/ وشنلی ازخون برآرم / شایسته اندام بمردم
درمن بنگرحسین !/ نفتگرم/ خدمتکارم/ آموزگارم/ طواف و باربرم/ قلمزن واندیشه گرم/ نهال نا زک اندوه نه / درخت خون/ ازریشه ی سهمگین حسرت.
درپیگیری رد خون ، حسین ! / به کسان رسیدم/ به بسیاران/ تا شبنم سرخ تو نیز/ برمن نشست و شگفتم/ واینک / راهی دراز بایدمان رفتن/ نه ازپل به میدان / ونه ازمدینه بکوفه وکربلا / راهی ازرنج تا رستاخیر/ ازستمشاهی تابرداری .
تنها رفتم و/خلقی بخانه بازآمدم/ گندمی/ که درغلف لاغرخویش/ خرمنی باخویش آورد.
یاد هزاران شهید فرقه دمکرات آذربایجان گرامی باد!
21 آذر 1324 روزقیام خلق آذربایجان برای دفاع ازآزادی، استقلال وتمامین ارضی ایران، صفحه ای درخشان درتاریخ جنبش رهائی بخش ضدامپریالیستی ملت ایران
(مردم شماره 115، چهارشنبه 21 آذر ماه1358)
مردم شوروی خاطره دکترمحمد مصدق را گرامی میدارند
رادیو مسکو، دربخش فارسی خود، بمناسبت سالروزدرگذشت دکترمحمد مصدق گفتاری پخش کرد
(مردم شماره 187، یک شنبه 19اسفند ماه 1358)
پیام تبریک لئونید برژنف به امام خمینی
به مناسبت شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان اتحاد شوروی وایران
(مردم ، 239، سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 1359)
رفیق فرانتس موری ، صدرحزب کمونیست اطریش درمصاحبه با نامه مردم :
حزب کمونیست اطریش عمیقا ازانقلاب ایران دفاع میکند
[ بدنیست بدانید که حزب کمونیست اطریش چیزی حدود %1  جمعیت 7 میلیونی اطریش عضو دارد!]
(مردم ، 329 ،چهار شنبه 19 شهریور 1359)
درسی وهشتمین سالروزتاسیس حزب توده ایران و آغازانتشارمجدد « مردم » توسط مردم
دفتر« مردم» گلباران شد
دفتر« مردم» درحضوررفیق نورالدین کیانوری دبیراول کمیته مرکزی حزب توده ایران وعده ای ازاعضای هیئت سیاسی وکمیته مرکزی، توسط نماینده دادستان کل انقلاب گشوده شد
(مردم شماره58، شنبه 14 مهرماه 1358)
بمناسبت بازشدن دفتر« مردم» براثرغزل مشهورمولوی
بازگشائی
ای توده کجائید؟ بیائید! بیائید!
برخانه خود دربه گل ونقل گشائید!
شد باردگرنوبت شادی من وتو
غم ازبرمارفت وستم دیرنپائید
یاران خطرکار، دگرباره رسیدند
وقت است کزاین غربت جانسوزدرآئید!
گرچند گهی صحبت «مردم» نشنیدید
امروزبه همخوانی او نغمه سرائید!
ازیاربخواهید یکی شمع شب افروز
برراهروان دل شب، راه نمائید!       9 مهر1358
(مردم شماره60، دوشنبه 16 مهرماه 1358)
سرود دریا       سیاوش کسرائی
چرا نبالم/ چرا  نتوفم/ چرا نتابم/ چرا  بال موج برنکنم !؟/ اینک که ازهرساحلم/ بآوازمیخوانند/ اینک که ازهرکرانه / بازوی هزاران جویبار و شط / عاشقانه/ درمن گره میخورد!؟
(مردم شماره121، چهار شنبه 28 آذرماه 1358)
اینست منطق ضدانقلاب!
بمب گذاری ضدانقلاب دردفترحزب توده ایران دراراک
(مردم شماره 124، یک شنبه 2دیماه 1358)
 اطلاعیه دبیرخانه کمیته حزب توده ایران
علیه تجاوزبه دفتر« مردم » به شدت اعتراض میکنیم
ساعت 2 بعد ازنیمه شب دوشنبه 10 دیماه، سه وسیله آتش زا بسوی دفتر«مردم» ارگان مرکزی حزب توده ایران ومحل دبیرخانه حزب ــ خیابان 16 آذرشماره 68 ــ پرتاپ شد. یک بطری دارای مواد محترقه بدیواراصابت کرد وزیانی ببارنیاورد. یکی دیگر روی بالکن مشتعل شد وسیمهای تلفن راسوزانید و سومی پنجره اطاقی راشکست وروی میزکارافتاد واسناد وکاغذهاویکدستگاه تلفن را طعمه حریق ساخت و به درودیواروسایروسایل زیانهائی وارد نمود
دراین واقعه ما دست جنایتکار ساواکی ها را می بینیم که امروزه به لباسهای مختلف درآمده اند وبانامهای گوناگونی علیه نیروهای پیگیرضدامپریالیستی عمل میکنند.بنابه سابقه موجود،همدستی وهمزبانی برخی ازگروهکهای مائوئیستی، که آبروی نداشته خودرا برباد می بینند وازگسترش روزافزون نفوذ حزب توده ایران درمیان زحمتکشان و پیروزی اندیشه های اصیل وراستین انقلابی سخت نگران شده ودچارخشم عاجزو دیوانه کننده ای گردیده اند، درچنین حوادث جنایتکارانه غیرمحتمل یا عجیب نیست ... دبيرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران  10 دیماه 1358
(مردم شماره 132، سه شنبه 11 دیماه 1358)
3 رفیق توده ای را به « جرم » فروش نامه « مردم » دراهواز 75 ضربه شلاق زدند
حزب توده ایران  ضمن ستایش ازاصولیت، بردباری، مقاومت وهشیاری سه رفیق توده ای بشدت به این حکم غیرقانونی اعتراض میکند.
(مردم ، شماره 253 ، یکشنبه18 خرداد ماه 1359)
اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران :
بمناسبت حمله واشغال دبیرخانه حزب توده ایران
دیروز، روز سی ام تیرماه، سالروز قیام متحد نیروهای خلق وبه ویژه عمل متحد توده ایها ومبارزان مذهبی علیه توطئه امریکائی انگلیسی دربار طاغوت ، دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران ومرکز سازمان جوانان ودانشجویان دموکرات ایران مورد حمله وچپاول قرار گرفت
افغانهای وابسته به گروههای امریکا ئی ــ افغانی وگروهک ضدانقلابی ــ مائوئیستی حزب رنجبران دراین توطئه شرکت فعال داشتند.
حمله و تخریب دفترمرکزی سازمان جوانان ودانشجویان
(مردم، شماره 290، چهار شنبه 1 مردادماه 1359)
محل دفترنامه مردم فعلا دراشغال عناصرغیرمسئول است
(مردم شماره 303 شنبه 18مرداد 1359)
کاخ بیداد را زبن کندیم
خانه حزب را کنیم آباد
کمک به خانه حزب:
ارسلان ازتنگ دره 3000 ریال
یعقوب پور 10000ریال
جمع آوری پول برای ساختن خانه حزب توده ایران
محل دفترنامه « مردم » فعلا دراشغال عناصرغیرمسئول است
(مردم شماره 308، شنبه 25 مردادماه 1359)
حمله به دفاتر حزب توده ایران را متوقف کنید
...مقصود ازاین حمله، تخریب وغارت دفاترسازمانهای حزب توده ایران ــ حزبی که بااستواری وپیگیری درپشتیبانی صادقانه ازانقلاب شکوهمند مردم ایران برهبری امام خمینی، هرگونه تهمت وافترا، هجوم وتعرضی ازراست و« چپ» را تحمل کرده است، چیست، آنهم هنگامیکه دشمن اصلی ما، امپریالیسم، بسرکردگی امپریالیسم امریکا تدارک گسترده توطئه تجاوزجدی نظامی علیه انقلاب وجمهوری اسلامی ایران را دیده است ؟ آیا این حملات مدوام خود بخشی ازهمین تدارکات زمینه توطئه امپریالیسم امریکا علیه انقلاب ایران نیست ؟!...
دفترنامه « مردم هنوز دراختیار نامه « مردم » نیست
(مردم شماره 323 یکشنبه11 شهریورماه 1359)
حزب توده ایران « خانه تیمی » ندارد
اخباروشایعاتی انتشارمی یابد که دروضع حساس کنونی، پاسخگوئی به آنها را وظیفه ای ضروروجدی میشمریم.
محافل و منابع معینی، دانسته ویا ندانسته، میکوشند به حزب توده ایران برچسب هرج ومرج طلبی وتوطئه گری بچسبانند، برای نمونه دومطلب زیررا، که متاسفانه هردوی آنها درروزنامه « جمهموری اسلامی » منتشرشده ، نقل میکنیم.
مطلب اول : « یک گزارش دیگر ازخبرگزاری پارس دربندرریگ حاکی است که بعدازظهرپریروز نیزدراین بندر میان هواداران مجاهدین خلق ، حزب توده و چریکهای فدائی خلق ازیکسو وجوانان مسلمان ازسوی دیگرزدوخورد شدیدی روی داد، دراین درگیری چندتن بوسیله سنگ وچماق و چاقو مجروح شدند ...»  جمهوری اسلامی 10 شهریور 59
مطلب دوم، که زیر عنوان « کشف خانه تیمی حزب توده » منتشرشده ، چنین است :
« روابط عمومی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای اعلام داشت، بحکم دادستانی کل انقلاب اسلامی انتشارات پویا و انتشارات رزم واقع درخیابان انقلاب خیابان فخررازی ــ بن بست فرهاد پلاک 33 که ازپایگاههای حزب توده بوده و درلوای انتشارات ازاین محل بعنوان خانه تیمی نیز استفاده میشده، توقیف گردید » جمهوری اسلامی 11 شهریور 59
مطالب دیگری نیزباهمین روح درجاهای دیگر انتشاریافته است، که برای رعایت اختصارتنها به ذکردونمونه فوق اکتفا کردیم
اطمینان داریم که مسئولان متعهد امورمملکتی وتوده های وسیع مردم آگاه وهشیاروبیدارایران، که طی مدت 19 ماه پس ازانقلاب درعمل وتجربه روزمره خود باموضع روشن وسیاست حزب توده ایران آشنا گشته وحتی الفت وانسیت گرفته اند، شایعات واخباربی اساس ازقبیل نمونه هائی که دربالا ذکرشده را بهیچوجه باورنمیکنند وحتی به آن میخندند. ولی بهرحال لازم می آید مطالب زیر راباردیگر باصراحت تمام و قاطع اعلام نمائیم که : حزب توده ایران درهیچ بلوا وغوغا وآشوبی شرکت نکرده، نمیکند ونخواهدکرد،وخبرشرکت درزدوخوردوخبر« کشف خانه تیمی حزب توده» مطلقا حقیقت نداردونمیتواند داشته باشد ... حزب مادرهمه جا وحتی درمناطقی چون کردستان، که همه امکانات برای هرخرابکاری بدون مجازاتی آماده است، یگانه حزب ونیروئی است که درزیرشدیدترین مخاطرات وگلوله های ضد انقلاب، مردم را به همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، افشا و طرد ضد انقلاب وپایان مقابله ومخاصمه باجمهوری اسلامی ایران فرا میخواند.......................حزب توده ایران،همه اعضا وهواداران حزب ما، درهمه جا دوش بدوش نیروهای اصیل انقلابی، نهادهای انقلابی وهمه مسئولان متعهد جمهوری اسلامی ایران پاسدار قانون ونظم انقلابی، تفاهم واتحاد وهمبستگی انقلابی بوده وهستند . ماوظیفه مقدس تاریخی خودمان را میدانیم وهمگان باید اطمینان داشته باشند که حزب پرافتخارما، درهمه شرایط واوضاع واحوال، ازصراط المستقیم دفاع ازانقلاب وجمهوری اسلامی ایران، حتی یک طرفة العین منحرف نخواهد شد
(مردم شماره 324 یکشنبه12 شهریورماه 1359)
تیترهای  نامه « مردم» شماره 327:
کارزار دروغ وبهتان علیه حزب توده ایران را متوقف کنید
توسط اشخاص متفرقه ! دفترنشریه کارگری « اتحاد» اشغال شد .
دستگیری سه توده ای دربندردیلم بعلت کشف نشریات یک سازمان سیاسی دیگر!
رادیو، اززبان کیهان، علیه حزب توده ایران
نامه آقای محمود اعتمادزاده ( به آذین» صاحب امتیاز ومدیر روزنامه « اتحاد مردم ») به دادستان کل انقلاب، دراعتراض به اشغال دفتراین روزنامه توسط افراد غیرمسئول
دستگیری ده تن اعضاو هواداران حزب توده ایران دراراک
تشنج و درگیری در کسماء نیزسرایت کردودفترحزب توده ایران درشهرستان کسماء اشغال شد
نامه« مردم » روزدوشنبه 17 شهریور59، بمناسبت سالگرد جمعه خونین منتشرنمیشود
دفترنامه « مردم» هنوز دراختیار نامه « مردم » نیست
(مردم شماره 327 یکشنبه16 شهریورماه 1359)
کارزار ضد توده ای: بسود امپریالیسم امریکا، برهبری امپریالیسم امریکا، ومقدمه اجرای توطئه امپریالیسم امریکا است .
هشدارمابه عناصرناآگاهی که دراین کارزارشرکت دارند، اینست که : دردام کارزارضدتوده ای نیفتید وناخواسته به دشمنان انقلاب وجمهوری اسلامی ایران کمک نکنید!
...امیرانتظام که معتقد بود « حزب توده ایران به موجب قوانین موجود( قوانین شاهنشاهی ) غیرقانونی است وتااین قوانین لغو نشده اند، بقوت خود باقیند»
همان کسی است که جاسوس سیا ازکاردرآمد و خشم میلیونی مردم ایران را بدلیل تلاش برای کشاندن انقلاب ایران به راه سازش باامپریالیست، علیه خود برانگیخت
نزیه که آرزوئی جزپایمال ساختن استقلال ایران وآزادی مردم ایران بسود اربابان جنایتکارامپرپالیست خود ندارد، اعلام میکند که : « اولین هدف انقلابیون باید نابودی آخوندهای طرفدارخمینی ورهبران سرسپرده حزب توده باشد» !
بختیار، عنصرخودفروخته وسرسپرده ای که توسط مردم انقلابی ایران، ازکشوربیرون رانده شد؛ میگوید:« بعدازاینکه بقدرت برسم (!) اولین خصم من حزب کمونیست توده است » و« اگر بقدرت برسم، تمام احزاب را آزاد خواهم گذاشت، مگر حزب توده که آنرا نابود خواهم کرد » و« حزب توده نماینده مسکواست » ایران تایمز 20 مرداد 59
(مردم شماره 336 پنج شنبه27 شهریورماه 1359)
نگذارید چماقداران جمهوری اسلامی را بی اعتبارکنند
گروهی اشخاص بی مسئولیت، که عمل آنها برای جمهوری اسلامی زشت وسنگین است. برخلاف تاکیدات امام خمینی، تصریح قانون اساسی وسخنان مقامات مسئول،همچنان به اشغال خانه حزب ماودفترنامه«مردم» درتهران ودفاترومراکزفروش نشریات حزب درشهرستانها ادامه میدهند
امام خمینی میگوید:
س: شما حزب کمونیست را غیرقانونی میدانید؟
امام خمینی: حکومت اسلامی ما متکی به آرای عمومی خواهد بودوهمه احزابی که برای مصالح ملت کارکنند، آزاد خواهند بود.               ازمصاحبه امام خمینیباخبرنگارگاردین 10 آبان 1357
س: درجمهوری اسلامی آیا حزب کمونیست آزاد خواهد بود؟
امام خمینی: اسلام بیش ازهردینی وبیش ازهر مسلکی به اقلیت های مذهبی آزادی داده است .درجمهوری اسلامی کمونیستها نیزدربیان عقاید خود آزادند.   ازمصاحبه امام خمینی با روزنامه هلند « دی ولت کرانت » 16 آبان 1357
س: درمورد آزادیهای دمکراتیک، میخواهیم بدانیم آیا کمونیست ها ومارکسیست ها آزادی اظهار عقیده و بیان خودشان را دارند یانه ؟
امام خمینی: دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی هست ... وهرکس میتواند اظهارعقیده خودش رابکند...و دولت اسلامی همه منطق هارابا منطق جواب خواهد داد     ازمصاحبه امام خمینی باگروهی ازخبرنگاران غربی، 18 آبان 1357
س : آیا درحکومت اسلامی، مارکسیستها آزادی عقیده، آزادی بیان عقیده دارند؟
امام خمینی: درحکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی درهرگونه عقیده ای هستند، ولیکن آزادی خرابکاری ندارند.  ازمصاحبه امام خمینی با نماینده سازمان عفوبین المللی، کیهان 19 آبان 1357
امام خمینی : هنگامیکه حکومت اسلامی درایران ایجاد شود، مارکسیستها آزاد خواهند بود خواسته های خودرا بیان کنند، اما آزادی توطئه علیه کشوررا نخواهند داشت   پاسخ امام خمینی به خبرنگار روزنامه لبنانی اللوا، کیهان 26 دی 1357
س: آیا احزاب آزاد خواهند بود؟
امام خمینی : احزاب وهمه مردم آزادند، مگرحزبی که مخالف مصلحت مملکت ومردم باشد   اولین مصاحبه امام خمینی باخبرنگاران ایرانی، کیهان 3 بهمن 1357
آزادی بیان وقلم وعقیده برای همگان آزاد می باشد، ولکن مردم توطئه را هرگز اجازه نمیدهند   ازپیام امام خمینی چهارشنبه 9 اسفند 1357
آزادی بیان هست هرکس هرچه میخواهد بگوید. آزادی بله وتوطئه نه . . .   سخنرانی امام درگورستان بقیع قم 19 اسفند 1357
پس چرا؟
امام خمینی زبان گویای توده های میلیونی، تاکید امام برآزادی مارکسیستها؛ یاران انقلاب، درمصاحبه های متعدد، بیان خواست مردم انقلابی است
قول امام خمینی ، وثیقه انقلاب است، قولی که قانون اساسی هم برآن صحه میگذارد وتائید میکند..........................
مابازهم می پرسیم : باوجود تاکیدات مکرر امام خمینی، تصریح قانون اساسی وسخنان مقامات مسئول چرا « اشخاص متفرقه » اجازه می یابند به اشغال ها وحمله های خود ادامه دهند ؟
مابازهم میخواهیم : هرچه زودترخانه حزب ماو دفترنامه «مردم» درتهران ودفاترومراکزنشریات حزب را درشهرستانها به ماپس بدهید
(مردم شماره 336 پنج شنبه27 شهریورماه 1359)
دفاترحزب توده ایران را بازپس دهید
تاامکان دفاع حزب ماازانقلاب وجمهوری اسلامی ایران گسترش یاید
قریب به 3 ماه ازاشغال غیرقانونی دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، دفترمرکزی نامه « مردم» درتهران ونیزدفاترحزب ونامه « مردم» درشهرستانها میگذرد، ولی متاسفانه علیرغم مخالفت جدی و صریح مسئولین درجه اول جمهوری ایران بااین اعمال غیرقانونی، هنوز« حق به حقدار» نرسیده است وهنوز دفاترحزب توده ایران که هیچگونه ایراد قانونی به فعالیت آن واردنیست، دراختیارحزب توده ایران قرارنگرفته است ...
حزب توده ایران علیرغم توطئه های ضد انقلاب وبا تحمل دشواریهای فراوان توانست توطئه های امریکا و رژیم صدام حسین ودیگر دستیاران امپریالیسم امریکا را مرتبا افشا کند واخبارآنرا دراختیار مسئولین جمهوری اسلامی ایران قراردهد...شرط انصاف، صداقت انقلابی وتعهد نسبت به انقلاب وجمهوری اسلامی ایجاب میکند که هرچه سریعتراماکن حزب ونامه « مردم » درتهران وشهرستانها به حزب توده ایران بازپس داده شود
برقرارباد اتحاد همه نیروهای ضدامپریالیستی ودموکراتیک درجبهه متحد خلق
کارگران مبارزایران! دریکدست باابزارکارودردست دیگر بااسلحه ازمیهن انقلابی دفاع کنید
برای مبارزه باامپریالیسم امریکا، دشمن اصلی مردم ایران، متحدشویم!
(مردم شماره 357 سه شنبه22مهرماه 1359)
سه عضو حزب توده ایران در میاندوآب آزاد شدند
سه رفیق توده ای را درتهران آزاد کنید
سه هوادارحزب توده ایران دربم را آزاد کنید
دفترنامه « مردم » هنوز دراختیار نامه « مردم» نیست
(مردم شماره 412، سه شنبه 16 دیماه 1359)
3 هوادارحزب توده ایران دربم آزادشدند
ماضمن ابرازخوشحالی ازآزادی این رفقا، خواستاراتخاذ تدابیری برای ممانعت ازوقوع مجدد این حوادث، که به زیان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران تمام می شود، هستیم
دفترنامه « مردم » هنوزدراختیارنامه «مردم» نیست
(مردم، شماره 416، یکشنبه 21 دیماه 1359)
دفاترحزب توده ایران را بازپس دهید
نزدیک به 6 ماه ازاشغال دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران ودفترمرکزی نامه « مردم» توسط عناصرغیرمسئول می گذرد.
(مردم شماره 418، سه شنبه 23 دیماه 1359)
خانه حزب توده ایران را بازگردانید.
عناصر« مغرض » باید به مجازات قانونی برسند وافراد « نادان» باید هدایت شوند
(مردم شماره 332، یکشنبه 23 شهریور1359)
تسلیت :  ضایعه اسف انگیزدرگذشت فرزند حجت الاسلام محمد مجتهد شبستری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی را به ایشان وخانواده محترم شبستری صمیمانه تسلیت میگوییم
(صفحه اول مردم شماره 333، دوشنبه 24 شهریور1359)
رفقای توده ای ما را درکردستان آزاد کنید
برای مقابله باتجاوز نظامی امریکا ، تمام خلق باید ازنظرنظامی مجهزشود
چریک ها باپای لنگ به دنبال مارکسیسم
شناخت دشمن اصلی ــ امریکاــ مهمترین ویژگی خط امام
(مردم شماره335، چهارشنبه 26شهریور1359)
دفترنامه « مردم » هنوزدراختیار نامه « مردم » نیست 
(مردم ،337، شنبه 29 شهریور ماه1359)

آبان ماه 1359
پس ازدوهفته « مردم » باردیگراجازه انتشاریافت. قطب زاده در17 آبان بازداشت شد. این بارگفته شد که حزب اسنادی درافشاء او ارائه داده است ... درحوزه حزبی رفیقی گفت: « جانمی جان، زورمابه قطب زاده چربید، دیگر چیزی نمانده ! یک کم دیگرجای پایمان را سفت کنیم ، بعد یک کودتائی، چیزی ... بعدش هم شوروی را می گوئیم بیاید. مثل افغانستان...به به!
قطب زاده پس ازسه روز آزاد شد  (جزوه « باگام های فاجعه» ف. شیوا ، ازانتشارات حزب دموکراتیک مردم ایران، پائیز1368، آلمان غربی )
یکشنبه 17 بهمن ماه 1361 شمسی
دربامداد دردل سیاهی شب که هنوز به صبح نپیوسته بود، بطور همزمان به خانه های اعضای رهبری وکادرهای اصلی حزب یورش آوردند و عده بسیاری را دستگیرکردند. درساعات صبح همه دفاترومحل کارشعبه ها ونواحی حزب نیز تسخیرو  ضبط شد وکارکنان آنها دستگیرشدند      (جزوه « باگام های فاجعه» ف. شیوا ، ازانتشارات حزب دموکراتیک مردم ایران، پائیز1368، آلمان غربی )
[ درتابستان سال1367 هزاران تن اززندانیان سیاسی درزندان های ایران و منجمله«زندان اوین» بدون محاکمه وتنها به جرم وابستگی  به سازمان های سیاسی چون مجاهدین ، فدائیان خلق (اقلیت واکثریت ) ، سازمان های مائوئیستی، ومخالفت با رژیم اسلامی حلق آویز ویادرزیر رگبارمسلسل جان سپردند..روانشان شاد باد
 درمیان این لشگرعظیم زنان ومردان بیگناه تعداد زیادی افراد توده ای نیزدیده میشد. این گروه که تعدادشان هم کم نبود برخلاف بقیه، سردعوا با رژیم اسلامی نداشتند و تالحظه دستگیری بی چون وچرا ازجمهوری اسلامی ورهبرآن آیت الله العظمی خمینی (امام خمینی ) تبعیت میکردند.
من براین گمانم که اکثرآنان تاآخرین ثانیه حیات ، حتی نمیدانستند که چرا وبرای چی فدا میشوند وجان میدهند
روانشان شاد باد.]
اسامی تعدادی ازاعضای حزب توده ایران که درزندان های جمهوری اسلامی حلق آویزیا تیرباران شدند:
کیومرث زرشناس         
منوچهربهزادی                 
سیامک بهزادی
مهرداد فرجاد                
عبدالحسین آگاهی        
ابوالحسن خطیب              
اسماعیل ذوالقدر                     
حجری بجستانی                   
مهنازارشدی
خسرواسدی
ابوتراب باقرزاده       
محمدپورهرمزان     
دکترجعفرجاوید فر
حسن جودت          
جهانگیرجهان بخش
ابراهیم چاووشی
عباس حجری بجستانی  
گاگیک (آوانسیان)        
هدایت الله حاتمی
دکتراحمد دانش
اصغرمحبوب        
تیمورراوندی
آصف رزم دیده
ناصر شاهسوند
فرج الله میرانی ( جوانشیر)
امیرهوشنگ ناظمی ( نیک آئین )
رحمان هاتفی
وصدها تن دیگر
دروبت سایت یا « وب نوشت های مسعود برچیان www.borjian.net/2006/09/blog-post.html   چنین آمده است:
« پس ازآنکه یکی ازافسران اطلاعاتی روسیه بنام کوزیچکین به غرب پناهنده شده بود. اطلاعات ارائه شده توسط او درباره عملکرد سازمان جاسوسی شوروی وحزب توده ، توسط سازمان جاسوسی انگلیس به پاکستان داده شدوازاین طریق به دست ایران رسید. بااین وجود، پنج ماه ( مهرماه تابهمن 61) طول کشید تابرخورد عملیاتی باحزب توده آغازشود. پس ازاین موج ( که به ضربه اول مشهورشد) دومین عملیات گسترده دراردیبهشت 62 انجام گرفت وبسیاری ازفعالان حزب توده را به دام انداخت ( ضربه دوم ) .حزب دراین فاصله، همچنان زیرنظربود وفعالیت هایش رصد میشد. درواقع فعالیت های حزب توده اززمان کشف اسناد سازمان مخفی حزب درخانه ی مهدی پرتوی( رئیس سازمان مخفی حزب ) درسال 58 زیرنظربود. حزب توده به جز سازمان مخفی، سازمان نظامی خودرا نیزحفظ کرده بود. این سازمان پس ازانقلاب موفق به جذب ناخدا افضلی، فرمانده نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی شدکه درآذرماه 1362 محاکمه ومحکوم به اعدام شد. پیش ازمحاکمه ی او چندتن ازسران حزب دراردیبهشت 62 درسیما ظاهرشده وبه خطاهای خویش اعتراف کرده بودند: محمد علی عموئی ( عضو ارشد سازمان نظامی حزب)، محمود اعتمادزاده معروف به «به آذین» ( ازروشنفکران عضو حزب که چندی پیش درگذشت) واحسان طبری ( نظریه پردازارشد حزب) ازجمله ی این افراد بودند. سران حزب حتی دردادگاه علیه یکدیگردست به افشاگری میزدند وهمدیگررا وادار به اعتراف میکردند. ناخدا افضلی درپی افشاگری های مهدی پرتوی دردادگاه، ناچارمجبوربه اعتراف شد.
درپی این دوعملیات گسترده؛ سران حزب محاکمه شدند. ناخدا افضلی اعدام شد. کیانوری دبیراول حزب ونواده ی شیخ فضل الله نوری به زندان وپس ازآن به حبس خانگی تاپایان عمربه همراه همسرخود مریم فیروزتن داد.
احسان طبری نظریه پرداز ارشد حزب درطی سالیان بعد به اعترافات خویش ادامه داد وچندین کتاب درنقد مارکسیسم و حزب توده ودفاع ازاسلام وانقلاب اسلامی نوشت.
پرونده حزب توده نیزدراردیبهشت 1362 برای همیشه بسته شد »
* * *
[ نورالدین کیانوری، محمد علی عموئی، محمد مهدی پرتوی، حسن قائم پناه، مریم فیروزپس ازاعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی اززندان آزاد شدند، کیانوری تاسال 1370 درزندان اوین بازداشت بود، پس ازآن تاسال 1375 درآپارتمانی به همراه همسرش تحت مراقبت ویژه قرارداشت وبعد ازسال 1375 باآزادی کاملی بمنزلش درخیابان سنائی بازگشت.
« ازمصاحبه محمد علی عموئی با روزنامه عصرآزادگان و آفتاب امروز»
کیانوری درتاریخ 14/8/1378 درتهران فوت کرد وپرونده « آرسن لوپن » حزب توده موقتا(!) بسته شد.
احسان طبری متولد 1295درساری ، درتاریخ 1368 شمسی درسن 75 سالگی بمرگ طبیعی فوت کرد
حمید صفری، حبیب فروغیان، ژیلا سیاسی، درخارج ازایران بسرمیبرند، شمس الدین بدیع توانست بموقع تهران راترک کند ، بدیع افسرنیروی هوائی بودو دروقایع آذربایجان وشکست فرقه دموکرات ( 1325) به شوروی پناه برد واوایل انقلاب با کارنامه کلاس چهارم دبستان (بجای گذرنامه) واردتهران شد وبه هنگام یورش به حزب توانست بموقع باکمک قاچاقچیان ازمرزبازرگان ازایران خارج شد، چندسالی درمسکو بسربرد وبعد به همسر ــ ژاله اصفهانی ــ ودو پسرش درلندن پیوست و درهفتم ژانویه 2006 درسن 85 سالگی درخانه سالمندان درگذشت؛ قابل ذکراست که دکتربدیع و کیانوری هیچ زمان باهم میانه خوبی نداشتند و بدیع جدا ازبدنه کمیته مرکزی ودرزیرچتر( مقامات شوروی) فعالیت میکرد و درتهران هم بهمین نحوفعال بود، سیاوش کسرائی ازراه افغانستان به مسکورفت، درمسکوطاقت نیاورد وبه وین به همسرش پیوست ودرژانویه 1996 پس ازجراحی قلب دربیمارستان وین فوت کرد
برای اطلاعات بیشتر از هجوم رژیم به حزب توده ودستگیری رهبران حزب به جزوه« باگام های فاجعه» ازف .شیوا، ازانتشارات حزب دموکراتیک مردم ایران رجوع کنید.
بابک امیرخسروی و فرهاد فرجاد دوتن ازاعضای کمیته مرکزی حزب و عضو« باند کیانوری»  تاآخرین لحظه بر خط مشی فاجعه آور حزب صحه میگذاشتند.
بابک امیر خسروی قبل ازدستگپری ها برای معالجه به خارج ازکشورآمد، فرهاد فرجاد مسئول حزب دراصفهان وازشیفتگان خاص « پدرکیا» توانست برخلاف برادرش مهرداد فرجادکه دستگیرو تیرباران شد، ازایران خارج شود ، این دو بعد ها دراروپا ازتتمه حزب انشعاب کردند و حزب «دموکراتیک مردم ایران» رابرپاکردند.
نکاتی ازجزوه « با گام های فاجعه »:
11 مرداد 59
کیانوری درحاشیه جلسه « پرسش و پاسخ » درپاسخ رفیقی که درباره علل حمله به دفترحزب می پرسید، ازجمله گفت:
... به دلیل سالها تبلیغات منفی دشمن، اینها حق دارند که ازما وحشت داشته باشند وبه ما اعتماد نکنند، وقتی که می بینند ما می توانیم شبکه مهمی مثل شبکه نوژه را بشناسیم وخبربدهیم، ازقدرت وامکانات مابه وحشت می افتند وبه تحریک بعضی ازدست اندرکاران به فکر می افتند که ادامه فعالیت های مارامحدود کنند. درجریان افشاء همین کودتای نوژه، ما مجبور شدیم دوتاازمهره های مهم مان را، دونفرازرفقای ارزنده را قربانی کنیم و لوبدهیم تا باورکنند که ماراست می گوئیم . مدام فشار می آورند و می گفتند اطلاعات شما کجاست وازکجا می دانید. این دورفیق را هم گرفتند ویکی راهنوز آزاد نکرده اند
بهمن 59
درجلسه حوزه حزبی رفیقی دربحث با رفیق دیگری که ازیک رهنمود ابراز نارضایتی میکرد؛ گفت :
رفیق ! شما اصلا میدانید حزب یعنی چی ؟ کارحزبی چگونه است ؟ مرکزیت دمکراتیک به چه معنی است ؟ این دیگر برما مسلم است که رهنمودی که ازبالا می آید، مقدس است. مثل فرمان نظامی است . لازم الاجراء است . باید باجان ودل به دنبال اجرای آن رفت. دیگر ایراد گرفتن چه معنی دارد؟ آن بالا، رفیق، رهبری حزب طراز نوین طبقه کارگر است . شوخی که نیست ! مغز متفکرهدایت کننده حزب است. آنجا رفقا همه چیز را می دانند وهمه چیز را می بینند. خردجمعی که میگویند یعنی همین ! یعنی همه اطلاعات آن بالا جمع میشود، رفقا تصمیم میگیرند وبعد رهنمود لازم را صادر میکنند. اگر زمانی نکته ای بود که برای ما روشن نبود، باید حتم بدانیم که اشکال ازخود ماست وگرنه رفقای رهبری برتمام مسائل آگاهند. خودشان همه چیز را میدانند . باید فکرکنیم که حتما علتی دارد که رفقای رهبری فلان تصمیم را گرفته اند واین علت را ممکن است لازم نباشد که ما بدانیم. اصلا خیلی وقت ها این طور پیش می آید که لازم نیست ما خیلی چیزهارا بدانیم .
اسفند 59
سردبیرمجله« جوانان امروز» را باهمراهی یک عکاس ازموسسه اطلاعات به منزل سیاوش کسرائی بردم تا باکیانوری مصاحبه کند. درمیان بحث سردبیرگفت:
فکرمیکنم شما مسلمان شده اید، یا شاید من دارم به عقاید شما نزدیک میشوم .
مهر60
طبری گفت : من فکرمیکنم که امپریالیسم دارد آخرین نفس های خودرا می کشد وبرای همین اینقدرهار و عصبی شده است . احساس من این است که درمیانه همین دهه 80 یا حداکثرتاسال نود کم کم طلیعه های جهان بدون امپریالیسم را خواهیم دید .
آبان 60
حزب برای تامین امکان ادامه فعالیت علنی ، فهرست اسامی اعضاء رهبری ( منتخب پلنوم 16 وآن عده که درجریان مبارزات انتخاباتی درنشریات حزبی معرفی شده بودند) ونشانی آنها را دراختیار دولت قرارداد.
آذر 61
یکی ازافراد نزدیک به یکی ازعالیترین مقامات دولتی خواستار ملاقات با طبری شد. طبری را به خانه ای بردم تابااودیدارکند. پس ازدیدار، درراه بازگشت طبری گفت :
این یکی ازمسلمانان علاقمند به سوسیالیسم وحزب ماست. طفلک نگران شده ومیگوید « ترا به خداکاری کنید که افتصاح بعدازکودتای 28 مرداد پیش نیاید. همه جا نقشه قلع وقمع شمارا میکشند. اقلا بخشی ا
از رهبریتان را از زیر  ضربه خارج کنید، شاخه های مهم تشکیلاتتان را کورکنید، منظم و حساب شده عقب نشینی کنید ، اقلا امکاناتی برای فعالیت های بعدی باقی بگذارید. امکان ندهید همه چیز را یک جا نابود کنند. نگذارید همه گیر بیافتندو اعدام شوند، یا درزندان بپوسندو یک نسل تباه شود» . اما رفیق کیای ما مرتب اطمینان میدهد که هیچ خبری نیست واینها همه سروصدا است ودرآن بالا کسانی هستند که مانع حمله به ما هستند. اصولا حرف زدن درجلسات با حضور کیا کارسختی است . اومانع ایجاد فضائی میشود که کسی حرفی بزند ونظری بدهد. اوراقی بین حاضران پخش میکند که بخوانند ونیمی ازوقت جلسه به این شکل میگذرد وبعد مطالبی کلی اضافه میکند، یا آنکه حتی این کارراهم نمیکند و میگوید تحلیل مسائل را درنوار« پرسش و پاسخ » شنیده اید ، یا خواهید شنید ! وجلسه تمام میشود. البته او اطلاعات وسیع تری دارد . خیلی چیزها میداند که هیچ وقت نمی گوید وارتباط های فراوانی دارد، آدم هائی دارد که ماازآن بی خبریم . شاید هم حق بااوست ...اما این دوست مسلمانمان مرد نازنینی است . خواهش والتماس میکرد که « یک کاری بکنید که مثل بعداز28 مرداد نشود»
دی 61
طبری گفت : این مردک، لاجوردی، دیوانه است! رفقایمان عموئی و شلتوکی را خواسته بود که به دیدنش بروند. رفقا بررسی کردند وقرارشد که عموئی تنها برود ورفت به زندان اوین به دفتر کارلاجوردی. اما این مردک بعدازقدری چاق سلامتی، وسط خنده وشوخی ناگهان گفته است « هیچ میدانی که الان میتوانم تورا اینجا نگهدارم واصلا  دستوراعدامت را بدهم؟» رفیقمان گفته « خوب، بله! می دانم که این کارها ازتو ساخته است!» لاجوردی گفته « ولی نترس ! الان این کاررا نمیکنم! میتوانی بروی ! » رفیقمان پرسیده « پس برای چه کاری احضارمان کردی؟» واو جواب داده « هیچ ! آخر ناسلامتی ما سالها هم زنجیر بودیم ! دلم برای توو آقارضا ( شلتوکی) تنگ شده بود! خواستم ببینم که اگر احضارتان کنم ، با پای خودتان می آیید یانه ! » ولی این را هم بدان که اگرلازم باشد اعدامت کنم ، می کنم وهمزنجیری وغیره هیچ اهمیتی برایم ندارد!»
عجب دیوانه ای است ! این حرف ها کاملا بوی دیوانگی میدهند!
پایان

پیوست

فحاشی استانداردی حزب توده به ایرج هاشمی زاده
نگاه هادی خرسندی
باتوده ای ستیزی خودرا رسوا میکنند
به اندازه قفل ها
کلید نزدماست !

ارکستر همیشگی ارتجاع و امپریالیسم، درماه های اخیر درهماهنگی کامل بایکدیگر، سلسه تبلیغات جدیدی راعلیه حزب توده ایران آغازکرده اند. بخشی ازسازهای این ارکستردرسیمای جمهوری اسلامی به صدا درآمده اند وبخشی درتلویزیون ها وبه اصطلاح « مدیا» های وابسته به سلطنت طلب های وقیح و گاه خجول!
درسیمای جمهوری اسلامی، پس ازسخنان رهبردرسفرگرمسارکه درآن ازنفوذ اندیشه های توده ای درمیان دانشجویان نالیده واشاره به اعتراف گیری هائی درکانال های 2، 3 و 4 به بهانه ها واسامی مختلف ترتیب یافت که هنوزنیزدربرنامه های نقد کتاب ویا نقد تاریخ معاصرادامه دارد.
اوج این برنامه ها؛ به سیما آوردن حسین شریعتمداری ازروزنامه کیهان به بهانه سالگرد انقلاب وتاسیس جمهوری اسلامی دربرنامه پربینده فرزاد حسنی بود. درلابلای این برنامه، زمانی که حسین شریعتمداری بعنوان متخصص گفتگوهای زندان اوین ازآشنائی هایش بازنده یادان طبری؛ گلاویژ؛ پورهرمزان وچند چهره دیگررهبری حزب توده ایران درزندان سخن گفته وهمه آنهارا مجذوب استدلال های خوددراتاق اعتراف گیری؛ گرداننده برنامه که ظاهرا دلش نمی خواهد ازاعتبارو شهرت برنامه اش کاسته شود به میان حرف اوپریده وگفت « البته می دانید که افراد حزب توده هم باشاه مبارزه کردند ومابرایشان احترام قائلیم، ولی راهشان اشتباه بود. اساسا هم مردم ما گرایش به کمونیسم ندارند... »
درهمین برنامه حسین شریعتمداری پیرامون مبارزاتش درشهرستان ییلاقی وخوش آب وهوای دماوند باشاه بالای منبررفت واین که دو رئیس ساواک شهرکه می خواستند باایشان مبارزه کنند ورافتادند و مردند!
دماوند درسال هائی که شریعتمداری مدعی است دراین شهرستان کوچک علیه شاه مبارزه می کرده، البته سابقه مبارزاتی دارد، اما این سابقه به نام دیگرانی ثبت است که اگر این برنامه تلویزیونی را دیده باشند به ته ریش شریعتمداری می خندند. دماوند مشهوراست به خلع سلاح شدن ژاندارمری اش درروزهای 25 تا 28 مرداد توسط توده ای ها و سپس دردهه 40 و 50 نیز شماری اززندانیان جنبش چریکی ازهمین شهرسنان برخاستند. دراین شجره نامه، ازحسین شریعتمداری سخنی درمیان نیست، حتی درکنارآیت الله مجد که سال ها پیش نماز شهربود.
امادرخارج ازکشور؛ نیزدرست همزمان بااین تبلیغات درسیمای جمهوری اسلامی که هدف ازآن جلوگیری ازسرعت گرفتن گرایش جنبش دانشجوئی؛ جوانان وگارگران برای آگاهی ازتاریخ حزب توده ایران وگرایش به مشی توده ای بود وهست، «مدیا» ها ویا همان سیماها وصداهائی ( رادیوها) که سرنخ شان به لس آنجلس وصل است، سلسه حملات تبلیغاتی را علیه حزب توده ایران و تاریخ آن شروع کردند که همچنان ادامه دارد.
دراین بخش خارج کشوری حملات تبلیغاتی؛ که روزنامه کیهان لندن نیز رساله های کتبی آن را منتشرکرد، تمام هدف آن بود وهست که جمهوری اسلامی کنونی را دست پخت حزب توده ایران معرفی کنند وبا انگشت گذاشتن برمشگلات مردم، کل انقلاب 57 را نفی کرده وتاج سلطنت را یکباردیگربرسرخویش بگذارند.
این هدف اصلی تبلیغات ضد توده ای رادیوها؛ تلتویزیون هاو دونشریه کیهان و نیمروز درخارج ازکشوراست . گاه عباس میلانی علنی وبانام ومشخصات خودبه این میدان می آید و گاه آقای چالنگی بانام ها واسامی مستعارپامنبری خوان هم همیشه؛ بعنوان مصاحبه کنند وتهیه کننده حضوردارد. ازحسین مهری تامیبدی
چون آقای چالنگی دراین فصل تازه توده ای ستیزی جای خالی بهروز صوراسرافیل را درکیهان و چند برنامه صدا وسیمای لس آنجلس گرفته وصدا درصدای حسین شریعتمداری درتهران انداخته؛ کمی هم درباره ایشان سخن گفت کم فایده نیست .
سابقه ومشخصات امثال عباس میلانی که ازسینه چاک دادن برای مائودرابتدای دهه 1350 وبه همراه خودبه زندان بردن یک تیم کامل 12 نفره وسپس سردرآوردن ازدانشگاه ملی زمان شاه رسیده است به ستایش عباس هویدا نخست وزیر 14 ساله شاه؛ نياز به واکاوی ندارد. ازانصاف هم نباید گذشت که ایشان خودنیز با صراحت می گوید که چکاره بوده وچکاره شده؛ لازم نیست ما چیزی ازدانسته های گذشته خودبه آن اضافه کنیم.
اما آقای جمشید چالنگی؛ که ازهول حلیم حمله امریکا به ایران وامید بازگشت آنچه به تاریخ پیوسته افتاده است داخل دیگ .قدیم ها؛ یعنی همان دورانی که امریکائی ها روی زمین ایران راه می رفتند و درشمال تهران خانه های ویلائی را اشغال کرده بودند، برخلاف اکنون که سیاسی نویس شده ؛ سینمائی نویس برخی مطبوعات دوران شاه؛ ازجمله مجله فردوسی بود.
بعدها سرازروزنامه آیندگان درآورد وکمک دست بهروز صوراسرافیل شدکه بااقوام دست چندم دربارشاه تازه وصلت کرده بود. همای سعادت هردو روبه اوج بود که انقلاب شد. ازایران خارج شد ودرمصربه دستبوس شاه رفت وشد مشاورمطبوعاتی شاه ازایران گریخته. وقتی دریکی ازرادیو های فارسی آن زمان دستش را بندکردند وعده داد که دوماهه ورق را برخواهد گرداند وشاه بازخواهدگشت! این وعده تحقق نیافت وسرانجام جمشید چالنگی سرازکیهان لندن درآورد. البته بانام های مستعار.
چالنگی و هم قلم دیگرش ایرج هاشمی[ زاده]، صفحه خاطرات و تاریخ کیهان لندن را تبدیل کرده اند به نیمه پنهان کیهان تهران
فعلا این تریبونی است که برای توده ای ستیزی دراختیاردارد وروزنامه های « مردم » و « نامه مردم» ارگان مطبوعاتی حزب توده ایران درسال های پس ازانقلاب را باهم ورق می زنند وباوصله پینه کردن مطالبی که ازآنها برگرفته، پس ازجدا کردن آنها اززمان ومکان مطالب چهل تکه می نویسند وبه تنور کیهان می زنند.
این مختصربرهردوگروه توده ای ستیزداخل وخارج کشورلازم بود، تاهمه آنها که نامشان برده شد، بقول شادروان نصرت رحمانی بدانند: به اندازه « قفل » هائی که به سقاخانه ضدتوده ای می بندند« کلید» اینجاست !
(برگرفته از سایت «راه توده»؛ شماره 130،23.04.2007 ارگان حزب توده ( گروه چندم!) درخارج ازکشور)

کیهان 6 لندن، شماره 1150، 11 آوریل 2007