۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

آیت اله منتظری هم نظریه پردازولایت مطلقه فقیه وهم قربانی آن!


دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۸ - ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹

تقی روزبه

منتظری وسه نکته:
هیچ چیزگویاترازسرنوشت خود آیت اله منتظری نمایشگر ماهیت سلطه گرانه و سرکوب کننده یک نظام ایدئولوژیک-مذهبی درمیان "خودی ها" نیست. او شمشیری را پرداخت کرد که خودش به مثابه عضوی عالی رتبه ازطبقه سیاسی به قدرت رسیده پس ازانقلاب بهمن،از قربانیان آن بود.مسأله فقط برسراین حقیقت سترگ نیست که قدرت وقتی ازخودتوده ها و کنش های آنان ،یعنی ازمولدین اصلی آن جداشود،هم چون قدرت بیگانه،مهارناپذیر ومسلط دربرابرآنان ظاهرمی گردد. بلکه علاوه برآن،دراین سؤال است که چرا چاقوحتی دسته خود را می برد وچرا چنین می شود. یا همان طور که معمولا گفته می شود چرا "انقلاب" فرزندان خود را می خورد. پاسخ به این سؤال ریشه درهمان اصل نخست دارد: باین دلیل که قدرت جداشده برای تضمین استمراروبازتولید خود حتی درمیان خود طبقه سیاسی حاکم نیزمیل به تمرکزومطلق شدن دارد*.وازقضا شخص منتظری درپاسخ به این نیازنظام درمواجه با چالش ها و خطراتی که استمراروبازتولید قدرت آن را مورد تهدید قرارمی داد، ازمدافعان وتئوریزه کنندگان عمده ولایت مطلقه فقیه بود. وخمینی هم برهمین اساس در فتوای معروف خود مبنی براین که "ولایت مطلقه فقیه بنابه مصلحت نظام حتی حق تعطیل یا قربانی کردن اصول وفروع دین را دارد و بالاترازآن هم هست"! گام دوم ونهائی برای قربانی کردن خود ایدئولوژی حاکم درپای قدرت را برداشت. ودرانطباق با آن با دستکاری قانون اساسی آن زمان، با گنجاندن ولایت مطلقه درمتن قانون، وهم چنین با آزادکردن جایگاه ولایت فقیه ازقید وبندهای فرموله شده پیشین ، جایگاه ولایت فقیه را برقدوقامت کوتوله ای بنام خامنه ای ازنظرسلسه مراتب مذهبی دوخت.البته خمینی را بحق باید شاگرد مبرزوبرجسته ای به شمارآورد ازآنچه که دردنیای سیاست بنام ماکیاولیسم نامیده می شودومرادازآن مجازبودن کاربرد هر وسیله وشیوه برای رسیدن به هدف است. وچنین بودکه نظریه ولایت فقیه،بویژه ازنوع مطلقه اش، درآزمون خود، ودربرابرچشمان منتظری ازجمله با حصروخانه نشین کردن وی به نمایش درآمد.
واما نکته دوم درموردوی آن است که اودرعین حال اززمره کسانی ازطبقه سیاسی حاکم بود که نماینده ونگهبان منافع عمومی ودرازمدت نظام بشمارمی روند. گواین که اگرخود برمصدرقدرت ابقاء می شد، ناچاربود که اساسا درهمان راستای پویش درونی قدرت جداشده ازمنشأ خود، به سوی تمرکزهرچه بیشتر-که مستلزم سرکوب مردم و تصفیه وحذف رقباست- حرکت کند. چرا که دراین جایگاه،این منطق ماشین حکومتی والزامات آن است که حرف آخر را می زند. والبته چنین کسانی بویژه وقتی درحاشیه قدرت ونه درکانون اصلی آن قرارداشته باشند، به مددنگاه دورنگر خود با اقداماتی که صرفا ناظربه منافع لحظه ای وباندی است ومتضمن خطربرای بقاء نظام،به مخالفت و مقابله برمی خیزند.
وازهمین منظروجایگاه بود که اودرپرتوآزمون صورت گرفته،باتجدید نظردرولایت مطلقه به نوع ولایت مشروط وکنترل شده فقیه وقرائت "دموکراتیک تری" ازآن رسید که وظیفه فقیه را درنظارت براجرائیات وسپردن کارها بدست دیگران تعریف می کرد.واین البته درمیان جماعتی که جمود وتعبد ازمشخصات بارز آن ها به شمارمی رود،ازاو چهره کمترجمودآمیز ومتمایز نسبت به سایرمراجع به وجود آورد. گرچه تناقض نظریه نظارت با اصل تئوری ولایت هم چنان برقراربوده و تجربه نشان داده است که با تفکیک نظارت واجراویا قدرت صوری وواقعی خطر ازدست دادن قدرت واقعی وجود دارد مگربا متمرکزشدن هرچه بیشترآن ویا حل این تتاقض با ردکلیت ولایت فقیه.درواقع،به یک تعبیرمی توان گفت که خمینی با همین تصورازقدرت سودای تحقق حاکمیت فقها را شروع کرد و با نصب مهندس بازرگان به نخست وزیری و این که خود مایل است درقم سکنی گزیند و به درس ومشق روحانیت بپردازد،همین هدف را دنبال می کرد.اماتجربه های متعدد علاوه بربازرگان وازجمله بحران بنی صدر وسپس به نوعی دردوره اصلاحات وظهورحاکمیت باصطلاح دوگانه ویاصوری واقعی و...نشان دادکه قدرت به طورکامل اگردر دست خودروحانیت و کارگزاران سرسپرده آن متمرکزنشود،امری که خمینی ازساده اندیشی خود درنادیده گرفتن آن انتقاد کرد-ازچنگشان بدرخواهد رفت. بااین وجود تمرکزقدرت همانطورکه اشاره شدچاقوی دودمی است که دسته خودش را نیزمی برد.
ونکته سوم آنکه،منتظری علاوه بردومشخصه فوق دارای مشخصه دیگری هم بود:او برخلاف اکثرمراجع وروحانیون طرازاول وافرادمسلکی،دارای این ویژگی نیزبود که ارزش گذاری انسان ها را فقط ازمنشورایدئوژیک خود عبورندهد ولاجرم شخصا از ارزش گذاری وداوری برخلاف مقتضیات نظریه اش براساس پای بندی ویاعدم پای بندی به موازین مسلکی ، به انسان و ناانسان، ودارای حقوق ویا فاقد حقوق شهروندی تقسیم اجنتاب ورزد.بقول آخوندها انسانِ هو فی نفسه حتی اگرغیرمسلمان هم باشد درنزدوی دارای حقوقی بود.ولو آنکه براساس احکام فقهی حقوقی کمترازیک مسلمان داشته باشد، او نسبت به نقض آن ها حساس بود(البته این به معنی برابری همه انسان ها درنزد او صرفنظرازهرعقیده و اعتقاد وپای بندی وی به منشور حقوق بشرنبود.بلکه تنها به معنی مخالفت با افراطی گری گرایش حاکم بود.مثلا او هرگزاعلام نکرد که هرشهروند ایرانی صرفنظرازعقاید ونظراتش ویاجنسیت اش و...به یکسان حق رئیس جمهورشدن و... دارد ). نگرانی عمده وی ازتعدی وتجاوز وشکنجه و سایرسیاست های حاکمیت همانطورکه بارهای باراعلام داشته است خوف وی ازبدنام شدن اسلام(اسلام به روایت خود وی) وازدست رفتن حیثیت آن وسبب بدبینی مردم بوده است. وازآنجا که عملکردرژیم دایما درهمین جهت بوده است ،اوازهمین منظردرچالش با رژیم قرار داشت.
اوج مقاومت بیادماندنی وی مخالفت وایستادگی دربرابر قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 وایستادگی وی دربرابرفرمان جلاد و بت اعظم بود که سبب شد تامغضوب خمینی شده وقائم ومقامی وسایر پست های رسمی خویش را ازدست بدهد. هم چنین او طی ماه های اخیرنظرات وفتواهای متعدد ودرجای خود مهم هم چون نامشروع بودن حاکمیت،وبی اعتباربودن ولایت مطقه ،دردفاع اززندانیان سیاسی وغیرشرعی بودن هرگونه سرکوب و شکنجه ومحکوم کردن دادگاه های نمایش وانتقاد ازبسیج ودرخواست تخطی آنها و.... وبویژه علیه تجاوزوقتل وجنایت کهریزک مبادرت کرد.ویا درمقطع دیگری مخالفت وی باسیاست های هسته ای ویا سیاست های تنش آفرین خارجی رژیم وامثال آن بود. آخرین اقدام وی محکوم کردن معرکه گیری اخیررژیم درموردتصویرپاره شده خمینی بود که ضمن محکوم کردن هدف رژیم ازاین معرکه گیری شخص خمینی را مصون ازخطا ندانست. او تاواپسین لحظه زندگی وایست قلبی اش ازمبارزه علیه تجاوز و تعدی حاکمیت دست نکشید.وازقضا دقیقا این وجه از کارنامه وی بود که ازاو درنزدم مردم وبویژه مردم مذهبی وسرخورده ازحاکمیت،یک روحانی آزاده و معترض به وضعیت موجود وپشتیبان اعتراضات ساخت. وآنها همانطورکه به وقت حیات ازانتقادات و مواضع او به مثابه سپری برای پیشروی خود دربرابراستبداد مطلقه بهره می گرفتند، اکنون مرگ ویاد وخاطره وی را نیزفرصتی برای عرض اندام دربرابراستبداد قراردمی دهند.
****
وسخن آخر،آیا کمونیست ها چیزی برای درس گرفتن ازاین تجربیات دارند؟ البته بله!. وقبل ازهرچیز دودرس بزرگ:
نخست آن که ازتبدیل شدن کمونیسم به یک مسلک ایدئولوژیک وبه یک کمونیسم آئینی بشدت باید پرهیزکرد. چرا که می تواند دارنده آن را هم چون حجابی وازطریق خلق یک انسان اتوپی، اسیرمسلک و ایدئولوژی، دربرابرانسان واقعاموجود،پویا و درحال حرکت وپای بند به حرمت وبرابری راستین انسان ها قراردهد.هرگزنباید فراموش کردکه این ایدئولوژی ها هستند که باید درخدمت انسان ها باشندو نه برعکس. ایدئولوژی نیزمثل هرمحصول اجتماعی آفریده انسان ها هستند و دارای اعتبارنسبی ومشروط و توسط تجربه ودست آوردهای آنان باید مداوما نقدو خلق وبازتولید شوند.ازاین رو هیچ ایدئولوژی نباید بند ناف خود را بااین چشمه زاینده وسرسبز زندگی و خلاقیت ها قطع کند. وگرنه خواسته وناخواسته خود به مثابه نیروویا ابزار سرکوب دربرابرهمان کارگران وزحتمتکشان درخواهد آمد.همانطورکه متأسفانه درتجربیات گوناگون چنین شد.
ودوم آنکه قدرت اگرازتوده هاجداشود،هم چون گوی لغزان میل به سوی نقطه تمرکزوسلطه طلبی دارد.ودر ین میان مهم نیست که کمونیست باشی ویا مذهبی .قدرت جداشده خوب و بدوجود ندارد.وهیچ پاد زهری برای این جام زهر اگرکه نوشیده شود،وجود ندارد. 2009-12-21
*-البته اصل میل به مطلق شدن وتمرکز قدرت، اصلی است فراگیر ومشمول همه نظام های طبقاتی که برپایه جدائی قدرت ازمنشأمولدین آن استوارند.بااین وجود لازم به اشاره است که چگونگی ودرجه ونحوه تمرکزآن در درکشورها واقتصادهای توسعه یافته ودارای سنت دموکراسی بورژوائی با کشورهای کمترتوسعه یافته وبویژه استبدادی که دارای خودویژگی های دیگری هستند متفاوت می باشد.درواقع نظام های متعارف وپپشرفته بوژوائی توانسته اند باعدم تمرکزصوری ازیکسوو تمرکزوانحصارواقعی اقتصادی وبازار ازسوی دیگر ازطریق دوویاچند فراکسیون متعلق به طبقه سیاسی حاکم وچرخش قدرت بین خود،به یک توافق نسبی دررقابت با یکدیگروبه یک ثبات نسبی برسند. تقی روزبه2009-12-21-30-09-88 www.taghi-roozbeh.blogspot.com Taghi_roozbeh@yahoo.com

