۱۳۹۶ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

شاخص‌ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم 23


89322 شاخص‌ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم 23
ردیفهدف کمیوضعیت در پایان سال 1395وضعیت در سال 1400
1کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمه‌های اجتماعی درمانی ـ درصد مراجعین61
2ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی درمانی پایه (کل)‌ـ درصد96100
3متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار ـ درصد4849.3
4اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر ـ سالانه6500082000
5ایجاد مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی و حمایتی) ـ واحد7700096000
6افزایش حمایت از معتادان ـ نفر13000001432498
7افزایش حمایت از سالمندان ـ نفر26570704180000
8افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی ـ نفر204965330098
9پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر127807163117
10افزایش حمایت از کودکان بی‌سرپرست ـ نفر2240225838
11افزایش حمایت از کودکان یتیم ـ نفر280500309695
12افزایش توان‌بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی ـ نفر424000600000
13افزایش توان‌بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری ـ نفر-180000
14افزایش تأمین وسایل توان‌بخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایت ـ تعداد98000220000
15بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر445321567000
16کنترل افزایش طلاق ـ تعداد163228176119
17افزایش حمایت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ سالانه60007658
18غربالگری بینایی کودکان ـ نفر30000003153030
19 غربالگری شنوایی ـ نفر9660001545000
20 کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد5825
21ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی ـ درصد7075
22متوسط نرخ جایگزینی ـ درصد8380

ا


هیچ نظری موجود نیست: