۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

دوحکومت فاشیست مذهبی ومرتجع با عوامفريبی و مذهب بقدرت رسيدند

هیچ نظری موجود نیست: