۱۳۹۴ اسفند ۹, یکشنبه

محاکمه سريع وترورمشکوک عباس هويدا


Restrictions on movement in Jerusalem’s Old City place neighborhood "Bab al-Majles" in chokehold. Once a rich cultural and social hub, a major route crossed by Muslim worshippers on their way to al-Aqsa Mosque, has been under a chokehold since the police put up a checkpoint at its entrance in the summer of 2014, imposing severe access restrictions.
Take a photo tour in the neighborhood:
http://btselem.org/photoblog/20160228_bab_al_majles
Read more about the neighborhood:
http://btselem.org/jerusalem/20160228_bab_al_majles
ديگر در جنبش در اورشلیم است جای شهر قدیمی محله "باب آل-majles" در chokehold. یک بار در پولدار ناف اجتماعی و فرهنگی ، یک راه بزرگ گره خورده پرستها توسط مسلمان قصد رفتن به مسجدالاقصی ، تحت عنوان شده است ، یک chokehold چون پلیس را نقض کرده ای در ورودي آن ، در تابستان 2014 ، با ابهت تغییرشکل دسترسی ديگر.
یک عکس تور در همسايگي:
http://btselem.org/photoblog/20160228_bab_al_majles
خواندن بیشتر در مورد حديث:
http://btselem.org/jerusalem/20160228_bab_al_majles