آیت اله منتظری هم نظریه پردازولایت مطلقه فقیه وهم قربانی آن!


دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۸ - ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹

تقی روزبه

منتظری وسه نکته:
هیچ چیزگویاترازسرنوشت خود آیت اله منتظری نمایشگر ماهیت سلطه گرانه و سرکوب کننده یک نظام ایدئولوژیک-مذهبی درمیان "خودی ها" نیست. او شمشیری را پرداخت کرد که خودش به مثابه عضوی عالی رتبه ازطبقه سیاسی به قدرت رسیده پس ازانقلاب بهمن،از قربانیان آن بود.مسأله فقط برسراین حقیقت سترگ نیست که قدرت وقتی ازخودتوده ها و کنش های آنان ،یعنی ازمولدین اصلی آن جداشود،هم چون قدرت بیگانه،مهارناپذیر ومسلط دربرابرآنان ظاهرمی گردد. بلکه علاوه برآن،دراین سؤال است که چرا چاقوحتی دسته خود را می برد وچرا چنین می شود. یا همان طور که معمولا گفته می شود چرا "انقلاب" فرزندان خود را می خورد. پاسخ به این سؤال ریشه درهمان اصل نخست دارد: باین دلیل که قدرت جداشده برای تضمین استمراروبازتولید خود حتی درمیان خود طبقه سیاسی حاکم نیزمیل به تمرکزومطلق شدن دارد*.وازقضا شخص منتظری درپاسخ به این نیازنظام درمواجه با چالش ها و خطراتی که استمراروبازتولید قدرت آن را مورد تهدید قرارمی داد، ازمدافعان وتئوریزه کنندگان عمده ولایت مطلقه فقیه بود. وخمینی هم برهمین اساس در فتوای معروف خود مبنی براین که "ولایت مطلقه فقیه بنابه مصلحت نظام حتی حق تعطیل یا قربانی کردن اصول وفروع دین را دارد و بالاترازآن هم هست"! گام دوم ونهائی برای قربانی کردن خود ایدئولوژی حاکم درپای قدرت را برداشت. ودرانطباق با آن با دستکاری قانون اساسی آن زمان، با گنجاندن ولایت مطلقه درمتن قانون، وهم چنین با آزادکردن جایگاه ولایت فقیه ازقید وبندهای فرموله شده پیشین ، جایگاه ولایت فقیه را برقدوقامت کوتوله ای بنام خامنه ای ازنظرسلسه مراتب مذهبی دوخت.البته خمینی را بحق باید شاگرد مبرزوبرجسته ای به شمارآورد ازآنچه که دردنیای سیاست بنام ماکیاولیسم نامیده می شودومرادازآن مجازبودن کاربرد هر وسیله وشیوه برای رسیدن به هدف است. وچنین بودکه نظریه ولایت فقیه،بویژه ازنوع مطلقه اش، درآزمون خود، ودربرابرچشمان منتظری ازجمله با حصروخانه نشین کردن وی به نمایش درآمد.
واما نکته دوم درموردوی آن است که اودرعین حال اززمره کسانی ازطبقه سیاسی حاکم بود که نماینده ونگهبان منافع عمومی ودرازمدت نظام بشمارمی روند. گواین که اگرخود برمصدرقدرت ابقاء می شد، ناچاربود که اساسا درهمان راستای پویش درونی قدرت جداشده ازمنشأ خود، به سوی تمرکزهرچه بیشتر-که مستلزم سرکوب مردم و تصفیه وحذف رقباست- حرکت کند. چرا که دراین جایگاه،این منطق ماشین حکومتی والزامات آن است که حرف آخر را می زند. والبته چنین کسانی بویژه وقتی درحاشیه قدرت ونه درکانون اصلی آن قرارداشته باشند، به مددنگاه دورنگر خود با اقداماتی که صرفا ناظربه منافع لحظه ای وباندی است ومتضمن خطربرای بقاء نظام،به مخالفت و مقابله برمی خیزند.
وازهمین منظروجایگاه بود که اودرپرتوآزمون صورت گرفته،باتجدید نظردرولایت مطلقه به نوع ولایت مشروط وکنترل شده فقیه وقرائت "دموکراتیک تری" ازآن رسید که وظیفه فقیه را درنظارت براجرائیات وسپردن کارها بدست دیگران تعریف می کرد.واین البته درمیان جماعتی که جمود وتعبد ازمشخصات بارز آن ها به شمارمی رود،ازاو چهره کمترجمودآمیز ومتمایز نسبت به سایرمراجع به وجود آورد. گرچه تناقض نظریه نظارت با اصل تئوری ولایت هم چنان برقراربوده و تجربه نشان داده است که با تفکیک نظارت واجراویا قدرت صوری وواقعی خطر ازدست دادن قدرت واقعی وجود دارد مگربا متمرکزشدن هرچه بیشترآن ویا حل این تتاقض با ردکلیت ولایت فقیه.درواقع،به یک تعبیرمی توان گفت که خمینی با همین تصورازقدرت سودای تحقق حاکمیت فقها را شروع کرد و با نصب مهندس بازرگان به نخست وزیری و این که خود مایل است درقم سکنی گزیند و به درس ومشق روحانیت بپردازد،همین هدف را دنبال می کرد.اماتجربه های متعدد علاوه بربازرگان وازجمله بحران بنی صدر وسپس به نوعی دردوره اصلاحات وظهورحاکمیت باصطلاح دوگانه ویاصوری واقعی و...نشان دادکه قدرت به طورکامل اگردر دست خودروحانیت و کارگزاران سرسپرده آن متمرکزنشود،امری که خمینی ازساده اندیشی خود درنادیده گرفتن آن انتقاد کرد-ازچنگشان بدرخواهد رفت. بااین وجود تمرکزقدرت همانطورکه اشاره شدچاقوی دودمی است که دسته خودش را نیزمی برد.
ونکته سوم آنکه،منتظری علاوه بردومشخصه فوق دارای مشخصه دیگری هم بود:او برخلاف اکثرمراجع وروحانیون طرازاول وافرادمسلکی،دارای این ویژگی نیزبود که ارزش گذاری انسان ها را فقط ازمنشورایدئوژیک خود عبورندهد ولاجرم شخصا از ارزش گذاری وداوری برخلاف مقتضیات نظریه اش براساس پای بندی ویاعدم پای بندی به موازین مسلکی ، به انسان و ناانسان، ودارای حقوق ویا فاقد حقوق شهروندی تقسیم اجنتاب ورزد.بقول آخوندها انسانِ هو فی نفسه حتی اگرغیرمسلمان هم باشد درنزدوی دارای حقوقی بود.ولو آنکه براساس احکام فقهی حقوقی کمترازیک مسلمان داشته باشد، او نسبت به نقض آن ها حساس بود(البته این به معنی برابری همه انسان ها درنزد او صرفنظرازهرعقیده و اعتقاد وپای بندی وی به منشور حقوق بشرنبود.بلکه تنها به معنی مخالفت با افراطی گری گرایش حاکم بود.مثلا او هرگزاعلام نکرد که هرشهروند ایرانی صرفنظرازعقاید ونظراتش ویاجنسیت اش و...به یکسان حق رئیس جمهورشدن و... دارد ). نگرانی عمده وی ازتعدی وتجاوز وشکنجه و سایرسیاست های حاکمیت همانطورکه بارهای باراعلام داشته است خوف وی ازبدنام شدن اسلام(اسلام به روایت خود وی) وازدست رفتن حیثیت آن وسبب بدبینی مردم بوده است. وازآنجا که عملکردرژیم دایما درهمین جهت بوده است ،اوازهمین منظردرچالش با رژیم قرار داشت.
اوج مقاومت بیادماندنی وی مخالفت وایستادگی دربرابر قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 وایستادگی وی دربرابرفرمان جلاد و بت اعظم بود که سبب شد تامغضوب خمینی شده وقائم ومقامی وسایر پست های رسمی خویش را ازدست بدهد. هم چنین او طی ماه های اخیرنظرات وفتواهای متعدد ودرجای خود مهم هم چون نامشروع بودن حاکمیت،وبی اعتباربودن ولایت مطقه ،دردفاع اززندانیان سیاسی وغیرشرعی بودن هرگونه سرکوب و شکنجه ومحکوم کردن دادگاه های نمایش وانتقاد ازبسیج ودرخواست تخطی آنها و.... وبویژه علیه تجاوزوقتل وجنایت کهریزک مبادرت کرد.ویا درمقطع دیگری مخالفت وی باسیاست های هسته ای ویا سیاست های تنش آفرین خارجی رژیم وامثال آن بود. آخرین اقدام وی محکوم کردن معرکه گیری اخیررژیم درموردتصویرپاره شده خمینی بود که ضمن محکوم کردن هدف رژیم ازاین معرکه گیری شخص خمینی را مصون ازخطا ندانست. او تاواپسین لحظه زندگی وایست قلبی اش ازمبارزه علیه تجاوز و تعدی حاکمیت دست نکشید.وازقضا دقیقا این وجه از کارنامه وی بود که ازاو درنزدم مردم وبویژه مردم مذهبی وسرخورده ازحاکمیت،یک روحانی آزاده و معترض به وضعیت موجود وپشتیبان اعتراضات ساخت. وآنها همانطورکه به وقت حیات ازانتقادات و مواضع او به مثابه سپری برای پیشروی خود دربرابراستبداد مطلقه بهره می گرفتند، اکنون مرگ ویاد وخاطره وی را نیزفرصتی برای عرض اندام دربرابراستبداد قراردمی دهند.
****
وسخن آخر،آیا کمونیست ها چیزی برای درس گرفتن ازاین تجربیات دارند؟ البته بله!. وقبل ازهرچیز دودرس بزرگ:
نخست آن که ازتبدیل شدن کمونیسم به یک مسلک ایدئولوژیک وبه یک کمونیسم آئینی بشدت باید پرهیزکرد. چرا که می تواند دارنده آن را هم چون حجابی وازطریق خلق یک انسان اتوپی، اسیرمسلک و ایدئولوژی، دربرابرانسان واقعاموجود،پویا و درحال حرکت وپای بند به حرمت وبرابری راستین انسان ها قراردهد.هرگزنباید فراموش کردکه این ایدئولوژی ها هستند که باید درخدمت انسان ها باشندو نه برعکس. ایدئولوژی نیزمثل هرمحصول اجتماعی آفریده انسان ها هستند و دارای اعتبارنسبی ومشروط و توسط تجربه ودست آوردهای آنان باید مداوما نقدو خلق وبازتولید شوند.ازاین رو هیچ ایدئولوژی نباید بند ناف خود را بااین چشمه زاینده وسرسبز زندگی و خلاقیت ها قطع کند. وگرنه خواسته وناخواسته خود به مثابه نیروویا ابزار سرکوب دربرابرهمان کارگران وزحتمتکشان درخواهد آمد.همانطورکه متأسفانه درتجربیات گوناگون چنین شد.
ودوم آنکه قدرت اگرازتوده هاجداشود،هم چون گوی لغزان میل به سوی نقطه تمرکزوسلطه طلبی دارد.ودر ین میان مهم نیست که کمونیست باشی ویا مذهبی .قدرت جداشده خوب و بدوجود ندارد.وهیچ پاد زهری برای این جام زهر اگرکه نوشیده شود،وجود ندارد. 2009-12-21
*-البته اصل میل به مطلق شدن وتمرکز قدرت، اصلی است فراگیر ومشمول همه نظام های طبقاتی که برپایه جدائی قدرت ازمنشأمولدین آن استوارند.بااین وجود لازم به اشاره است که چگونگی ودرجه ونحوه تمرکزآن در درکشورها واقتصادهای توسعه یافته ودارای سنت دموکراسی بورژوائی با کشورهای کمترتوسعه یافته وبویژه استبدادی که دارای خودویژگی های دیگری هستند متفاوت می باشد.درواقع نظام های متعارف وپپشرفته بوژوائی توانسته اند باعدم تمرکزصوری ازیکسوو تمرکزوانحصارواقعی اقتصادی وبازار ازسوی دیگر ازطریق دوویاچند فراکسیون متعلق به طبقه سیاسی حاکم وچرخش قدرت بین خود،به یک توافق نسبی دررقابت با یکدیگروبه یک ثبات نسبی برسند. تقی روزبه2009-12-21-30-09-88 www.taghi-roozbeh.blogspot.com Taghi_roozbeh@yahoo.com

