۱۴۰۰ خرداد ۱۳, پنجشنبه

دورۀ قاجار، شاه در حرمسرا و سفر، روحانیت بر منبر، سلطۀ روس و انگلیس برکش...

هیچ نظری موجود نیست: