۱۳۸۸ دی ۲۳, چهارشنبه

دزدی کلان نوری زاد رئيس دانشگاه علوم پزشکی دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران کرمانشاه

بنا به خبر دريافتى٬ بدليل مشاجراتى که اخيرا بين نوری زاد رئيس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همدستانش به دليل اختلافات مالی با او برسر سهم بيشتر در زمينه اختلاس و بالا کشيدن دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران بوجود آمده٬ توسط يکی از همدستان سابق نوری زاد افشا شد که در خرداد ماه گذشته طبق مصوبه وزارت بهداشت حکومت اسلامی به هر پرستار مبلغ 50 هزار تومان بعنوان پاداش روز پرستار پرداخت شده است. اين مبلغ که رقمی بيش از 200 ميليون تومان است و بايد به بيش از 4000 نفر از پرستاران کرمانشاه تعلق گيرد٬ جهت پرداخت به پرستاران در اختيار نوری زاد قرار ميگيرد.

نوری زاد اين جانور اسلامی پول را بالا کشيده و از خرداد ماه تاکنون به بهانه های واهی از پرداخت اين پول به پرستاران طفره رفته است. حالا که دستشان رو شده٬ نوری زاد بدون اينکه حتی يک مدرک جعلی در دست داشته باشد٬ با گستاخی مدعی است اين پول را برای دانشگاه علوم پزشکی هزينه نموده است! با انتشار اين خبر در بين پرستاران بيمارستانهای کرمانشاه اوضاع بشدت بهم ريخته است. نوری زاد و همدستانش از ترس هر گونه اعتراض و "اغتشاش" پرستاران با عجله مبلغ يک ماه اضافه کاری مرداد ماه گذشته را به حساب پرستاران واريز نموده و وعده پرداخت 2 ماه کارانه را نيز داده اند!! اين در حاليست که هم اکنون دستمزد اضافه کاری پرستاران مربوط به شهريور، مهر، آبا ن و آذر ماه و همچنين مبلغ متوسط کارانه ها که ماهی 70 هزار تومان است در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است .

جمهورى اسلامى حکومت مشتى سرمايه دار آدمکش و استثمارگر و فاسد و دزد است. مادام که اين حکومت سرپاست سهم کارگر و زحمتکش جامعه جز فقر و محنت و کار طاقت فرسا و بردگى مطلق نيست. راه حل آزادى کارگران و کل جامعه فقط و فقط سرنگونى حکومت ارتجاع اسلامى و نابودى نظام سرمايه دارى است. راه حل ديگرى وجود ندارد.


مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادي، برابري، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسياليستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
٢١ ديماه ١٣٨٨ � ١١ ژانويه ٢٠١٠22 دی 1388 15:38
مطلب را به بالاترين بفرستيد
بازگشت

تروررسمی وغيررسمی دووجه يک سياست

تقی روزبه
--------------------------------------------------------------------------------
پيرامون ترورجنايت آميزيک استاد دانشگاه
درنگ برانجام جنايت و تروريک استاد دانشگاه توسط جوخه های مرگ (وهم چنين حادثه تيراندازی به کروبی) درپی سخنان خامنه ای وبرخی تفسيروتاويل های نادرست وغيردقيق ازسخنان وی مبنی برعقب نشينی و... ازآن جهت که می تواند دريافتن دقيق ترسياست های سرکوب حاکميت کمک کننده باشد دارای اهميت است.
درپی جنايت و ترورهای صورت گرفته درتظاهرات روزعاشورا و نحوه توجيه وفرافکنی رژيم درمورد آنها،درمطلبی پيرامون رويدادهای عاشورا من اين فرضيه را مطرح ساختم که رژيم برآن است که بشيوه برخی ازحکومت های ديکتاتوری سابق آمريکای لاتين با تشکيل جوخه های بازسازی جوخه های ترور به تصفيه مخالفين وايجاد فضای ارعاب مبادرت کند.هدف آنست که با يک تيرباصطلاح دو نشان زده شود:هم مخالفين را تروروفضای رعب و سرکوب را حاکم کند وهم درهمان حال برای باصطلاح فراراز مسئوليت های شناخته شده و عواقب کيفری تخطی وظايف بديهی يک دولت نسبت به حفظ امنيت شهروندانش پوششی دست وپاکند. بهمين دليل بود که پيشاپيش ترورها رامشکوک ويا منتسب به عوامل باصطلاح ضدانقلاب وگرو ه های اپوزيسيون کرد.وبرای مستدل نشاندن آنها،به فکرتوليد سناريو ونمايشات تلويزيونی برای اين هدف خود نيزبرآمد.واقعيت آن است که درپی قيام مردم تهران درروزعاشورا ازنظرباصطلاح شرعی حکم وفتوای کلی محارب بودن مردم معترض صادرشده است و لی پيش برد آن درجهان کنونی کارچندان آسانی نيست. رژيم البته تجربه قتل های زنجيره ای ومنتسب کردن آن ها به گرو های خودسررا دارد .اما امروزه باتوجه به ابعاد بحران و مساله استمرارمبارزه به صرف ادعای خودسربودن نمی توان سروته مساله را هم آورد.و هرازچندی هم عده ای ازخودی های خودسر را دستگيروقربانی کرد.برای فرارازاين دشواری ، رژيم ترجيج داده است که اين بار آن ها را به اپوزيسيون و نيروهای مخالف خود و بيگانگان و.. منتسب کند وانگشت اتهام را به بسوی آنها نشانه برود. سخنان هفته گذشته خامنه ای درحضورمقامات رسمی وازجمله مصباح يزدی نشان دهنده آن است که جناح حاکم و خامنه ای لازم می بينند که دونوع ترور يعنی تروروخشونت رسمی و غيررسمی را به موازات هم به پيش ببرند.درزمان قتل های زنجيره ای بدليل شکاف بين دولت و بيت رهبری و کانون اصلی قدرت البته رژيم نمی توانست به سهولت اين دو وظيفه را به موازات همديگرپيش ببرد وبهمين دليل ناچارشد که با دستگيری "نيروهای خودسر" سرانجام خشونت قانونی را جايگزين خشونت غيرقانونی کند.درآن موقع اين مساله به عنوان قانون چماق يا چماق قانون کداميک؟ مورد بررسی قرارگرفت و گفته شد که فعلا تا اطلاح ثانوی چماق قانون مبنا قرارخواهد گرفت. چماقی که منجربه بستن شدن روزنامه ها و بسياری اقدامات سرکوبگرانه وهم چنين اقدامات ناظربه فلج کردن دولت اصلاح طلبان گرديد. اما اکنون درشرايطی که با توجه به حضورگسترده مردم ناراضی درميدان عمل ديگرآن سطح ازاقدامات برای کنترل جامعه و مردم پاسخ گونيست، با دست نشانده بودن قدرت مجريه شکاف آن دوره وجودندارد و بهمين دليل هم آهنگی درپيشبردتوأمان اين سياست فراهم ترشده است.ازهمين رو نه فقط چماق قانون به اوج جديد اطلاق جرم محاربه به اعتراض کنندگان ارتقاء پيداکرده است بلکه به موازات آن تشکيل جوخه های ترورنيزدردستورکارقرارگرفته است .برای رژيم روشن شده است که ديگرنمی توان به شيوه تاکنونی به حفظ قدرت ادامه داد،بلکه بايد سطح ديگری ازسرکوب را به عنوان آخرين تلاش ممکن برای حفظ موجوديت خود به کارگرفت. تلقيق خشونت قانونی وغيرقانونی(شامل تيم های ترور) درپاسخ به اين معضل وتدبيری برای باقی ماندن است. سخنان دوپهلوی خامنه ای را بايد ناظربرهمين سياست دوگانه دانست که البته او با تأکيد براقدامات قانونی(يا بهتراست بگوئيم چماق قانون) درواقع ميخواهد مسوليت های حقوقی و عواقب جهانی ظاهرشدن دولت درهيأت باندهای ترور را پنهان نمايد.ضمن آنکه درهمان حال بنظرمی رسد درحال حاضر تعيين تکليف با سران فتنه ودستگيری آنها را نيزجزئی ازوظايف چماق قانون می داند ونه درحيطه جوخه های مرگ،که درزمان خود انجام خواهد شد.
بی شک انتخاب يک استاد دانشگاه برای تروردرشرايطی که اعتراضات اساتيد نيزدرحال اوج گيری بوده و پيوند جنبش دانشجوئی و اساتيد(همانند انقلاب بهمن)می تواند به ابعاد جنبش دانشجوئی ابعاد نيرومندی تری بدهد، بی ارتباط نيست.
پاشنه آشيل رژيم:
ازآنجاکه سرنخ هردوسطح ترور ازيک جا نشأت می گيرد و مديريت می شود، همواره انبوهی ازتناقضات وفاکتها دراقدام وعمل رژيم وجود دارند که تمرکز برروی آن ها و افشاء کردنشان دست رژيم را روکرده و شرايط محکوميت وی درافکارعمومی داخل وخارج را بيش ازپيش آماده می کند.بويژه آسيب پذيری و دروغ پردازی های رژيم درمورد منتسب کردن اين جنايت به مخالفين خو،ويا هم چون منتسب کردن سازماندهی تظاهرات عاشورا به بهائی ها بخوبی پرده ازدروغ پراکنی های وی برمی دارد . دردنيای امروزنمی توان هم درقالب تيم های ترورعمل کرد و هم درهمان حال به نام دولت مدعی داشتن مسؤليت دربرابرامنيت شهروندان بود. بايد ازطريق افشاء موثرتناقضات رژيم با تکيه برواقعيت ها ونشاندادن دم خروس بيرون زده اززيرقبای ريا وفريب، باوفهماند که دنيای امروز را نمی توان با اين ترفندهای جنايتکارانه و درعين حال ابلهانه فريفت . گرچه می توان هم چون کبک سرخويش را دربرف فروکرد و ونشانه های مربوط به نزديک شدن پايان عمر خود را ناديده گرفت، ومتنظر لحظه مرگ ماند. بی شک مردم و جوانان مبارزه وغيورهم چنانکه طرفندهای قبلی در ايجاد رعب و وحشت را يک به يک بی خاصيت کردند،اکنون نيرخواهند توانست آخرين تلاش مذبوحانه رژيم را درهم بشکنند.آزادی ورهائی البته وديعه گرانبهائی است که بدون پرداخت بهای آن بدست آمدنی نيست.

2010-01-13

23 دی 1388

اينجا زنان بودند كه به مردان درس مقاومت وايستادگی ميدادند

23دی:

شاهد آزادی
غروب سه شنبه است بر بالای بلندی ايستاده ام بر لبه آن هر لحظه بيم آن ميرودكه بلغزم وبه پايين بيفتم دلم ميخواهد چشمهايم را ببندم ودستهايم را بگشايم و با صدای بلند آزادی را فرياد بزنم حتی اگر زير پايم فرو ريزد ومرا به اعماق زمين فرو برد.پشت سر زندان اوين�..
ساعت 5 بعد از ظهر است وما در انتظار آزادی مادران عزادار كه در پارك لاله دستگير
شده اند چند تن از خانواده ها حضور دارند ومشغول گفتگو با يكد يگرمردان جور ديگری شده اند از آن تعصب خاص ايرانی خبری نيست با افتخار از همسرانشان صحبت ميكنند كسی اعتراض نميكنند كسی گلايه نميكند همسرانشان زندانی اند وآنها چقدر راحت با اين مسئله كنار آمده اند.
از اين همه رشد فكری وآزاد انديشی خوشحالم حضور نوه هايی جوان نظر مرا به خود جلب كرد آنها يكبار شاهد آزادی مادر بزرگ 75 ساله شان بودند همان كه دژخيمان بی رحمانه در پارك لاله او را مورد حمله قرار داد ند وبه پايش آسيب رساندند واين بار برای آزادی مادرشان به اوين آمده بودند. اينجا بايد به سه نسل افتخار كرد كه همه برای يك هدف مشترك در كنار هم قرار گرفتند.
ساعت به كندی ميگذشت وهوا سردتر ميشد وهيچ امكاناتی نبود بعضی خانواده های بازداشتی روز عاشورا نيز در كنار ما بودند تا شايد از فرزندانشان خبری بگيرنند.
بالاخره انتظار به سر رسيد ومادران يكی يكی بيرون آمدند وبا استقبال بی نظير خانواده ها ودوستانشان قرار گرفتند همه همديگر را در آغوش ميگرفتند چقدر محبتها بيشتر فاصله ها كمتر شده بود .
مردان بسيار پرشورهمسرانشان را در آغوش ميگرفتند بنظر ميرسيد تازه متوجه حضور همسرانشان شده بودند وآنان را شادابتر وپرانرژی تر ميديدند اينجا زنان بودند كه به مردان درس مقاومت وايستادگی ميدادند .
حضور مادران عزادار در زندان نيز شور وهيجان آفريد صدای سرود خواندن انان همه جا را فرا گرفت زندانيان با خود ميگفتند:اينان كيستند كه اينچنين پرشور ميخوانند كه اينچنين نترسند كه مادرند وآمده اند تا به فرزندان زندانی شان اميد دهند وبگويند طاقت بياوريد چيزی از راه نمانده ما ميرسيم.
آری مادران آزاد شدند با اراده ای از پيش قوی تر انان پيمان بستند كه راهشان را همچنان ادامه دهند تا پيروزی برای همين هدف دستها را به علامت پيروزی بالا برده وفرياد سردادندزندانی سياسی آزاد بايد گردد هرجا فرزندی در بند است مادری نيز آنجاست پس مادران بپاخيزيد كه فرزندانتان در گوشه كنار اين آب وخاك همه در بندند همه در خاك همه در خون غلطيده اند.
يکی از حاميان مادران عزادار
سه شنبه 23/10 88

انتشار:فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

23 دی 1388 11:09

در تاریخ یازدهم مرداد 1384 ، قاضی «حسن احمدی مقدس»، رئيس مجتمع قضائي ارشاد تهران به دست دو جوان عاصی به نامهای مجید و حسین کاووسی فر به ضرب گلوله بی ا

object width="425" height="344">

مراسم تشییع پیکر دکترعلیمحمدی صبح فردا برگزار می شود

پیکر شهید دکتر مسعود علی محمدی، فیزیکدان ایرانی که صبح روز گذشته طی یک عملیات بمب گذاری در قیطریه تهران شهید شد، در امامزاده ای در چیذر آرام می گیرد.

به گزارش ایسنا مراسم تشییع پیکر دکتر مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران که روز گذشته در انفجاری تروریستی در شمال تهران به شهادت رسید، روز پنج‌شنبه از مقابل منزل استاد برگزار می‌شود.

مراسم تشییع، روز پنج‌شنبه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از محل منزل استاد علی محمدی واقع در خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به پل رومی، خیابان سهیل، خیابان مهر سوم(غربی) برگزار می‌شود.

دکتر علی محمدی در طول سال‌ها فعالیت علمی و تحقیقاتی خود بیش از ۸۰ مقاله در معتبرترین مجلات علمی جهان به چاپ رسانده و در سال ۸۶ در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی حائز رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی شده بود.

تخصص اصلی دکتر علی محمدی، ذرات بنیادی بود و مدت چهار سال به عنوان پژوهشگر غیرمقیم در پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی فعالیت داشت.

وی، خرداد ماه سال گذشته به عنوان یکی از دو نماینده ایران در پروژه سزامی (مرکز تابش سینکروترون برای تحقیقات و علوم کاربردی در خاورمیانه) منصوب شده بود

دکترعلیمحمدی جمع آوری کننده امضاء اساتید در اعتراض به فجایع کوی دانشگاه بود

23 دی 88

علی رغم خبرهای جهت دار رسانه های دولتی به ویژه خبرگزاری فارس که سعی دارد "مسعود علی محمدی" استاد ترور شده را از جمله حامیان دولت نشان دهد، اما شواهد تازه، سبز بودن این استاد دانشگاه را بیشتر اثبات کرده است.

به گزارش جرس، علاوه بر آنکه روز گذشته سند حمایت این استاد دانشگاه تهران از میرحسین موسوی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد، امروز نیز خبرنگار جرس موفق شد تا به سند دیگری دست پیدا کند.

بر طبق این سند مسعود علی محمدی استادی بود که در واکنش به حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه در شب 24 خرداد، نامه ای را خطاب به فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران نوشت و امضاهای اساتید دیگر را نیز خود وی جمع آوری کرد.

'سرسنگینی' میان ترکیه و اسرائیل عمیق تر شد bbc

یک روزنامه چاپ اسرائیل میزان تفاوت قد مقام های ترکیه و اسرائیل را نشان داده است

ترکیه گفته است سفیر خود در تل آویو را فرا خواهد خواند مگر این که جدل بر سر رفتار معاون وزیر امور خارجه اسرائیل سریعا حل شود.

اختلاف نظر میان دو کشور زمانی بالا گرفت که دنی آیالون، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل، از اوگوز چلیک کل، سفیر ترکیه در تل آویو خواست به دفترش برود و در باره پخش یک سریال تلویزیونی در ترکیه، توضیح دهد.

او ترتیبی داده بود که سفیر مذکور در جایی بنشیند که پایین تر از او قرار بگیرد و همچنین پرچم ترکیه را از روی میز برداشته بود.

آقای آیالون در تلاش برای آرام کردن اوضاع گفت بی احترامی "روشی نیست که من به کار ببرم".

او گفت در آینده به گونه ای رفتار خواهد کرد که "به لحاظ دیپلماتیک رفتاری قابل قبول تر باشد".

اما ترکیه خواستار عذرخواهی رسمی از طرف اسرائیل شده است.

شبکه خبری "ان تی وی"، به نقل از عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه گفت: "اگر امروز اسرائیل رسما عذرخواهی نکند سفیر ما با اولین پرواز فردا صبح به آنکارا بازخواهد گشت".

رسانه های اسرائیل به طور گسترده فیلم ویدیویی را پخش کرده اند که در آن آقای آیالون از خبرنگاران مصرانه می خواهد در گزارش های خود روشن کنند که دفتر او سفیر ترکیه را عمدا در جایگاهی نامناسب قرارد نداده است و او صرفا روی مبلی نشسته بوده که به لحاظ ارتفاع پایین تر از مقام های اسرائیلی قرار می گرفته است.

معاون وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین به عبری می گوید در اتاقش "فقط یک پرچم بوده است".

اما آقای آیالون در گفتگویی که با رادیوی ارتش اسرائیل داشته، ابراز ندامت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز او گفته است: "به لحاظ ترفندهای دیپلماتیک موجود و با توجه به آن که بازیگران سیاسی و غیره در ترکیه بارها رفتاری حساسیت برانگیز داشته اند، کمترین واکنش ما این بوده است".

یکی از روزنامه های چاپ اسرائیل میزان تفاوت قد میان دو مقام را روی تصویر نشان داده و در زیرنویس آن آورده است: "اندازه توهین."

ملاقات معاون وزیر امور خارجه اسرائیل با سفیر ترکیه به خاطر سریال تلویزیونی به نام "دره گرگ ها" بوده است.

داستان این سریال تلویزیونی که در ترکیه بیننده زیادی دارد، درباره عملیات سازمان جاسوسی اسرائیل است که نوزادان را می دزدد و آنها را یهودی می کند.

جاناتان مارکوس، تحلیلگر بی بی سی در امور دیپلماتیک، می گوید که اسرائیل بر این تصور است که ترکیه تلاش های خود را برای نزدیک تر شدن به جهان عرب افزایش داده و این وضعیت باعث شده است که تردیدهایی در باره رابطه دوستانه و دراز مدت میان ترکیه و اسرائیل ایجاد شود.

ترکیه از مدت ها پیش متحد اسرائیل بوده است، اما پس از آن که دولت این کشور چند بار از اسرائیل به خاطر حمله سه هفته ای به نوار غزه انتقاد کرد، روابط دو کشور رو به سردی گذاشته است.

نگاهی‌ مستند و اجمالی‌ به وضعیت روحی‌ روانی‌ اسفندیار رحیم ‌مشایی (توضیحات همراه با عکس و فیلم)

قبل از هر توضیحی اول این فیلم رو با هم ببینیم چون بعد از دیدن این فیلم راحتر می‌شه این شخص رو بررسی کرد :

در این سخنرانی محیرالعقول مشائی در مورد فیزیک کوانتومی، هوا فضا، عرفان و سایر چیزها حرف میزند و به صورت شرم آوری در کل سخنرانی فقط دری وری میگه . آیا واقعاً می‌شه یه نفر آدم سالم اینقدر بتونه مزخرف بگه و خودش خنده‌اش نگیره .

فیلم یوتیوب سخنان سراسر بی‌معنی رحیم مشایی و نگاه متحیرانه مجری به وی:

این سخنرانی تازه نصف هنر مشائی رو هم شامل نمیشه در واقع به نظر میرسه مزخرفات این آدم را پایانی نیست . همین تازگی آقا رحیم به شدت از حضرت نوح نبی انتقاد کرده است . بله، درست خواندید حضرت نوح .

انتقاد رییس دفتر احمدی نژاد (اسفندیار رحیم ‌مشایی) از حضرت نوح! / منبع : خبرگزاری ایلنا

حضرت نوح با ۹۵۰ سال عمر نتوانست مدیریت جامع كند چرا كه عدالت را ایجاد نکرده است. آمدن پیامبران در طول تاریخ برای تمام شدن دوره‌های قبلی پیامبری بوده است اگر هر پیامبر مدیریت درستی می‌كرد عدالت برقرار می‌شد.

این را اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی گفت.

او گفت: اگر امروز به افرادی مانند رازی و ابوعلی‌سینا افتخار می‌كنیم به طوری كه قد آنها از اعماق تاریخ بیرون است برای بلندی قد آنها نیست بلكه كوتاهی قد نسل‌های بعدی آن را نمایان كرده است. شاید بوعلی‌سینا در عصر خود قامتی برجسته داشته اما قرار نیست افتخار هزار سال بعد آدمیان نیز باشد و این نشانه فقر انسان‌ها در دهه‌های بعدی است چرا كه نشان می‌دهد فرصت شكوفایی در دوره‌های متعدد پدید نیامده است.

مشایی افزود: اگر قرار باشد طی چند هزار سال فقط چند صد ابوعلی‌سینا به وجود آید افتخارآمیز نیست.

حضرت نوح با ۹۵۰ سال عمر نتوانست مدیریت جامع كند چرا كه عدالت را ایجاد نکرده است. آمدن پیامبران در طول تاریخ برای تمام شدن دوره‌های قبلی پیامبری بوده است اگر هر پیامبر مدیریت درستی می‌كرد عدالت برقرار می‌شد این را من از خودم نمی‌گویم قرآن می‌گوید. مشایی گفت: تاریخ همواره محروم بوده از اتفاقات مباركی كه خداوند برای بشر می‌خواسته اما خود بشر نخواسته است. باید پرسید مكانیزم توسعه عدالت در جهان چیست. بی‌تردید هیچ راهی برای هیچ مرسل و نبی وجود ندارد برای اینكه عدالت را محقق كند جز اینكه علم را بگستراند اگر امام زمان به توسعه عدالت موفق می‌شود، راهش توسعه علم است. هر چند كه محرومیت‌های تاریخی نیز از علم وجود داشته است.

رئیس دفتر احمدی‌نژاد ادامه داد: امكانات زیادی داریم اما خوب مدیریت نمی‌شود چرا كه پراكنده است. هم‌اكنون بسیاری از پژوهشگران از اجرای ایده‌های خود در مقدمات آن مشكل دارند در حالی كه ما در حوزه‌های دیگر هزینه زیادی می‌كنیم اما مدیریت درستی نداریم و من افسوس می‌خورم كه چرا چنین پژوهشگرانی كه می‌توانستند در صحنه دنیا برجسته شوند حمایت نمی‌شوند. در این زمینه بسیاری هم می‌خواهند در صحنه بین‌المللی چهره ایران را سیاه كنند چون می‌خواهند منطق ایران را كسی نشنود. انرژی هسته‌ای بمب نیست همه این را می‌دانند نگرانی آنها از انفجار نام ایران در دنیا است. پروژه‌های بزرگی در دست اجراست كه باید اجرایی شود.

جنجال‌ها در گذشته

سخنان عجیب و اقدامات جنجالی مشایی در دوران حضور دولت نهم انتقادات زیادی را برانگیخت،

اظهاراتی همچون :

«دوران اسلام‌گرایی به پایان رسیده‌است. البته این دوره تمام نشده بلکه رو به پایان است.»

«در ایران استفاده از حجاب آزاد است و هیچ فشاری از طرف حکومت در استفاده از حجاب اعمال نمی‌شود.»

«جلوگیری از برپایی شادی اهانت به اسلام و استفاده از رنگ سیاه مکروه است.»

«آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه متعلق به کردستان است و این قوم از برترین قوم‌های ایرانی است.»

«ملائکه مرتب در عرصه کشور در حال پرواز هستند.»

«ایران امروز با مردم امریکا و اسرائیل دوست است.»

«ما مردم امریکا را از برترین ملت‌های دنیا می‌دانیم.»

«نام خلیج فارس و دریای پارسی از ۳۰ میلیون سال پیش به موازات شکل‌گیری تمدن‌های انسانی در منطقه موجودیت یافته‌است.»

خداوند به خودش بدهكار بود كه انسان را آفريد

و اقداماتی همچون :

حضور در مجلس رقصی در ترکیه،

مراسم حمل قرآن همراه با نوای دف،

ادغام سازمان حج و زیارت با سازمان میراث فرهنگی گوشه‌ای از عملکرد جنجالی مشایی است.

و اما برادر مشایی از اجاره نشینی تا خرید تابلوی چهار میلیونی هدیه تهرانی (گران‌ترین تابلوی وی) :

فان شاد.کام | بزرگترین سایت تفریح و سرگرمی ایرانیان

مشایی که اخیرا به دنبال انتصابش به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی دولت، به فرد اول تصمیم گیر برای مسائل فرهنگی کشور تبدیل شده است، چندی پیش با حضور جنجالی خود در خانه هنرمندان از نمایشگاه عکس هدیه تهرانی بازیگر نام آشنای سینما دیدن کرد و شام را مهمان وی بود. با توجه به اینکه قبلا ایشون گفته بود که “در خانه اجاره‌ای زندگی‌ می‌کند و در مراسم عروسی‌ دخترش با پسر احمدی نژاد ، مردها در منزل صاحب خانه اش حضور داشتند” خیلی‌ جالبه که یک آدم اجاره نشین چطور ۴ میلیون تومان برای یک تابلو میپردازد.

چند عکس از مراسم خیمه شب بازی عروسی‌ دختر مشایی با پسر احمدی نژاد:

لازم به ذکر است قسمتی‌ از مهمان‌ها چون کم بود رفتند خانه ی صاحبخانه آقای مشایی و الان احتمالاً اون تابلوی چهار میلیون تومانی هدیه تهرانی هم روی دیوار همین خونه اجاره ای آویزون شده است.

پسران احمدی نژاد و مشائی :

http://parsine.com/files/fa/news/1388/8/29/12296_666.jpg

مدتی‌ پیش عادل فردوسی پور در برنامهٔ نود لو داد که رحیم مشایی دایی مدیر عامل جدید سایپا است

فیلم یوتیوب افشای رابطه مدیر عامل جدید سایپا با رحیم مشایی در برنامه نود:

فردوسی پور اول از آرش کوشا پرسید:”سابقه شما چی بوده؟ قبلا کجا کار کردید؟” مدیر جوان سایپا هم گفت : “سازمان گردشگری و میراث فرهنگی” دوباره مجری برنامه نود پرسید: “سابقه ورزشی هم دارید قبل از میراث کجا بودید؟” و آرش کوشا همان جوابی را داد که عادل می خواست : “سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تهران “خب رییس این دو سازمان هم در آن زمان اسفندیار رحیم مشایی بوده و عادل دوباره گفت: “آقای کوشا شما با آقای رحیم مشایی نسبتی دارید ، شایعاتی شده که دایی شما هستند؟” مدیرسایپا جواب داد: “خب ممکن است هر کسی با هر کسی نسبت داشته باشه” و لی عادل تکرار کرد: “بله حرف شما درسته ممکنه هر کسی با هر کسی نسبت داشته باشه اما من از شما می پرسم که اقای مشایی دایی شماست ؟” کوشا هم گفت : “یک نسبتی داریم و لی دایی من نیستند.”

انتقادات به عملکرد مشایی در سازمان میراث فرهنگی

آبگیری سد سیوند، سرعت عمل در پایان رساندن پروژه سد سیوند و افتتاح و آبگیری آن در زمان ریاست وی در سازمان میراث فرهنگی‌ رخ داد.

حراج سر سرباز هخامنشی

ماجرای غرامت‌گیری موزه‌های آمریکا از جمله دانشگاه شیکاگو از ایران مربوط به انفجار بمبی در اورشلیم در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۹۷ بود که آن را به حماس و حمایت دولت ایران نسبت داد.

سرقت نسخه رونوشت از کتاب «قانون» ابوعلی سینا در هفته میراث فرهنگی در دوران ریاست او اتفاق افتاد.

ساخت مترو در زیر چهار باغ اصفهان

عدم تغییر آمار ورودی و خروجی گردشگران در ایران

عزل و نصب مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ممنوع المصاحبه کردن آنان


زندگی‌ نامه اسفندیار رحیم مشایی

اسفندیار رحیم مشایی (زادهٔ آبان ۱۳۳۹ در رامسر) یکی از دولت‌مردان ایرانی و رییس دفتر محمود احمدی نژاد است. او در رشتهٔ مهندسی الکترونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان تحصیل نموده و پدر عروس احمدی‌نژاد است.

http://salehnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/9e9e1309.jpg

سوابق اجرایی

۱. «مسئول مناطق بحرانی» وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در زمان ریاست‌جمهوری سیدعلی ‏خامنه‌ای و وزارت محمد محمدی ری‌شهری

۲. مدیر کل اجتماعی وزارت کشور

۳. مدیر شبکه رادیو پیام

۴. مدیر شبکه رادیو تهران

۵. معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

۶. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مسئولیت‌های کنونی

۱. رییس دفتر احمدی نژاد

۲. رییس مرکز مطالعات جهانی شدن

۳. جانشین رییس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

۴. عضو شورای نظارت بر صدا و سیما

۵. عضو شورای فرهنگی دولت

۶. نماینده رییس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۷. عضو کمیسیون‌های اقتصاد و فرهنگی دولت

۸. سرپرست نهاد ریاست جمهوری

محمدرضا مدحی قبل از خروج از ایران


لحظات ابتدایی حمله به دانشگاه تهران و متعاقب آن کوی دانشگاه

محمد رضا مدحی تازه کند و یا همان حاج رضا شجاعی وزارت اطلاعات - مدیر اداره مراقبت معاونت امنیت وزارت اطلاعات

محمد رضا مدحی تازه کند و یا همان حاج رضا شجاعی وزارت اطلاعات - مدیر اداره مراقبت معاونت امنیت وزارت اطلاعات

و حالا محمدرضا مدحی به فاصله چند ماه:

پناهندگی 5 دیپلمات ایرانی در 4 کشور اروپایی


برادرحسین! شما بازجو نبوده‌اید؟! + سند

لازم به ذكر است كتاب فوق الذكر مجموعه ای از مصاحبه با روسای سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی بعد از انقلاب از جمله آقایان سحابی, عادلی , روغنی زنجانی و نجفی می باشد كه توسط بهمن احمدی امویی كه اكنون در زندان است، جمع آوری شده و توسط انتشارات گام نو منتشر شده است.

البته اینجانب همانند جناب شریعتمداری معتقدم كه بازجو بودن در جمهوری اسلامی امری مذموم نیست اما سوال این است كه دلیل تكذیب ان توسط مدیر مسئول متعهد كیهان چیست؟

بخشی از كتاب صفحه 53

در سال شصت ونه كه بازداشت شدم حسین شریعتمداری مدیر مسئول كیهان بازجوی من بود.بازجویی من تمام شده بود ویكی دو ماه هم گذشته بود كه یكباره ایشان من را احضار كردند.با چشم بسته به اتاق بازجویی رفتیم.ایشان گفت جریان این كه گفته ای ولایت فقیه كار آمریكاست چیست؟

من گفتم بنده چنین حرفی نزده ام.گفت موضوع آیت وبقایی چیست؟من هم آن تحلیلی را كه به آن رسیده بودیم تعریف كردم.خود شریعتمداری در تایید صحبتهای من حرفهای زیادی زد.در آن زمان آیت رابطه اش با بقایی را انكار می كرد و می گفت: من با بقایی بوده ام اما دو سه سالی است كه با او قهر هستم. اما شریعتمداری می گفت دروغ می گوید او چنان مرید بقایی یود كه حتی اصلاح سرش را هم مانند بقایی انجام می داد. یعنی تا این حد شیفته بقایی بود.

آن زمان من نا مه‌های آیت را ندیده بودم. بعدها در آن كتابی كه منتشر شد آن هارا دیدم و فهمیدم چقدر به بقایی ارادت داشته است. اما خودش رابطه با حزب زحمتكشان را پنهان می كرد . شریعتمداری گفت تحلیل شما از گردش 180 درجه ای بقایی در سه ماه بعد چیست؟ گفتم ما عقیده داشتیم او یك رند سیاسی بوده است . او این مسئله را مطرح كرده تا ما را یعنی تیپ روشنفكران مذهبی را كه زیر بار ولایت فقیه نمی رفتند از صحنه كنار بزند. مثل قماربازها كه یكباره ورقی را رو می كنند و همه را كنار می زنند. به این ترتیب فقط خودش می ماند و سپس به طریقی سلطنت را باز می گرداند .

شریعتمداری گفت شما سیاسی ها می خواهید همه كارها را تحلیل كنید و اطلاعات لازم را ندارید. گفتم آن اطلاعات چیست ؟ گفت در این فاصله سه ماهه , ارتشبد اویسی دو بار به بقایی تلفن كرده است .

عزت الله سحابی در كتاب " اقتصاد سیاسی جهموری اسلامی " كه در سال 81 منتشر شده است، در صفحه 53 به صراحت بیان می كند كه در سال 69 هنگامی كه در بازداشت بوده است بازجویش حسین شریعتمداری مدیر مسئول كیهان بوده است و حتی بخشی از بازجویی هایش را بیان كرده است .

آیت الله بیات زنجانی : اصل ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه انکارش کفرآور اگر عالمی غير از این گفت پشت سر او نمی شود نماز خواند


شبکه جنبش راه سبز (جرس): آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به سئوال یکی از مقلدان تصریح کرد: اصل ولایت فقیه نه اصل دین است و نه انکارش کفرآور است.

به گزارش جرس، متن این پرسش و پاسخ به نقل از وبسایت رسمی آیت الله بیات زنجانی بدین شرح است:

با سلام محضر مرجع عالی قدر چندی پیش از طرف برخی شعار:" اصل ولایت فقیه جزو اصول دین است "شنیده شده بود وبه کرار هم شبکه های تلوزیونی پخش شد. آیا اصول دین جزو احکام ثانویه است؟آیا میتوان چیزی از آن کم ویا زیاد کرد؟آیا این شعار یک ساختار شکنی نیست؟از نظر اسلام چه حکمی درباره اینان باید در نظر گرفت؟وظیفه ما چیست؟

جواب: با سلام و تحیت ؛ اصل ولایت فقیه امری سیاسی و فقهی و مورد اختلاف بین فقیهان است و اگرچه به نظر صحیح می آید لیکن نه خودش اصل دین و نه انکارش کفرآور و فسق است. کسانی که غیر از این را می گویند نیز اهل بدعت بوده و از باب نهی از منکر باید آنان را طرد کرد و اگر عالمی نیز اینگونه حرف بزند، موجب سلب عدالتش می شود و پشت سر او نمی شود نماز خواند.

حکم سنگسار دو متهم يک پرونده از سوی دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی صادر شد

هرانا 3 دی :

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانيان: حکم سنگسار دو متهم يک پرونده به اتهام زنای محصنه در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی تاييد شد.

به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی حکم سنگسار برای دو متهم به زنای محصنه را تائيد کرده است.

"ولی جانفشانی" و متهم زن پرونده (هويت نامعلوم) پيش تر از سوی دادسرای عمومی شهر اروميه به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بودند که اين حکم چهارشنبه هفته گذشته مورخ 16 ديماه در شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان تائيد شد. هم اکنون هر دو متهم در زندان مرکزی اروميه به سر می برند. لازم به ذکر است علاوه بر پروسه مبهم قضايی اين حکم در حالی صادر می شود که متهمان فاقد وکيل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود بوده اند.

صدور احکام سنگسار در ايران يکی از موارد برجسته اعتراضی مدافعان حقوق بشر محسوب می شود که علاوه بر موضوع سلب حيات بسياری آن را نوعی شکنجه مرگ آور می خوانند

آخرين خبر از کشته شدن کمال اوليايی در تهران

23دی:

نيروهای امنيتی در تهران جسد کمال اوليايی را به خانوادش تحويل نداده اند

بنا به آخرين خبری که به ستاد مرکزی کمپين رسيده ، کمال اوليايی چندين سال است که در تهران به کار مشغول ميباشد. که بعد از حکم اعدام برادرش ارسلان پيگير پرونده وی بود.که دو روز قبل از طريق دستگاه امنيتی و نيروی انتظامی ( بخش آگاهی ) خانواده نامبرده خبردار ميشوند که پسرشان مرده و در قبرستان بهشت زهرا واقع در شهر تهران به خاک سپرده شده است. که بعد ازرفتن خانواده کمال و مراجعه به ارگانهای جنايی و قضايی به آنها گفته ميشود که چندی پيش در موقعه آشفتگيها در تهران جسد وی توسط نيروهای دولتی پيدا شده و به خاک سپرده اند.

شايان ذکر است جسد کمال اوليايی به خانواده وی تحويل داده نشده و به خانواده اش گفته اند که مدت زيادی است که جسد به خاک سپرده و ديگر اجازه جابجايی جسد وجود ندارد.کمال اوليايی برادر ارسلان اوليايی و پسر خاله ی انور حسين پناهی است. که دو تن از فعالان سياسی و مدنی کردستان ايران ميباشند.

گفتنی است خانواده اين دو فعال زندانی در اين دوسال گذشته همواره مورد آزار و تهديد نيروهای امنيتی رژيم قرار گرفته اند که سال گذشته نيز اشرف حسين پناهی برادر انور حسين پناهی در حالی که پيگير پرونده برادرش بود توسط نيروهای امنيتی ترور شد و سه روز پيش نيز برادر کوچکتر انور حسين پناهی افشين و يکی از نزديکانش به اتهام پيگير پرونده وی به سه ماه زندان محکوم شدند


23 دی مهر -خاکسپاری مرحوم علیمحمدی درچیذر


پیکر مرحوم دکتر مسعود علی محمدی فیزیکدان ایرانی که صبح روز گذشته طی یک عملیات بمب گذاری در قیطریه تهران شهید شد به گفته رئیس پردیس علوم پایه دانشگاه تهران بر طبق نظر خانواده اش در امامزاده ای در چیذر تهران آرام می گیرد. ( پ ا : بايد منتظر خبر رسمی از سوی خانواده مسعود علی محمدی بود)

علی مقاری در گفتگو با مهر با بیان این خبر درباره برنامه تشییع و دفن پیکر مرحوم علیمحمدی گفت: هنوز برنامه ها قطعی نشده اما بر اساس آخرین گفتگویی که با خانواده مرحوم داشته ایم حدس قوی این است که برنامه های تدفین تا آخر وقت امروز قطعی شود.

وی افزود: خانواده مرحوم علیمحمدی می خواهند پیکر دکتر علیمحمدی را در امامزاده ای نزدیک منزلشان در چیذر تهران به خاک بسپارند.

رئیس پردیس علوم پایه دانشگاه تهران درباره برنامه های دانشگاه تهران نیز گفت: برنامه های دانشگاه تهران نیز تا آخر وقت امروز نهایی می شود.23 دی-عکس : حضور مامور حزب الله لبنان در محل انفجار قيطريه لحظاتی
بعد از انفجار
عکسهای خبرگزاری فارس از صحنه انفجار در قيطريه که به کشته شدن مسعود علی
محمدی استاد دانشگاه تهران معرفی شده است . عکسی از ابوناصر دستيار حسين منيف
اشمر ديده می شود. اين دو تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان در تهران هستند که در
جريان سرکوب بارها و بارها ديده شدند. اين بمب گذاری که اقدام تروريستی عناصر ضد
انقلاب و استکبار اعلام می شود با حضور تروريستهای حزب الله در صحنه بيشتر به
دپينگ انفجار توشط باند خامنه ای شبيه است -قربانی اين انفجار استاد پنجاه ساله
دانشگاه دانشمند فيزيک هسته ای بود. جالب اينکه صحنه های اين انفجار بسيار شبيه
به انفجارهای جنوب لبنان است. برگرفته از لينکهای بالاترين و دنباله

ایران: مخالفان سیاسی در معرض اعدام

بیانیه مطبوعاتی ایران: مخالفان سیاسی در معرض اعدام سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۸۸ - ۱۲ ژانويه ۲۰۱۰

دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز جمعه 18 دی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که پنج نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا (6 دی 1388)، به زودی به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه خواهند شد. به ادعای او این پنج نفر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (گروهی از مخالفان در خارج از کشور) هستند که به اظهار او «سازماندهی جرایم ارتکابی در روز عاشورا از سوی این افراد و تلاش موثر آنان برای ساختار شکنی ... از مصادیق بازر محاربه محسوب می شود.» در عین حال دادستان تهران خاطرنشان کرد که «تعداد دیگری نیز وجود دارند که به اتهام محاربه، تحقیقات درباره آنها ادامه دارد.» محاربه اتهام سنگینی است که برپایه قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) ایران می تواند به مجازات اعدام بیانجامد.
به تعریف ق.م.ا «هر كسی كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» علاوه بر این، «سارق مسلح و قطاع الطریق» (راهزن) نیز محارب هستند. قاضی می تواند به اختیار خود محارب را به یکی از چهار مجازات زیر محکوم کند: اعدام، آویختن به دار (مصلوب کردن) به مدت سه روز (طوری که نحوه بستن موجب مرگ او نگردد)، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد (تبعید). قاضیان اغلب، و به ویژه در پرونده های سیاسی، مجازات اعدام صادر می کنند.
اظهارات مختلف مقامات ایرانی از 9 دی ماه به بعد آشکارا نشان می دهد که متهمان، که به شدت در خطر اعدام قرار دارند، در فرایند عادلانه ای تفهیم اتهام نشده اند و به احتمال بسیار زیاد در محاکمه از موازین بین المللی دادرسی عادلانه برخوردار نخواهند شد. نمونه هایی از این اظهارات که به روشنی حاکی از سیاست زدگی این دادگاه ها و عزم مقامات به تشدید سیاست ایجاد وحشت بر ضد معترضان مسالمت جو است، در زیر ارائه می شود.
آیت الله علم الهدی، سخنران تجمع دولتی روز 9 دی که حکومت برپا کرده بود، گفت: «دشمنی با رسول خدا امروز دشمنی با مظهر رسول خدا یعنی ولی فقیه [آیت الله خامنه ای] است.» پس از آن در همان روز فرمانده نیروی انتظامی کشور احمدی مقدم، که نه از اختیار اظهار نظر قضایی برخوردار است و نه در این زمینه واجد صلاحیت است، اقدامات تجمع‌کنندگان را محاربه خواند. بدتر از همه شاید اظهارات دادستان کل کشور حجت الاسلام محسنی اژه ای در روز 9 دی بود. به گزارش روزنامه اعتماد در روز 10 دی ماه، او در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد: «عزم دستگاه قضایی برای اعدام حداقل سه تن از بازداشت شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شده اند جدی است.» بدین ترتیب، او مجازات قطعی را حتا پیش از محاکمه متهمان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، محسنی اژه ای، در روز 14 دی، ادعای مبهم زیر را بیان کرد: «كسانی كه علیه حق قیام كنند به عنوان یاغی حكم‌شان از نظر شرع اعدام است.» در همان روز، 36 نماینده حامی دولت با ارائه طرح دوفوریتی، خواستار تقلیل «زمان اجرای حکم محارب از بیست روز به پنج روز شدند.» در صورت قانونی شدن این طرح، متهمان درعمل از حق درخواست تجدید نظرمحروم خواهند شد.
درطی رویدادهای روز عاشورا (6 دی)، به مناسبت بزرگداشت یکی از مهمترین شهدای شیعه، امام حسین، در سال 61هجری قمری، صدها هزار، و بلکه میلیون ها، نفر در ادامه اعتراض های توده ای که در پی انتخابات مورد اختلاف 22 خرداد شروع شده، به خیابان ها ریختند. به گزارش مقامات، که به کارگیری اسلحه را در آن روز انکار کردند، بیش از 300 نفر دستگیر شدند و 8 تا 15 نفر نیز جان خود را از دست دادند. منابع مخالفان تعداد بازداشت شدگان را بسیار بیش از 1000 نفر و کشته شدگان را حداقل 38 نفر اعلام کردند. در میان بازداشت شدگان، که بسیاری از آنها پس از رویدادها در خانه هایشان دستگیر شدند، رهبران و فعالان سیاسی، از جمله دکتر ابراهیم یزدی، 78 ساله، و بعضی اعضای دیگر نهضت آزادی ایران، مدافعان حقوق بشر مثل عمادالدین باقی و حداقل 15 روزنامه نگار، دیده می شدند. این عده نیز به خیل ِ زندانیان قبلی پیوستند.
فیلم های ویدئویی شهروندان که در اینترنت به نمایش درآمد افرادی را که احتمالا نیروهای امنیتی و اعضای نیروی شبه نظامی بسیج بودند، با لباس شخصی نشان داد که به سوی مردم تیراندازی می کردند. عکس های دیگری نیز منتشر شد که معترضان زخمی از تیرهای ساچمه ای را نشان می داد و نیروی انتظامی را وادار کرد که به استفاده از گلوله های ساچمه ای اذعان کند. یک نوار ویدئویی دیگر یک اتومبیل پلیس را نشان داد که به میان معترضان راند و بعضی از آنها را زیر گرفت. فرماندهان نیروی انتظامی ابتدا وقوع چنین حادثه ای را تکذیب کردند، اما بعدا ادعا کردند که اتومبیل دزدی بوده است.
عزم ِآشکار به محکوم کردن برخی از معترضان به اعدام به اتهام محاربه حتا برپایه قانون مجازات اسلامی غیرقانونی است. ق.م.ا بر استفاده از سلاح در اتهام محاربه تصریح دارد. با وجود این، مقامات اتهام «محاربه» را با اتهام مبهم «محاربه با خدا» یکی فرض کرده و آن را گسترش داده اند تا «سازماندهی جرایم»، «تلاش برای ساختارشکنی»، «آتش سوزی و شورش» و حتا مفهوم بسیار مبهم تر «قیام علیه حق» را دربربگیرد. از سوی دیگر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران عضو آن است، می گوید کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا عمده دیگر است. اتهام ها و جرایمی که مقامات قضایی ایران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در محدوده «مهمترین جنایت ها» قرار نمی گیرند.
اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را ملغا کرده اند و تعداد این گونه کشورها هر سال افزایش می یابد. در مغایرت با این روند، جمهوری اسلامی ایران در چندین سال گذشته پیوسته از نظر تعداد اعدامها در جهان پس از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانهی اعدام در رتبهی اول قرار داشته است. زمان آن فرارسیده است که جمهوری اسلامی ایران نیز به روند رو به رشد الغای مجازات اعدام بپیوندد. پیش از آن، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان گام های اولیه، باید قوانین خود را رعایت و آنها را با هدف الغای اتهام های مبهمی همچون محاربه و مجازات های غیرانسانی مربوط به آنها مورد بازنگری قرار دهد و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد. به علاوه، مردم ایران باید از موازین بین المللی دادرسی عادلانه برخوردار باشند، بتوانند به صورت مسالمت آمیز اعتراض کنند و از حقوق آزادی بیان، تجمع و تشکل خود بهره بگیرند.
*************
برای اطلاعات بیشتر در باره مجازات اعدام و تحلیل قوانین مربوطه در ایران، نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)، ایران: مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت، اردیبهشت 1388، به زبان های فارسی و انگلیسی در:
http://www.fidh.org/A-State-Terror-Policy
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf