۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

تصاویر پخش نشده انقلاب سال ۱۳۵۷


دشمنی خمینی با مصدق


علاميه جهاني حقوق بشر

اعلاميه جهاني حقوق بشر
منشور کوروش بزرگ - اولين اعلاميه حقوق بشر
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن ، غير انساني يا تحقير کننده
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
کنوانسيون حقوق کودک
مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
دومين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ
اعلامیه وین و برنامه عملی کنفرانس جهانی حقوق بشر
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی
مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان
کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

کميته گزارشگران حقوق بشر