۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

بدان که این دیوارها برای جدا کردن ما کافی نیست
این میله ها
این دروازه های آهنی
این هوا
 باور کن.
بعضی اوقات مانند مشتی سنگین قدرتمند می شوم
بعضی اوقات مانند گنجشکی ضعیف
بی دلیل نیست
تا وقتی که این عشق در وجود انسان زبانه می کشد
 بر کدام سختی فاتح نشده است ؟
دلدار من
روزهای زیبا از ایستگاه سختی ها می گذرد
انسان قطره قطره جمع می شود
 قطره قطره دلدار من.
روزی در دل زندگی جاری خواهیم شد
بدان که دیوارها فرو خواهد ریخت
تمام دروازه ها گشوده خواهد شد
اینک قلب من تویی
 تو را می تپد.
و دوباره قطره قطره در دلم جمع می شوی...
«یلماز گونی»
 ترجمه : صابر مقدمی

هیچ نظری موجود نیست: