۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

بهروز سورن: بیداری تو نوید دنیائی بهتر استسیامک آزاده ای است سر بر عقیده اش و تا بی نهایت ها به آن ایمان دارد. میدانم که هرگز داوطلبانه  حق تعقلش را به سختی روزگار نخواهد فروخت.برایم پر واضح است که او هرگز آرام نگرفت و نخواهد گرفت و قلمش را زمین نخواهد گذاشت. قلمی که در دفاعیه اش بوضوح نمایان است و قصد اشتی ندارد هر چند که در فرعی ناکجا آبادی بیش از 6 ماه گرفتار کفتاران جمهوری اسلامی آمده است. سیامک پر مهرمیدانست روزگاری سخت در پس نوشتارش نهفته است و میدانست که هر دم سایه تاریکی های مطلق مذهبی بر در خانه اش خیمه خواهد زد و شبانه او را خواهند دزدید و در مخفیگاه های خود پنهان خواهند کرد. میدانم که در فرعی  بند 6 زندان گوهردشت جز به ازادی بیان و عقیده نمی اندیشد. آخر او وبلاگنویس است و اندیشه میکند. وبلاگنویسی که شرط نوشتن را تحمل دیگران دانست و از نوشتن باز نمی ایستد.. 
گزارش به خاک ایران خانه ازادش بود:

قلمش را شکستند و جانش را به نا کجا آباد ها فکندند اما , اما اندیشه اش را به پرواز در آورده است و این بنده و دیگران را به نوشتن درباره اش بر انگیخته است.
سیامک جان هر جا که هستی و هر چه بر دوش می کشی  از ازادگی ات و جانفشانی ات دفاع میکنیم و بدان که انبوه آزادگان  با یاد تو  و هم بندانت بیدار نشسته اند و این اندوه را پایان خوهند داد.
زتده باد قلم
بهروز سورن
  دفاعیه سیامک را در این آدرس بخوانید

هیچ نظری موجود نیست: