۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

فراموش نکنيم!ايرانزمين متعلق بهمه ماست


نفرت مردم ازکانديدهای دست نشانده


دردناک، مضحک، خطرناک
اسماعیل وفا یغمایی

سالهاست که پس از شروع جدی جدا شدنها، بریدنها،منفعل شدنها،و متاسفانه مزدوری رژیم آخوند را پیشه کردن،شاهد و گاه  هدف حملات آزار دهنده ای هستیم که متاسفانه  در میان جماعاتی به یک سنت سیاسی و فرهنگی دردناک، مضحک و خطرناک تبدیل شده است. اندکی توضیح میدهم.
هم حدیث جدا شدنها و بریدنها و منفعل شدنها واقعی است و هم خیانت جماعتی  از بریدگان و جدا شدگان به مردم وسرنوشت مردم ایران  با پیوستن به ملایان  حقیقت دارد.
در هر طیف دسته هائی وجود دارند و اگر کسی همت کند و بتواند آمار درستی از این همه ارائه کند، و مهمتر اینکه صاحب خردی بتواند دلیل و پایه و مایه این همه جدا شدن،بریدن،و متاسفانه در کنار اینها از وادی جدا شدن و بریدن در برخی موارد به وادی همکاری با رژیم رفتن را به دست آورد، ونه تنها علل خیالی! بلکه علل واقعی ، علل ایدئولوزیک، سیاسی، تشکیلاتی و شخصی این عارضه ها را به دست آورد تا پرده رازها فرو افتد، بسیار جالب خواهد بود.همینقدر باید اشاره کنم و بگذرم که در طول تاریخ معاصر ایران و شاید تاریخ گذشته، هرگز شاهد چنین موجهای بریدن و جدا شدن و منفعل شدن و نیز در طیفی، به خدمت دشمن خون آشام مردم ایران در آمدن یعنی خیانت  نبوده ایم.شاید کارنامه حزب توده ایران  پس از کودتای 28 مرداد و موج انفعال و بریدگی و در موارد قابل توجهی خیانت، شاهد خوبی باشد ولی هرگزبا کم و کیف نیروها با نیروهائی که از سازمان مجاهدین  و ارتش آزادی بخش جدا شده اند و یا به خدمت دشمن در آمده اند قابل مقایسه نیست.
ماجرا از همان سال شصت از همان اولین روزها در کنار مقاومتها و تیر بارانها و کشتارهای خمینی ،با بریدن و به مصاحبه کشاندن تعدادی از اعضای تیمهای عملیاتی شروع شد وادامه یافت و اوج آن پس از حمله آمریکا به عراق وماجرای کمپ تیف و بریدن و پیوستن چند صد تن به جمهوری اسلامی خود را نشان داد و هم اکنون نیز دهها تن از کسانی که به ملایان پیوسته اندصفحات رسانه های رژیم یا رسانه های وابسته به آنان را پر کرده اند. اینها تمام حقیقت دارد.
در سوی دیگر اپوزیسیونی که خود را آلترناتیو بلا تردید می داند واین محصولات  روزگاری در خدمت او بوده اند ایستاده است.صحنه را اندکی بنگریم و خوب خوب توجه کنیم.
الف:
آنانکه به خدمت ملایان یعنی دشمن شماره یک مردم ایران در آمده اند از آنجا که میدانند یک تکه از هویت یعنی هویت آلوده ملایان به قبای هرکه بچسبد بوی تعفنش از دور آزار دهنده است و باعث فرار میشود تمام کوششان این است که:
 خود را جدا شده و معترض و منتقد، یعنی در صفوف جدا شدگان و معترضان خاموش یا غیر خاموشی که به رژیم نپیوسته اند جا بزنند تا حرفشان برد داشته باشد. اینکه حرفهای آنها یعنی خائنان، یعنی همکاران عملی رژیم،چقدر واقعی است یا غیر واقعی موضوعی دیگر است اما این حضرات میدانند حرف حتی واقعی آنها هم  به دلیل آلوده شدن آنها با رژیم ، و چون سلاحی در خدمت اهداف آخوندهاست چندان بردی نخواهد داشت.
ب
جدا شدگان و معترضان و منتقدان، که حتما و بدون پرده پوشی از سازمان مجاهدین و ارتش آزادی و..بریده اند، بعنوان مثال خود من، با اینکه دلایل اعتراض و انتقاد و جدا شدن یا آنطوری که آنها میگویند بریدن، برای من کاملا روشن است و می توانم مفصل توضیح بدهم اکثرا خاموشند و اگر تا همین حالا چیزی هم نوشته اند  در بخش اصلی،از موضع خیر بوده است هر چند فرهنگ و اخلاق و سنت حاکم بر کنشهای طرفی که خود را آلترناتیو میشناسد این را قبول ندارد و ترجیح او، اگر این جماعت به خدمت ملایان در نیامده! وبا تحلیل و تفسیرهای مرسوم نسوخته اند و خیال آنها را را راحت نکرده اند،سکوت مطلق معترضان است تا او کار خودش را بکند.
ج
اما درناکی قضیه وقتی با مضحکه همراه میشود که میبینیم در موارد بسیار زیاد تمام تلاش و کوشش آلترناتیو و اپوزیسیون مربوطه این است که جدا شدگان را و معترضان را با انواع لطایف الحیل و افشاگری و مچ گیری و تکنیکها و تاکتیکهای خاص خود وسر هم کردن اسناد و مدارک تکراری و اینکه نوشته شما در ایران دیدبان و ایران اینترلینک و فلان سایت وزارت اطلاعات منتشر شده و اینکه اینها به نفع حکومت است  کوشش میکند همه را  به صف خائنان و مزدوران براند و خیال خود را راحت کند.
برای اپوزیسیون و آلترناتیومربوطه،با تمام سعه صدر و ایدئولوژیی که به نظر او برترین اندیشه دوران معاصر است و قرار است بعد از افول ایدئولوژیک شوروی راهگشا و نقطه امید کل بشریت گردد، اگر چه بیشتر، با زبان و قلم حواشی خود اعلان موضع میکند، معترض و منتقد و جدا شده  و بریده ای که مشروع باشد یا قابل تحمل، وجود ندارد هر چه هست خائن و مزدور و اطلاعاتی با جیره و مواجب یا بی جیره و مواجب میباشد.  این مضحکه دردناک وقتی بیشتر مضحکه میشود که متوجه میشویم که البته رژیم و به رژیم پیوستگان از این قضیه شادمانه اند و بقول معروف با دم مبارک گردو میشکنندزیرا:
از یکطرف با راند ن خیالی همه جدا شدگان به صف خائنان، جبهه خائنان یعنی آنانی که به طور عملی بخصوص با ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی کار میکنند چاق و چله تر میشود و از طرف دیگر اینان میتوانند دلیل محکمی بیابند و اعلام کنند ببینید ما هم مثل این منتقدانی که آلترناتیو مربوطه آنها را مزدور میداند جدا شده ایم و معترض،و از جنس آنها هستیم  و بدین طریق با تلاش و کوشش آلترناتیو مربوطه در اطلاعاتی خواندن هر کس که زبانی به انتقاد میگشاید خائنان حقیقی که سر بر استان سلاخان ملت ایران یعنی حکومت کنونی ایران نهاده اند میتوانند  خر خود را راحت تر در خارج کشور برانند و به آخوندها خدمت کنند.حال بقول معروف با این سیاست پیدا کنید هندوانه فروش را و تماشا بفرمائید که:
چه کسی دارد آب به آسیاب رزیم ملایان میریزد، منتقدی که نوشته اش را بدون اجازه در سایتهای رزیم درج کرده اند یا سیاستی که تمام تلاشش این است با راندن تمام جداشدگان و منتقدان و معترضان به صفوف مزدوران رژیم صفوف آنها را در عمل نیرومند تر کرده و خیال خود را البته از هر منتقدی راحت کند.
اینکه این شدنی است یانه مساله ای است که باید بررسی کرد. به نظر من نه شدنی است و نه درست.ما در قرون وسطا زندگی نمیکنیم و سطح شعور و ادراک آدمها سطح شناخت انسانهای قرون وسطا نیست. آخرین رمال و دجال موفق تاریخ ایران هم که توانست میلیونها تن از مردم را به دنبال خود بکشاند یعنی خمینی، در ادامه طبیعی خود یعنی خامنه ای که هم ریش و پشم مناسبی دارد، و هم عبا و عمامه وسواد لازمه آخوندی و مسند امامت را نیز، بازی را به مردم ایران که سهل است حتی هواداران سابق خودش باخته است ، وبا این حساب باید اطمینان داشت که دیگر نمیشود با تکنیکهای امام گونه یا فرمولهای ریاضی  و به کار گرفتن آنها در کار سیاست و صدور اطلاعیه و اعلامیه یا بکار گرفتن اهل قلم، هر کس را که با ما نیست به دشمن منتسب کرد.
ماهیت واقعی افراد نشان و تمثال و شال و قبا و رده تشکیلاتی نیست که از طرف کسی اهدا شود و امروز بنده فلان ابن فلان باشم با احترامات فائقه و فردا هیچ ابن هیچ با خروارها اخم و تخم دیگران،ماهیت واقعی افراد است که هویت آنها را تعیین میکند و نه انگ و بهتان فلان سازمان سیاسی، هویت سنگ  سنگ است و چوب چوب.برویم و داد بزنیم سنگ چوب است و چوب سنگ .برویم و در همه جا فریاد بر آوریم که هر بریده و جدا شده و منتقد و معترضی خائن و اطلاعاتی است بدون تردید و نهایتا موجب تمسخر خواهد شد.
شاید طیفی که عادت کرده اند فکر کرده شوند باور کنند که ماهیتها هم اهدائی است !ولی واقعیت تغییری نمیکند.باید به دوستانی که خود را آلترناتیو میدانند عرض کرد:
 شما که خود را آلترناتیو می خوانید وجود دارید.
جمهوری خون آشام ملایان دشمن اصلی مردم ایران وجود دارد
خائنان و مزدوران هم حتما وجود دارند
و ما خیل معترضان و منتقدان هم وجود داریم.
 لطفا بس کنید و آنها را با ما قاطی نفرمائید که به نفع خودتان هم نیست.
ما بدون تعارف، و حتما، مخالف ، منتقد و معترضیم! تعارف را کنار بگذاریم ما حق داریم مخالف برخی یا تمام سیاستها و کارکردهای رهبران آلترناتیو باشیم. ما حق داریم اندیشه و ایدئولوژی آنان را قبول نکنیم.ما حق داریم به کار کردهای تشکیلاتی آنها انتقاد داشته باشیم و.... این حق ماست. ما متاسفانه و با دلایل قابل توضیح، تشکیلاتی نداریم تا مثل  آلترناتیو مربوطه با نیروی متمرکز سازمانیافته حرفمان را بزنیم ولی ما حق داریم و این حق داشتن آن ضعف را تا حد بسیار زیادی برطرف میکند و از تمام امکانات آلترناتیو مربوطه نیرومند تر است ومامیتوانیم با تکیه بر ماهیت خود از این پس توهین های مستمر را بر نتابیم و از خود یعنی از حق خود دفاع کنیم.
در رابطه با شما که خود را آلترناتیو میدانید، ما حق داریم مثل تمام مردم ایران هر نیروئی را که پس از آخوندها می خواهد یا ادعا میکند  که جانشین این رژیم است و قبل از پیروزی هم رهبر و هم رئیس جمهور خود را تعیین نموده است نقد کنیم و کارهایش را مورد شک و تردید یا قبول قرار دهیم. این حق ماست. ما حق داریم بهر دلیل سیاسی یا ایدئولوزیک از سازمانی سیاسی جدا شویم و ببریم. ما قبل از این از دو دیکتاتوری بریده ایم و جدا شده ایم تا راهی دیگر را در راستای منافع مردم و میهن و نه هیچ چیز دیگر در پیش گیریم. کلمات جدا شدن و بریدن تابو نیستند مگر اینکه تشکیلات مربوطه مثل نظام کره شمالی خود را کمال مطلق بداند و جدائی از خود را ضلالت تام و ارتداد تمام وخسران مطلق بشناسد که این معنای دیگر فاشیسم و بسیار خطرناک خواهد بود.
 به روشنی میگوئیم :
ما وامثال ما دشمن نیستیم! دشمن فقط و فقط در شرایط کنونی رژیم ملایان وشبکه نیرومند و جهانی کسانی است که جهانی را غارت میکنند تا پایه شرکتها و تراستها و کارتلهای خود را مستحکمتر کرده و سقف ان را به عرش برسانند. مامنتقد و معترضیم .مامیدانیم هر ضربه ای که فرود بیاوریم نخست درد آن را بر اعصاب خود حس میکنیم زیرا دیوارهای این برج و بارو و حصار نه فقط ازموجودیت معدود رهبران، بلکه هستی دهها هزار برادران و خواهران شهید و اشک و رنج دهها هزار پدر و مادر پیر ما و تمام سالهای جوانی ما سر برکشیده و ویران کردن آن مترادف با ویرانی بسیار چیزهاست. ما این را میدانیم و تا بحال به همین دلیل و نه اینکه حرفی برای گفتن نیست وکارکردها و خطاهائی را که طی سی و پنجسال از ماورای چپ آغاز و به ماورای راست راه برده است را نمی بینیم و یا نمی فهمیم، سکوت کرده ایم یا فقط ناله ای بر آورده ایم، اما با این روال بهتان و انگ زدنها، نه خطاب به کسانی که جنگاوران و تیغکشان حومه حصار هستند( و برخی از آنان خود دو ضرب در زمره بریدگانند و شماری حتی یکروز تاریخچه مبارزاتی در چهار چوب سازمانی چریکی ، یا مبارزه مسلحانه نداشته و دائم روضه مبارزه مسلحانه و انقلاب میخوانند)، بلکه خطاب به بالاترین مسئولانی که از سال 1364 تا همین الان همه چیز را فقط در ید قدرت خود و فقط خود دارند اعلام میکنیم   آری ما هستیم ما مخالف بسیاری کارکردها و رفتارهای شمائیم ما معترض و منتقدیم مامی توانیم شما و کارکردهای شما را به روشنی و در حد امکانات خو به نقد بکشیم و هیچ پروائی از این نداریم که تمام فشارهای عالم بر ما اعمال شود تا به خیالی باطل به صف خائنانی که تا دیروز و بسیاریشان تا سالها پس از جدا شدن ما از اسوه ها و فدائیان شما بوده اند رانده شویم.
شما نه آغاز و نه پایان جهانید اگر چه خودتان در فضاهای شگفت ایدئولوزیک چنین بپندارید. شگفتا یک سازمان سیاسی باچهل و چند سال سابقه سیاسی آیا نمی تواند بفهمد در کنش و واکنش طبیعی هر ارگان زنده سیاسی همانگونه که پیوستن، جدا شدن هم بدون آنکه بزعم حضرات فرد منتقد و معترض جدا شده تبدیل به مدفوع بشود یا مورد بدترین بهتانها وتحقیرها قرار بگیرد، هم طبیعی است و هم مشروع.
چرا اینقدر استواری وجود ندارد که علیرغم تمام جدا شدنها و پیوستنها این ارگانیزم با تکیه بر ماهیت فوق انقلابی و یکه و یکتا و بی نظیر مورد ادعای خود و نه توهین و تهمت، درخشش شکوهمند مورد ادعای خود را  در ابعاد رفتاری و انسانی و سیاسی و ایدئولوزیک به تماشا بگذارد ! و خائنان را به انزوا بکشد و بریدگان و منفعلان را به حیا وادار کند و منتقدان و معترضان را با دلیل و برهان به حقانیت خود و حتی انتقاد راستین از اشتباه خود و بازگشت و ادامه رزم وادارد.آیا این توان هست ؟ اگر هست نشان دهید و بفرمائید درب این توپخانه تهمت و افترا را ببندند که این نوع برخورد جز به نفع حکومت آخوندی، خائنان حقیقی و همان وزارت اطلاعات و سایتهائی که آن ها را چماق کرده اید نیست، و نیز در همین جاست که:
 با نشان دادن چنین نمونه هائی، پیش از حاکمیتی که در انتظار آنید مضحکه رنگ خطر میگیرد و بسیاری را به این چشم انداز میکشاند که هنوز دیکتاتوری ملایان سقوط نکرده باید در انتظار چشم اندازی باز هم تیره و خطرناک باشیم. آخر از کسانی که خود هنوز محکوم و مغلوب و تبعیدی و آماج ترور حکومت ملایاتنند و در همین حال برای جماعتی دیگر که آنان نیز همین وضعیت را دارند ولی زبان به انتقاد گشوده اند چگونه میتوان انتظار امنیت و آزادی داشت.
آیا کسانی که امروز بدون هیچ امکان عملی با تمام قوا دیگران را مزدور و اطلاعاتی میخوانند و با همتی شگفت تلاش میکنند هر جدا شده ای را به تمام قوا به وزارت اطلاعات وصل کنند و خائین بدانند  نمیشود انتظار داشت یا فکر کرد که فردا با در دست داشتن امکان عملی و قدرت ممکن است زندان و شکنجه گاههایشان را علم کنند و این ورد مکرر آزادی آزادی گفتنشان جز شبیه به همان اذکار بی محتوای ملایان نیست که دائم ذکر خدا گرفته اند و لی در عمل ذکرشان متوجه قطب مقابل خداست.
سخن بسیار است و عجالتا به همین اندازه اکتفا میکنم ودر پایان به این کفایت میکنم که تاکید کنم. و تکرا کنم درب این سنت ناپسند را گل بگیرید ، که تهمت اطلاعاتی و مزدور زدن به منتقد و معترض و دگر اندیش و بریده وجدا شده این چنین که سنت شده است تنها و تنها این را به ذهن متبادر میکند که طرف اتهام زننده یا توان توضیح منطقی ندارد واز عجز و ناتوانی است که چنگ بر اورده و یا چنان در گرداب اشتباهات ویران کننده فرو رفته است که هیچ انتقادی را بر نمی تابد و تنها راه نجات را در خنثی کردن و خاموش کردن دیگران بهر وسیله میداند.بگذارید تاکید کنم و با یقین بگویم اگر این چنین است اگر موفقیتی موقت هم در کار باشد که نخواهد بود، حقیقت خود را نشان خواهد داد و هرگز منکوب نخواهد شد و سر نوشت چنین روشهائی در انبار و زباله دانی تاریخ رقم خواهد خورد . در این تردیدنیست. نسل ما بسیار رنج کشید ولی شاید این شانس را داشت که نظاره گر سقوط و زوال چندین امپراطوری دیکتاتورهائی باشد که فقط خود را بر حق میدانستند و هیچکس جز خود را بر نمی تافتند. اسماعیل وفا یغمائی.24آوریل

این چند رباعی را نیز در همین رابطه بخوانید

این کارد کشان....
اسماعیل وفا یغمائی

بینا ! شنوا! ولیک هم کر هم کور
فارغ زشعور لیک یکسر شر و شور
عمر دو نسل سوخت تا دانستیم
از صد من شور به دو مثقال شعور
*
چون حق و حقیقت همه در نزد «علی» ست
معنای علی اینکه هر آنکو که «ولی» ست
پس هر که نه در نزد ولی مزدورست
این گفته ی نغز، حرف  ملافاطی است
*
در پهنه دیروز شه استاده بپا
در عرصه ی امروز جناب ملا
ای دل! دل توخوش ولی از من بگذر
چشمم نخورد آب  ز صبح فردا
*
این کارد کشان که زیر تیغند همه
در پرده نهان و زیر میغند همه
امروز چنین اند،ببین فردا را
بندند و طناب دار و تیغند همه
*
این کارد کشان که سخت بیغند همه
دارای مقالات بلیغند همه
گر معتقدانند غمی نیست ولی
شک اینکه به دنبال علیقند همه
*
از مرز گذشتیم و مهاجر گشتیم
شادا، که ز  قحبه – شیخ هاجر گشتیم
غافل که جناب شیخنا پیش از ما
بگذشته و ما سپس مسافر گشتیم
 *
مزدور زمنتقد پسندیده ترست
هم منتقد ازخائن، حتما بتر است
وآنکو نکند فهم چنین سر عظیم
یا خائن و مزدور، و یا آنکه خر است
*
شد خاک خمینی و مرامش باقیست
تسبیح و عبا ورطل و جامش باقیست
در خیل خواص وخاصگان در رجعت
تا خیل خر- آئین عوامش باقیست
*
یک نکته بگفتیم و شنیدیم بسی
مزدوری و خائنی وخاری و خسی
مرتدی و و ابسته به شیخ و دیوث
پفیوزی و اهل عیشی و بلهوسی
*
یک دسته اسیر «اطلاعات» شدند
یک قوم ز معجون «سیا» مات شدند
یک طایفه در برابر «پنتاگون»
زانو زده در کار مناجات شدند

 مقاله‌‌‌‌ای را که آقای اسماعیل وفا یغمایی به آن اشاره می‌کنند در آدرس زیر می‌توانید بخوانید:‌

منبع:پژواک ایر

انتشار اسناد تخلفات گمرکی آریا برای نخستین بار/ احتمال تجدید محاکمه مفسدان


انتشار اسناد تخلفات گمرکی آریا برای نخستین بار/ احتمال تجدید محاکمه مفسدان

خبرگزاری "مهر" برای نخستین بار تخلفات گمرکی گروه امیر منصور آریا را همراه با استنادات آن منتشر کرد. از اواسط تابستان سال 90 که فساد بزرگ مالی کشف شد، تاکنون فقط اسناد تخلفات بانکی و برخی زد و بندهای وی و همدستانش با برخی دستگاه‌های دولتی همچون وزارتخانه‌های وقت راه و صنایع و معادن منتشر شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، 19 فروردین ماه امسال برای نخستین بار حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه فاز جدیدی از پیگیری فساد بزرگ مالی را بازگو کرد و از دریافت گزارشاتی از گمرک در این باره خبر داد و گفت: "افرادی که حکم آنها قطعی شده از طرف دادگاه پرونده آنان به اجرای احکام ارسال شد و اجرای آن نیازمند مقدمات است. برخی باید حبس شوند، برخی رد مال دارند و برخی هم مجازات و شلاق. زمان حکم را نمی توانم اعلام کنم. البته گزارشاتی از گمرک به ما رسیده است که در حال رسیدگی هستیم. اگر ثابت شود تخلفی صورت گرفته ممکن است میزان جرایم افزایش یابد حتی احتمال تجدید محاکمه مفسدان هم وجود دارد".
در پی این اظهارات، ناصر سراج قاضي پرونده فساد بزرگ بانكي در گفتگو با مهر از سنگين تر شده پرونده فساد بزرگ خبر داده است. وی در مورد كشف اسناد جديد از گمرك و برخي از منابع ديگر مرتبط با پرونده فساد بزرگ مالی گفته است: پرونده فساد بزرگ هر روز سنگين تر مي شود و اين اسناد به دست آمده نشان مي دهد كه فساد بزرگ بسيار سنگين تر اينها بوده است که در حال بررسي این اسناد هستيم.
بدین ترتیب خبرگزاری "مهر" با پیگیری فاز جدیدی از پیگیری فساد بزرگ مالی، به اسنادی تازه و دست اول از تخلفات گمرکی گروه آریا دست یافت که حکایت از آن دارد اکثر این تخلفات بعد از کشف بزرگترین فساد بزرگ مالی در اواسط تابستان 90 بررسی و به اثبات رسیده است.
بررسی تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امیر منصور آریا
بررسی آمار استخراجی از 10 گمرک اجرایی کشور نشان می دهد تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امیر منصور آریا و شرکتهای تابعه در سالهای 87 تا 90 درخواست که تا مورخ 91.04.26 تعداد 1263 فقره اظهار نامه جهت رسیدگی واصل که تاکنون 965 فقره اظهارنامه توسط هیات ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که ارزش مندرج در اسناد 732 فقره اظهار نامه معادل با 181 میلیون و 803 هزار و 929 دلار با احتمال بیش بود ارزش (گران نمایی) از 2 تا حداکثر 42 درصد و مجموعاً به ارزش 320 میلیون و 385 هزار و 699 درهم و 5 میلیون و 831 هزار و 140 یورو (تقریباً برابر با مبلغ 94 میلیون و 879 هزار و 37 دلار معادل 10 درصد ارزشهای اظهاری) با تنظیم صورت جلسه جهت انجام تشریفات قانونی و ابلاغ به صاحب کالا و بانک های عامل به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران به عنوان متولی اعلام بیش بود ارزش به بانک های عامل ارسال گردیده است.
بیش بود ارزش معمولاً از سوی صاحبان کالا با انگیزه اخذ تسهیلات بانکی بیشتر و دریافت مابه التفاوت بین ارز دولتی و آزاد و سایر منافع نامشروع صورت می گیرد، ضمن اینکه طبق ماده 14 قانون امور گمرکی (مصوب سال 90) صاحب کالا موظف است براساس ارزش مندرج در اسناد خرید، کالای خود را اظهار و پس از پرداخت حقوق ورودی و تشریفات قانونی مربوطه کالای خود را ترخیص کند.
بررسی تعداد 243 فقره اظهارنامه وارداتی
با این حال، رسیدگی به اظهارنامه های وارداتی گروه امیر منصور آریا و شرکت های تابعه آن نیز حاکی از آن است که تا مورخ 91.06.13 علاوه بر 1574 فقره اظهار نامه اعلامی، تعداد 243 فقره اظهارنامه وارداتی دیگر نیز مربوط به سالهای 87 تا 90 و در مجموع به تعداد 1817 فقره در هیات ویژه رسیدگی مستقر در ستاد مرکزی گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت و با احتمال بیش بود ارزش (گران نمایی) به ارزش تقریبی 220 میلیون و 600 هزار و 537 دلار ( با احتساب مبلغ 23 میلیون و 976 هزار و 89 یورو بیش بود ارزش از محل ارز تخصیصی حساب ذخیره ارزی) برای انجام تشریفات قانونی و ابلاغ به صاحبان کالا و بانکهای عامل به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
برخی از نامه های مهم گمرکی درباره گروه آریا
در نامه نیمه اول سال 91 مدیرکل بازبینی و حسابرسی گمرک به معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران آمده است: در اجرای دستور ریاست کل گمرک ایران و تاکیدات آن مقام  مبنی بر بررسی اظهارنامه های وارداتی گروه سرمایه گذاری امیرمنصور اریا و شرکت های تابعه آن در این اداره کل، به استحضار می رساند طبق مکاتبات به عمل آمده تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه مذکور طی سالهای 87 لغایت 90 در مورخ 3/3/91 از 10 گمرک کشور درخواست که با پیگیری انجام شده گمرکات انزلی، اهواز و گمرک تهران تا مورخ 91.04.26 نسبت به ارسال 1263 فقره اظهارنامه درخواستی اقدام که در مرحله اول تعداد 900 فقره اظهارنامه توسط گروه کارشناسی این اداره کل مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 663 فقره با احتمال بیش بود ارزش در 8 مکاتبه اداری از 91.03.24 تا 91.04.04 جهت اعلام نظر به دفتر محترم تعیین ارزش ارسال شد که دفتر مذکور بدون اظهارنظر کارشناسی کلیه اظهارنامه های ارسالی را اعاده و تقاضای بررسی موضوع بیش بود را در هیات مسئول رسیدگی مطرح و هیات مذکور نیز پس از رسیدگی مجدد به موضوع در مرحله دوم تعداد 965 فقره اظهار نامه را تا مورخ 91.04.26 مورد بازنگری قرار داده که تعداد 786 فقره آن با احتساب حداقل 2 و حداکثر 42درصد احتمال بیش بود ارزش پس از تنظیم صورتجلسه و جهت انجام تشریفات قانونی به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ارسال شد.

در ادامه این نامه می خوانیم: براساس توافق حاصله در جلسه مورخ 91.04.25 با حضور مقام ریاست کل گمرکات ایران، آن معاونت، معاونت محترم امور گمرکی، مدیرکل دفتر تعیین ارزش، مسئول رسیدگی به پرونده گروه مذکور و اینجانب مقرر شد سایر اظهارنامه های موجود پس از رسیدگی اولیه برای بررسی بیش بود ارزش به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ارسال و طبق دستور صادره آن مقام، روند پیشرفت و نتایج حاصل از رسیدگی پرونده از طریق دفتر محترم حقوقی به داستانی کل کشور اعلام شود.

در همین حال، دهم مردادماه سال 91 نیز کارشناس بازبینی، کارشناس مسئول و رئیس اداره بازبینی گمرک در نامه ای مشترک به معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران نوشتند: احتراماً پیرو گزارش مورخه 91.05.03 به استحضار می رساند تعداد 246 فقره دیگر از اظهارنامه های گروه صنعتی صفا مورد رسیدگی و نتایج رسیدگی به شرح ذیل اعلام می شود:

1- از کل اظهارنامه های بررسی شده گمرک امام خمینی (ره)، اظهار نامه های ورق های آهن با توجه به متال بولتن موجود تنها 5 فقره اظهار نامه های کوتاژهای 6000301 و 6002200 و 6002199 و 6002202 و 6002201 با متال بولتن مطالبات که بیش بود ارزش معادل 14 درصد متصور است، بقیه اظهارنامه های ورق آهن به دلیل عدم دسترسی به متال بولتن قابل رسیدگی از بعد ارزش نبوده ضمناً 12 فقره اظهارنامه های ورق رول به شماره کوتاژهای 1000132 و 7001399 و  5002758 و 1001022 و  5002109 و  5002329 و  5002505 و  7001147 و  1000649 و 7000574 و 2000335 و 1000884 سالهای86 تا 89 به ماخذ 40 درصد اظهار و ترخیص شده که به نظر می سد ماخذ کالاها 6 درصد مجموعاً مبلغ 36 میلیارد و 531 میلیون و 626 هزار و 118 ریال کم پرداخت است.
2- در خصوص اظهار نامه های گمرک امیرآباد نیز که کلاً ورق آهن است، از تعداد کل 45 فقره اظهارنامه متال بولتن همزمان تعداد 7 فقره  اظهارنامه به شماره کوتاژهای 700375  و 700374و 7000376 و 7000343 و 7000458 و 7000342 در دسترس بوده که با مقایسه پروفرم‌های آنها بیش بود ارزش احتمالی بین 18 درصد تا 47 درصد ملاحظه شد، در خصوص بقیه اظهارنامه ها متال بولتن همزمان در دسترس نمی باشند.
 

 
در تاریخ 28 دی ماه سال 90 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در نامه ای به سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در گمرک ایران نوشته است: باتوجه به بررسی های این دفتر در خصوص کالای وارده ، پروفیل موضوع دو فقره اظهار نامه به شماره کوتاژهای 7010037 مورخ 1389.39.13 و 5044816 مورخ 1388.12.25 به نام شرکت آهن و فولاد لوشان که از طریق گمرک شهریار ترخیص شد، حاکی از بیش بود ارزش یا گران نمایی است و جهت بررسی و اعلام نظر دقیق تر نیاز به کاتالوگ، بروشور و آنالیز کالا بوده که پس از درخواست طی نامه شماره 24.22.8447.20039 مورخ 1390.10.6 شرکت موصوف نسبت به ارایه موارد خواسته شده ابراز عجز و ناتوانی می نماید. لذا بیش بود ارزش با توجه به سوابق مشابه از پروفیل به میزان 90 درصد معادل 477000 یورو اعلام می شود، مراتب متعاقباً به بانک گشاینده اعتبار نیز ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر، در نامه تاریخ 28 تیرماه سال 91 مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک به مدیرکل دفتر تعیین ارز گمرک ایران آمده است: در اجرای توافق حاصله در جلسه مورخ 91.4.25 با حضور مقام ریاست کل، معاونت حقوقی و نظارت و معاونت امور گمرکی و پیرو نامه شماره 20.109.3091.76630 مورخ 91.4.28 به پیوست 91 فقره اظهارنامه وارداتی گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و شرکتهای زیرمجموعه آن از گمرک تهران جهت رسیدگی به ارزش های اظهاری از بعد بیش بود  احتمالی ارسال می گردد. لازم به توضیح است که ردیف های یک لغایت 63 فهرست ارسالی طبق بررسی به عمل آمده و با در نظر گرفتن ارزش و تناسب وزنی با احتمال بیشتر مشمول بیش بود ارزش تشخیص داده شده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید پس از رسیدگی لازم این اداره کل را از نتایج اقدامات آگاه کنند.
همچنین در نامه مورخ یکم مردادماه سال 91 مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک به دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران آمده است: بازگشت به نامه شماره 52.109.3091.82440 مورخ 91.5.7 اعلام می دارد ارزش کل اظهارنامه های مورد بررسی (790 فقره) مجموعاً 1165447463.45 دلار و جمع کل بیش بود  ارزش 138.518.481 دلار محاسبه شده است.
در ادامه مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک در نامه ای در تاریخ سوم مردادماه سال 91 به ناظر گمرکات استان گیلان نوشته است: از آنجایی که بیشترین تعداد اظهارنامه های تسلیمی گروه امیرمنصور آریا و شرکت های زیر مجموعه آن متعلق به گمرک انزلی بوده و دایره ارزش آن گمرک در زمان ترخیص بسیاری از آنها را مشمول بیش بود ارزش تشخیص داده ولی مقتضی جهت پیگیری و انعکاس آن به دفتر تعیین ارزش برای اقدامات قانونی بعدی به عمل نیاورده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند موضوع بررسی و علت سهل انگاری را جهت اقدامات بعدی به این دفتر اعلام کنند.
به گزارش مهر، در نامه پنجم شهریورماه سال 91 دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک به دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران تصریح شده است: بازگشت به نامه مورخ 91.5.1 ضمن اعاده اظهارنامه های ارسالی مجموعاً 283 فقره مربوط به سالهای 78 تا 86 اعلام می دارد با توجه به شمول مرور زمان و بروز رسانی سوابق و اطلاعات ارزش در بانک های اطلاعاتی دستی و رایانه ای، دسترسی به سوابق سالهای 78 لغایت 86 امکان  پذیر نبوده، لذا رسیدگی و اعلام نظر مقدور نمی باشد. در خصوص سال 86 نیز سوابق متال بولتن نیمه دوم سال 2007 در سایت FTP  گمرک ایران موجود می باشد که قابل دسترسی جهت کارشناسان آن دفتر است.
خبرگزاری مهر، برخی اسناد تخلفات گروه امیر منصور آریا را عینا منتشر کرد و در این باره قضاوت را به افکار عمومی واگذار می‌کند.

کمال رفعت صفایی - بخشی از شعر بلند پیاده