۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

درسهائي ازدکتر پارسا بناب جنبش کنوني

درسهائي بسيار آموزنده ازدکتر پارسا بناب درباره جنبش کنوني مينهمان

Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=AZI1jfkHKcw

Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=MfKlUINuLes

Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=FTDSl3bnaEI

Part 4: http://www.youtube.com/watch?v=zbs2vLThoS4

Part 5: http://www.youtube.com/watch?v=Pgia6D-peE0

Part 6: http://www.youtube.com/watch?v=gwZ-n6EUZCI

Part 7: http://www.youtube.com/watch?v=jh5YkTmMg4E

Part 8: http://www.youtube.com/watch?v=NQtMg5C6pSc

Part 9: http://www.youtube.com/watch?v=ii4tn8NNnuA

Part 10: http://www.youtube.com/watch?v=D3Otp2TGxd4

Part 11: http://www.youtube.com/watch?v=Tr0_xFD9j-s

Part 12: http://www.youtube.com/watch?v=gwLnXEo2TEg

Part 13: http://www.youtube.com/watch?v=bEQk1-LP8aE

Part 14: http://www.youtube.com/watch?v=TiUWCHqBKzY

شير کوه آهن زنان دلاور سرزمينمان ۸ مارس بر شما مبارک باد!

بنگريد دست پروردان ارتجاع دژخيم را!روز جهانی زن


تجمع ایرانیان مقیم لندن در ۷ مارچ ، جلوی خانه نخست وزیر انگلیس ، از ساعت ۳۳۰ تا ۶ در حمایت از پناهجویان ایرانی


زمان اطلاعات نظام -حراست - و و و. ملت در انقلابى نوين براى سرنگونى جمهورى اسلامى در تماميتش است.


آخوند احمد جنتی جانی در حال بوسیدن دست شهبانو فرح پهلوی