۱۳۹۹ آبان ۱۳, سه‌شنبه

درگذشت و این تنها نیمی از حقیقت وجودی موجودی موهن و فرومایه است. بیشتر رسانه‌های دولتی تا تلویزیون اینترناشنال از مرگ «استاد ملکشاه» گفتند.

 در ارتباط با مرگ جلال ملکشاه

شهنام شرقی

خبر و تفسیر خبر
خبر آن بود که جلال ملکشاه شاعر معروف کرد که از وی به عنوان «استاد ملکشاه» نام برده شد درگذشت و این تنها نیمی از حقیقت وجودی موجودی موهن و فرومایه است. بیشتر رسانه‌های دولتی تا تلویزیون اینترناشنال از مرگ «استاد ملکشاه» گفتند.

جلال ملکشاه درگذشت
جلال ملکشاه یا «جیم آبیدر»ی که من می‌شناسم. جدا از تبحر در شعر در گزارش‌نویسی و تک‌نویسی علیه دیگر زندانیان در دوران فرمانروایی جنون و خون در دوران حاج‌داود رحمانی در زندان قزل‌حصار، سرآمد تواب‌‌ها بود. جلال ملکشاه از تواب‌‌های تیر دوران حاج‌داوود در زندان قزل‌حصار بود. او غیر از اشعار عاشقانه‌ی کردی و فارسی که پس از مرگش همه‌گان در تحسین از او سبقت گرفتند و جدا از سرودن قصاید و غزلیات «شیوا» دستی قوی در تک‌نویسی و گزارش‌دهی و سرقت سهمیه‌ی سیگار و قند دیگر زندانیان داشت و به‌راستی که او وهن آدمی بود.

هیچ نظری موجود نیست: