۱۳۹۷ مهر ۲۰, جمعه

کودکان زلزله زده کرمانشاه،بعد از گذشت نزدیک به یکسال از زلزله،

کودکان آسیب پذیرترین گروه در مواجه با بحران هستند و به بیشترین مراقبت و کودکان زلزله زده کرمانشاه،بعد از گذشت نزدیک به یکسال از زلزله،هر چند هنوز درکانکس و چادر زندگی به سر میبرند،اما هر وسیله و هر مکانی را بهانه ی بازی میکنند.آن ها قهرمان های کوچکی هستندکه برای زلزله بهای سنگینی دادنداما بهانه زندگی را از دست ندادند

همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله
همبازی زلزله

هیچ نظری موجود نیست: