۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

دوازده ماه اين ۴۲ سال ،دستان رژيم وپادوهایش آغشته بخون ملت است

هیچ نظری موجود نیست: