۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

آیا باید حزب توده نام نشریه خود راه توده را به راه پینوشه تغیر نام دهد...

هیچ نظری موجود نیست: