۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

خونين ماه بهمنخونين ماه بهمن ،
شهدای جاودانه سياهکل، خسروگلسرخي ، کرامت الله دانشيان ،موسي خياباني و يارانش
شهدای انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ و۰۰۰راهشان و يادشان گرامي باد