۱۴۰۰ تیر ۲۵, جمعه

ملّتی ۴۲ سال اسیردرلجنزارو چنگال ولایت وقیح

هیچ نظری موجود نیست: