۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

Democracy Now! National and Global News Headlines for Tuesday, January 1...

"Raoul" - James Thiérrée

4/4 - Clash - Alain Soral et Rony Brauman vs William Goldnadel (sioniste)

Tariq Ramadan Emission sur France 2 « Face Aux Français » 2 a 5

Les Derniers Jours De Sophie Scholl 01 de 16

The White Rose

La Rose Blanche (jd)

سد سيوند در استان فارس در آستانه ء آبگيری است.


 
 
 
سد سيوند در استان فارس در آستانه ء آبگيری است.
با اين کار برای هميشه آرامگاه کوروش کبير به زير آب ميرود و بخش بزرگی از پاسارگاد نابود ميشود