۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

از ريشه ھای خشونت در ايران: تجاوز به زنان

بر گرفته از تارنمای کلوب نسوان
کلوپ نسوان ....
از ريشه ھای خشونت در ايران: تجاوز به زنان
آزاده دواچی - ١٣ دی ١٣٨٨
مدرسه فمينيستی :خشونت، از رويدادھای نفرت انگيز و از پديدارھای بغرنج و تکرار شونده ی جوامع امروز
بشری است که در وجوه مختلف و حوزه ھای گوناگون زندگی اجتماعی ما گسترش می يابد و در نتيجه تأثير خود
را بر اغلب رويکردھا، رفتارھا، عواطف و روابط متقابل انسانی بر جای می گذارد. در اکثر جوامع به خصوص
جوامع جھان سوم و کشورھای عقب مانده خشونت (و بويژه خشونت عليه زنان (به مراتب بيشتر و در گستره ی
وسيع تری اتفاق می افتد . تأثير مخرب و ديرپای خشونت تنھا به زنان يک جامعه محدود نمی شود ، بلکه کل اجزاء
خانواده و حوزه عمومی جامعه را فرا می گيرد و فضا را آلوده و مسموم می کند در نتيجه بر رفتارھای فردی
شھروندان نيز تأثير می گذارد . نمونه ھای بارز خشونت در جوامع جھان سوم به مراتب بيشتر و مشخص تر از
خشونت از جمله تجاوز عليه ◌ِ ديگر جوامع است . نگاه سنتی و عقب گرای اين گونه جوامع بر تشديد اعمال
زنان به طرز آشکاری تاثير دارد . در جامعه ای مثل ايران که سنت و مذھب به طور گسترده و فشرده در جای
جای روابط و مناسبات اجتماعی حضور دارند ، زنان بيشتری ھم تحت فشار قرار می گيرند . ھر چند که تجاوز
می تواند عليه مردان ھم صورت گيرد اما تجاوز عليه زنان به مراتب بيشتر از مردان صورت می گيرد.
تجاوز، نتيجه نوع نگاه سلطه گرانه و خشن مردانه به جايگاه زنان است .در جامعه ای مثل ايران ھم که از اين
قانون مستثنا نيست ، مردسالاری ، تئوريھای مردسالارانه، و باورھای غلط، از جمله ی مھم ترين عوامل در ايجاد
خشونت و مخصوصا تجاوز عليه زنان می باشند . در جامعه ای که امور مردسالارانه در رأس ھمه امور قرار
دارد و قوانين مردسالار بر جامعه حکم می کند، تجاوز به عنوان بخشی از حيات اجتماعی زن تصور می شود و
بالطبع تجاوز وجودش به قطعيت می رسد.
ھمان طور که تسليتز در مقاله اش می گويد برای بيشتر مردان تجاوز چه از لحاظ فيزيکی و چه از لحاظ گفتاری
راھی است برای کنترل ديگران تا از طريق تجاوز بتوانند منافع اجتماعی و شخصی کسب کنند و در نتيجه نفس
گرايی و تسلط گرايی را گسترش دھند (ص ١). مردان در جامعه مردسالار اينگونه بار آمده اند تا تجاوز را به
عنوان ابزاری برای گسترش و حکميت شخصيت خود بر قشر خاصی در نظر گيرند. بنابراين خصومت مردانه ،
محيطی را برای متجاوز فراھم می کند و در حقيقت جامعه به مردان اجازه می دھد تا در ھمه موارد نقش خود را
بر زنان تحميل کنند . از سوی ديگر ھنجارھا و رفتارھای جامعه به زنان القاء می کند که آنھا روزی طعمه يکی از
ھمين مردان می شوند و بايد مراقب رفتار خود باشند . زنان ھمواره با اين عقيده بارآمده اند که تجاوز به آنان بخشی
از رفتارھای اثبات شده مردان نسبت به آنھاست و آنھا بايد بياموزند که چه طور رفتار خود را تنظيم کنند تا کمتر
مورد توجه قرار گيرند و بدين ترتيب از خطر تجاوز در امان بمانند.
تجاوز و خشونت متعاقب با آن ھميشه عليه زنان نبوده است بلکه گاھی به عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل
ديگر افراد جامعه ھم به کار می رود . در بسياری از موارد در جنگھای قديم ھم وقتی دشمنان به يک شھر حمله
می کردند برای ضربه زدن بيشتر به دشمنان ، به زنان آنھا تجاوز می کردند.
از ديگر دلايل وجود تجاوز، نقشی است که جامعه به زنان می دھد . در جامعه مردسالار، زنان به عنوان الگويی
اطاعت پذير و تسليم شونده در ھر موردی ارائه می شوند و به آنھا اين واقعيت القاء می شود که مردان بايد در
رأس ھمه ی امور باشند و کنترل تمامی امور حق مسلم مردان است. بدين ترتيب ناخودآگاه ، ايده ی تسلط گرايی
تقويت می شود . در اين نوع جامعه ، مرد خوب معمولا کسی است که خشن و اقتدارگرا باشد و در بسياری از
موارد حتی فرھنگ و سنت جامعه به مردان اين حق را می دھد که در مواردی که نتوانند با کسب رضايت از زن،
اميال جنسی خود را ارضاء بکنند، متوسل به زور شوند و جامعه و ساختار ھای فرھنگی و ارزشی آن به جای
اينکه مرد را مسبب پيدايش اين نوع رفتار خشونت بار تلقی کند و او را به مجازات برساند متاسفانه تقصير را به
گردن زن و نوع پوشش او می اندازد.
مردسالاری ريشه اصلی و نھايی تجاوز و خشونت به زنان است . تا زمانی که نقش ھای مسلم مردانه چه از نظر
برتری جنسی و چه در کنترل امور اجتماعی بر فرھنگ و ساختارھای يک جامعه حاکم باشد تجاوز به طور طبيعی
حضور خواھد داشت ، نقشھای سنتی و جنسی مردانه که در آنھا به مرد نقش اصلی و به زن نقش منفعل می دھد .
ھمان طور که ترن ھيل و پالمر در کتاب خود خاطر نشان می کنند خوی غريزی مردان، تھاجم و تخطی نسبت به
احساسات جنس مخالف است و مردان در جامعه مردسالار اين گونه تربيت می شوند که ھر زمان که تمايل داشتند و
بدون در نظر گرفتن تمايلات جنس مخالف خود، غريزه شان را ارضاء کنند. (صفحه ٢). در فرھنگ مردسالار به
مردی که دارای روحيه تھاجمی ، خشن و سلطه گرانه باشد ارزش داده می شود . در واقع طبيعی است که در چنين
جامعه ای ساختار و رفتارھا و الگوھای فرھنگی و مذھبی در جھت تقويت تسلط گرايی و پرورش روحيه
تجاوزگری و خشونت، به کار می روند و به زنان اين گونه باورانده می شود که جنسيت و اميال آنان در درجه دوم
قرار دارد. ھمين امر سبب می شود که زنان به طور ناخودآگاه در ترس از اينکه روزی مورد تجاوز قرار گيرند
بزرگ شوند . قربانيانِ تجاوز در جوامعی از اين دست، اصولا جرأت بازگو کردن ظلمی که به آنان روا شده است
را ندارند و در نتيجه معمولا دچار اختلالات روحی می شوند و چه بسا از سر ناگزيری و استيصال دست به
خودسوزی يا ديگرکشی ھم بزنند.
وجود تابوھای راجع به تجاوز و رفتارھای واپس گرای افراد جامعه نسبت به قربانيان تجاوز که در اين نوع جوامع
وجود دارد نتيجتا باعث جلوگيری از مجازات عاملان آن می باشد . توجيهِ تجاوز به عنوان بخشی از رفتار موجود
در جامعه تاثير مخربی بر ديگر اعضای جامعه خواھد گذاشت . نتيجه و تأثيری که تجاوز و خشونت بر قربانيان
زن می گذارد به مراتب بيشتر است چرا که روحيه زنان را به عنوان موجودی که در درجه چندم اجتماعی قرار
دارد تضعيف کرده و در نتيجه باعث سرخوردگی شديد و شکست روحی و روانی آنھا می شود.
ارائه اين نوع فرھنگ و رخنه ی ناگزير آن به مناسبات سياسی و اجتماعی می تواند بر گسترش خشونت در حوزه
عمومی جامعه به شدت دامن زند. تا زمانی که نقش ھای سنتی رايج و تبعيض آميز، بر جامعه حاکم باشند و ارزش
گذاری مردان بر پايه ميزان خشونت و نحوه ھای برخورد اقتدارگرايانه آنھا با زنان سنجيده شود تجاوز به عنوان
يک رفتار خشونت آميز در جامعه و عليه زنان، ھمچنان وجود خواھد داشت و قربانی خواھد گرفت.
شايد بھترين و موثرترين راه برای مقابله با بروز خشونت و تجاوز، بالابردن سطح فرھنگ و آگاھی و گسترش
توانايی ھا، استقلال جنسيتی، و تعھد و تلاش برای کسب برابری است . زنان يک جامعه بايد در تلاش باشند تا نقش
ھای منفعل و سنتی جامعه به جنيست را تغيير دھند و در قالب ھای نوی ظاھر شوند . راه ديگر تلاش برای مبارزه
با الگوھايی است که از سوی قوانين جامعه ارائه می شود . الگوھايی که مشخصا از طريق رسانه ھای جمعی سعی
در پر رنگ کردن نقشھای سنتی مردان و محکم کردن حاکميت مردسالار دارد.
در جامعه مردسالاری مثل ايران شکستن تابوھا و برقراری نظام ھا و تعاريف جديدی از جنيست، کمک شايانی به
در ھم شکستن نگاه سنتی و الگوھای ارائه شده خواھد کرد. ھمچنين برخورد قاطع و جدی با عاملان خشنونت و
مروجان آن، و برخورد مناسب از طريق مکانيسم ھای قانونی و حمايتگرانه نسبت به قربانيان اين نوع خشونت ضد
انسانی، يکی ديگر از راه ھای جلوگيری و مھار خشونت عليه زنان است.
منابع:
Taslitz, Andrew.E. Rape and the culture of the courtroom. New York University Press. 1999.
Thornhill, R. and Palmer. A posse of good citizens brings outlaw evolutionists to justice. A response to Evolution, Gender, and Rape. Cambridge, 2003. ,

تروریسم دولتی اسرائيل و ایران!

بھرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
اخيرا دو واقعه تروریستی، یکی توسط تروریستھای دولت نژادپرست اسرائيل و دومی توسط تروریستھای
حکومت اسلامی، به مرحله اجرا درآمدند، در نوع خود جنجالیترین ترورھا ھستند. این ترورھا، نشاندھنده این
واقعيت غيرقابل انکار است که تروریسم دولتی، عامل اصلی سوق دادن برخی از گروهھای مخالف به
سياستھای تروریستی است. دولتھای تروریستی چون دولت اسرائيل و حکومت اسلامی، مستقيم و
غيرمستقيم تروریسم را بازتوليد کرده و اشاعه میدھند تا رعب و وحشت زیادی را در دل مخالفين خود به
وجود آورند.
شاید ھم بين این دو ترور اخير دولتی اسرائيل و ایران که در زیر چکونگی آنھا را مورد بررسی قرار میدھيم،
رابطهای وجود داشته باشد. شکی نيست که این ترورھای پيچيده و تکاندھنده بدون توافقات پشت پرده و
ھمکاری سرویسھای اطلاعاتی دولتھای اسرائيل، دوبی، ایران، انگلستان، آمریکا، پاکستان، افغانستان و
غيره امکانپذیر نبوده است. در ھر صورت معاملات و بده و بستان دولتھا فقط به روابط اقتصادی و سياسی
محدود نمانده و در تاریخ دیده شده است حتا دو دولت متخاصم نيز در لحظاتی از تاریخ منافع مشترکی پيدا می-
کنند که بر سر آن، به ھر نوع معامله و سازشی چون قاچاق اسلحه، ترور و غيره نيز دست میزنند.
واقعه تروریستی اول:
محمود عبدالرئوف المبحوح( ۵٠ ساله)، به عنوان یکی از مھمترین فرماندھان شاخه نظامی حماس، از سال
١٩٨٩ در سوریه زندگی می کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی در سال ھای دھه ١٩٨٠ ميلادی، در ربودن دو
سرباز اسرائيلی دخالت داشت که بعدا به قتل رسيدند. گفته میشود او، با خالد مشعل رھبر حماس که او ھم
در دمشق زندگی میکند روابط نزديکی داشت. او، يکی از بنيانگذاران گردانھای عزالدين قسام شاخه
نظامی حماس بود.
المبحوح، روز بيستم ژانویه ٢٠١٠ در اتاق ھتل محل اقامت خود در دبی به قتل رسيد. پليس دبی، در آغاز
را « موساد » تحقيقات اسم و عکس یازده نفر مظنون در این حادثه را منتشر و سرویس امنيتی اسرائيل
مسئول طراحی و اجرای این ترور معرفی کرد.
المبحوح که بعد از ظھر نوزدھم ژانویه ٢٠١٠ با ھواپيما از دمشق وارد فرودگاه دوبی شد، در فاصله ساعت
به قتل رسيد. « بستان الرتانا » ٢٠:٢۴ تا ٢٠:۴۶ دقيقه شامگاه آن روز در اتاق ٢٣٠ ھتل
نصب شده بود. در ساعاتی که جسد ھنوز « لطفا مزاحم نشوید » پس از قتل، روی دستگيره درب اتاق، علامت
در اتاق بود، مظنونين به ترور با پروازھای متعدد، به سوی پاریس، ھنگ کنگ، فرانکفورت، مونيخ و آفریقای
جنوبی پرواز کردند؛ یا با قایق موتوری به ایران رفتند و رد پایشان ناپدید شد.
پليس دبی، در گزارشات متعدد خود، ٢۶ نفر را مظنون این ترور اعلام کرد و گفت: ١٢ نفر پاسپورت بریتانيایی،
شش نفر پاسپورت ایرلندی، چھار نفر پاسپورت فرانسوی، سه نفر پاسپورت استراليایی و یک نفر ھم
پاسپورت آلمانی داشتند.
دو تن از ٢۶ مظنون زن بوده اند. این افراد در تمام مدت اقامت خود در دبی با کلا ه گيس ، عينک و کلاه چھره شان
را تغيير میدادند.
کشورھای دوست که در این تحقيقات » بنا به گزارش سی ان ان، در بيانيه اخير پليس دبی آمده است که
ھمکاری دارند به مقامات دبی گفت هاند که این پاسپور تھا ھمگی جعلی بوده و عکس آنھا با دارندگان واقعی
«. این مدارک انطباق ندارد
که در دوبی ترور « محمود المبحوح » پليس دوبی، در گزارش دیگری اعلام کرده است که فرمانده ارشد حماس
شد، در مدت اقامت کوتاه خود در دوبی با دو زن و مردی ملاقات کرده که بعد از ترور المبحوح به ایران رفتهاند.
ھنوز معلوم نيست این دو تن ایرانی بودهاند اما از گذرنامه جعلی استراليائی برای سفر به دوبی استفاده
کرده بودند و یا غيرایرانی بودهاند.
المبحوح، روزی که در ھتل کشته شد، با این دو نفر در یکی از مراکز بزرگ خرید دوبی ملاقات کرده و قرار بوده،
پس از این دیدار با بليطی که در اختيار داشته عازم چين شود. ھنوز معلوم نيست بليط چين را این دو تن در
اختيار او گذاشته بودند و یا خود قبلا تھيه کرده بود.
آدرم » آن دو نفری که خاک دوبی را به قصد ایران ترک کردهاند، گذرنامهھای جعلی استراليائی با نامھای
داشتهاند. « نيکول ساندرا » و « مارکس کورمن
پليس دبی در اطلاعيه دیگری، درباره این ترور اعلام کرده است که تحقيقات در این زمينه ھنوز به پایان نرسيده
و بنابراین احتمال دخالت و مشارکت افراد بيشتری را در این حادثه فعلا نباید منتفی دانست.
ریيس پليس دبی، در سخنان اخير خود اعلام کرده است که ٩٩ درصد اطمينان دارد که سرویس امنيتی
اسرائيل مسئول اجرای این ترور بوده است. اما وزیر خارجه اسرائيل در واکنش به این اخبار گفته است که به
غير از گزارش رسان هھا ھيچ مدرک دیگری که دخالت اسرائيل را ثابت کند وجود ندارد.
به گفته فرمانده پليس دبی، دوربي نھای امنيتی فرودگاه دبی، يكی از اعضای تيم متھمان ترور المبحوح را از
زمان ورودش به فرودگاه دبی تعقيب كرده است. بر اساس تحقيقات انجام شده از سوی پليس دبی، ترور
المبحوح ١٠ دقيقه پس از ورود وی به اتاقش در ساعت ٨ و ٢٥ دقيقه ١٩ ژانويه، صورت گرفته است. براساس
آنچه كه دوربي نھای ھتل نشان داده اند، متھمان با استفاده از سيستم الكترونيكی درِ اتاق المبحوح را گشوده
و وارد اتاق وی شدند و منتظر ماندند تا مقتول وارد اتاق شود. بر اساس تحقيقات به عمل آمده، متھمان ضمن
بازگرداندن وضعيت اتاق به شرايط طبيعی، ھر گونه آثاری را كه نشاندھنده احتمال قتل المبحوح باشد از بين
1
براساس گزارش ھای پليس دوبی، افراد مظنون به بھانه ھای مختلف، المبحوح را از لحظه رسيدن به دوبی، در
، در ساعت ١۵:٢٠ « بستان الرتانا » ساعت ٢:٣٠ بعد از ظھر روز ١٩ ژانویه و پس از ترک فرودگاه به سوی ھتل
زیر نظر داشتند.
مظنونين پيوسته در لابی این ھتل، آسانسور و یا مرکز خریدی که المبحوح در ساعات غروب به آن رفته بود،
وی را ھمچنان تحت نظر داشتند.
یک گروه دیگر از مظنونين نيز با استفاده از تجھيزات پيشرفته از قبل وارد اتاق المبحوح شده و منتظر آمدن او
بودند. این گروه، چھار نفر بودند.
المبحوح ساعت ٢٠:٢۴ شب وارد اتاق خود می شود و آن لحظه، آخرین تصویری است که از او در دست است.
بر اساس ویدئوھای منتشره از سوی فرماندھی پليس دوبی، در دقایقی که قتل صورت گرفته، تنھا زن عضو
تيم ھمراه با یک مرد در نزدیکی درب اتاق کشيک می دادند. در تصاویر ویدئوئی دیده می شود که در ساعت
٢٠:۴۶ دقيقه اعضای تيم جلوی آسانسور ھستند، وارد آسانسور شده و دقيقه ای بعد از ھتل خارج می شوند.
محمود المبحوح، با آسانسور راھی اتاقش در طبقه دوم ھتل چھار ستاره روتانا شد. دو مردی که لباس
ورزشی پوشيده و کلاه بيس بال بر سر داشتند ھم سوار آسانسور م یشوند. در فيلم ویديویی که دوربين مدار
بسته ھتل از طبقه دوم گرفته است، ابتدا المبحوح از آسانسور خارج م یشود، سپس دو مرد کلاه به سر، که با
کمی تعلل او را در راھرو دنبال می کنند.
چند دقيقه بعد از آن که المبحوح به اتاقش وارد می شود، چھار مرد در حالی که کلاه ھای بي سبال بر سر
داشتند و لباس ورزشی پوشيده بودند، به او حمله م یکنند. احتمال داده م یشود پيش از خفگی به وی شوک
الکتریکی وارد شده است. ده دقيقه بعد، این چھار مرد از اتاق المبحوح خارج م یشوند و درست ده دقيقه بعد
ھتل و سپس دبی را ترک می کنند. « ھيت » ، از آن، تمامی اعضای تيم
پليس دوبی می گوید، مظنونان پس از ساعتی، با پروازھای مختلف به اروپا، از جمله به مونيخ رفتند.
فرمانده تيم، مردی است که با گذرنامه فرانسوی، با نام پيتر الوینگار، و با ھواپيما از پاریس به دوبی رسيده بود.
این مرد بلافاصله در پی ترور، دوبی را ترک کرده است.
در تصاویر ویدئویی دیده می شود که مظنونان، تلاش زیادی کرده بودند که با ریش یا سبيل و یا کلاه گيس و یا
استفاده از کلا هھای تنيس تا حدی چھره واقعی خود را بپوشانند اما کمترین موفقيت را در این زمينه داشته اند
و چھره آنھا در ھر حال دیده می شود.
را به اینترپل داده است. مقامات امارات پيشتر « اروپایی » پليس دوبی اعلام کرد که درخواست استرداد یازده
گفته بودند اگر معلوم شود که قتل کار اسرائيل بوده، خواھان استرداد بنيامين نتانياھو، نخست وزیر این کشور
خواھند شد. زیرا ماموریت ھایی که ممکن است برای مناسبات خارجی و امنيت اسرائيل در جھان عواقبی
داشته باشد، به کسب اجازه مستقيم نخست وزیر اسرائيل نياز دارد.
در این ميان اخباری منتشر شده که ظاھرا تصميم برای قتل عضو ارشد حماس، از سوی سرویس امنيتی
اسرائيل در نشستی در مقر موساد در شمال ت لآویو، اتخاذ شده است. رسانه ھای اسرائيل این اخبار را با تکيه
منتشر کرده اند. گزارش این نشریه با جزئيات توضيح می دھد که در نشست « ساندی تایمز » بر گزارش نشریه
یادشده، علاوه بر برخی ماموران امنيتی، ھمچنين مير داگان، ریيس موساد و بنيامين نتانياھو، نخست وزیر
اسرائيل، حضور داشت هاند. به نوشته ساندی تایمز از قول مقا مھای امنيتی اسرائيل، نتانياھو در جریان برنام ه
موافقت خود با این ،« مردم اسرائيل به شما اعتماد دارند، موفق باشيد » ترور المبحوح قرار می گيرد و با عبارت
عمليات را بيان م یکند. در ادامه آمده است، به احتمال زیاد در این نشست به اطلاع نخست وزیر می رسد که
عمليات پيش تر در ھتلی در ت لآویو به صورت مخفی تمرین شده و فاقد ھرگونه پيچيدگی یا خطر خاصی است.
پيش از اين واقعه محمود عبدالرئوف المبحوح در يك گفتگوی اختصاصی با شبكه تلويزيونی الجزيره از جزئيات
به اسارت درآوردن دو سرباز اسرائيلی در سال ١٩٨٩ سخن گفته بود. او، در اين مصاحبه با توضيح جزئيات به
اسارت درآوردن دو سرباز اسرائيلی در سال ١٩٨٩ گفت كه تحت تعقيب نيروھای امنيتی اسرائيل است.
حماس نيز در بيانيه ھای رسمی خود اسرائيل را مسئول این ترور معرفی کرده و خواستار دستگيری و مجازات
شده است که در این قتل دخالت داشته اند. « جنایتکاران جنگی صھيونيست »
المبحوح با خرید اینترنتی بليط » : صلاح البردویل، یکی از سخنگویان حماس، در یک نشست خبری در غزه گفت
البردویل گفت: «. ھواپيما و سفارش اینترنتی ھتل خود موجب شد که موساد اسرائيل سریعا رد پای او را بيابد
المبحوح مرتکب اشتباه بزرگ دیگری نيز شد و آن این که تلفنی به خانوادهاش در باریکه غزه اطلاع داد که به »
«. کدام ھتل در دوبی می رود
نشانه ھایی از شوک الکتریکی روی پاھا، » ، پليس به خانواده محمد المبحوح، در مورد نحوه ترور او گفتهاند
«. پشت گوش، روی قلب و آلت تناسلی وی مشھود بوده است
ترور با شوک قوی الکتریکی به مغز انجام شده اما آثار » : حماس نيز در مورد چگونگى ترور المبحوح اعلام کرد
«. خفگی نيز روی گردن دیده شده است
اردن ھفته گذشته تایيد کرد که دو فلسطينی را به اتھام ارتباط با ترور المبحوح به دوبی تحویل داده است.
حماس و فتح ھر یک دیگری را متھم می کنند که با موساد اسرائيل در ترور المبحوح ھمکاری کرده اند.
مقامات ارشد تشکيلات فلسطينی تاکيد کردهاند که این دو فلسطينی تحویل داده شده به دوبی، از چھره ھای
فعال در گروه حماس ھستند، و یکی از آنھا فردی است در فرودگاه دوبی از المبحوح استقبال کرده و او را با
خود به ھتل برده بود.
فرد فلسطينی دیگر، کسی است که المبحوح در فاصله ساعت ١۶:٣٠ تا ٢٠ شامگاه روز قتل خود، در یک مرکز
خرید بزرگ در دوبی با او دیدار کرد.
در برخی از گزار شھا آمده است که این دو فلسطينی پس از ترور المبحوح به اردن گریخت هاند، و به درخواست
امارات متحده عربی، دولت اردن آنھا را در روزھای اخير به دوبی تحویل داده است.
نام المبحوح در گزار شھای اطلاعاتی اسرائيل به عنوان ارشدترین مھره حماس که مسئول انتقال محمول هھای
تسليحات و مھمات اھدایی از سوی سپاه پاسداران حکومت اسلامی برای حماس در غزه بوده، مطرح شده
2
افرادی در ميان خود » روزنامه الخليج، چاپ امارات متحده عربی، نوشت، ریيس پليس دوبی م یگوید که
ریيس پليس دوبی، به تلویزیون این امارات گفت که «. حماس، خبر آمدن آقای المبحوح به دوبی را لو داده بودند
المبحوح مرتکب سھل انگاری شدیدی در مراقبت از جان خود شده بود.
ھمزمان، روزنامه اشپيگل آلمان، فاش ساخت که گذرنامه تنھا مظنون آلمانی این ترور، واقعی بوده و نه
جعلی. به گزارش اشپيگل، این گذرنامه در روز ھجدھم ژوئن سال ٢٠٠٩ به عنوان پاسخ به درخواست یک فرد
ارائه « پدرش از یھودیان آلمان بوده و در زمان نازی ھا کشته شده » به ظاھر یھودی که اسنادی مبنی بر این که
کرده، صادر شده است. دولت آلمان به فرزندان پدرھای آلمانی گذرنامه این کشور را می دھد.
فردی که گذرنامه واقعی به نام او صادر شده، ميخائيل بودنھایمر نام دارد. اما ميخائيل بودنھایمر واقعی، یک
در مرکز اسرائيل زندگی م یکند و پدر ١٠ فرزند « بنی باراک » مرد اولترا اورتودوکس یھودی است که در شھر
است و ھيچ شباھتی با کسی که عکس او از سوی پليس دوبی انتشار یافته، ندارد. ھمسر بودنھایمر نيز به
روزنامه ھاآرتص گفت که شوھرش ھرگز درخواست گذرنامه آلمانی نکرده، و در تمام عمرش به آلمان سفر
نکرده است. به نوشته اشپيگل، فردی به جای بودنھایمر، با مراجعه به نھادھای دولتی در شھر کلن آلمان، خود
را ميخائيل بودنھایمر معرفی کرده و گذرنامه را گرفته بود.
« فھرست قرمز » اینترپل، به درخواست دوبی، ١١ نفری را که نامشان به عنوان مظنونين ترور مطرح شده، در
قرار داده است.
مقامات اتحادیه اروپا نيز اوایل ھفته جاری سو ءاستفاده از مدارک این کشورھا در این ترور را محکوم کرد هاند. به
گفته آنھا، این پاسپورت ھا جعلی نيستند، ولی صاحبان اصلی آنھا افراد دیگری بوده اند.
در ھمين زمينه وزیر خارجه استراليا، اعلام کرد که دولت این کشور نيز در این تحقيقات با دبی ھمکاری م یکند.
به گفته این مقام استراليایی، تحقيقات نشان می دھد که شھروندان این کشور در این ماجرا دخالت نداشته،
ولی سوء استفاده از مدارک رسمی استراليا امری بسيار نگران کننده است. دولت استراليا از سفير اسرائيل
خواسته است که با تحقيقات پليس این کشور به شکل شفاف و ھمه جانبه ھمکاری کند.
انگليس، ایرلند، آلمان و فرانسه، چھار کشوری که گذرنام هھای آنھا توسط این مظنونين استفاده شده است،
سفيران اسرائيل را فرا خواندند.
« ھيچ چيزی که ترور را به اسرائيل نسبت دھد، وجود ندارد » : دانی آیالون، معاون وزیر خارجه اسرائيل، گفت
«. مناسبات اسرائيل با کشورھای اروپا در درازمدت خراب نشود » ولی ارزیابی کرد که
یک مقام اطلاعاتی انگليسی به روزنامه دیلی تلگراف گفته است که دولت بریتانيا احتمال دخالت شھروندان
ایرلند در ترور محمود عبدالرئوف المبحوح را قطعی نم یداند و برای نيروھای اطلاعاتی این کشور روشن است
که ترور المبحوح به دستور موساد انجام شده است.
گيدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، خواستار روشن شدن ھر چه سریع تر موضوع شد. به گفته او، پای دولت
آلمان نيز به این قتل کشيده شده، زیرا یکی از ١١ تن مظنون به قتل، گذرنامه آلمانی داشته است. به گفته
گونتر فلد، سخنگوی دادستانی شھر کلن آلمان، این مرجع از روز جمعه ١٩ فوریه ٢٠١٠ در حال بررسی
موضوع جعل گذرنامه است.
گذرنامه آلمانیِ یادشده، روز ١٨ ژوئن ٢٠٠٩ در شھر کلن صادر شده ،« اشپيگل » بنا بر گزارش مجله آلمانی
است.
نحوه سازماندھی و اجرای ترور اين عضو گردان عزالدين القسام، نشان می دھد كه اين ترور در نھايت دقت و
با تمام جزئيات طرح ريزی شده است تا جايی كه تعقيبکنندگان رد او را از دمشق تا دبی گرفته اند بدون این که
سازمانھای امنيتی سوریه، حماس و دوبی متوجه این تعقيب و طرح ترور شوند. بنابراین، تروری در اين سطح،
نمی تواند كار كسی جز سرويسھای اطلاعاتی و جاسوسی اسرائيل(موساد) باشد!
خانم زیپی ليونی، وزیر خارجه سابق دولت اسرائيل، ضمن دفاع از ترور این فرمانده حماس در دوبی، از این
و به نقل از بی بی سی، وی که رھبر حزب « فردا » اقدام تقدیر به عمل آورد. به گزارش سرویس بي نالملل
خبر خوب برای مبارزان » کادیما و وزیر امور خارجه کابينه قبلی حکومت اسرائيل است، ترور محمود المبحوح را
عنوان کرد و از آن استقبال نمود. « تروریسم
ليونی، اولين مقام رسمی ھيات حاکمه اسرائيلی است که آشکارا به دفاع از ترور فرمانده حماس در دوبی
پرداخته است.
مقامات اسرائيل با چنين اظھارنظرھایی آشکارا نشان میدھند که حامی تروریسم ھستند و سازمان
متھم اصلی ترور محمود المبحوح است؛ به طوری که ریيس پليس دوبی ،« موساد » جاسوسی دولت اسرائيل
ھم تاکيد کرده است که به عقيده وی و به احتمال ٩٩ درصد، موساد در این ترور دخيل بوده است، خواستار
بازداشت ریيس این سازمان جاسوسی شده است.
پايتخت مصر، آمده « قاھره » در بيانيه يكصد و سی و سومين نشست عادی وزيران امور خارجه عرب در شھر
وزيران خارجه عرب سوءاستفاده از امتيازات كنسولی اعطا شده به اتباع كشورھايی را كه از » : است
گذرنامه ھای آنھا در ترور المبحوح استفاده شد، محكوم می كند. اين بيانيه از ھمه تلا شھای امارات برای
اين » : وزيران امور خارجه عرب تاكيد كردند «. سپرده اين جنايتكاران به عدالت و محاكمه آنھا حمايت كرد
اقدامات تروريستی و جنايتكارانه(ترور المبحوح)، ايجاب می كند كه ھمه كشورھای ذيربط با دستگاهھای
امنيتی امارات برای مقابله و پيگرد اين باند جنايتكار و بازخواست آنھا در چارچوب توافقنامه بين المللی و
قوانينی كه بايد به ھمه كشورھا تسری پيدا كند، ھمكاری كنند.
بنا به اطلاعيه تاز های، دولت امارات اعلام کرد که سفر شھروندان اسرائيل به دوبی دشوار م یشود. ریيس
پليس دوبی گفت که از این پس شھروندان اسرائيلی که به دوبی سفر می کنند، با دقت بيشتری کنترل
می شوند، تا از ماموریت ھای تروریستی احتمالی آنھا جلوگيری شود.
تعداد افراد دارای گذرنامه غربی كه در ترور المبحوح » : ریيس پليس دبی، در آخرین اظھارنظر خود، تصريح كرد
دست داشته اند، به ٢٧ نفر رسيده است. سرتيپ ضاحی خلفان تميم، بار ديگر تاكيد كرد كه موساد در پس پرده
نخست « بنيامين نتانياھو » ترور المبحوح بوده است و وي از دادستانی كل دبی خواھد خواست تا حكم پيگرد
جمال » ، ریيس سازمان موساد را به خاطر ترور المبحوح صادر كند. علاوه بر اين متھمان « مئير داگان » وزير و
3
شایان ذکر است که دولت نژادپرست اسرائيل، بيش از پنج دھه است که سرزمينھای فلسطينی را به اشغال
خود درآورده و کارنامه سياه قطوری نيز در طراحی عمليات تروریستی عليه فعالين و کادرھای سياسی
سارمانھای فلسطينی دارد. مقامات این دولت، به صورت آشکار و پنھان از اقدامات تروریستی دفاع و حمایت
می کنند و نمون هھای بسياری از انجام اقدامات تروریستی از سوی سرویسھای جاسوسی و اطلاعاتی و
امنيتی این دولت وجود دارد.
واقعه تروریستی دوم:
خبر پرابھام دستگيری عبدالمالک ریگی، رھبر جندلله(سربازان خدا)، روز سه شنبه در رسانه ھای دولتی ایران
منتشر شد. بازداشت وی که به گفته برخی از رسان هھای حامی دولت، از طریق تعقيب ھواپيمای حامل وی با
اقتدار آسمانی » و نشان دھنده « دستاورد بزرگ امنيتی و اطلاعاتی » دو جت بمب افکن صورت گرفت، یک
خوانده شده و مورد ستایش قرار گرفته است. « سربازان گمنام امام زمان
رسانه ھای دولتی ایران، اعلام کردند که مقامات اطلاعاتی با رھگيری عبدالمالک ریگی، رھبر یک گروه مسلح
ایران، ھواپيمای حامل وی را که از دوبی به سوی بيشکک(پایتخت قرقيزستان) در « سنی مذھب » بلوچ ھای
حرکت بود، با دو جت بمب افکن تعقيب کرده و سرانجام آن را وادار به فرود در فرودگاه شھر بندرعباس کردند.
مقامھای حکومت اسلامی ايران، ادعاھای متناقضی را در رابطه با نحوه دستگيری عبدالمالک ريگی، رھبر
گروه جندلله مطرح میکنند. یکی از ادعاھا این است که او را روز سهشنبه، چھارم اسفند ماه ١٣٨٨ ، در جريان
يک پرواز در مسير دبی به قرقيزستان بازداشت کردهاند.
ادعای دیگر این است که وی، نخست در خارج کشور دستگير شده و سپس به ایران انتقال داده شده است.
بنابراین، سران و مقامات حکومت اسلامی، در مورد این اقدام تروریستیشان، گزارشات ضد و نقيضی را
منتشر کردهاند.
سناریو سوم این است که دولت پاکستان ریگی را یک ھفته پيش دستگير و به حکومت اسلامی ایران تحویل
داده است.
حکومت اسلامی، تبليغات گستردهای در ھمه رسانهھایش راه انداخت و دستگيرى عبدالمالك ريگى را يك
مینامد. در حالی که ساعتى بعد از ادعاھای مقامات حکومت « سربازان گمنام امام زمان » عمليات فوقالعاده
اسلامی، تلويزيون الجزيره گزارش داد که مقامات پاكستانى ادعای حكومت اسلامی ايران درباره عمليات
يك ھفته قبل رھبر گروه سنى جندلله ايرانى عبدالمالك » دستگيرى ریگی را تكذيب کردند و اعلام نمودند که
را به ايران تحويل دادهاند. اين در حالى است كه مقامات حکومت اسلامی اعلام كردند ريگى را دستگير « ريگى
كرده و تصاويرى از ورود تعدادى از ماموران ويژه امنيتى به يك ھواپيماى مسافربرى كوچك كه حامل ريگى بود
نشان مىدھد كه او را دستگير مىكنند.
مصطفی محمدنجار، وزير كشور حکومت اسلامی، درباره نحوه دستگيری ریگی صبح روز سه شنبه ٤ اسفند
ريگی از نقط های به نقط های ديگر برای طراحی » : ماه، در فرودگاه بيرجند در جمع خبرنگاران دولت اظھار كرد
توطئه و شرارت جديدی عازم بود كه به كمك نيروھای امنيتی و اطلاعاتی كه از قبل توری را در اين ارتباط پھن
كرده بودند، دستگير و به داخل كشور منتقل شد و اكنون در چنگال عدالت ملت ايران قرار دارد.
ریگی را در خارج از ،« مناسب » وزیر کشور در جمع خبرنگاران خبر داد که نيروھای ایرانی با استفاده از فرصتی
کشور دستگير کردند و اکنون به داخل ایران انتقال داده شده است.
نيروھای امنيتی و سربازان گمنام امام زمان در يك فرصت » میبينم که وزیر کشور با صراحت میگوید که
«. مناسب در خارج از كشور دستگير و به داخل منتقل شد
پيش از این، چندین نفر ار مرتبطان این گروه نيز از سوی دولت پاکستان دستگير و به حکومت اسلامی تحویل
داده شده بودند از جمله برادر ریگی. برادر عبدالمالک ریگی را به اعدام محکوم کرده بودند که پس از دستگيری
ریگی، در زاھدان به دار آویختند.
دستگيری » : گفت ،« عبدالمالک ریگی » محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاھدان با اشاره به دستگيری
ریگی با برنامه ریزی اطلاعاتی و امنيتی در اوایل صبح روز س هشنبه صورت گرفت... دستگيری ریگی با اقدامات
اطلاعاتی که مدت ھا در حال انجام بود، به سرانجام رسيد و در حال حاضر نيز وی وارد خاک ایران شده است و
«... تحویل مقامات امنيتی و قضایی خواھد شد
حجت الاسلام مصلحی، وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی، با بيان این که
مدیریت اطلاعاتی مقتدرانه صورت گرفته و ھيچ کشور دیگری در این عمليات شرکت » دستگيری ریگی در یک
دستگيری سرکرده این گروھک نشان از شکست قدر تھای مستکبر در مصاف با ما » : ادعا کرد ،« نداشته است
«. و ملت ماست
این عکس در حدود ٢٤ ساعت پيش در مقر آمریکا در » : وی با نشان دادن تصویری از عبدالمالک ریگی، ادعا کرد
کشور افغانستان گرفته شده است. در ادامه مصلحی، با نشان دادن تصاویری از کارت شناسایی پاکستانی
ریگی، گذرنامه افغانی وی و تصاویری از روادید دوبی او و معاونش که ھمراه ریگی دستگير شده است، اعلام
نمود که عبدالمالک ریگی با این اسناد ھویتی به کشورھای گوناگون رف توآمد کرده و با مسئولان اطلاعاتی
«. آنان ھمکاری م یکرده است
اطلاعات ایران، ھشدارھای قابل توجھی را به مراکز اطلاعاتی آمریکا و انگليس و » : مصلحی، ادامه داد
سرویس ھای اطلاعاتی کشورھای منطقه داده بود تا با کشور ایران ھمکاری کرده و نسبت به دستگيری این
تروریست ھا که دستشان به خون مردم ب یگناه کشورمان آلوده است، اقدام کنند؛ اما بدون ھر گونه ھمکاری
4
در سفر وزیر کشور به کشور پاکستان نيز برخی از این اسناد، » : مصلحی، در پایان این کنفرانس خبری، افزود
به رؤیت مسئولان پاکستانی رسيده بود و ھمچنين ریگی که ھنگام دستگيری نيز به شدت از نحوه دستگيری
«. خود شگفت زده شده بود، با دیدن این اسناد، اعترافات بسيار خوبی بر زبان خواھد راند
بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، سروزی عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس
ريگی تا ٢٤ ساعت قبل از دستگيری در افغانستان بود و اطرافيان وی سعی ...» : شواری اسلامی، گفته است
داشتند كه با انجام كارھای ضد اطلاعاتی اجازه رديابی ريگی را سلب كنند و بر اين اساس وی در چند ساعت
در چندين نقطه جابهجا شد و رديابی ريگی با اين مساله تقريبا غيرممكن شد ولی در نھايت سربازان گمنام
«. امام زمان (عج) توانستند اين شرور را دستگير كنند كه اين عمليات در تاريخ كار اطلاعاتی كم نظير است
او، در اين رابطه ادامه داد: در ابتدا ھواپيمای حامل ريگی فرود نمی آمد و ج تھای نيروی ھوايی اين ھواپيما را
به سمت اصفھان ھدايت كردند ولی باز ھم با دستور آمريكايی ھا اين ھواپيما از فرود امتناع كرد و در اين زمان
اقدامات جد یتری برای نشاندن اين ھواپيما در ايران صورت گرفت و اقداماتی انجام شد تا سوخت ھواپيما تمام
شود و اين اقدامات در نھايت منجر به فرود ھواپيمای حامل اين شرور در بندرعباس شد.
قبل از دستگيری ريگی طی » : با وجود این سناریوسازیھای جعلی، سرانجام سروری اقرار میکند که
جلسه ای كه با سازمان اطلاعاتی پاكستان داشتيم، به آنھا ھشدار داديم كه اگر ريگی را در اختيار ما قرار
ندھند، خود ما اقدامات مقتضی در اين خصوص را انجام خواھيم داد و در اين راستا ما مدتی منتظر مانديم و
زمانی كه مشاھده كرديم پاكستانی ھا بھانه می آورند خودمان فعاليت ھايی را برای دستگيری اين شرور آغاز
«... نموديم
اين در حالی است که محمد بخش عباسی، سفير پاکستان در تھران، با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در
...» : سفارت پاکستان در تھران، با اظھار این که بدون ھمکاری پاکستان، دستگيری ریگی امکانپذیر نبود، گفت
این دستگيری در » وی ھمچنين تاکيد کرد که «. ھيچ جایی برای دشمنان ایران وجود ندارد » در خاک پاکستان
«. بيرون از خاک پاکستان صورت گرفته است
پاکستان در خصوص مبارزه با گروه ھای تروریستی پيش از این تعدادی از اعضای گروه » : سفير پاکستان افزود
ریگی از جمله برادر وی را به ایران تحویل داده بود که این مساله نشا ندھنده آن است که روابط دو کشور
«. دوستانه و برادرانه است
روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران، چھارشنبه ٥ اسفند ١٣٨٨ ، درباره اعدام برادر ریگی نوشت:
برادر عبدالمالک ريگی صبح امروز اعدام شد. پس از عمليات حساب شده، بدون نقص و افتخار آفرين سربازان »
گمنام امام زمان(عج) در دستگيری عبدالمالك ريگی كه در نوع خود اقدامی بینظير بود عبدالحميد ريگی برادر
عبدالمالك ريگی كه به خاطر اقدامات تروريستی و خرابكارانه خود به ويژه به شھادت رساندن دهھا تن از
شھروندان، ماموران نظامی و انتظامی و خانواده و اقوام خويش به اعدام محكوم شده بود و بنابر دلايلی
«. اجرای حكم وی به تاخير افتاده بود صبح امروز اعدام شد
عبدالمالک ريگی، رھبر گروه « اعترافات » ،« پرس تی وی » شبکه انگليسی زبان حکومت اسلامی به نام
« اعترافات » روز پنجشنبه ٦ اسفند، به عنوان « پرس تی وی » جندلله را پخش کرده است. در مصاحبهای که
عبدالمالک ريگی پخش کرده، رھبر گروه جندلله گفته است که در ديدار با عوامل سازمان اطلاعات آمريکا
حمايت ھمه جانبه و در اختيار گذاردن پايگاھی با تسليحات نظامی در نزديک » در دبی به وی قول « سيا »
«. منطقه داده شده بود
« مناس » عبدالمالک ريگی، در اين برنامه گفته است که این پايگاه قرار بوده در کشور قرقيزستان و در منطقه
عبدالمالک ريگی افزوده است: ماموران اطلاعاتی آمريکا به ،« پرس تی وی » ايجاد شود. به گزارش تلویزیون
حکومت ايران را « توانايی به چالش کشيدن » وی گفتهاند که در نظر دارند از تمامی سازمان ھای مخالف که
را مستعد چنين حمايتی دانستهاند. « گروه جندلله » دارند حمايت کنند. به گفته عبدالمالک ريگی، آمريکايیھا
لازم به تاکيد است که اعترافات تلویزیونی زندانيان در حکومت اسلامی، ھيچ اعتباری ندارد. زیرا سناریوسازان
و شکنجهگران حکومت اسلامی، زندانی را وادار میکنند به آنچه که آنھا دیکته میکنند، اعتراف کند.
در واقع دستگيری عبدالمالک ریگی، در سيمای جمھوری اسلامی تبدیل به سریال پليسی تلویزیونی شده و
اغلب شبھا، یک بخش از این سریال پليسی - امنيتی را به نمایش میگذارند. در آخرین نمایش این سریال،
بخش نشان دادن یک ھواپيمای قرقيزستان است که در ایران به زمين نشانده شده و ماموران امنيتی حکومت
اسلامی، مشغول بازرسی و کنترل مسافران آن ھستند. اما ھرگز بيننده ریگی را در این کنترل، در ميان
مسافران مشاھده نمیکند، اما ناگھان اتاقی به عنوان سالن فرودگاھی ایرانی نمایش داده میشود که ریگی
در آنجا نشسته است. این دو بخش طوری مونتاژ شدهاند که گوینده ادعا میکند که پس از جستجو در ميان
مسافران، ریگی شناسائی و از ھواپيما پياده و بازداشت شده است.
در حالی که مقامات قرقيزستان، ضمن اعتراض به فرود اجباری ھواپيمای مسافربری این کشور در خاک ایران،
اعلام کردهاند که ھيچیک از مسافران و سرنشينان ھواپيما - چه قرقيزی و چه غير قرقيزی - توسط مقامات
ایرانی که وارد ھواپيما شده بودند بازداشت نشدند و اخباری که در اینباره منتشر شده دروغ است.
اخبار منتشره » : بنا به گزارش خبرگزاریھا، وزارت امور خارجه قرقيزستان در بيانيه رسمی خود نوشته است
و وزارت خارجه « دور از واقعيت است » در رسانه ھا مبنی بر دستگيری دو نفر در پرواز دبی به قرقيزستان
«. جمھوری اسلامی بابت فرود اجباری این پرواز در بندرعباس رسما از این کشور عذرخواھی کرده است
در بيانيه وزارت خارجه قرقيزستان، اگر چه بر تھدید ھواپيمای خطوط ھوایی این کشور از سوی دو جنگنده
ایران و اجبار آن به فرود اضطراری در خاک ایران اشاره کرده، اما ھرگونه دستگيری مسافران این پرواز را
تکذیب کرده است.
به این ترتيب، مقامان پليسی - امنيتی حکومت اسلامی، در رابطه با دستگيری ریگی، باید به فکر ساختن
سناریوی دیگری باشند.
5
علاوه براین، یک ھفته بعد از ماجرای دستگيری ریگی، سه کشوری که وزیر اطلاعات حکومت اسلامی از خاک
آنھا به عنوان مناطق تردد عبدالمالک ریگی، و نيز دو کشور بریتانيا و آمریکا که از آنھا به عنوان حاميان او، نام
خواندند. اکنون وزارت « مضحک » و « خلاف واقع » برده بود، ادعاھای حيدر مصلحی را تکذیب کردند و آن را
بازداشت دو مسافر پرواز روز سه شنبه » خارجه قرقيزستان ھم با انتشار بيانيهای ادعای ایران مبنی بر
را تکذیب کرده است، جعلی بودن سناریو حکومت اسلامی، ھر چه بيشتر علنیتر « گذشته از دبی به بيشکک
میگردد.
در طول ھفته گذشته، نه تنھا رسانهھای حکومتی، مساله بازداشت ریگی بيش از حد بزرگ کردند بزرگنمایی
نحوه بازداشت عبدالمالک پرداختند. ھمزمان با این تبليغات، موج تبریکھا به آیتلله خامنهای، به خاطر قدرت
اطلاعاتی و امنيتی ایران از سوی سران سه قوه، نمایندگان مجلس، رفسنجانی و غيره بالا گرفت تا این که
سرانجام در قطعنامه پایانی اجلاس خبرگان رھبری به عنوان یکی از عوامل توانمندی آیتلله خامنهای مورد
قدردانی قرار گرفت.
رسانهھای بينالمللی نيز در رابطه با دستگيری ریگی، گزارشاتی را انتشار دادهاند. بنا به گزارش خبرگزاری
فرانسه، محمد عباسی، سفير پاکستان در تھران، در کنفرانسی خبری در محل سفارت اعلام کرد که بازداشت
تا دو- سه روز آینده جزئيات بيشتری از نحوه ھمکاری این » : وی بدون ھمکاری پاکستان غيرممکن بود و افزود
«. کشور منتشر خواھد شد
ھدفشان از مبارزه، تامين حقوق اقلي ت » فعاليت ھای جندلله از سال ٢٠٠٢ آغاز شده و آنھا اعلام کردند که
جندلله، بيش از ھویت قومی، بر ھویت مذھبی(سنی) خود، تاکيد دارد. آنھا در چندین «. بلوچ در ایران است
مرحله نيروھای امنيتی حکومت اسلامی را مورد حمله قرار دادند، اما با وقوع دو انفجار بزرگ و ب یسابقه در
زابل در سال جاری، که جندلله مسئوليت آنھا را به عھده گرفته است، سردار شوشتری، جانشين فرمانده
نيروی زمينی سپاه و گروھی از ھمراھان وی کشته شدند. این انفجارھا نام جندلله را ھر چه بيشتر بر سر
زبانھا انداخت.
در اواخر مھر ماه سال جاری که در نتيجه آن بيش از ۴٠ نفر از جمله ١۵ فرمانده سپاه کشته شدند، مقامات
ایرانی بارھا از سرویس اطلاعاتی پاکستان خواستند که ریگی را تحویل این کشور بدھند و این مساله ای به
طور جدی در روابط دوجانبه ھر دو حکومت مطرح بود.
مردم بلوچ توسط حکومت « نسل کشى » عبدالمالک ریگى در سال ٢٠٠٧ ، در مصاحبه اى گفته بود که وى تنھا با
اسلامى مبارزه مى کند و انگيزه ھاى جدایى طلبانه ندارد. به گفته احمد رشيد، تحليلگر و کارشناس پاکستانى،
گروه جندلله با گرو هھاى مختلفى در منطقه از جمله طالبان و نيز سرویس اطلاعاتى ارتش پاکستان در ارتباط
است. به اعتقاد وى، سرویس ارتباطى ارتش پاکستان از گروه جندلله به عنوان ابزارى عليه ایران استفاده
مى کند.
گروه جندلله که خود را جنبش مقاومت مردم ایران نيز مى نامد، در سال ٢٠٠٢ تاسيس شده و عمليات
مسلحانه خود را از سال ٢٠٠۵ آغاز کرده است.
شمار اعضای جندلله، حدود یصد نفر برآورد م ىشوند که مجھز به مواد منفجره و سلا حھاى سبک ھستند و در
مناطق ھم مرز با پاکستان و افغانستان فعاليت م ىکنند.
تغيير یافت. تلویزیون « جنبش مقاومت مردمى ایران » نام گروه ریگی، در تاریخ ٢٧ آذر ٨٥ از سازمان جندلله به
ناميد. ریگى، « رھبر جنبش مقاومت مردمى ایران » صداى آمریکا، با ریگى مصاحبهاى کرد و وى را با عنوان
مجرى «. ما تروریست نيستيم و این رژیم ایران است که ما را تروریست ناميده است » : در این مصاحبه گفت
البته در بيانيه «. ریگى جان! ما خيلى با تو احساس ھمبستگى مىکنيم » : این شبکه تلویزیونى به وى گفت
تغيير نام این سازمان، اعلام شد که این تغيير نام به معنى تغيير سياستھاى این تشکيلات نيست، بلکه به
معنى گسترش فعاليت تشکيلات در سایر مناطق کشور و به خصوص در پایتخت است. این تشکيلات شعار
را براى خود انتخاب کرد. « زنده باد اسلام، زنده باد مقاومت، زنده باد آزادى »
گروه ریگی، در پی دستگيری رھبرشان طی انتشار بيانيهای، نوشت، رژیم ایران و وزارت اطلاعاتش حقيرتر و
ناچيزتر از آنند که چنين عملياتی را به اجرا در آورند. این اولين بار نيست که دولت پاکستان در یک زدوبند و اقدام
كثيف، پناھندگان ايرانى در این کشور را به رژیم جنایت پيشه جمھوری اسلامی تحویل داده و آنھا را در معرض
شکنجه و اعدام قرار می دھد.
روز پنجشنبه، ٦ اسفند ماه ١٣٨٨ برابر با ٢٥ فوریه ٢٠١٠ ، اطلاعيه تعيين جانشين عبدالمالک ریگی، منتشر شد.
بدینوسيله جنبش مقاومت جندلله به اطلاع » : آمده است ،« جنبش مقاومت جندلله » در بخشی از اطلاعيه
عموم مردم بلوچستان و ایران میرساند که پس از حادثه جانکاه دستگيری رھبر جنبش، کميته مرکزی جنبش
طی نشستھائی با تمامی اعضا و متحدین جنبش، موضوع جانشينی و ھمچنين مسئوليت اجرائی جنبش را
در غياب رھبر مورد بررسی قرار داد و امروز در نشست نھائی و اخير به اتفاق آرا و با موافقت ھمه اعضای
جنبش و ھمچنين با موافقت ھمه متحدین حاج محمد ظاھر بلوچ به عنوان جانشين امير عبدالمالک انتخاب
شدند و ھمه مبارزان با ایشان در راستای آرمانھا و اھداف والای امير عبدالمالک (حفظه لله و رعاه و فک
«... اسره) بيعت نموده و پيمان نبرد تا مرگ بستند
رھبر مقاومت، در یک عمليات ضدتروریستی دستگير شده که » : جند لله در وبسایت خود نوشته است
«. سرویس ھای مخفی آمریکا، افغانستان و پاکستان در آن شرکت داشت هاند
بدین ترتيب، ھنوز ابعاد دستگيری ریگی، روشن نشده و کم و کيف ھمکاری سازمانھای اطلاعاتی و امنيتی
ديگر کشورھا و به ويژه پاکستان با سرویسھای اطلاعاتی و تروریستی حکومت اسلامی در اين واقعه معلوم
نيست. در ھر صورت آنچه که آشکار است سرویسھای جاسوسی و اطلاعاتی کشورھای منطقه و حتا به
احتمال زیاد سازمان سيا و موساد نيز در این مورد با سرویسھای جاسوسی و تروریستی حکومت پاکستان و
جمھوری اسلامی ھمکاری کردهاند.
ظنز تاریخ در این است که حکومت اسلامی ایران، سی و یک سال است با سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام،
وحشت و ترور یک جامعه ٧٥ ميليونی را مانند اشغالگران اسرائيلی که سرزمينھای مردم فلسطين را اشغال
6
7
در واقع کليه اسناد و شواھد نشان میدھند که دولت پاکستان، در اقدامی ضدانسانی و در ھمدستی با
حکومت اسلامی ایران، عبدالمالک ریگی، را بازداشت کرده و به حکومت اسلامی تحویل داده است.
مھمتر از ھمه واکنش سفير دولت پاکستان در تھران نشاندھنده جعلی بودن سناریوی حکومت اسلامی، در
رابطه با دستگيری ریگی است. بنابراین، دستگيری ریگی یک ھفته قبل و احتمالا در منطقه مرزی ميان
افغانستان و پاکستان صورت گرفته و به ایران تحویل داده شده است که از سوی منابع اطلاعاتی حکومت
اسلامی، به عملياتی پيچيده و خارقالعادهای که سربازان گمنام امام زمان، در یک پرواز ھوایی از دبی به
قرقيزستان در روز سه شنبه ٢٣ فوریه- ٤ اسفند، انجام دادهاند، ادعا میشود؟! چنين ادعاھایی کاذب و به دور
از واقعيت ھستند.
استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقى ایران قرار دارد و از دو بخش سيستان و بلوچستان تشکيل شده
است که منطقه سيستان شامل سه شھرستان زابل، زھک و شھرستان ھيرمند است.
منطقه بلوچستان نيز شھرستان زاھدان، مرکز استان سيستان و بلوچستان و نيز شھرستا نھاى خاش،
سراوان، ایرانشھر، سرباز، نيکشھر، چابھار و کنارک را شامل م ىشود. نام خانوادگى ریگى برگرفته از نام یکى
به نام ریگى است. « سنى مذھب بلوچ » از طوایف
در سال ھاى گذشته منطقه سيستان و بلوچستان و نيز بخش ھایى از استان کرمان شاھد رویارویى نيروھاى
انتظامى و امنيتى حکومت اسلامى با اعضای گروه جندلله بوده است.
تروریسم دولتی، جنگ و کشتار، شکنجه و اعدام و تحميل محروميتھای اقتصادی بر جامعه و استثمار شدید
مزدبگيران، یک اصل اساسی حاکميتھای دیکتاتوری است. در واقع کشورھایی که دائما در حال ستيز با
ھمسایگان خود به سر میبرند، خواستھای بر حق و عادلانه مردم را سرکوب میکنند و دست به ترور،
شکنجه و اعدام شھروندان میزنند، ھرگز قادر نيستند به رشد توسعه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و
فرھنگی دست یابند. این دسته از حکومتھا، تنھا زمانی به پيشرفت و توسعه و رفاه و عدالت واقعی رسيده-
اند که جامعه به درجهای از امنيت، رفاه، آزادی و برابری دست یافتهاند. و قادر شده اند با طراحی برنامه ھای
کوتاه مدت و درزامدت و تامين زیست و زندگی شھروندان، به رشد و توسعه خود در مسير برقراری صلح،
امنيت، رفاه و آزادی حرکت کنند. از اینرو، دستگيری و اعدام ریگیھا، نه به امنيت منطقه و کشور و پایان
تروریسم کمک میکند و نه مردم معترض و خواھان تغيير مرعوب سرکوب و کشتار و ترور و اعدام و وحشت
حکومت اسلامی میشوند. چرا که عامل اصلی ھمه این وضعيت ناامن در جامعه ما، وجود حکومت تروریستی
و مافيای اسلامی است.
مسلما دستگيری و اعدام برادر ریگی و اعدام احتمالی خود ریگی، تاثير چندانی بر مبارزه مردم محروم
سيستان و بلوچستان ندارد. زیرا این گروه، مبارزه مردم آزادیخواه و برابریطلب این منطقه را نمایندگی نمی -
کند. مبارزه مردم مناطق محروم کشور بر عليه حکومت تروریستی اسلامی، نه تنھا حق طبيعی و مسلم مردم
این مناطق، بلکه حق مسلم مردم سراسر ایران است. رھایی مردم مناطق تحت ستم ایران مانند کردستان،
بلوچستان و غيره از زیر ستم و سرکوب حکومت اسلامی، راه حل محلی ندارد و تنھا از طریق شرکت و حضور
فعال در مبارزه سراسری است که با سرنگونی حکومت اسلامی، مردم حقطلب این مناطق نيز ھمچون مردم
سراسر کشور، به حق و حقوق اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود خواھند رسيد.
بیشک تروریسم، به ھر نحو و با ھر بھانه ای که انجام شود، امنيت افراد و اجتماعی را به خطر میاندازد و با
حقوق شھروندان و امنيت آنان و به طور کلی امنيت جامعه و مدنيت مغایرت دارد. در حالی که حکومت
اسلامی، پرونده انبوه و سابقه طولانی در سازماندھی و اجرای تروریسم به ویژه عليه مخالفين خود دارد
باشد. مگر غير از این است که جندلله و گروهھای « ترویسم گروه جندلله » چگونه میتواند مدعی مبارزه با
شبيه آن زایيده سياستھای حکومت اسلامی در سی و یک سال اخير است. بنابراین، برای این که به
تروریسم در ایران، یک بار برای ھميشه خاتمه داده شود باید کليت حکومت اسلامی، از حاکميت ساقط شود تا
مردم در آرامش و امنيت و بدون فشار اقتصادی و سياسی، درباره آینده جامعهشان تصميم بگيرند. برای این که
تروریسم از بين برود باید ھمه شھروندان ساکن ایران، بدون در نظر گرفتن مليت، جنسيت، باورھای مذھبی و
تفاوتھای سياسی باید از حقوق یکسان و برابری برخوردار باشند.
سناریوی دستگيری ریگی که توسط سناریوسازان حکومت اسلامی سر ھم بندی شده است، از روی
سناریوی دستگيری عبدلله اوجالان، رھبر پ.ک.ک، توسط دولت ترکيه گرفته شده است که چند سال پيش
صورت گرفت. داستان ھواپيما و کماندوھا با لباسھای سياه و ماسک و غيره، عينا ھمان سناریوی دستگيری
اوجالان است. تنھا با این تفاوت که کماندوھای ترکيه صورت اوجالان را لت و پار کرده بودند اما در سناریو
دستگيری ریگی، ظاھرا صورتش سالم است.
سران حکومت اسلامی ایران، با سابقه طولانی تروریستی و سرکوبھای اخير خود، نشان دادهاند که ھمچون
سران حکومت اسرائيل، تروریسم یک وجه مھم سياست و ماھيتشان را تشکيل میدھد. از اینرو، مردم
منطقه پرتلاطم خاورميانه، ھنگامی به آزادی، برابری، امنيت و عدالت دست پيدا خواھند کرد که با اتحاد و
ھمبستگی انسانی و مبارزه طبقاتی خود، از شر این حکومتھای جانی خلاص شوند.
دوازدھم اسفند ١٣٨٨ - سوم مارس ٢٠١٠

انقلابي متعهد و آگاه شهيد مصطفی شعا عيان و جلال آل احمد

وحدت جبهه خلق!مرگ بر اصل ولايت فقيه!

مرگ بر اصل ولايت فقيه!!وحدت جبهه خلق