سي آذر قم تشييع جنازه آيت الله منتظري حرم حضرت معصومه

مراسم تدفین آیت الله حسینعلی منتظری برگزار شد

مراسم تدفین آیت الله حسینعلی منتظری برگزار شد

مراسم خاکسپاری آیت الله حسینعلی منتظری با حضور جمعیت بزرگی از هوادارانش و شخصیت های مذهبی و سیاسی ایران در قم برگزار شد، اما به گفته فرزند آقای منتظری، پس از پایان این مراسم بیت او به محاصره نیروهای انتظامی و نظامی در آمد.

پیکر آیت الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه و از منقدان سرشناس رهبران کنونی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ۲۱ دسامبر (۳۰ آذرماه) در شهر قم، محل اقامت او، تشییع و پس از اقامه نماز به امامت آیت الله موسی شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد.

قرار بود دوشنبه شب مراسمی هم در مسجد اعظم قم برگزار شود که به گفته فرزند آقای منتظری این مراسم از جانب خانواده او لغو شده است.

سعید منتظری به بی بی سی فارسی گفت که اعضای خانواده مطلع شده اند که مسجد اعظم از ساعت ها قبل، توسط نیروهای بسیج و سپاه پر شده و به همین دلیل مراسم دوشنبه شب را لغو کرده اند.

او در مورد وضعیت اطراف بیت آقای منتظری گفت: "اطراف منزل مثل حکومت نظامی شده است و انواع و اقسام نیروهای نظامی و انتظامی با سپر و باتوم در آنجا مستقر شده اند و اجازه رفت و آمد به بیت را نمی دهند".

مراسم تشییع آقای منتظری حدود ساعت ۹ بامداد از برابر خانه او آغاز شد در حالیکه جمعیت کثیری از عزاداران، خودرو حامل پیکر آیت الله فقید را تا محل اقامه نماز میت مشایعت می کردند.

ویدیو از یوتیوب

به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - قبل از اقامه نماز، پیام تسلیت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و پس از آن پیام احمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری، قرائت شد.

یک شاهد عینی به بی بی سی فارسی گفت که در هنگام خوانده شدن پیام آیت الله خامنه ای، گروهی از تشییع کنندگان با فریاد کشیدن و سر دادن شعار نسبت به آن اعتراض کردند.

بر اساس گزارش ایلنا، احمد منتظری در سخنان خود از سوگواران خواست تا پس از پایان مراسم نماز، صحن حرم را ترک کنند.

خبرگزاری رویتر به نقل از شاهدان عینی، شمار عزاداران را "صدها هزار تن" گزارش کرده و سایت کلمه، متعلق به میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت، هم گفته است که تشییع پیکر آیت الله منتظری با حضور صدها هزار نفر از نقاط مختلف کشور به سوی حرم حضرت معصومه تشییع شد.

آقای موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت به همراه شماری از مراجع تقلید، روحانیون ارشد و فعالان سیاسی، از جمله آیت الله یوسف صانعی، آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، محمود هاشمی شاهرودی، قربانعلی دری نجف آبادی، علی اکبر محتشمی پور، هادی غفاری، هادی خامنه ای (برادر رهبر جمهوری اسلامی)، غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، حبیب الله پیمان و عزت الله سحابی از چهره های ملی مذهبی در مراسم تشییع حضور داشتند.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نمایندگانی را برای شرکت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری به قم فرستاده بودند. از طرف آقای هاشمی رفسنجانی، آقایان نوری شاهرودی و علمی حسینی و از طرف آقای خاتمی نیز محمد شریعتی دهاقان در این مراسم شرکت داشتند.

یک شاهد عینی به بی بی سی گفت که مأموران مانع از ورود آیت الله صانعی به داخل صحن حرم حضرت معصومه، محل دفن آیت الله منتظری شدند که این امر اعتراض گروهی از مردم حاضر در صحنه را برانگیخت.

تنش های پراکنده

شاهد عینی دیگری به بی بی سی فارسی گفت که پس از مراسم تشییع جنازه، برخی نیروهای لباس شخصی به گروهی از تشییع کنندگان حمله کردند و درگیری های پراکنده ای اتفاق افتاد.

به گفته او، این نیروها به پاره کردن پوسترهای آیت الله منتظری اقدام کردند و کوشیدند هواداران را از اطراف بیت او متفرق کنند.

آقایان موسوی و کروبی به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری عزای عمومی اعلام کرده و از مردم خواسته بودند در مراسم عزاداری آیت الله شرکت کنند.

برخی گزارش ها حاکی از آن بوده که ماموران دولتی در چند شهر از جمله تهران، از عزیمت چند دستگاه اتوبوس حامل فعالان سیاسی منتقد دولت برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری جلوگیری کرده اند یا به بازرسی آنها پرداخته اند.

حضور میرحسین موسوی در تشییع جنازه آیت الله منتظری

حضور میرحسین موسوی در تشییع جنازه آیت الله منتظری

سایت کلمه هم از اقدام ماموران در متوقف ساختن یک اتوبوس حامل دانشگاهیان و فعالان سیاسی که از تبریز عازم قم بوده خبر داده است.

گزارش هایی هم از دستگیری برخی افراد که به قصد شرکت در مراسم تشییع جنازه آقای منتظری عازم قم بودند، منتشر شده است.

یک شاهد عینی به بی بی سی فارسی گفت که زمانی که مراسم تشییع جنازه در قم جریان داشت، محدودیت امنیتی چندانی به چشم نمی خورد، اما حضور مأموران امنیتی محسوس بود.

او گفت که در جریان تشییع پیکر آیت الله منتظری، برخی شعارهای متداول مخالفان هم داده شد. به گفته وی در بعضی از این شعارها به تندی از رهبران ایران انتقاد می شد.

واحد مرکزی خبر، خبرگزاری وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در خبری نوشته است: "در حاشیه مراسم تشییع و تدفین آیت الله حسینعلی منتظری و با وجود درخواست خانواده ایشان درباره پرهیز از منحرف کردن این مراسم، عده ای سعی کردند با شعارهای افراطی و ساختارشکن، فضایی جنجالی و ملتهب به وجود آورند که با واکنش مردم روبرو شدند".

گفته می شود که آیت الله منتظری وصیت کرده بود در محلی در حرم حضرت معصومه در قم دفن شود اما با توجه به اختلاف وی و رهبری جمهوری اسلامی، در مورد اجرای این خواست آیت الله فقید تردیدهایی ابراز می شد.

پیش از تدفین آیت الله منتظری، سایت پارلمان نیوز، پایگاه فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، گزارش کرد که موافقت اولیه برای خاکسپاری آیت الله منتظری در حرم حضرت معصومه از پیش کسب شده است.

مهدی کروبی بر سر جنازه آیت الله منتظری

مهدی کروبی بر سر جنازه آیت الله منتظری

این سایت به نقل از ناصر منتظری، نوه آیت الله، گزارش کرد که موافقت اولیه برای دفن آیت الله در کنار مزار محمد منتظری، فرزند او در داخل حرم، گرفته شد.

ناصر منتظری به خبرنگار پارلمان نیوز گفت که "اگر اختلافاتی بر سر محل دفن ایشان مطرح بوده، بین خود مسئولان بوده و به بیت ایشان چیزی منتقل نشده است".

او همچنین گفته است که وصیت نامه آقای منتظری در اختیار فرزند ارشد او است و قرار است در سایت آیت الله منتظری منتشر شود.

در ایران مراسم روز سوم، هفتم و چهلم درگذشتگان هم به طور سنتی رایج است و انتظار می رود به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری نیز چنین مراسمی برگزار شود.

گزارش های رسیده از تعطیلی بازار و برگزاری مراسم عزاداری در نجف آباد، محل تولد آیت الله منتظری حکایت دارد.

از اصفهان هم به نقل از شاهدان عینی خبر می رسد که مردم عزادار در میدان امام خمینی تجمع کرده و مشغول عزاداری بوده اند.

مراسم تدفین آیت الله حسینعلی منتظری برگزار شد

مراسم تدفین آیت الله حسینعلی منتظری برگزار شد

مراسم خاکسپاری آیت الله حسینعلی منتظری با حضور جمعیت بزرگی از هوادارانش و شخصیت های مذهبی و سیاسی ایران در قم برگزار شد، اما به گفته فرزند آقای منتظری، پس از پایان این مراسم بیت او به محاصره نیروهای انتظامی و نظامی در آمد.

پیکر آیت الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه و از منقدان سرشناس رهبران کنونی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ۲۱ دسامبر (۳۰ آذرماه) در شهر قم، محل اقامت او، تشییع و پس از اقامه نماز به امامت آیت الله موسی شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد.

قرار بود دوشنبه شب مراسمی هم در مسجد اعظم قم برگزار شود که به گفته فرزند آقای منتظری این مراسم از جانب خانواده او لغو شده است.

سعید منتظری به بی بی سی فارسی گفت که اعضای خانواده مطلع شده اند که مسجد اعظم از ساعت ها قبل، توسط نیروهای بسیج و سپاه پر شده و به همین دلیل مراسم دوشنبه شب را لغو کرده اند.

او در مورد وضعیت اطراف بیت آقای منتظری گفت: "اطراف منزل مثل حکومت نظامی شده است و انواع و اقسام نیروهای نظامی و انتظامی با سپر و باتوم در آنجا مستقر شده اند و اجازه رفت و آمد به بیت را نمی دهند".

مراسم تشییع آقای منتظری حدود ساعت ۹ بامداد از برابر خانه او آغاز شد در حالیکه جمعیت کثیری از عزاداران، خودرو حامل پیکر آیت الله فقید را تا محل اقامه نماز میت مشایعت می کردند.

ویدیو از یوتیوب

به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - قبل از اقامه نماز، پیام تسلیت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و پس از آن پیام احمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری، قرائت شد.

یک شاهد عینی به بی بی سی فارسی گفت که در هنگام خوانده شدن پیام آیت الله خامنه ای، گروهی از تشییع کنندگان با فریاد کشیدن و سر دادن شعار نسبت به آن اعتراض کردند.

بر اساس گزارش ایلنا، احمد منتظری در سخنان خود از سوگواران خواست تا پس از پایان مراسم نماز، صحن حرم را ترک کنند.

خبرگزاری رویتر به نقل از شاهدان عینی، شمار عزاداران را "صدها هزار تن" گزارش کرده و سایت کلمه، متعلق به میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت، هم گفته است که تشییع پیکر آیت الله منتظری با حضور صدها هزار نفر از نقاط مختلف کشور به سوی حرم حضرت معصومه تشییع شد.

آقای موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت به همراه شماری از مراجع تقلید، روحانیون ارشد و فعالان سیاسی، از جمله آیت الله یوسف صانعی، آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، محمود هاشمی شاهرودی، قربانعلی دری نجف آبادی، علی اکبر محتشمی پور، هادی غفاری، هادی خامنه ای (برادر رهبر جمهوری اسلامی)، غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، حبیب الله پیمان و عزت الله سحابی از چهره های ملی مذهبی در مراسم تشییع حضور داشتند.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نمایندگانی را برای شرکت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری به قم فرستاده بودند. از طرف آقای هاشمی رفسنجانی، آقایان نوری شاهرودی و علمی حسینی و از طرف آقای خاتمی نیز محمد شریعتی دهاقان در این مراسم شرکت داشتند.

یک شاهد عینی به بی بی سی گفت که مأموران مانع از ورود آیت الله صانعی به داخل صحن حرم حضرت معصومه، محل دفن آیت الله منتظری شدند که این امر اعتراض گروهی از مردم حاضر در صحنه را برانگیخت.

تنش های پراکنده

شاهد عینی دیگری به بی بی سی فارسی گفت که پس از مراسم تشییع جنازه، برخی نیروهای لباس شخصی به گروهی از تشییع کنندگان حمله کردند و درگیری های پراکنده ای اتفاق افتاد.

به گفته او، این نیروها به پاره کردن پوسترهای آیت الله منتظری اقدام کردند و کوشیدند هواداران را از اطراف بیت او متفرق کنند.

آقایان موسوی و کروبی به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری عزای عمومی اعلام کرده و از مردم خواسته بودند در مراسم عزاداری آیت الله شرکت کنند.

برخی گزارش ها حاکی از آن بوده که ماموران دولتی در چند شهر از جمله تهران، از عزیمت چند دستگاه اتوبوس حامل فعالان سیاسی منتقد دولت برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری جلوگیری کرده اند یا به بازرسی آنها پرداخته اند.

حضور میرحسین موسوی در تشییع جنازه آیت الله منتظری

حضور میرحسین موسوی در تشییع جنازه آیت الله منتظری

سایت کلمه هم از اقدام ماموران در متوقف ساختن یک اتوبوس حامل دانشگاهیان و فعالان سیاسی که از تبریز عازم قم بوده خبر داده است.

گزارش هایی هم از دستگیری برخی افراد که به قصد شرکت در مراسم تشییع جنازه آقای منتظری عازم قم بودند، منتشر شده است.

یک شاهد عینی به بی بی سی فارسی گفت که زمانی که مراسم تشییع جنازه در قم جریان داشت، محدودیت امنیتی چندانی به چشم نمی خورد، اما حضور مأموران امنیتی محسوس بود.

او گفت که در جریان تشییع پیکر آیت الله منتظری، برخی شعارهای متداول مخالفان هم داده شد. به گفته وی در بعضی از این شعارها به تندی از رهبران ایران انتقاد می شد.

واحد مرکزی خبر، خبرگزاری وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در خبری نوشته است: "در حاشیه مراسم تشییع و تدفین آیت الله حسینعلی منتظری و با وجود درخواست خانواده ایشان درباره پرهیز از منحرف کردن این مراسم، عده ای سعی کردند با شعارهای افراطی و ساختارشکن، فضایی جنجالی و ملتهب به وجود آورند که با واکنش مردم روبرو شدند".

گفته می شود که آیت الله منتظری وصیت کرده بود در محلی در حرم حضرت معصومه در قم دفن شود اما با توجه به اختلاف وی و رهبری جمهوری اسلامی، در مورد اجرای این خواست آیت الله فقید تردیدهایی ابراز می شد.

پیش از تدفین آیت الله منتظری، سایت پارلمان نیوز، پایگاه فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، گزارش کرد که موافقت اولیه برای خاکسپاری آیت الله منتظری در حرم حضرت معصومه از پیش کسب شده است.

مهدی کروبی بر سر جنازه آیت الله منتظری

مهدی کروبی بر سر جنازه آیت الله منتظری

این سایت به نقل از ناصر منتظری، نوه آیت الله، گزارش کرد که موافقت اولیه برای دفن آیت الله در کنار مزار محمد منتظری، فرزند او در داخل حرم، گرفته شد.

ناصر منتظری به خبرنگار پارلمان نیوز گفت که "اگر اختلافاتی بر سر محل دفن ایشان مطرح بوده، بین خود مسئولان بوده و به بیت ایشان چیزی منتقل نشده است".

او همچنین گفته است که وصیت نامه آقای منتظری در اختیار فرزند ارشد او است و قرار است در سایت آیت الله منتظری منتشر شود.

در ایران مراسم روز سوم، هفتم و چهلم درگذشتگان هم به طور سنتی رایج است و انتظار می رود به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری نیز چنین مراسمی برگزار شود.

گزارش های رسیده از تعطیلی بازار و برگزاری مراسم عزاداری در نجف آباد، محل تولد آیت الله منتظری حکایت دارد.

از اصفهان هم به نقل از شاهدان عینی خبر می رسد که مردم عزادار در میدان امام خمینی تجمع کرده و مشغول عزاداری بوده اند.مراسم چهلمین روز اعدام ددمنشانه احسان فتاحیان

21 12 2009


مراسم چهلمین روز شهادت احسان فتاحیان امروز دوشنبه 30 آذر ماه ساعت 4 بعد از ظهر بر سر مزارش در قطعه 61 باغ فردوس کرمانشاه برگزار خواهد شد.آزادیت مبارک!!!


  1. araz
در قسمت بعدی فیلم : (آیت الله منتظری : آقای خامنه‌ای در حد مرجعیت نیست و حق فتوا دادن را هم ندارد. مرجعیت شیعه را با ۴ تا بچه اطلاعاتی‌ مبتذل کرده اند


اشپیگل:اپوزیسیون در ایران مراسم سوگواری را به یک تظاهرات بزرگ تبدیل کرد.

عکس و تیتری که مجله اشپیگل آلمان از مراسم امروزانتخاب کرد . تشییع جنازه منتظری

‌‌تابناک در گزارشی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی منتظری آورده که «پیکر این مرجع عالیقدر با تمهیدات ویژه‌ای که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفته بود، در یکی از بهترین نقاط حرم به خاک سپرده شد.»

از این نوشته تابناک چنین استنباط می‌شود که رهبر دستور داده تا یک قبر دوبلکس با کلیه امکانات، آب، برق، گاز و دو خط تلفن دارای سونا و جکوزی اختصاصی در زعفرانیه حرم، به ایشان اختصاص داده شود. تابناک یادش رفته است که رهبر اگر بیل زن بود باغچه خودش را بیل می‌زد. اگر تمهیدات مثبت بلد بود فراهم کند که الان کاسه چه کنم دستش نمی‌گرفت. او اگر بخشنده بود و کینه‌ورزی نداشت که تا الان مملکت شده بود گل و بلبل.

انگار ما یادمان رفته است که چه کسی حسینیه منتظری را بست و او را خانه‌نشین کرد. کی بود که سالها اجازه تدریس را از او گرفت و دفاترش را تعطیل کرد؟ به دستور چه کسی شاگردان منتظری یکی بعد از دیگری دستگیر و محاکمه و زندانی شدند؟ چه کسی از قائم مقام رهبری یک شیخ ساده لوح ساخت؟ کی بود که سالها اجازه چاپ و نشر آثار منتظری را نمی‌داد؟ فدائیان و اراذل و اوباش وابسته به چه کسی بود که روبروی خانه آیت‌الله شعار مرگ بر منتظری سر می‌دادند؟

در زمان حیاتش هر نوع بی‌حرمتی که می‌شد را در حقش روا داشتند و پس از مرگش یک مدفن در «بهترین جای حرم» به او دادند! رهبر معظم انقلاب! حتی در پیام تسلیتش هم کینه و خشمش را بروز داد و خود را در جایگاه خدایی نشاند و منتظری را در امتحان الهی! مردود دانست.

خامنه‌ای و اطرافیانش طی بیست سال گذشته آنچنان بر سرمایه‌های مملکت چنگ انداخته‌اند که بر وابستگانش نیز این امر مشتبه شده که تمام ایران ارث پدری و ملک شخصی اوست. اگر چنین تصوری وجود نداشت، تابناک نمی نوشت که خامنه‌ای بهترین جای حرم را به آیت‌الله داد. چرا که از گذشته‌های دور رسم بر این بوده که مراجع تقلید و روحانیان سرشناس را در «بهترین» اماکن مذهبی به خاک می‌سپردند چه حاکم بخواهد یا نخواهد.

گزارش تصویری مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری – بی بی سی

By oceania5

برچسب‌ها: ,

مراسم ختم آیت الله العظمی منتظری در مسجد اعظم قم برگزار می شود


جنبش راه سبز (جرس): مراسم ختم آیت‌الله العظمی منتظری امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.سعید منتظری، فرزند کوچک ایت الله العظمی منتظری در گفتگو با خبرآنلاین ضمن اعلام این مطلب، درباره آخرین ساعات زندگی معظم له تصریح کرد: حال عمومی ایشان در سه روز اخیر ناخوش بوده است و احمدآقا (فرزنددیگر آن مرحوم) نیز دیشب کنار ایشان بودند. آقای منتظری نیمه شب تجدید وضو هم کردند و مجدد می‌خوابند که بعد از آن از دنیا می‌روند.

مردم همچنان در مقابل بیت آیت الله العظمی منتظری تجمع کرده اند

موسوی، کروبی و آیت الله طاهری در بیت آیت الله العظمی منتظری هستند

جنبش راه سبز (جرس): ملت سبز ایران و سوگواران آیت الله العظمی منتظری از دیروز در مقابل منزل این مرجع تقلید بزرگ شیعه تجمع کرده اند و شب را در مقابل بیت ایشان به صبح می رسانند
کروبی و طاهری در میان شعارهای ” عزاعزاست امروز روز عزاست امروز ، جنبش سبز ایران صاحب عزاست امروز “، “صلی علی محمد یار امام خوش آمد”، “یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن” و “مرگ بر دیکتاتور” وارد بیت آیت الله منتظری شده اند.میرحسین موسوی نیز برای تسلیت گویی به خانواده آیت الله العظمی منتظری و شرکت در مراسم تدفین مرجع تقلید بزرگ شیعه به قم سفر کرده و اکنون در بیت این مرجع عالیقدر شیعه است.همچنین محمدرضا خاتمی، دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی به همراه جمعی از اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب ، شب گذشته برای تسلیت گویی به خانواده آیت الله العظمی منتظری و شرکت در تشییع پیکر مطهر آن مجاهد راه حق و آزادی عازم قم شدند.

اختصاصی جرس / مردم در مقابل بیت آیت الله العظمی منتظری در حال شعار دادن هستن

هر لحظه بر تعداد مردم افزوده می شود

جنبش راه سبز (جرس): از لحظات نخستین بامداد امروز ، ده ها هزار نفر از مردم ایران که شب را در مقابل بیت آیت الله العظمی منتظری به صبح رسانده اند با سر دادن شعار به عزای از دست رفتن این فقیه وارسته برخاسته اند.مردم شعار میدهند : منتظری نستوه راهت ادامه دارد، حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد – عزا عزاست امروز ، ملت سبز ایران صاحب عزاست امروز، منتظری مظلوم ، آزادیت مبارک – منتظری نمرده ، این دولته که مرده – دیکتاتور دیکتاتور ، منتظری راهش ادامه داردبه گزارش خبرنگار جرس با وجود اینکه نیروهای امنیتی بسیاری از راهیان به قم را در دروازه های خروجی شهرهای مختلف متوقف کرده و مانع از رسیدن آنها به قم شده اند ، اما هر لحظه بر تعداد مردم سوگوار در مقابل بیت آیت الله العظمی منتظری افزوده می شود. آنها آمده اند تا پیکر رهبر معنوی جنبش سبز را تشییع کنند.

تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری از دقایقی قبل آغاز شد

حضور گروههای انصار حزب الله و درگیری پراکنده با مردم

شبکه جنبش راه سبز (جرس): تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری دقایقی پیش از مقابل بیت آن مرجع عالیقدر و در میان خیل انبوه جمعیت حاضر آغاز شد.به گزارش خبرنگار جرس، دقایقی پیش کامیون حامل پیکر مطهر آیت الله العظمی منتظری از بیت ایشان خارج شد و در میان انبوه جمعیت سوگوار به سمت حرم حضرت معصومه (س) در حال حرکت است.همچنین سایت عصر ایران خبر داده است که ساعتی پیش گروههای انصار حزب الله با حدود 20 بلندگوی قوی وارد جمعیت شدند و قصد احراف شعارها و برهم زدن مراسم را داشتند که پس از درگیری با مردم، از جمع مردم دور شدند و هم اینک در فاصله ای دورتر مشغول عزاداری ایام محرم هستند.

نماز میت به امامت آیت الله شبیری زنجانی آغاز شد

شبکه جنبش راه سبز (جرس): پیکر آیت الله العظمی منتظری از دقایقی وارد صحن حرم مطهر حضرت معصومه شد و هم اکنون نماز میت به امامت آیت الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید در حال اقامه است.به گزارش جرس، نماز میت با حضور دهها هزار تن از مردم عزادار و سیاهپوش در حال برگزاری است.تا دقایقی دیگر پیکر آیت الله منتظری در حرم حضرت معصومه و در کنار قبر فرزند شهیدش محمد منتظری به خاک سپرده خواهد شد.

اقدام غیر اخلاقی گروهی از انصار حزب الله در حاشیه مراسم

شبکه جنبش راه سبز (جرس): سایت خبری عصر ایران لحظاتی پیش از حضور عده ای از افراد خبر داد که با در دست گرفتن کاغذ نوشته هایی علیه آیت الله العظمی منتظری موجب ایجاد درگیری های لفظی با جمعیت سوگوار شده اند.به گزارش این سایت عمل تحریک آمیز و غیر اخلاقی این گروه از افراد با تذکر پلیس مواجه شده است.

یک سایت اصولگرا جمعیت حاضر در مراسم تشییع را صدها هزار نفر برآورد کرد

شبکه جنبش راه سبز (جرس): یک سایت اصولگرا برآوردهای خود را از جمعیت حاضر در مراسم را صدهها هزار نفر اعلام کرد.سایت عصر ایران دقایقی پیش نوشت: برآوردهای اولیه از تعداد جمعیت حاضر در مراسم تشییع آیت الله منتظری حکایت از حضور صدها هزار نفر در این آیین را دارد ؛ هر چند که برخی آن را میلیونی می نامند.هر چند در مقاطعی درگیری های بسیار اندکی که عمدتاً لفظی بودند رخ داد ولی در مجموع ، بدون حضور ملموس پلیس در این مراسم و با درایت مندی همه حاضران در آن و برغم سرداده شدن شعارهای سیاسی خاص ، مراسم به طور متعارف و مسالمت آمیز برگزار شد و به اتمام رسید.با این حال ، در حال حاضر که مراسم رسمی به پایان رسیده و پیکر آیت الله العظمی منتظری به خاک سپرده شده است ، پلیس می کوشد پس از مراسم نیز اتفاق خاصی نیفتد و مردم با آرامش متفرق شوند.مع الوصف هنوز گروه هایی در تجمعاتی در اطراف حرم شعارهایی سر می دهند.همچنین برخی سایتهای دیگر و شاهدان عینی از چشمگیر بودن نمادهای سبز در بین مردم خبر دادند.

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ملت سبز ایران صاحب عزاست امروز

خبر فوری:
در قم قیامت است صدها هزار نفر در قم درون هم می خروششند و انواع شعارهای ضد حکومتی میدهند.درب های حرم مطهر حضرت معصومه (س) بدلیل ازدحام جمعیت بسته شد. هر لحظه به تعداد نیروهای امنیتی افزوده می شود. درگیرهای پراکنده در اطراف حرم میان عزاداران و نیروهای شبه نظامی گزارش می شود.همچنین جمعیت عزادار شعارهایی چون “الله اکبر”، “لا اله الا الله”، “یا حجت بن الحسن ریشه ظلم را بکن” ، “سید حسن خمینی تسلیت تسلیت”، “صانعی تسلیت تسلیت”، “موسوی کروبی تسلیت تسلیت”، “عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ملت سبز ایران صاحب عزاست امروز”، “عزا عزاست امروز روز عزاست امروز فقیه نستوه ما پیش خداست امروز” سر داده اند.

تشییع با شکوه رهبر معنوی جنبش سبز

فرهاد علوی

(جرس): از لحظات نخستین بامداد امروز ، صدها هزار نفر از مردم عزادار که شب را در مقابل بیت آیت الله العظمی منتظری به صبح رسانده بودند با سر دادن شعار، به عزاداری در ماتم این فقیه وارسته برخاسته اند.

مردم شعار می دهند : "منتظری نستوه راهت ادامه دارد، حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد" – "عزا عزاست امروز ، ملت سبز ایران صاحب عزاست امروز"، "منتظری مظلوم ، آزادیت مبارک" – "منتظری نمرده ، این دولته که مرده" – "دیکتاتور دیکتاتور ، منتظری راهش ادامه دارد".

به گزارش خبرنگار جرس با وجود اینکه نیروهای امنیتی، بسیاری از راهیان به قم را در دروازه های خروجی شهرهای مختلف متوقف کرده و مانع از رسیدن آنها به قم شده اند ، اما هر لحظه بر تعداد مردم سوگوار در مقابل بیت آیت الله العظمی منتظری افزوده می شود. آنها آمده اند تا پیکر رهبر معنوی جنبش سبز را تشییع کنند.

حوالی ساعت 9:15 دقیقه صبح امروز تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری از مقابل بیت آن مرجع عالیقدر و در میان خیل انبوه جمعیت حاضر آغاز شد و خودرو حامل پیکر مطهر ایشان از بیت معظم له خارج شد و در میان انبوه جمعیت سوگوار به سمت حرم حضرت معصومه (س) حرکت کرد.

ساعتی پیش از آغاز مراسم تشییع جنازه گروههای انصار حزب الله با حدود 20 بلندگوی قوی وارد جمعیت شدند و قصد انحراف شعارها و برهم زدن مراسم را داشتند که پس از درگیری های پراکنده اغلب لفظی با مردم، از جمع مردم دور شدند و در فاصله ای دورتر مشغول عزاداری مخصوص ایام محرم شدند.

نماز میت به امامت آیت الله شبیری زنجانی

نزدیک ساعت 10 صبح پیکر آیت الله العظمی منتظری وارد صحن حرم مطهر حضرت معصومه شد و نماز میت به امامت آیت الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید و با حضور دهها هزار تن از مردم عزادار و سیاهپوش برگزار شد.

قبل از آن پیام آیت الله خامنه ای به مناسبت رحلت این مرجع بزرگوار قرائت شد.

سایت خبری عصر ایران نیزاز حضور عده ای از افراد خبر داد که با در دست گرفتن کاغذ نوشته هایی علیه آیت الله العظمی منتظری موجب ایجاد درگیری های لفظی با جمعیت سوگوار شده اند. به گزارش این سایت عمل تحریک آمیز و غیر اخلاقی این گروه از افراد با تذکر پلیس مواجه شده است

پایان آئین خاکسپاری ، آغاز شعارهای سیاسی

پس از اقامه نماز و طواف پیکر آیت الله منتظری به دور حرم حضرت معصومه (س) ، مراسم خاک سپاری انجام شد و این مرجع تقلید در سرای ابدی خود که در کنار قبر فرزند شهید خود محمد منتظری بود آرام گرفت.

بیرون حرم اما دهها هزار نفر حضور داشتند که با در دست داشتن نمادهای سبز به سر دادن شعارهای سیاسی پرداختند. آنها شعار می دادند که :"تسلیت کینه ای نمی خوایم، نمی خوایم". "ننگ ما ننگ ما ، صدا و سیمای ما"، "موسوی کروبی تسلیت تسلیت"، "عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ملت سبز ایران صاحب عزاست امروز"، "عزا عزاست امروز روز عزاست امروز فقیه نستوه ما پیش خداست امروز"

متعاقبا حضور پلیس نیز اندک اندک در خیاباهای اطراف حرم پر رنگ تر شد. مسئولین حرم نیز اقدام به بستن دربهای حرم کردند.

حضور مهدی کروبی و میرحسین موسوی

امروز همچنین مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه بسیاری دیگر از چهرهای شناخته شده در مراسم تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری حاضر شدند.

سایت عصر ایران در گزارشی نوشت:در طول مسیر تشییع جنازه ، تعدادی از چهره های سیاسی نیز مشاهده شدند . از جمله مهدی کروبی که به شدت گریه می کرد و مردم در اطرافش شعارهایی در حمایت از او سر می دادند. از جمله این شعارها "کروبی بت شکن بت بزرگ رو بشکن" و "موسوی زنده باد کروبی پاینده باد" شنیده می شد.

آیت الله امینی امام جمعه قم ، آیت الله طاهری امام جمعه پیشین اصفهان ، آیت الله موسوی بجنوردی ، سیدعلی خمینی نوه امام(ره) ،علی اکبر محتشمی ،هادی غفاری،مصطفی معین ، اشرفی اصفهانی ،مسجد جامعی و بسیاری از دیگر چهره های حاضر در آیین تشییع بودند.

گفته می شود میرحسین نیز در بیت آیت الله منتظری حضور به هم رسانده است. سید محمد خاتمی حضور نداشت اما نماینده خود را به این مراسم فرستاد. نمایندگانی از سوی هاشمی رفسنجانی هم در مراسم تشییع جنازه حضور داشتند.

همچنین در جریان تظاهرات وشعارهای هواداران جنبش سبز، گروهی از بسیجیان با راهپیمایی در خیابان ارم اقدام به سر دادن شعارهایی نظیر "منافق حیا كن شهرقم را رها كن" كردند. که معترضین نیز كه در اطراف بیت آیت الله منتظری قرار داشتند با شعار پول نفت چی شده خرج بسیجی شده به آنها پاسخ دادند.

پيام تسليت فرزندآيت‌الله منتظري: منتظری رفت اما حق گویی و آزادگی او چراغ راه استسلام:

منتظری رفت اما حسیره علوی را از ظرف نهج البلاغه او می چشد و در زندگی و روش او می یافتند.

حجت الاسلام احمد منتظری فرزند مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت پدربزرگوارش ارسال کرد.
به گزارش سلام‏، در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله اناالیه راجعون
من المومنین رجال صدقوا ما آهدو الله علیه فمنهم من قضا نهو و منهو من ینتظر وما بدلو تبدیلا
بزرگ پاسبان تشیع علوی ، رادمرد قهرمان و شجاع اسلام وایران اسطوره مقاومت، مجاهدت، فقاهت و دینداری سرمایه کمیاب مسلمانی و آزادگی ، فقید عالیقدر و مجاهد نستوه آیت‌الله‌ العظمی حاج شیخ حسینعلی منتظری ، قدس الله نفس الزکیه ، شربت وصال نوشید و روی در حریم یار نهاد.
آن پیکر رنجور و درد کشیده اینک آرام یافته و آن روح خدایی اینک در جوار رحمت رب قرار گرفته است.
آن دل دردمند که عمری در غم اسلام و مردم و حقوق آنان تپید و پروای حق داشت دیگراز تپش افتاده است.
فقید بزرگ شیعه و اسلام شناس بی بدیل و روح ربانی امت اسلام امروز در جوار پیامبر رحمت (ص) و اهل بیت مطهر (ع) اوست.
منتظری رفت اما خاطره مبارزات او برای تحقق جمهوری اسلامی با ماست.
منتظری رفت اما حق گویی و آزادگی او چراغ راه کسانی است که حلاوت سیره علوی را از ظرف نهج البلاغه او می چشد و در زندگی و روش او می یافتند. سال ها زندان ، شکنجه ، تبعید ، شهادت و جانبازی فرزندان و تحمل مصائب در دوران ستم شاهی ، خیرخواهی و سخت کوشی در رشد و بالیدن نهال انقلاب و جمهوری اسلامی و تلاش مسوولانه و صادقانه همراه با رهبر فقید انقلاب (ره) از او الگوی بی‌نظیر برای روحانیت شیعه ارایه کرد، زندگی او همه به تعلیم و تحقیق و تلاش برای عملی ساختن حقایقی که یافته بود گذشت مرگ او نیز بی شک جانها و دل ها را بیدار و یاد او برای همیشه خاطر معطر انسان علوی (ع) و حسین (ع) را تداعی خواهد کرد.
این مصیبت جانکاه را بقیه الله اعظم خدا و امید جهان نور و عدالت و همه حق طلبان و آزادگان به همه مبارزان راه خدا در سرتاسر جهان ، همه عالمان و فقیهان و به حوزه های علمیه و خصوصا شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت می گویم.

ام المقدسه سوم محرم الحرام 1431 قمری 29 /9/1388 هجری شمسی حجت الاسلام احمد منتظری