۱۳۹۸ فروردین ۲۳, جمعه

سیروس بینا: مجموعه درس‌گفتارهای سیاست و اقتصاد"نفت" - از آغاز انحصارِ کلونیالیستی-امپریالیستی تا انجام رقابتِ سرمایه در فرایند دوران جهانی شدن (7 ویدئو)

سیروس بینا: مجموعه درس‌گفتارهای سیاست و اقتصاد"نفت" - از آغاز انحصارِ کلونیالیستی-امپریالیستی تا انجام رقابتِ سرمایه در فرایند دوران جهانی شدن (7 ویدئو)


بخش اول
دورانِ کلونیالیسم و نفتِ انحصاری Oil: From Colonialism to Globalism Part 1: Colonial Oil Monopoly Cyrus Bina
  
بخش دوم: انحصار بین‌المللی نفت (۱۹۲۸) و امضای قرارداد(۱۹۳۳) توسط رضا شاه part 2: International Petroleum Cartel and signing the 1933 Oil concession by Rezah Shah Cyrus Bina  
بخش سوم: مصدق و ملی کردن نفت در ایران part3: Mossadegh and the Nationalization of Oil in Iran Cyrus Bina  
بخش چهارم: کارتل بین المللی نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ part4: International Petroleum Cartel and the 1953 Coup Cyrus Bina  
بخش پنجم: شکاف در کارتل بین المللی نفت و ایجاد "اوپک" Part5: The Fissure Within Cartel and the Genesis of OPEC Cyrus Bina 
بخش ششم: بحران جهانی انحصارزدایی و آغاز گلوبالیزاسیون نفت در جهان Part 6: The Crisis of de-Cartelization and the Emergence of Globalization of Oil
Cyrus Bina
بخش هفتم: گلوبالیزاسیون نفت و نتایج حاصل از آن در اقتصاد و روابط بین المللی امروز Part 7: Globalization of Oil and Consequence for Today's Economy and Polity
 ****
در سایت "اشتراک" (به لینک زیر نگاه کنید) مقاله ای به چشم میخورَد که به دو علّت همین خط کشی های آبکی و به اصطلاح غزن قورتکی معمول امروزی میان چپگرایان رادیکال و ارتجاعیون راستگرا را مخدوش کرده است. اهمیت این موضوع - یعنی وفاداری به مواضعی که در کل مرز میان کمپ مبارزه و کمپ ارتجاع را مشخص نماید - از بدیهی ترین اصولی است که هر نوغ جنبش رادیکال و ترقی خواهانه را دقیقأ از یکدیگر مجزا می کند. متاسفانه، پس از شکست انقلاب مردمی 57 و روی کار آمدن جمهوری جهل و جنایتِ اسلامی در ایران، در این فرایند پر پیچ و خمِ خونین، قصه پردازانِ هفت خط و هزارگونه ی چپ نمایان (و چپ نمائی) در رسانه های گفتاری و نوشتاری در تمام سطوح جنبش و جامعه (چه در داخل و چه در خارج کشور) به نمایش گذاشته شده است. بنابراین، جای چندان تعّجبی نیست که ما، بویژه در عصر ر اینترنت و وفضای بی در و پیکرِ الکترونیکی (واژه ی مجازی غلط محض است!) هر کسی از هر گروهی، با قصد دانسته، پیوسته شاهدِ رنگ عوض کردن های استتاری و اپورتونیستی در این بالماسکه ی گَل و گُشاد و این بزمگاهِ هر-چه-میخواهد-دلِ-تنگت-بگویِ می باشیم. 
مقاله ی زیر، که به تازگی در سایت "اشتراک" نشر شده، در میان انبوه مقالات بسیاری از چپ گرایان رادیکال، حاوی دو پیام ارتجاعی است: (1) اَنگ زدن نابجا، موذیانه، و توده ای به محمد مصدق در دوران ملی شدن صنعت نفت در ایران و (2) مقایسه ی دوران (حکومت) مصدق با این رژیم جهل و جنایت در لوای جمهوری اسلامی. در مورد نکته ی نخست، "سپیده" با پیروی از اسلوبِ "اصلاح طلبی" (در جمهوری اسلامی) اَنگِ سیاهکارانه ی توده ای ها را به عاریت می گیرد و با رضایت تمام و با اندکی خودنمائی مصدق را "تکیه" به "آمریکا" می دهد و ناشیانه بحث خود را آغاز می کند. غافل از این که، نه خزعبلات حزب توده و نه شایعاتِ چندی از چپ گرایان بی خبر، بی انصاف، و بی سواد و نه ترفندهای چپ نمایانی که مرتجعانه در خدمت امام (برژنسکی پسند!) اُمّت از همان اوان ضّد انقلاب اسلامی به نوکری و کلفتی اشتغال داشته اند، بررسی های دقیق این دوره با دستیابی به تمامی مدارک موجود از داخل و خارج، من جمله تمامی اسناد ترخیص شده از اینتلجنس سرویس های دول کودتا گر و دیگر کشورها، چنین ادعائی را پس از گذشت نزدیک به هفتاد سال مردود می شمارند. 
خسته نباشید،
س ب
جهت روشنگری، به انضمام لینک مقاله ی "سپیده": 

نظرتان درباره موانع تولید چیست؟ آیا در سال جدید، شاهد رونق تولید خواهیم بود؟: سپیده

لینکِ های دو نوشتار:(1) مصدق، بحران نفت و بهای استقلال و (2) جهان نفت و جهان مارکس 
و (3) یک فایل سخنرانی (مصدق و ملی کردن نفت: پا اندازان سلطنت، چپ نمایان رنگارنگ، و فرزندان بازار-زده ی جمهوری اسلامی)  به همراه ارسال شد.     

پروسه منتشر کرده است: 
مصدق، بحران نفت و بهای استقلال / دکتر سیروس بینا
از این لینک دانلود کنید:
media.wix.com/ugd/ef2de6_434e4e6e6fc049f49bdc33e66beb9b39.pdf
پروسه منتشر کرده است:  
جهان نفت در جهان مارکس/دکتر سیروس بینا

جهانِ نفت در جهانِ مارکس/سیروس بین

  مصدق، ملی کردن نفت و بهای استقلال

پا اندازان سلطنت،  چپ نمایان رنگارنگ

و فرزندان بازار- زده ی جمهوری اسلامی

https://eshtrak.wordpress.com/2019/04/08/ 

نظرتان درباره موانع تولید چیست؟ آیا در سال جدید، شاهد رونق تولید خواهیم بود؟: سپیده

زمان مصدق هم نفت را نخریدند! تازمانیکه مصدق به آمریکا تکیه نکرده بود وضع صنایع، کاسب‌ها و بازار روز بروز بهتر میشد و شاخص های اقتصادی حتی بدون نفت صعودی …

سيل زدگان بی پناه پس از ۲۲ روز وچهره واقعی آخوند شيعه