۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

Sangsar سنگسار+قطع دست و پا = مقام انسانیت خمینی

gissoo Shakeri-Soognameh سوگنامه - سفرت بخیر رفیق - گیسو شاکری

فرزند فرهاد وکیلی


shodaie khelgh 0002novien

جلد دوم از خاطرات اردشیر زاهدی !

اين تصاوير اندک، زبان گويای تمام مدعيان رنگارنگ استقلال ، پيشرفت، آزادی، قيام ! در مدت سال ۵۵ حکومت جابرانه خاندان پهلوی است، ما از قلم فروشان و خودفروشان به دو رژيم شاه وشيخ هيچ انتظاری نداريم.

Saremi علی صارمی به جرم این سخنرانی محکوم به اعدام شد