۱۳۹۴ اسفند ۲, یکشنبه

نگاهت

نگاهت چه رنج عظیمی ‌است،

وقتی

به یادم می‌آورد

که چه چیزهایِ فراوانی را

هنوز به تو نگفته‌ام . . .

«آنتون دوسنت اگزوپری»

هیچ نظری موجود نیست: