۱۳۸۹ اسفند ۲۸, شنبه

بهروز سورن: سفره های هفت سین پشت دیوار زندان های کشورمان
بیکارسازی روز افزون کارگران شریف و زحمتکش کشورمان  سیاست روزانه حاکمان است و هر روزه خیل گسترده ای از شهروندان را به زیر خط فقر سوق میدهند. تلاش های حاکمان مذهبی جمهوری اسلامی برای نابودی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی مردم ایران با مقاومت و دفاع جانانه ساکنان این سرزمین و ملیتهای ساکن آن  مواجه شده و خواهد شد. بی گمان زحمتکشان و محرومان این جامعه نوروزی دیگر و سرشار از شادی و آزادی,  بدون ستم و استبداد را با شادی برگزار کرده و این جشن همیشگی و مردمی را آویز ستاره ها خواهند کرد