۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

یادواره ای برای «اردشیر محصّص»: پیوستی دیگر بر شماره ی مهرماه "ایران شناخت
زندگی و هنر ِ «اردشیر مُحصّص»، نگارگر، طرح- طنزنگار و نمایشگر ِ چهره ی ِ روزگارمان در دومین سال روز ِ خاموشی‌ی ِاو: سخنرانی‌های دو روزه و نمایشگاه ِ سه روزه‌ای از گزینه‌ی ِ اثرهای این هنرمند ِ ممتاز و مردمی

دانشگاه نیویورک
۱۸-۱۶مهرماه ۱۳۸۹
هشتم - دهم اکتبر ∙۱∙۲

اردشیر مُحصّص
۱۳۸۷- ۱۳۱۷

THE LIFE AND ART OF ARDESHIR MOHASSESS
New York University Oct. 8-10, 2010
دو طرح ِ اخیر، برداشت ِ اردشیر محصّص است از چهره و نقش ِ ملی و تاریخی ی ِ دکتر محمّد مصدّق

پاره‌کننده‌ی ِ قرارداد ننگین ِ نفت تحمیلی ی ِ جهانخواران و گسلنده‌ی ِ زنجیر ِ اسارت ِ استعمارگران

بدرود ایرانیان با هنرمند ِ شهربند ِ غربت