۱۳۹۹ اردیبهشت ۱, دوشنبه

Güney Azerbaijan Concert (Part 11)

Nine Eleven

Rahman (Yasham)

Master Rahman Asadollahi

Rahman Asadollahi-Ay Qiz

اجرای قطعه آذری “آیریلیق” توسط “حسین ضروری “با همراهی ارکستر آوای شفق

اجرای بینظیر قطعه سنه ده قالمازبا صدای حسین ضروری

قطعه جان مریم - با صدای حسین ضروری

قطعه روز بی غروب با صدای حسین ضروری

performance of “sari galin” by Hossein Zarouri

هر روزکه ميگذرد چهره و انديشه های آخوندهای شياد آشکارترميشود