۱۳۹۳ فروردین ۲۵, دوشنبه

علی اصغرحاج سيد جوادی:نگاهی به انقلاب پنجاه هفت!و ميوه چينان !!


دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی کاظم رنجبردگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی
کاظم رنجبر

عوامل دگرگونی های اجتماعی .
عوامل تفسیری این دگرگونی ها .
کلود دوران جامعه شناس معاصر فرانسه ، و پاتریک وی مورخ  معاصر فرانسه (Claude Durand-Patrick Weil ) در آثار خود که عنوان : جامعه شناسی  معاصر  دارد  در فصل : عوامل  جمعیتی  در روند ترقی فنی و تکنیکی ، همچنین  ارزشهای فرهنگی ، ایده ئولوژیک ، این  عوامل دگرگونی جامعه را تفسیر و تشریح میکنند.در این بحث  این دو متفکر  شش گروه  را عامل  نقش آفرین در دگرگونی جامعه یاد می کنند ، که اینجا بطور مختصر  توضیح می دهیم .
عوامل نقش آفرین عبارتند  از :
عامل جمعیتی 2- پیشرفت  تکنیکی 3-توسعه اقتصادی 4- ارزش های فرهنگی (باور های عقیدتی – ایده ئولوژی-مذهب ) 5- نو آوری و تجدد و ابتکار 6- مبارزات  اجتماعی ، سندیکائی .  این شش عامل، عنصر  عامل تحولات اجتماعی می شوند .
 
نقش تراکم جمعیت  و تقسیم کار  اجتماعی و رشد تخصص های علمی و فنی  در دگرگونی جامعه .
در بین جامعه شناسان معاصر ، امیل دورکهایم ،  بیش از همه ، نقش تراکم جمعیت را در تحولات  ساختار ی جامعه ، بیش از سایر جامعه شناسان  مورد مطالعه و تفسیر  قرار داده است . پیشرفت تقسیم کار  اجتماعی ، عاملی اصلی و نقش آفرین در روند دگرگونی و تحولات بنیادین  جامعه  می شوند ، و به دنبال آن ، تقسیم کار اجتماعی ، عامل تغیر یک جامعه سنتی  که بر اصل  همبستگی  مکانیک  بر قرار است .(منظور از همبستگی مکانیک ، یعنی همبستگی  سنتی مبتی بر رابطه  خانوادگی ، قومی  نژادی ، دینی  استوار است ).
 دورکهایم این همبستگی را همبستگی سازمانی میداند که با همبستگی مکانیک  یا خانوادگی  و قومی  نژادی فرق دارد .
 
چه عواملی  در همبستگی سازمانی نقش دارند ؟
برای دورکهایم ، جواب این سئوال در خصوصیات  رفتاری جامعه  از منظر جمعیتی  نقش دارند ، جستجو کرد . وقتی که در یک جامعه ، جمعیت محدود  در سرزمینی  با وسعت زیاد زندگی می کنند ، نسبت کل جمعیت  به نسبت وسعت  سرزمین  ضعیف و محدود باشد ، در این صورت  این جمعیت کوچک ، بدون  آنکه  به همبستگی و تعاون  احتیاج داشته باشند ، میتوانند  به زندگی خود ادامه بدهند . در این نوع جامعه ، همبستگی خانوادگی  کافی است که جامعه مشکلات و مسائل خود را با همیاری و همبستگی  خانوادگی حل بکنند . به عنوان مثال  نقش خانواده  در جوامع سنتی کشاورزان و یا صیادان ، نمونه این همبستگی سنتی است  که اغلب از منظر  فنی  همه شان  از یک نوع آلات و ابزار استفاده می کنند .
 
ولی وقتیکه  که تراکم جمعیت افزایش پیدا میکند ، ادامه زندگی  جمعیت در یک محیط نسبتا محدود ، لازمه اش تقسیم کار اجتماعی و تخصصی  و تکمیل تخصص  کار افراد را لازم میدارد .  دورکهایم با مشاهده این  واقعیت  به این اصل و نتیجه میرسد : تقسیم کار و تبدیل آن به تخصص های حرفه  با نسبت  تراکم جمعیت در جامعه ، رابطه مستقیم دارد . اگر درجامعه ای نوع تخصص کار روز بروز  اضافه شود ، خود این دگر گونی اجتماعی ،  رشد تراکم جمعیت را نشان میدهد .
بخش دوم : عوامل دگر گونی و تحولات اجتماعی .
 
دورکهایم  تحلیل ها خود را  از منظر رشد  جامعه  از منظر جمعیتی را گسترش میدهد و میگوید :تراکم  جامعه از منظر جمعیتی ، تنها عامل  تقسیم کار اجتماعی نیست . رشد جمعیت در جامعه  عوامل متعددی را دنبال دارد .  او اضافه می کند و می گوید :رشد و تراکم جمعیت  در جامعه باعث تراکم  ارزشها ی رفتار اجتماعی می شود . از آنجائیکه انسان ها مجبور  به همزیستی  در محیط و فضای محدود هستند ، رابطه آنان با همدیگر  بیشتر و گوناگون و متعدد  میگردد. این رابطه متعدد و متفاوت ، عامل پیدایش «تحرک و دینامیزم عمومی » می شود ، که از آن  اندیشه و افکار جامعه  در راستای  خلاقیت های فکری ، هنری و روند تکاملی جامعه از منظر تمدنی  جامعه می شود .
دورکهایم چنین ننیجه می گیرد : با مشخص کردن عامل اصلی  ترقی  روند تقسیم کار اجتماعی ، در عین حال  عوامل اصلی رشد و تحول تمدن بشری  را، مشخص  می کنیم .
در واقع ما  در این اثر دورکهایم ، که در باره  عامل اصلی تمدن  بشری  را ، در روابط متداخل  اعمال اجتماعی و تاثیر متقابل این اعمال انسانی را ، عامل اصلی تمدن بشری می نامد ، تراکم روابط انسانی را  همراه با ارزشها و اخلاقیات  موجود  در این رابطه را سرچشمه  تمدن بشری  میداند که در عین حال  این روابط  متقابلا در بین انسان ها و جامعه  تاثیر گذار و تاتیر پذیر می باشند .
 
 قانون جاذبه دنیای اجتماعی امیل دورکهایم
 
دورکهایم این قانون جاذبه  دنیای اجتماعی را ناشی از دو علت میداند .
علت اول:  این علت بر این روند تکیه دارد که رشد تراکم جمعیت  در عین حال با رشد تقسیم کار  اجتماعی همراه است ، واین  رشد تقسیم کار  به روند رشد اخلاقیات  جامعه منتهی می شود . علت دوم :منظور  دورکهایم اینست وقتی که به رشد  تراکم جمعیت  اضافه می شود ، انسانها  مجبور هستند  با رعایت حقوق همدیگردر راستای زندگی مسالمت آمیز   در کنار هم زندگی بکنند و به حقوق همدیگر  احترام بگذارند .  همین دو عامل  یعنی رشد و تراکم جمعیت و زندگی مسالمت آمیز  و احترام به حقوق همدیگر ، عامل ترقی و تمدن  و ترقی فرهنگ جامعه می شود .
این  رابطه دوگانه و متداخل و تاثیر گذار  در همدیگر ، برای دورکهایم در توضیح و تفسیر  تاریخ  اجتماعی جوامع بشری مهم هستند .  بی جهت نیست که دورکهایم از آنان با عنوان «قانون جاذبه دنیای اجتماعی » یاد می کند . دورکهایم با بکار بردن  اصطلاح : قانون جاذبه  اجتماعی ، هدف اش این است که  چون قانون  جاذبه  زمین اسحق نیوتن ، این قانون برای  درک تحولات و تمدن بشری  مثل قانون جاذبه زمین مهم  و ضروری است .
جامعه شناس دیگری  بنام : هانری ژان (Henri-Janne)  بعد از تحلیل و تفسیر  نظریه مشابه با نظریه  دورکهایم ، به این نتیجه میرسد :« ...که رشد  ویا کاهش جمعیت  از منظر اقتصادی ، عوامل  مساعد  و نامساعدی  را میتواند  همراه باشد . به عبارت دیگر ، رابطه مستقیم  رشد جمعیت  با رشد اقتصادی  که دورکهایم  از آن دفاع می کند ، این نظریه تا اندازه ای ساده انگاری است . لذا علل  دیگر نیز لازم است بر این نظریه افزوده شود .
 
روابط  متقابل و متبادل  رشد جمعیتی،  رشد اقتصادی و رشد فرهنگی در جامعه .
هانری ژان  تاکید میکند که برای رشد  اقتصادی و تمدنی  جامعه ، عوامل دیگری  را نیز باید اضافه کرد . منابع بالقوه  جامعه و استعداد و تکمیل  سطح فن آوری (تکنولوژی )  لازمه جوابگوئی به خواست  جامعه در حال رشد جمعیتی است . به عبارت دیگر  چه بسا  ازدیاد جمعیت  بدون رشد و آگاهی از فن آوری و علوم پیشرفته ، به تنهائی  باعث  پیشرفت فنی و فرهنگی جامعه  نمی شود . وقتی که این شرایط با هم فراهم  نباشند ، پیشرفت تکنیکی  در جامعه  عملی نمی شود ، بلکه درست برعکس  عقب ماندگی جامعه  ادامه  می دهد. رشد جمعیت به تنهائی نمی تواند  عامل مناسب رشد اقتصادی و اجتماعی باشد ، مگر اینکه با عوامل  دیگر ، چون  وجود منابع طبیعی  چون زغال سنگ ،  نفت ، گاز ، و فلزات چون مس ، آهن و همچنین  عامل فرهنگی ، قشر تحصیل کرده جامعه ، در مجموع  در روند  رشد تکاملی  جامعه از منظر اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی  نقش دارند .
 
جامعه شناس معروف :رای اسمان (Riesman ) در اثر خود با عنوان : توده فرد گرا (La Foule Solitiare) که این اثر را درسال 1962 نوشته است ، نشان میدهد که درمقایسه رابطه  درصد نوزادان و مردگان ، تحول تکاملی  افکار و ارزش های جامعه رخ مدهد .
در آنجائیکه در صد متولدین نوزاد بالاتر از درصد  مردگان می باشد ، افراد جامعه  داری شخصیت شکل گرفته از طریق خانواده  را دارند . .شخصیت خانواده  از طریق تربیت خانوادگی شکل می گیرد . خانواده  در شکل دهی  شخصیت فرزندان  نقش اساسی دارند ، واز طریق خانواده  به اهداف شخصی ، اجتماعی راهنمائی می شوند .
Ester Boserup –استر بوسروپ  جامعه شناس  در اثر خود  با عنوان : روند تکاملی  کشاورزی و فشار ناشی از ازدیاد جمعیت ، بر این عقیده است که نو آوری تکنیکی  ناشی از فشار رشد جمعیت  که به مواد غذائی  احتیاج مبرم داشتند  حاصل شده است .
اگر کشاورزان یک کشور مجبور بشوند  که حد اکثر  زمین های خود را به آیش (استراحت ) بگذارند  خود دلیل  بر آن است که تراکم جمعیت  در یک مساحت محدود آنان را مجبور  میکند که حد اکثر استفاده را از زمین کشاوری  خود بکنند .  Malthus-Thomas- اقتصادان معروف انگلستان – متولد 1766-مرگ 1834،بر این عقیده است که اصلاحات و نو آوری فنی  در کشاورزی ، امکان رشد جمعیت را فراهم آورد .واضافه میکند  و میگوید :  تحولات و تغیرات  جامعه  ناشی از یک عامل واحد مشخص  نمی تواند امکان داشته باشد ، بلکه عوامل متعددی  در این تحولات نقش دارند .
Balandier ، جامعه شناس متخصص تغیرات و تحولات جوامع آفریقائی است ، بر این عقیده است  ولو اینکه  عوامل جمعیتی در تغیرات و تحولات  جامعه نقش دارند ، ولی تنها عامل نمی باشند .این عامل جمعیتی باسایرعوامل  در تغیر جامعه نقش دارند . این جامعه شناس  مفهوم  تحولات اجتماعی را  یک مجموعه ترکیبی متشکل از عوامل دیگر متعدد  میداند . او عوامل مجموعه را پیش میکشد ، که نتیجه آن ترکیب دینامیک (فعال ) تحولات جامعه می باشند .
بطور خلاصه ، Balandier، بمانند :Henri Janne، به نقش سه عامل  در دگرگونی جامعه  باور دارد . 1- عامل جمعیتی 2- عامل اقتصادی  از منظر امکانات اقتصاد محلی هر منطقه .3- عامل فرهنگی  از منظر ارزشی . هرسه عامل  بطور تنگاتنگ باهم در تحولات  دگرگونی جامعه نقش مشترک و فعال دارند . این سه عامل میتوانند پایه معیار  سرعت و پیشرفت و تحولات اقتصادی  در یک کشور  مورد توجه قرا ر گیرد .  مطمئنا  دورکهایم  اهمیت  نقش ازدیاد جمعیت یک جامعه در تحولات بنیادی آن جامعه را به خوبی درک کرده بود . اما این عوامل به تنهائی در توسعه اقتصادی  و اجتماعی کافی نیستند.
مثالهای  متعددی  نشان میدهند که با افزایش  جمعیت  در یک جامعه ، عوض رشد اقتصادی و فرهنگی ، راه حلهائی  دیگری ، چون تقسم کار اجتماعی ، پیشرفت تکنولوژی ، دست اندازی به مناطق  دیگر کره زمین ،  ایجاد مستعمرات در نقاط دیگر ، و مهاجرت به آن نقاط و یا محدود کردن  جمعیت از طریق برنامه های مختلف ،  چون بالا بردن سنین ازدواج ، محدود کردن  تعداد نوزاد روی  آوردند .
دورکهایم بر این عقیده است  ، که تراکم جمعیت به تراکم اخلاقی منتهی می شود . از آنجائیکه  توسعه اقتصادی و اجتماعی  با ظهور عوامل دیگر همراه  است ، ویا شرایط اقتصادی جدیدی  را لازم میدارد ، این شرایط جدید  سیاسی ، و حتی شرایط جدید  روانی- اجتماعی و رفتاری  و ارزشهای نوین جامعه را فراهم می آورند .
 
نقش عوامل فن آوری (تکنیک )  در روند پیشرفت جامعه .
 
اختراعات متعدد  باعث پیشرفت اجتماعی شده اند .پژوهشگران  مختلف  با تکیه بر واقعیت های  تکنولوژی موجود درجامعه رامعیار  روند جامعه در راستای  رسیدن به مرحله  : جامعه تاریخی  قرار دادند . (خوانندگان توجه بکنند که وقتی در جامعه شناسی سیاسی ما از اصطلاح  جامعه تاریخی استفاده می کنیم ، منظور از این اصطلاح « جامعه تاریخی » آن جامعه ایست که روند تاریخ بشری را عوض کرده است و یا عوض میکند .  به عنوان مثال ، اختراع ماشین بخار  در سال 1679  توسط  دونی پاپن فرانسوی ، یک مرحله از تاریخ بشری است که نیروی بخار  وارد زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه بشری می شود . .)
یکی از مشهور ترین جامعه شناسان  که در باره  عوامل  فن آوری کارهای با ارزشی  کرده است :Lewis Mumfofr است .  البته لوئی مومفورد  از اقتصاد دان  معروف  انگلستان  در اوایل قرن بیستم :Patric Gedds  الهام گرفته است . پاتریک گدس در آثار خود توشیح داده است که انقلاب  صنعتی عصر جدید در دو مرحله  کاملا مشخص و مجزا رخ داده است .
 
مرحله اول انقلاب صنعتی را که پاتریک گدس  از آن  با  اصطلاح :« انقلاب زغال سنگ و آهن »، یاد می کند  متعلق به قرن هیجدهم  میلادی میداند . مرحله دوم را که  با عنوان :Néotechnique ، می نامد  مرحله فن آوری نوین  مرحله  الکتریسیته  و استفاده از نیروی برق  نام داده است  که از اواخر  قرن نوزدهم شروع می شود . پاتریک گدس و موم فرد ، این دو مرحله فن آوری را  را از منظر  دید جامعه شناسی گسترش و تعمق بخشیده است .او دخالت تمدن بشری را در روند تکاملی  این مرحله  فن آوری را  به خوبی نشان داده است و در نهایت به این نتیجه میرسد: مرحله تکاملی فن آوری جامعه ،  دارای مرحله سوم نیز می باشد  که مقدرم بر دو مراحل قبلی می باشد .  او این مرحله را از منظر علمی مرحله :éotechnique – مینامد  یعنی سر آغاز  ویا صبحدم  مرحله  فنی  جامعه بشری .
 در ضمن جدیداً  هانری ژان  (جامعه شناس)  به نوبه خود  طرح :Mumford ،  را گسترش  داده است .
 
و بر آن دو مرحله  جلو تر از سه مرحله  توضیح داده شده  در بالا را  اضافه کرده است .  و بر هر مرحله  ماهیت اقتصادی ، و اجتماعی و ایده ئولوژیک  مخصوص  هر مرحله را  بر آن اضافه کرده است .  ما این  طرح :Henri-Janne- را با تکیه  بر نقاط مهم اندیشه اش  توضیح و تفسیر خواهیم کرد .
 
                                *                                   *                                   *
دوران عصر فن آوری ابتدائی (عصر حجر تکنیک )
 
این دوران  با آلات و ابزار فنی  ابتدائی ، همراه و مشخص است . انسانها از آلات و ابزار ابتدائی استفاده می کردند . مسلماً در این مرحله  از تمدن  بشری ، تبادل کالا و تجارت در فضای اجتماعی محدود  محلی  تبادل کالا  انجام می شد . و تولید ناچیز و تبادل اقتصادی  به مواد ضروری  برای زندگی  روزمره خلاصه می شد . ساختار حاکم در جامعه ، ساختار خانواده ، طایفه و قبیله بود . اندیشه ها و باورهای حاکم در چنین جامعه  بیشتر  باورهای  فرا عقلی (غیر عقلانی و غیر علمی )  بیشتر به سحر و جادو  محدود می شد .  در چنین جامعه  محدود ، تضاد های  اجتماعی گسترده ،جامعه را به همبستگی قومی و قبیله ای گرایش میداد . بطور خلاصه  در چنین جامعه  سنتی و ابتدائی ، محیط و جو جامعه  به محیط و جو طبیعی  محدود می شد . به عبارت دیگر ، فضای حاکم  در جامعه  فضای طبیعی بود . .
 
ظهور عصر فضای انسان فن آور .
1-    نو آوری اصلی این عصر  استفاده انسان از فلزات  برای ساختن  ابزار و آلات و استفاده  از نیروی انسانی بردگان در یک سطح گسترده  از نیروی کار بردگان  است .  در چنین جامعه  برده داری ، نیروی کار اصلی جامعه را نیروی برده تشکیل میدهد و در عین حال برده ، آلات و اسباب  اصلی جامعه محسوب می شود . توسعه  دوگانه تکنولوژی ،  یعنی فن آوری دوگانه ، (استفاده  از فلزات ، و استفاده از نیروی کار بردگان )،این پیشرفت  ناشی از دو عامل  نتایج مهمی در جامعه  بوجود آورد . 1-  اولاً باعث رشد  و توسعه  محصولات کشاورزی  شد .2-  باعث رشد و تولید محصولات  کشاورزی  شد . 3- در ضمن باعث رشد  بازرگانی محصولات  کشاورزری گردید . 4 – در ضمن باعث رشد ارتباطات و وسائل حمل و نقل  وتوسعه جاده ها گردید .
در این مرحله از تمدن بشری ، وسائل حمل و نقل ، چون : گاری ، ارابه ها و همچنین  کشتی های حمل و نقل  وارد تمدن بشری شدند . شهر ها  در کنار رودخانه های قابل کشتیرانی و یا سواحل  دریا ها بصورت  بنادر مختلف  بوجود آمدند . به دنبال  این توسعه اقتصادی و ظهور شهر های بزرگ ، سازمان  های اداری . سیاسی  در شهر ها  بنیانگذاری شدند ، که در حقیقت  همان تحولات  فنی ، اقتصادی را  با عنوان «ظهور تمدن بشری »  مشخص می کنیم .  به دنبال  ظهور این تمدن بشری ، و ظهور شهرها ،  ظهور دولت ها  و در نهایت  اولین قدرت های امپراطوری  دولت ها وار تمدن بشری شدند .
 در این مرحله است که رشد تمدن بشری ، اندیشه های متکی بر عقلانیت  به شکل  اندیشه های فلسفی ، توسط فلاسفه  ظهور پیدا کردند . ولی اندیشه های  اکثریت جامعه  هنوز  در گیر  باورهای ماوراء  طبیعی ، سحر و جادو و خرافات  (خرافات دینی )  حاکم بود . کشاورزان  اکثریت جامعه را تشکیل میدادند ، ولی  ساکنان شهر ها  در زمینه های سیاسی و اقتصادی ، به مرور  قدرت شان رشد کرد و فراگیر شد . (ادامه دارد)
 
                                      *                                     *                                    *
 اقتباس بطور مختصر و یا کامل با ذکر ماخذ و نام نویسنده کاملا آزاد است .
 
 کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سیاسی .
بخش دوم  - نسخه 1
 
 ماخذ :
 

بر اساس آمار گمرک در آخرین ماه سال یک دستگاه سواری "مرسدس بنز sl۵۰۰" مدل ۲۰۱۲ هشت سیلندر به ارزش ۱۸۴ هزار و ۲۵۱ دلار که از کشور آلمان وارد شد در صدر گرانترین خودرو وارداتی اسف 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۸
گرانترین اتومبیل وارداتی سال ۹۲ در ایران +عکس، یک دستگاه اتومبیل "فراری ۴۵۸ اسپایدر کروک" دنده اتوماتیک دو درب قرمز بر اساس آمار گمرک در سال ۹۲ به ارزش ۲۰۴ هزار و ۶۴۳ دلار عنوان گرانترین خودرو وارداتی سال را از آن خو ...
به گزارش سایت استخدامی پرداد ، یک دستگاه اتومبیل "فراری ۴۵۸ اسپایدر کروک" دنده اتوماتیک دو درب قرمز بر اساس آمار گمرک در سال ۹۲ به ارزش ۲۰۴ هزار و ۶۴۳ دلار عنوان گرانترین خودرو وارداتی سال را از آن خود کرد.
بر اساس آمار گمرک در آخرین ماه سال یک دستگاه سواری "مرسدس بنز sl۵۰۰" مدل ۲۰۱۲ هشت سیلندر به ارزش ۱۸۴ هزار و ۲۵۱ دلار که از کشور آلمان وارد شد در صدر گرانترین خودرو وارداتی اسفند ماه قرار گرفت.
گرانترین اتومبیل وارداتی سال ۹۲ در ایران +عکس
بر اساس این گزارش، "پورشه پانامرا ۴ اس" به ارزش ۱۵۱ هزار و ۶۹۴ دلار در رتبه دوم گرانترین خودروهای وارداتی قرار گرفت که این خودرو از امارات متحده عربی به کشور وارد شده است.
"مازراتی کواترو پورته" به ارزش ۱۴۶ هزار و ۷۳۷ دلار در رتبه سوم قرار دارد که از این خودرو سه دستگاه از امارات متحده عربی در اسفند ماه به کشور وارد شده است.
این گزارش می‌افزاید: بر اساس آمار گمرک در سال ۹۲ یک دستگاه "فراری ۴۵۸ اسپایدر کروک" دنده اتوماتیک دو درب قرمز به ارزش ۲۰۴ هزارو ۶۴۳ دلار عنوان گرانترین اتومبیل وارداتی سال را از آن خود کرد که این خودرو از امارات متخده عربی به کشور وارد شده است.
این گزارش می‌افزاید: در سال ۹۲ ،۷۸ هزار و ۶۷۳ خودرو سواری به ارزش ۳ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر تعداد ۷۴.۴۵ درصد و از نظر ارزش ۱۷۴.۴۶ درصد رشد را نسبت به سال ۹۱ نشان می‌دهد.

تصاویر اولین گروه تیرباران شدگان در شماره فوق العاده روزنامه کیهان ۵ روز بعد از پیروزی انقلاب: نصیری، خسروداد، رحیمی، ناجی

تصاویر اولین گروه تیرباران شدگان در شماره فوق العاده روزنامه کیهان ۵ روز بعد از پیروزی انقلاب: نصیری، خسروداد، رحیمی، ناجی

Kayhan-19791026-64
گروهی از سران رژیم منحله سلطنتی در دادگاه انقلابی
شعبان جعفری دستگیر شد
Kayhan-19791026-66
گروهی از همدستان رژیم منحله شاهنشاهی در دادگاه انقلاب
بیست نفر دیگر بتدریج اعدام می شوند
Kayhan-19791026-65
کاخ اختصاصی نوشهر تصرف شد
کاخ نوشهر

روزنامه کیهان روز ۲۸ بهمن سال ۱۳۵۷ ۳۵ سال پیش در چنین روزی روزنامه کیهان از اعدام ۲۵ تن از افسران عالی رتبه ارتش و دیگر وابستگاه به حکومت شاه در مدرسه رفاه خبر داد

روزنامه کیهان روز ۲۸ بهمن سال ۱۳۵۷
۳۵ سال پیش در چنین روزی روزنامه کیهان از اعدام ۲۵ تن از افسران عالی رتبه ارتش و دیگر وابستگاه به حکومت شاه در مدرسه رفاه خبر داد
نعمت الله نصیری، رضا ناجی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، آیت الله محققی، نصرالله شجاعی، هاشم برنجیان، نادر جهانبانی، پرویز امینی افشار، غلامرضا نیک پی، امیرحسین ربیعی، جمشید خاتمی مقدم، اسماعیل اتابکی، منصور روحانی، منوچهر یزدانبخش، نوذری بقاء، فخر مدرس، حسین همدانیان، سالارجاف، جعفر قلی صدری، عبدالله خواجه نوری، امیرهوشنگ امجدی، منوچهر آزمون و محمود جعفریان
Kayhan-19791026-68
Kayhan-19791026-71
Kayhan-19791026-72

سی و سه ساله شده و سهمش از زندگی عاشقانه در کنار همسرش تنها یک سال است.

سی و سه ساله شده و سهمش از زندگی عاشقانه در کنار همسرش تنها یک سال است. سی و سه ساله شده و باید از حرفهای دلش نامه ای بنویسد به جای زمزمه در گوش معشوق. حرف ها و تندی های قاضی را می شنود که ترغیبش می کند به اعتراف به پشیمانی و بر سر ایمان و عقیده اش می ایستد اما می گوید برای شنیدن صدای عشقش حاضر است، خواهش کند. صدایی که «مثل شنیدن صدای اقیانوسه از ته سیاه‌چال .. انگار از توی تاریکی یه لحظه آبیِ بی‌نهایت اقیانوس رو ببینی.» بهاره هدایت، فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که این روزها در زندان اوین حکم ده سال حبس تعزیری خود را می گذراند در نامه ای برای همسرش از لحظه ای نوشته است که توسط دادستان تهران از حکم خود مطلع شد. بهاره هدایت دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از ماه ها انفرادی و بازجویی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، بهاره هدایت را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام» به ۷ سال و نیم زندان محکوم کرد. هم‌چنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام «اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» نیز به اجرا درآمده و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد. بهاره هدایت که در میان دانشجویان به عنوان سمبل دانشجوی منتقد ایرانی شناخته شده مدت ها برای تحت فشار قرار دادن او در بند متادون زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری شد و مدت ها نیز ممنوع الملاقات بود. این فعال دانشجویی و زنان جایزه هرالد ادلستام سوئد را به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد. با این حال نامه هایی که گهگاه از درون زندان برای همسرش می نویسد سرشار از شور و طلب زندگی است. عروسی که فقط یک سال در خانه اش زندگی کرد هر بار از رویا و آرمان و زندگی اش را چنان به هم پیوند می زند که درک ده سال حبس برای این سرمایه ی کشور را دشوار می کند.