۱۳۹۶ تیر ۵, دوشنبه

خزعلی؛ شعبان بی مخهاازسال۳۲تا۹۶ تفاوتی نکرده اند،آنوقت خانه مصدق وامروزح...

هیچ نظری موجود نیست: