۱۴۰۰ فروردین ۹, دوشنبه

بیچاره آنهائيکه چشم به انتظارمعجزه ازيک مشت خائن نشسته اند

هیچ نظری موجود نیست: