۱۴۰۰ آبان ۲۷, پنجشنبه

مردم ايرانزمين نشان دادند که هرگز تسلیم "ولی وقیح "نخواهند

هیچ نظری موجود نیست: